Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1248

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09, 22/11, 120/12) ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministara nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine«, broj 74/10, 106/10, 148/11, 101/12, 120/12) osim obrasca iz Dodatka VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ukidaju se sve važeće uvozne odnosno izvozne dozvole bez obzira na stupanj ispunjenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli koje je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala korisnicima trgovinskih mjera.

(2) Korisnici trgovinskih mjera dužni su dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju popunjeni izvornik zahtjeva za otpuštanje sredstava osiguranja iz Dodatka VII. Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te izvornik pripadajuće dozvole.

(3) Položena sredstva osiguranja bit će otpuštena u cijelosti neovisno o stupnju iskorištenja dozvole u roku od 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdat će korisnicima Odluku o otpuštanju sredstava osiguranja.

Članak 3.

(1) Za dozvole kojima je rok važenja istekao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obveze iz uvozne, odnosno izvozne dozvole su ispunjene ukoliko količina uvezenog, odnosno izvezenog proizvoda odstupa najviše za 5% u odnosu na količinu za koju je uvozna, odnosno izvozna dozvola izdana.

(2) Obveza po uvoznoj odnosno izvoznoj dozvoli ispunjena je datumom prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet, odnosno carinske deklaracije vezane za izvoz.

(3) Uvoznik odnosno izvoznik dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju popunjeni izvornik zahtjeva iz Dodatka VII. Pravilnika, izvorne carinske deklaracije kojima dokazuje stupanj ispunjenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli te izvornik pripadajuće dozvole ovjeren od strane Carinske uprave, u roku od 30 dana nakon isteka važenja iste.

(4) Ukoliko uvoznik, odnosno izvoznik ne dostavi dokumentaciju ili dostavi nepotpunu dokumentaciju navedenu u stavku 3. ovoga članka, položena sredstva osiguranja bit će zadržana u cijelosti.

(5) Ukoliko uvezena, odnosno izvezena količina iznosi 5% količine odobrene po dozvoli ili manje, položena sredstva osiguranja bit će zadržana u cijelosti.

(6) Ukoliko je uvezena, odnosno izvezena količina veća od količine odobrene po dozvoli i premašuje dopušteno odstupanje položena sredstva osiguranja bit će zadržana u cijelosti.

(7) Ukoliko je uvezena, odnosno izvezena količina veća od 5% količine odobrene po dozvoli, položena sredstva osiguranja bit će otpuštena razmjerno količinama za koje je predočen dokaz iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Ukoliko su obveze iz uvozne, odnosno izvozne dozvole ispunjene u potpunosti sukladno stavku 1. ovoga članka, položena sredstva osiguranja bit će otpuštena u cijelosti.

(9) Ukoliko je dokumentacija iz stavka 3. ovoga članka dostavljena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvan propisanog roka, vrijednost iznosa za otpuštanje izračunatog u skladu sa stavkom 7. i 8. ovoga članka bit će umanjena za 5% za svaki dan kašnjenja.

(10) Vrijednost iznosa iz stavka 9. ovoga članka ne može biti veća od iznosa položenih sredstava osiguranja.

(11) Po završenoj administrativnoj kontroli dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka u skladu s utvrđenim stupnjem izvršenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdat će Odluku o otpuštanju sredstava osiguranja.

(12) Otpuštanje položenih sredstava osiguranja bit će izvršeno u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/30

Urbroj: 525-07/0004-13-1

Zagreb, 18. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.