Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

NN 65/2013 (29.5.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1292

Na temelju odredbe članka 90. stavak 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« broj 152/08, 61/11, 56/13) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE GEODETSKE POSLOVE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine« broj 30/2010), PRILOG 6 – Tablica bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja, mijenja se i glasi:

PRILOG 6 .

TABLICA BODOVNIH VRIJEDNOSTI KATEGORIJA UNAPREĐIVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA

Redni broj

Kategorije unapređivanja i usavršavanja znanja

Mjera

Broj bodova

G1

Objavljeni stručni radovi i druge stručne i znanstvene publikacije

broj objavljenih radova


1

Knjiga (samostalni autor)

1

20

2

Knjiga (više autora)

1

8

3

Priručnik

1

8

4

Znanstveni članak u časopisu

1

8

5.

Stručni članak u časopisu

1

4

6

Popularizacijski članak

1

2

G2

Pojedinačni stručni i stručno-znanstveni skupovi (s recenzijom)(1)7

Pozvani predavač na međunarodnom skupu

--

10

8

Pozvani predavač na skupu koji nije međunarodni

--

5

9

Stručni i/ili stručno-znanstveni međunarodni – sudjelovanje s člankom u zborniku

--

6

10

Stručni i/ili stručno-znanstveni skup koji nije međunarodni – sudjelovanje s člankom u zborniku

--

5

11

Stručni i/ili stručno-znanstveni međunarodni skup – sudjelovanje s posterom

--

4

12

Stručni i/ili stručno-znanstveni skup koji nije međunarodni –sudjelovanje s posterom

--

3

G3

Jednogodišnji programi stručnog usavršavanja HKOIG /

Programi drugih organizatora i izvoditelja stručnih usavršavanja(2)

sati ili broj skupova


13

Tečaj ili radionica

1 tečaj

polaznik 2

predavač 5

1 radionica

polaznik 2

voditelj 5

14

Stručni i stručno-znanstveni skupovi

1 predavanje

(2 akademska sata)

polaznik 2(3)

predavač 6

1 okrugli stol

polaznik 2

uvodničar 5

G4

Ostalo15

Stjecanje akademskog naziva na specijalističkom ili znanstvenom poslijediplomskom studiju

po završetku studija, za stjecanje akademskog naziva

m(4) × 15

16

Aktivan rad u povjerenstvima Ministarstva, Državne geodetske uprave i drugih državnih upravnih organizacija, po povjerenstvu, jednokratno

--

20

17

Sudjelovanje u radu međunarodnih tijela vezanih za tehničko zakonodavstvo iz područja geodezije i geoniformatike, prostornog uređenje, graditeljstva i drugih tehničkih područja, po tijelu, jednokratno

--

10

18

Druge vrste djelovanja kojima osoba dokazuje svoj napredak i usavršavanje u struci

--

x(5)

(1) Pojedinačni stručni i stručno-znanstveni skupovi bez recenzije boduju se kao oni sa recenzijom uz umanjenje za dva boda po svakoj aktivnosti

(2) Programi drugih organizatora i izvoditelja bodovat će se temeljem procjene Odbora za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sukladno stupnju zastupljenosti sadržaja geodezije i geoinformatike

(3) Ukoliko je jedan od predavača s titulom dr. sc. bodovanje se uvećava za 50%

(4) »m« je ukupan broj semestara potrebnih za stjecanje poslijediplomskog specijalističkog ili znanstvenog stupnja

(5) »x« – broj bodova koji će se odrediti temeljem procjene Odbora za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavlja se provođenje programa usavršavanja sukladno donesenom jednogodišnjem programu stručnog usavršavanja iz članka 48. stavak 1. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (»Narodne novine« broj 30/2010).

Obvezuje se Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladi jednogodišnji program usavršavanja s odredbama ovog Pravilnika.

Bodovi koje je obveznik stručnog usavršavanja ostvario do stupanja na snagu ovog Pravilnika, smatraju se bodovima ostvarenim u petogodišnjem razdoblju stručnog usavršavanja iz članka 43. Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/13-01/06

Urbroj: 541-06/1-13-2

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ravnatelj

dr. sc. Danko Markovinović, v. r.

65 29.05.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove 65 29.05.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove