Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

NN 64/2013 (28.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1263

Na temelju članka 22. stavak 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08 i 55/12), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12) dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se sljedeće direktive:

– Direktiva 2006/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ (SL L 114, 27.4.2006.) u dijelu koji se odnosi na dostupnost učinkovitih, visokokvalitetnih energetskih pregleda građevina.

– Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010) u dijelu koji se odnosi na osiguranje neovisnih kvalificiranih i/ili ovlaštenih stručnjaka koji mogu biti ili samostalni ili zaposlenici nadležnih tijela ili privatnih službi koji na neovisan način provode energetske preglede i certificiraju zgrade te izrađuju popratne preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka uključuje i ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»4. Ima dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja mogao učiniti investitoru ili drugim osobama koji vrijedi najmanje do isteka roka rješenja o ovlaštenju«.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »u struci« brišu se riječi: »na poslovima iz stavka 1. ovoga članka«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko-građevinski dio fizička osoba mora biti arhitektonske ili građevinske struke ili je revident za kontrolu projekata obzirom na uštedu energije i toplinsku zaštitu«.

Stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. podstavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Ima zaposlenu najmanje jednu fizičku osobu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu koja ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. i članka 8. ovoga Pravilnika.

3. Ima dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja mogao učiniti investitoru ili drugim osobama koji vrijedi najmanje do isteka roka rješenja o ovlaštenju«.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 10. iza riječi: »osobu koja je« briše se riječ: »stalno«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »drugim osobama« dodaju se riječi: »koji vrijedi najmanje do isteka roka rješenja o ovlaštenju«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»5. Presliku ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada mogao učiniti investitoru ili drugim osobama u trajanju najmanje do isteka roka rješenja o ovlaštenju«.

Članak 9.

U članku 16. stavku 1. podstavku 1. broj: »8« zamjenjuje se brojem: »9«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Presliku diplome o završenom studiju, presliku svih stranica radne knjižice ili potvrdu poslodavca o radom iskustvu u struci te opis radnog iskustva na poslovima iz članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika za svaku osobu stalno zaposlenu na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva koja će provoditi radnje i postupke energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada i imenovanu osobu koja će potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetske certifikate zgrada prema tablici iz Priloga 1C ovoga Pravilnika«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»4. Presliku ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja mogao učiniti investitoru ili drugim osobama u trajanju najmanje do isteka roka rješenja o ovlaštenju«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. brišu se.

Članak 11.

Članak 18. briše se.

Članak 12.

Članak 19. briše se.

Članak 13.

Članak 20. briše se.

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost svih podataka za izdavanje rješenja o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada i priloženih isprava.

(2) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza«.

Članak 15.

U članku 22. stavku 1. riječi: »utvrđenih od strane Povjerenstva« brišu se.

Članak 16.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim izdavanjem ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti Ministarstvu u roku od tri mjeseca prije isteka roka važećeg ovlaštenja«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zahtjevu za ponovno izdavanje rješenja o ovlaštenju prilaže se:

– dokumentacija za izdavanje rješenja o ovlaštenju iz članka 15. stavak 1. točke 5., 6. i 7., odnosno članka 16. stavak 1. točke 1., 2., 3. (ukoliko ima promjena),4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

– preslika najmanje dva uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja osoba koje su prema ovome Pravilniku dužne pohađati propisani Program usavršavanja«.

Članak 17.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je ovlaštena osoba uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz Priloga 4B ovoga Pravilnika, odnosno promijenila sposobnosti na temelju kojih je stekla ovlaštenje ili imenovanu osobu koja nije bila navedena u ranijem rješenju, ovlaštena osoba može podnijeti zahtjev za izdavanje novoga rješenja o ovlaštenju.

(2) Na postupak i uvjete izdavanja novog rješenja o ovlaštenju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju rješenja o ovlaštenju«.

Članak 18.

Članak 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove postupka izdavanja rješenja o ovlaštenju snosi podnositelj zahtjeva, a visinu troškova propisuje ministar posebnom Odlukom«.

Članak 19.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena fizička i ovlaštena pravna osoba ne može provesti energetski pregled građevine i/ili energetsko certificiranje zgrade za koju nije ovlaštena sukladno ovom Pravilniku.

(2) Ovlaštena osoba ne smije obaviti energetski pregled ili izdati energetski certifikat za naručitelja pravnu osobu:

1. u kojoj drži dionice ili poslovne udjele,

2. za koju je sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine za koju se obavlja energetski pregled,

3. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

4. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik njegov bračni drug ili njegov srodnik.

(3) Ovlaštena osoba ne smije obaviti energetski pregled ili izdati energetski certifikat za naručitelja fizičku osobu:

1. za koje je sudjelovala u izradi projekta, kontroli projekta, nostrifikaciji projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju građevine za koju se obavlja energetski pregled,

2. s kojom je u bračnoj zajednici ili srodnik.

(4) Ovlaštena fizička osoba ne smije obaviti energetski pregled građevine i/ili energetsko certificiranje zgrade za koju je projekt ili kontrolu projekta izradila odnosno stručni nadzor građenja provela pravna osoba u kojoj je zaposlen«.

(5) Ovlaštena osoba ne smije obaviti energetski pregled građevine i/ili energetsko certificiranje zgrade ako je izvođač radova bila pravna osoba u kojoj je zaposlen.

(6) Ovlaštena osoba ne može provesti energetski pregled građevine i/ili energetsko certificiranje zgrade kojoj je ona vlasnik, korisnik, bračni drug vlasnika, srodnik vlasnika građevine ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda građevine ili energetskog certifikata zgrade.

Članak 20.

U članku 32. stavku 2. riječi: »po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva« brišu se.

Članak 21.

U članku 34. stavku 2. iza riječi: »adresu sjedišta« dodaju se riječi: »e-mail adresu«.

Članak 22.

1) Osobe koje imaju rješenje o ovlaštenju prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 113/08 i 89/09) mogu nakon završenog programa usavršavanja iz članka 49. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12) i stjecanja uvjerenja o usavršavanju zatražiti izdavanje izmjene rješenja o ovlaštenju bez naknade.

Članak 23.

Osobe koje su pohađale Program osposobljavanja utvrđen u Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 113/08 i 89/09) i položile ispit u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12) te pohađale Program usavršavanja utvrđen tim Pravilnikom mogu podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju sukladno odredbama toga Pravilnika.

Članak 24.

Prilog 1 A Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada za fizičke osobe zamjenjuje se novim obrascem: »Prilog 1A Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada za fizičke osobe« koji je sastavni dio i u prilogu je ovoga Pravilnika.

Članak 25.

U Prilogu 1 B Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada za pravne osobe poglavlje I. Podaci o pravnoj osobi točka Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina podtočka: »Arhitektonski odnosno građevinski dio« mijenja se i glasi: »Arhitektonsko-građevinski dio«.

Članak 26.

U Prilogu 4B, u poglavlju 4. Materijali – 2 sata, brojevi: »3.3.3., 3.3.4., 3.3.5. i 3.3.6.« zamjenjuju se brojevima: »4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. i 4.1.6.«.

U poglavlju 5. Fasadni sustavi – 2 sata, broj: »5.1.3.« zamjenjuje se brojem: »5.1.«.

Članak 27.

U Prilogu 4C, u poglavlju 5. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba, brojevi: »4.1.,4.2. i 4.3.« zamjenjuju se brojevima: »5.1.,5.2. i 5.3.«.

U poglavlju 6. Inovativna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti i unaprjeđenje provedbe energetskih pregleda brojevi: »5.1.,5.2. i 5.3.« zamjenjuju se brojevima: 6.1., 6.2. i 6.3.«.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-12/2

Urbroj: 531-01-13-10

Zagreb, 21. svibnja 2013.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.64 28.05.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada 64 28.05.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada 64 28.05.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada