Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima

NN 65/2013 (29.5.2013.), Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1288

Na temelju članka 4. stavka 5. alineje 2., 3. i 4. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 120/12, 136/12), ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za zdravlje ljudi, donosi

PRAVILNIK

O DOBRIM POLJOPRIVREDNIM I OKOLIŠNIM UVJETIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, obveznici ispunjavanja uvjeta, kontrola ispunjavanja uvjeta, način umanjenja prava za neizvršavanje obveza i rokovi u kojima ispunjavanje uvjeta postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe kojima se provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. kojom se utvrđuju zajednička pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i određeni programi potpore za poljoprivrednike te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 te ukida Uredba (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31. 1. 2009.).

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Članak 3.

(1) Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti su minimalni uvjeti upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno obvezni postupci kojih se moraju pridržavati poljoprivredna gospodarstva u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

(2) Popis uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Dodatku I. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obveznici

Članak 4.

(1) Obveznici ispunjavanja uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika su korisnici izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja.

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati propisane uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika na svim površinama poljoprivrednog zemljišta u svom korištenju.

Kontrola

Članak 5.

(1) Kontrolu ispunjavanja uvjeta kod obveznika iz članka 4. ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Ako Agencija za plaćanja prilikom kontrole iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da uvjeti iz članka 3. ovoga Pravilnika nisu ispunjeni, obvezniku će se zbog neizvršavanja obveza odrediti umanjenje prava na izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Umanjenje prava za neizvršavanje obveza

Članak 6.

(1) Ukoliko uvjeti dobre poljoprivredne i okolišne prakse propisani člankom 3. ovoga Pravilnika nisu ispunjeni u bilo kojem trenutku u određenoj kalendarskoj godini te ako je takvo neizvršavanje obveza posljedica nemara ili namjere za koje je izravno odgovoran obveznik koji je u određenoj kalendarskoj godini podnio Zahtjev za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos izravnih plaćanja i plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja koja su dodijeljena ili koja se trebaju dodijeliti tome obvezniku Agencija za plaćanja umanjuje ovisno o namjeri ili nemaru, opsegu, ozbiljnosti, trajanju i ponavljanju utvrđenog neizvršavanja obveza.

(2) Umanjenje iz stavka 1. ovoga članka određuje se u postotku, u skladu s Tablicama 1. i 2. Dodatka II. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko se kontrolom istovremeno utvrdi više slučajeva neizvršavanja obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju neizvršavanja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iznimno velikog opsega, ozbiljnosti ili trajnosti ili ako se utvrdi ponavljanje namjernog neizvršavanja obveza, obvezniku se uskraćuje pravo na korištenje izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja u sljedećoj kalendarskoj godini.

Članak 7.

U smislu odredbi članka 6. ovoga Pravilnika definiraju se pojmovi vezani za utvrđivanje umanjenja plaćanja zbog neispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta iz Dodatka I. ovoga Pravilnika:

1. »Nesukladnost« znači postupanje obveznika na način da ne ispunjava dobre poljoprivredne i okolišne uvjete iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.«

2. »Ponovljena nesukladnost« znači nesukladnost sa istim uvjetom navedenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika koja je više puta utvrđena kod istog obveznika u razdoblju od tri uzastopne kalendarske godine pod uvjetom da je obveznik bio obaviješten o prethodnoj nesukladnosti te je imao mogućnost poduzeti potrebne mjere u svrhu otklanjanja prethodne nesukladnosti.

3. »Opseg nesukladnosti« određuje se shodno tome jesu li posljedice zbog nesukladnosti proširene izvan gospodarstva obveznika ili su ograničene samo na gospodarstvo obveznika na kojem je nesukladnost utvrđena.

4. »Ozbiljnost nesukladnosti« ovisi o težini i važnosti posljedica nesukladnosti s određenim uvjetom iz Dodatka I. ovoga Pravilnika. Ozbiljnost nesukladnosti se procjenjuje kroz četiri stupnja: vrlo mala, mala, srednja i velika.

5. »Trajnost nesukladnosti« ovisi o dužini trajanja učinka nesukladnosti ili o mogućnosti uklanjanja posljedice nesukladnosti. Trajnost nesukladnosti definira se kao »popravljiva« ako se njeni učinci ili posljedice mogu popraviti i »trajna« ako se njeni učinci ili posljedice ne mogu popraviti.

6. »Namjera« ovisi o tome da li je obveznik postupio suprotno odredbama o usklađenosti s uvjetima uslijed nemara ili s namjerom.

7. »Postupanjem iz nemara« smatra se kada obveznik ne ispuni neki od uvjeta iz Dodatka I. ovoga Pravilnika na način da nije primijenio uobičajenu pažnju, brigu ili stručnost.

8. »Postupanjem iz namjere« smatra se kada obveznik ne ispuni neki od uvjeta iz Dodatka I. ovoga Pravilnika pri čemu je svjestan toga što čini kao i mogućih posljedica svojih postupaka.

Rokovi primjene

Članak 8.

Uvjeti iz članka 3. ovoga Pravilnika su obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja od 1. siječnja 2013. godine.

Završne odredbe

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»Narodne novine«, broj 89/2011).

Članak 10.

Za poljoprivredne površine na koje se ne odnosi propisani datum provođenja košnje iz Dodatka I., Uvjeta broj 6. »Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom«, vrijedit će isti uvjet i nakon prestanka važenja Uredbe o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 109/07).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/12

Urbroj: 525-07/0012-13-2

Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI

BROJ UVJETA

TEMA

UVJET

OPIS UVJETA

1

Erozija tla

Minimalna pokrivenost tla

Tijekom vegetacijskog razdoblja sve oranične poljoprivredne površine moraju biti pokrivene poljoprivrednim kulturama ili žetvenim ostacima (nadzemni dio biljke s korijenom), ili ciljano prekrivene biljnim ostacima (malč), koji umanjuju eroziju tla, osim u slučaju obavljene pripreme za sljedeću sjetvu i prije nicanja ili zimske brazde.

Tijekom zime, od 15. studenog do 15. veljače, u cilju prikupljanja vlage i sprečavanja erozije, poljoprivredne površine moraju biti prekrivene glavnim usjevom ili se mora primjenjivati jedna od sljedećih mjera:

– grubo oranje na zimsku brazdu;

– zaoravanje strništa;

– ostavljanje strništa na poljoprivrednim površinama;

– prekrivanje poljoprivrednih površina žetvenim ostacima (malč).

2

Erozija tla

Minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla

Na poljoprivrednim površinama s nagibom od 15 % ili više, oranje se mora provoditi samo okomito na pad terena.

3

Organska tvar u tlu

Upravljanje žetvenim ostacima

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama.

Spaljivanje žetvenih ostataka dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetočinja o čemu postoji službena naređena mjera.

4

Struktura tla

Primjereno korištenje mehanizacije

Poljoprivredna mehanizacija ne smije se koristiti na poljoprivrednim površinama ako je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom (osim prilikom žetve/berbe usjeva).

5

Minimalna razina održavanja

Očuvanje obilježja krajobraza

Obilježja krajobraza na poljoprivrednoj površini ne smiju se uklanjati ili oštećivati.

Obilježja krajobraza su živice, lokve, jarci, drvoredi, pojedinačno drveće, šumarak, suhozidi.

6

Minimalna razina održavanja

Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom

Na poljoprivrednim površinama ne smiju biti prisutni korovi ambrozija, Ambrosia artemisiifolia, L. i mračnjak, Abutilon theophrasti, Med.

Ove će se biljne vrste uklanjati mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida.

Poljoprivredne površine pod oranicama održavaju se oranjem ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Livade i pašnjaci održavaju se redovitom ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Poljoprivredne površine pod trajnim nasadima održavaju se međurednom obradom – oranjem, kultivacijom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Kod provođenja samo jedne košnje na poljoprivrednim površinama, potrebno ju je obaviti do 30. lipnja.1

7

Minimalna razina održavanja

Očuvanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju

Stabla maslina i voćaka, odnosno trsovi vinove loze moraju se održavati redovitom rezidbom, primjereno biljnoj vrsti i načinu uzgoja.

Nasadi maslina moraju se orezivati najmanje svakih pet godina.

8

Minimalna razina održavanja

Zaštita trajnih pašnjaka

Postotak površine pod trajnim pašnjacima gospodarstva u odnosu na ukupnu poljoprivrednu površinu gospodarstva ne smije se smanjiti.

Prenamjena trajnih pašnjaka u obradive površine zabranjena je na poljoprivrednim površinama s nagibom terena od 15% ili više.

9

Zaštita i upravljanje vodama

Korištenje vode za navodnjavanje

Navodnjavanje, neovisno o veličini površine koja se navodnjava, odvija se sukladno uvjetima danim Ugovorom o koncesiji za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje odnosno vodopravnom dozvolom u slučajevima kada je to propisano Zakonom o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 130/11, 56/13), osim u slučaju slobodnog korištenja voda u smislu korištenja oborinskih voda koje se skupljaju na zemljištu vlasnika odnosno ovlaštenika drugog stvarnog prava na zemljištu.

10

Zaštita i upravljanje vodama

Zaštitne zone oko vodotokova

Gnojiva se ne smiju koristiti na sljedećim udaljenostima od vodotokova:

– na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine 5 m ili više,

– na 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode,

– na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

[1]

DODATAK II.

SMJERNICA AGENCIJI ZA PLAĆANJA ZA UTVRĐIVANJE UMANJENJA PLAĆANJA

Tablica 1.: MATRICA UMANJENJA PLAĆANJA ZA KRŠENJE NEMAROM

OPSEG

OZBILJNOST

TRAJANJE

UMANJENJE ZA PRVO KRŠENJE (%)

UMANJENJE ZA PRVO PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA DRUGO PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA TREĆE PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA ČETVRTO PONAVLJANJE (%)

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo mala

Popravljivo (minimalna)

1

3

9

27

81

Popravljivo

1

3

9

27

81

Trajno

1,05

3,15

9,45

28,35

85,05

Mala

Popravljivo

1,05

3,15

9,45

28,35

85,05

Trajno

1,10

3,30

9,90

29,70

89,10

Srednja

Popravljivo

1,10

3,30

9,90

29,70

89,10

Trajno

1,15

3,45

10,35

31,05

93,15

Velika

Popravljivo

1,15

3,45

10,35

31,05

93,15

Trajno

1,20

3,60

10,80

32,40

97,20

Utjecaj proširen izvan granica gospodarstva

Vrlo mala

Popravljivo

1,30

3,90

11,70

35,10

100

Trajno

1,35

4,05

12,15

36,45

100

Mala

Popravljivo

1,35

4,05

12,15

36,45

100

Trajno

1,40

4,20

12,60

37,80

100

Srednja

Popravljivo

1,40

4,20

12,60

37,80

100

Trajno

1,45

4,35

13,05

39,15

100

Velika

Popravljivo

1,45

4,35

13,05

39,15

100

Trajno

5

15

45

100

100

Agencija za plaćanja će obavijestiti obveznika da će se svako daljnje ponavljanje utvrđene nesukladnosti smatrati namjernim

Tablica 2.: MATRICA UMANJENJA PLAĆANJA ZA KRŠENJE NAMJEROM

OPSEG

OZBILJNOST

TRAJANJE

UMANJENJE ZA PRVO KRŠENJE (%)

UMANJENJE ZA PRVO PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA DRUGO PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA TREĆE PONAVLJANJE (%)

UMANJENJE ZA ČETVRTO PONAVLJANJE (%)

Utjecaj je ograničen na gospodarstvo

Vrlo mala

Popravljivo

15

45

100

100

100

Trajno

20

60

Mala

Popravljivo

20

60

Trajno

25

75

Srednja

Popravljivo

30

90

Trajno

35

100

Velika

Popravljivo

40 – 100

100

Trajno

50 – 100

100

Utjecaj proširen izvan granica gospodarstva

Vrlo mala

Popravljivo

20

60

Trajno

30

90

Mala

Popravljivo

30

90

Trajno

40

100

Srednja

Popravljivo

45

100

Trajno

55

100

Velika

Popravljivo

60 – 100

100

Trajno

75 – 100

100

[1]1 Propisani datum provođenja košnje ne odnosi se na poljoprivredne proizvođače s poljoprivrednim površinama u sljedećim područjima Ekološke mreže, proglašenim Uredbom o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 109/07): Turopolje, Donja Posavina, Poilovlje s ribnjacima Končanica, Garešnica i Poljana, Nacionalni park Plitvička jezera (s Vrhovinskim poljem), Lička krška polja, Sjeverozapadna Dalmacija i Pag, Ravni kotari, Cetina, Papuk, Pregon, Žumberak Samoborsko gorje, Pleteno iznad N. Vinodolskog, Mirna, Peteranec.

65 29.05.2013 Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima