Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

NN 64/2013 (28.5.2013.), Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

MINISTARSTVO FINANCIJA

1260

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU CARINSKIM KVOTAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila za raspodjelu carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet (tzv. »first come – first serve« sustav), kao i prava i obveze sudionika u postupku.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (tzv. licenčne kvote). Ove se kvote prepoznaju po rednim brojevima 09.4000 do 09.4999 i njima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.

Članak 2.

Zakonske odredbe kojima se propisuje upravljanje carinskim kvotama po »first come-first served« principu sadržane su u:

1. člancima 308.a do 308.c Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uspostavi Carinskog zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu »Uredba za provedbu Carinskog zakonika«), s izmjenama i dopunama,

2. u specifičnim odredbama drugih Uredbi Vijeća ili Komisije koje se odnose na pojedine preferencijalne sporazume, i

3. ostalim propisima Europske unije kojima se otvaraju pojedine carinske kvote i koji sadrže odredbe o njihovom upravljanju.

Članak 3.

(1) Za upravljanje carinskim kvotama Europske unije prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet, nadležni su Opća uprava za poreze i carinsku uniju Europske komisije (DG TAXUD) i nadležni uredi u okviru carinskih tijela svake zemlje članice.

(2) U Republici Hrvatskoj, za upravljanje zahtjevima za kvote nadležan je središnji kvota ured.

Članak 4.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Carinska kvota je prethodno određena količina koja se može uvesti uz sniženu ili nultu stopu carine.

2. Upravljanje carinskim kvotama je mjera kojima se osigurava ispravna provedba odredbi o carinskim kvotama.

3. Središnji kvota ured je organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za upravljanje kvotama, smještena u Umagu.

4. Period kvote je period unutar kojeg se kvota može koristiti, ako nije iscrpljena.

5. Iscrpljena kvota je kvota čije je stanje (balans) jednako nuli, odnosno kvota koja je u potpunosti raspodijeljena i više nije dostupna.

6. Ponovno otvorena kvota je kvota koja je bila iscrpljena, ali je ponovo otvorena zbog nove dostupne količine.

7. Blokirana kvota je kvota čija je raspodjela blokirana na vremenski period od najmanje 10 radnih dana.

8. Povrat kvote je vraćanje dodijeljene količine Europskoj komisiji.

9. Suspenzija kvote je zakonski utvrđena obustava primjene kvote. Suspenziju se može primijeniti na sve proizvode ili samo na dio proizvoda obuhvaćenih kvotom.

10. Kritični status kvote je status kojeg dodjeljuje Europska komisija u trenutku kada iskorištenje kvote dosegne 90% početne količine ili ako to druge okolnosti nalažu.

II. REDOVNI POSTUPAK

Podnošenje zahtjeva

Članak 5.

(1) Sukladno članku 20. stavku 4. Uredbe 2913/1992 o uspostavi Carinskog zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu »Carinski zakonik«), snižena stopa carine u okviru carinske kvote može se primijeniti samo na zahtjev deklaranta.

(2) Prema članku 308.a Uredbe za provedbu Carinskog zakonika, carinska kvota se može zahtijevati samo za robu koja se pušta u slobodni promet.

(3) Carinska deklaracija za puštanje robe u slobodni promet sa zahtjevom za kvotu može se podnijeti u bilo kojem carinskom uredu.

(4) Kvotu može tražiti bilo koji gospodarski subjekt s poslovnim nastanom u EU koji uvozi robu na koju se kvota može primijeniti, unutar perioda važenja kvote i uz uvjet da kvota nije iscrpljena.

Članak 6.

(1) Carinska deklaracija koja sadrži zahtjev za kvotu podnosi se u elektroničkom obliku.

(2) Zahtjev za kvotu, podnesen u sklopu nepotpune deklaracije, može se prihvatiti samo ako deklaracija sadrži sve podatke i isprave navedene u člancima 7. i 8. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju drugih pojednostavnjenih postupaka, zahtjev za kvotu može biti podnesen samo u sklopu dopunske deklaracije.

Članak 7.

(1) Zahtjev za kvotu podnosi se deklaracijom za puštanje robe u slobodni promet, koja mora sadržavati:

1. u polju 36 – šifru preferencijala koja označava primjenu kvote (koja počinje s »12«, »22«, »32« ili »42«),

2. u polju 39 – redni broj zahtijevane kvote,

3. u polju 41 – zahtijevanu količinu, izraženu u jedinici određenoj za predmetnu kvotu,

4. u polju 44 – oznake priloženih isprava koje predstavljaju uvjet za korištenje predmetne kvote.

Podatak u polju 41 potrebno je popuniti samo ako je jedinica za kvotu različita od jedinice za masu, dodatne jedinice mjere ili jedinice valute.

(2) Zahtjev za kvotu smatra se podnesenim kada je podnesena deklaracija za puštanje robe u slobodni promet, popunjena sukladno stavku 1. ovog članka.

(3) Ako deklaracija sadrži samo dio podataka iz stavka 1. ovoga članka, deklarant će biti obaviješten da je podnesena deklaracija neispravna i da ju treba ispraviti.

(4) Deklaracija koja nije popunjena sukladno stavku 1. ovoga članka, neće se smatrati zahtjevom za kvotu.

Članak 8.

(1) Kada se zahtjev odnosi na preferencijalnu kvotu i/ili kvotu primjenjivu samo za određenu zemlju podrijetla, izvornik odgovarajućeg dokaza o podrijetlu mora se podnijeti carinskom uredu u trenutku podnošenja deklaracije za puštanje u slobodni promet.

(2) Ako je korištenje kvote, u skladu s posebnim propisom EU, uvjetovano podnošenjem certifikata o izvornosti, VI 1 isprave ili VI 2 izvatka ili neke druge posebne isprave, mora se podnijeti izvornik te isprave.

(3) Ako carinska deklaracija sadrži sve podatke navedene u članku 7. ovog Pravilnika, a nisu podnesene isprave navedene u stavku 1. i 2. ovog članka, deklarant će biti obaviješten da je njegov zahtjev za kvotu nepotpun i da će biti odbijen ako ga ne nadopuni.

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 248. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika, deklarant mora položiti jamstvo ako je status zahtijevane kvote kritičan. Iznos ovoga jamstva automatski obračunava deklaracijski sustav Carinske uprave prilikom prihvaćanja carinske deklaracije te vrši rezervaciju sredstava na jamstvu.

(2) Iznos jamstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao razlika između davanja obračunatih na temelju snižene stope carine u okviru zahtijevane kvote i davanja obračunatih po najpovoljnijoj stopi carine koja je alternativno primjenjiva, ali ne u okviru druge kvote.

(3) Ako posebni propis nalaže uzimanje dodatnog jamstva, osim jamstva navedenog u stavku 1. ovog članka, ukupno položeno jamstvo mora biti dovoljno visoko kako bi pokrilo i taj dodatni iznos.

Prihvaćanje zahtjeva

Članak 10.

(1) Pod prihvaćanjem zahtjeva za kvotu podrazumijeva se prihvaćanje carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet.

(2) Zahtjev za kvotu može biti prihvaćen samo ako je valjan. Pod valjanim zahtjevom podrazumijeva se zahtjev koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

1. kvota mora biti dostupna, odnosno ne smije biti iscrpljena, mora imati pozitivno stanje (balans),

2. datum prihvaćanja carinske deklaracije mora biti unutar perioda važenja kvote,

3. šifra robe u polju 33 carinske deklaracije mora odgovarati TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,

4. šifra zemlje u polju 34 carinske deklaracije mora odgovarati zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,

5. šifra preferencijala u polju 36 carinske deklaracije mora počinjati sa »12«, »22«, »32« ili »42«,

6. redni broj kvote u polju 39 carinske deklaracije mora postojati i biti važeći,

7. jedinica u kojoj je iskazana kvota mora postojati i biti važeća,

8. isprave navedene u članku 8. ovog Pravilnika, koje predstavljaju uvjet za primjenu zahtijevane kvote, moraju se podnijeti u izvorniku carinskom uredu u trenutku podnošenja deklaracije za puštanje u slobodni promet.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. točaka 1. do 7. ovog članka kontrolira se automatski. Ako zahtjev za kvotu nije valjan u smislu stavka 2. ovoga članka, deklarant će biti obaviješten da je carinska deklaracija neispravna i da ju treba ispraviti.

Članak 11.

(1) Ako je kvota iscrpljena i/ili je period važenja kvote istekao, kvota se ne može primijeniti i zahtjev će biti odbijen.

(2) Carinska deklaracija koja sadrži zahtjev za carinsku kvotu u smislu stavka 1. ovog članka ne može biti prihvaćena. Deklarant će biti obaviješten o nemogućnosti korištenja zahtijevane kvote, slijedom čega mora ispraviti carinsku deklaraciju koristeći neku od drugih primjenjivih mogućnosti.

(3) Ako je kvota blokirana, a ispunjeni su svi drugi uvjeti, carinska deklaracija koja sadrži zahtjev za kvotu može se prihvatiti.

Članak 12.

Zahtjev za kvotu može se prihvatiti uz određene uvjete, u slučaju:

1. sumnje u ispravnost razvrstavanja robe – uz uzorkovanje robe,

2. sumnje u podrijetlo robe – uz provjeru dokaza o podrijetlu,

3. kvote koja se može primijeniti uz posebne uvjete (npr. samo za visoko kvalitetnu pšenicu) – uz uzorkovanje robe.

Dostavljanje zahtjeva

Članak 13.

(1) Valjani zahtjev za kvotu koji se odnosi na prihvaćenu deklaraciju za puštanje u slobodni promet dostavlja se automatski u središnji kvota ured.

(2) U slučaju problema u radu informacijskog sustava, valjani zahtjev treba dostaviti središnjem kvota uredu putem telefaksa ili elektroničke pošte najkasnije do 11.00 sati prvog radnog dana nakon dana prihvaćanja zahtjeva, zajedno s drugim podnesenim ispravama.

Upravljanje zahtjevima

Članak 14.

(1) Središnji kvota ured provjerava pristigle zahtjeve, pri čemu ima pravo:

1. tražiti od carinskog ureda ili deklaranta bilo koju ispravu ili podatak vezan uz zahtjev za kvotu,

2. izmijeniti redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji, ako je zahtijevana kvota iscrpljena te ako za predmetnu robu postoji mogućnost korištenja druge kvote pod istim uvjetima,

3. odbiti zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz članka 10. ovog Pravilnika, osobito ako je kvota iscrpljena nakon prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet, a prije slanja zahtjeva Europskoj komisiji.

(2) Slijedom razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, carinska deklaracija će se izmijeniti kako slijedi:

1. ako je ustanovljena greška u carinskoj deklaraciji, ona će se izmijeniti na odgovarajući način u konzultaciji s deklarantom,

2. ako se izmijeni redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji, izmijeniti će se podatak u polju 39,

3. ako je kvota u međuvremenu iscrpljena, uvozna davanja obračunat će se prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi carine izvan kvote, ovisno o tome koji su uvjeti ispunjeni.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka carinski ured donosi rješenje.

Članak 15.

Središnji kvota ured će svaki radni dan po hrvatskom kalendaru, najkasnije do 14.00 sati, poslati sve valjane zahtjeve za kvote, pristigle do tog vremena, Europskoj komisiji.

Postupak raspodjele

Članak 16.

(1) Za raspodjelu kvota nadležna je Opća uprava za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) koja djeluje u okviru Europske komisije.

(2) Raspodjela se vrši svaki radni dan po brusselskom kalendaru, s početkom u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

(3) Sukladno članku 308.b stavku 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika, u raspodjelu se uključuju svi još neobrađeni zahtjevi koji se odnose na deklaracije za puštanje u slobodni promet prihvaćene do uključujući dva dana prije raspodjele i koji su dostavljeni Europskoj komisiji.

Članak 17.

(1) Mogući su sljedeći rezultati raspodjele:

1. ako je raspoloživa količina veća ili jednaka ukupnim zahtjevima, svima se dodjeljuje zahtijevana količina (100%),

2. ako je raspoloživa količina manja od ukupnih zahtjeva, zahtijevana količina se dodjeljuje svima u proporcionalnom iznosu (pro-rata) (više od 0%, ali manje od 100%),

3. ako više nema raspoložive količine, kvota se ne dodjeljuje nikome (0%),

4. raspodjela je odgođena i obavit će se s datumom u budućnosti,

(2) Porukom iz deklaracijskog sustava, deklaranta se obavještava o rezultatu raspodjele.

Okončavanje postupka

Članak 18.

(1) Kada je zahtjev za kvotu odobren u potpunosti, carinska deklaracija će se završiti potvrđivanjem deklariranih podataka, a iznos jamstva koji je obračunat u slučaju kritičnog statusa kvote, otpustiti.

(2) Kada je zahtjev za kvotu djelomično odobren (pro-rata), carinska deklaracija će se izmijeniti na način da se umanji količina i vrijednost predmetne stavke u skladu s odobrenom kvotom, a za neodobrenu količinu i vrijednost dodat će se nova stavka.

(3) Kada je zahtjev za kvotu u potpunosti odbijen, uvozna carinska deklaracija će se izmijeniti na način da se briše kvota i na odgovarajući način izmijeni šifra preferencijala.

(4) U slučajevima navedenima u stavcima 2. i 3. ovog članka, uvozna davanja za neodobrenu količinu obračunat će se prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi carine izvan kvote, ovisno o tome koji su uvjeti ispunjeni, ali ne u okviru druge kvote.

(5) O djelomičnom ili potpunom odbijanju zahtjeva za kvotu i izmjeni deklaracije carinski ured donosi rješenje.

Članak 19.

Nakon postupanja po rezultatima raspodjele u skladu s člankom 18. ovog Pravilnika te ako su prilikom provjere deklaracije uzeti uzorci robe za laboratorijsku analizu ili je obračunato dodatno jamstvo zbog osiguravanja mogućeg carinskog duga radi ispunjenja drugih uvjeta:

1. carinska deklaracija ostaje nezavršena do pristizanja rezultata laboratorijske analize,

2. dodatno jamstvo može se otpustiti tek nakon pristizanja rezultata analize ili provjere ispunjenja drugih propisanih uvjeta.

III. SPECIFIČNE ODREDBE

Povrat kvote

Članak 20.

(1) Središnji kvota ured vratit će Europskoj komisiji neopravdano dodijeljenu količinu kvote u sljedećim slučajevima:

1. ako je Europska komisija greškom dodijelila veću količinu od zahtijevane,

2. ako je kvota dodijeljena nepropisno,

3. ako je kvota dodijeljena po zahtjevu koji nije bio valjan.

(2) Ako su analizom uzorka, provjerom dokaza o podrijetlu, naknadnim nadzorom kod gospodarskog subjekta ili drugim provjerama utvrđene nepravilnosti koje bi mogle imati utjecaj na dodijeljenu kvotu, carinski ured mora bez odlaganja obavijestiti središnji kvota ured.

(3) Po zaprimanju informacije iz stavka 2. ovog članka, središnji kvota ured provjerava jesu li primljene informacije od utjecaja na dodijeljenu kvotu i po potrebi vrši povrat nepravilno dodijeljene količine Europskoj komisiji.

Ponovno i retroaktivno otvorena kvota

Članak 21.

(1) Iscrpljena kvota bit će ponovno otvorena ako Europska komisija naknadno poveća početnu količinu ili u slučaju povrata koje izvrše države članice, po sljedećim pravilima:

1. kada suma svih povrata dosegne najmanje 5% od početne količine, ili

2. na 15. radni dan prije isteka perioda važenja, neovisno o raspoloživoj količini.

(2) Ako je tako utvrđeno pojedinom uredbom, kvota može biti otvorena i retroaktivno, s datumom početka perioda važenja koji je u prošlosti u odnosu na datum objave predmetne uredbe.

Blokirana carinska kvota

Članak 22.

(1) U cilju omogućavanja jednakog prava pristupa kvoti svim uvoznicima na području Europske Unije, kvota može biti blokirana iz sljedećih razloga:

1. ponovnog otvaranja prethodno iscrpljene kvote kao rezultat povrata,

2. predvidivog povećanja količine kvote koja je iscrpljena ili je blizu iscrpljenja,

3. retroaktivnog otvaranja nove kvote,

4. zamjene postojeće kvote drugom kvotom koja ima različit period važenja.

(2) U slučajevima navedenima u stavku 1. ovog članka, kvota se blokira na vremenski period od najmanje 10 radnih dana, počevši od trenutka kada su podaci o tome uneseni u TARIC.

(3) Činjenica da je kvota ponovno otvorena ili retroaktivno otvorena te da će raspodjela početi tek nakon isteka perioda blokade, ne prejudicira redoslijed raspodjele utvrđen člankom 308.a Uredbe za provedbu Carinskog zakonika.

Naknadni zahtjev za dodjelu kvote

Članak 23.

(1) Deklarant ima pravo naknadno podnijeti zahtjev za dodjelu kvote ako zahtjev nije bio podnesen u trenutku puštanja robe u slobodni promet ili ako je zahtjev bio podnesen, ali nije bio u potpunosti ili uopće odobren ili u slučaju retroaktivne primjene kvote, ako:

1. je kvota dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva,

2. je datum prihvaćanja carinske deklaracije unutar perioda važenja kvote,

3. šifra robe u polju 33 carinske deklaracije odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,

4. šifra zemlje u polju 34 carinske deklaracije odgovara zemlji podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva,

5. raspolaže ispravama navedenim u članku 8. ovog Pravilnika koje predstavljaju uvjet za primjenu zahtijevane kvote.

(2) Naknadni zahtjev za kvotu može biti odbijen ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.

(3) Zahtjev se podnosi središnjem kvota uredu u pisanom obliku i mora sadržavati:

1. MRN broj, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije,

2. 10-znamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe,

3. zemlju podrijetla,

4. redni broj kvote koja se zahtijeva,

5. zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere,

6. preslike svih isprava navedenih u polju 44, koje su bile podnesene uz carinsku deklaraciju,

7. iznimno, ako isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu zahtijevane kvote nisu bile podnesene uz carinsku deklaraciju, uz zahtjev za naknadnu dodjelu kvote treba ih podnijeti u izvorniku.

Članak 24.

(1) Valjani zahtjev za naknadnu dodjelu kvote, koji je podnesen u skladu s člankom 23. ovog Pravilnika, uz uvjet da kvota nije iscrpljena, središnji kvota ured dostavlja Europskoj komisiji.

(2) Ako naknadni zahtjev ne ispunjava sve uvjete koji su propisani za tu kvotu, zahtjev se neće dostavljati Europskoj komisiji.

(3) O odbijanju zahtjeva za naknadnu dodjelu kvote carinski ured donosi rješenje.

Članak 25.

(1) O rezultatima raspodjele, središnji kvota ured obavijestit će deklaranta u roku od tri dana od dana zaprimanja rezultata raspodjele.

(2) Za potrebe okončavanja postupka po rezultatu raspodjele u slučaju naknadnog zahtjeva, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 18. ovog Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Informacije o carinskim kvotama i njihovoj raspoloživosti javno su dostupne svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na web-stranici Carinske uprave.

(2) Svaki deklarant može provjeriti status svojih zahtjeva za carinskim kvotama na web-stranici Carinske uprave.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/17

Urbroj: 513-02-1210/2-13-1

Zagreb, 16. svibnja 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.