Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 66/2013 (4.6.2013.), Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1299

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine donijela

UREDBU

O OBRASCU I NAČINU VREDNOVANJA GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Gospodarski program), koji je sastavni dio ponude sudionika javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: države) daje u zakup i zakup za ribnjake, te način vrednovanja Gospodarskog programa.

II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

Članak 2.

Obrazac Gospodarskog programa (u daljnjem tekstu: Obrazac) koji ispunjavaju sudionici javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup i zakup za ribnjake propisan je Prilogom I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGP br. 1. – 5.) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup te ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGPR br. 1. – 4.) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup za ribnjake, te ugovora o zakupu za ribnjake.

Članak 3.

Sudionici javnog poziva ispunjavaju Obrazac na računalu, šalju elektronički, te ispisane obrasce potpisuju i šalju poštom kao sastavni dio ponude za zakup.

Način elektroničkog slanja, odnosno adresa elektroničke pošte na koju se šalje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta bit će navedena u javnom pozivu.

III. VREDNOVANJE GOSPODARSKOG PROGRAMA

Članak 4.

Tablica vrednovanja Gospodarskog programa (u daljnjem tekstu: Tablica vrednovanja) propisana je Prilogom II.a za zakup i Prilogom II.b za zakup za ribnjake, koji su sastavni dijelovi ove Uredbe.

Članak 5.

Sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove samo po jednoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao specifični bodovi.

Najveći broj specifičnih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti za sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka jest 20 bodova.

Članak 6.

Sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove po svakoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao opći bodovi.

Najveći broj općih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti po sastavnicama iz stavka 1. ovoga članka, jest 40 bodova.

Članak 7.

Specifični bodovi iz članka 5. ove Uredbe i opći bodovi iz članka 6. ove Uredbe se zbrajaju i čine vrijednost i ocjenu Gospodarskog programa svakoga pojedinog sudionika na javnom pozivu za zakup.

Najveći broj bodova iz stavka 1. ovoga članka koje sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti na temelju Gospodarskog programa jest 60 bodova.

Članak 8.

Sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti bodove po sastavnicama čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.b.

Najveći broj bodova koje sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti na temelju Gospodarskog programa jest 60 bodova.

Članak 9.

Obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup, te tablice izračuna uvjetnih grla (Tablica 1.), potrebne radne snage (Tablica 2.) i potrebne mehanizacije (Tablica 3.) propisani su Prilogom II.c, koji je sastavni dio ove Uredbe, a obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup za ribnjake propisano je Prilogom II.d, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/13-03/57

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 29. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


PRILOG 2C

Obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup

SPECIFIČNI BODOVI

1. Sastavnica – Držanje stoke bez odgovarajućeg zemljišta

vrednuje se broj uvjetnih grla po ha u protekloj godini (Tablica 1. u Prilogu II. c). Broj uvjetnih grla na gospodarstvu dokazuje se izvodom iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ).

2. Sastavnica – Sjemenska proizvodnja

– vrednuje se dužina bavljenja proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.

3. Sastavnica – Trajni nasadi

ponuditelji koji imaju trajne nasade i registrirane objekte za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda koji kapacitetom premašuju proizvodnju koju sada imaju dobivaju najveći broj bodova. Najmanji broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju ponuditelji koji nemaju trajni nasad, ali ga namjeravaju podići – početnici. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.

4. Sastavnica – Povrćarstvo, cvjećarstvo

najveći broj bodova dobiva ponuditelj koji ima objekte za skladištenje, doradu ili preradu proizvoda. Vrednuje se s manjim brojem bodova povećanje proizvodnje, sljedeći kriterij po bodovima je planirano unaprjeđenje tehnologije, a najmanji broj bodova dobivaju novi poljoprivrednici – početnici. Za povrćarstvo se dokazuje preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.

5. Sastavnica – Ratarstvo i ostalo

vrednuju se proizvodnja hrane te posjedovanje objekta za skladištenje, doradu ili preradu. Sljedeći kriterij prema bodovima je povećanje proizvodnje, najmanji broj bodova dobivaju novi poljoprivrednici – početnici. 5 bodova dobivaju i podnositelji zahtjeva koji su dosadašnje zemljište koristili na temelju potvrda i zadržavaju razinu proizvodnje. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.

OPĆI BODOVI

6. Sastavnica – Zaposleni radnici

ocjenjuje se broj zaposlenih radnika sukladno kriteriju potrebnog broja radnika po ha, a prema određenoj vrsti proizvodnje (Tablica 2. u Prilogu II. c). Najviše se boduje onaj tko prema tom kriteriju ima potreban broj ili veći broj radnika po ha, a najmanje onaj tko ima 30 % manje od potrebnog broja radnika po ha za određenu proizvodnju. Broj zaposlenih se odnosi na proizvodnju prijavljenu na javnom pozivu kroz obrasce Gospodarskog programa. Također se uzima u obzir i proporcionalno se računa sezonska radna snaga (računa se puno radno vrijeme). Dokaz toga za pravne osobe su interni akti, a za OPG i obrte transakcija 117.

7. Sastavnica – Novozaposleni

bodove dobivaju ponuditelji koji planiraju zaposliti nove radnike pri čemu vrednovanje ovisi o broju novozaposlenih. Realizacija zapošljavanja ocjenjuje se u Izvješću o provedbi Gospodarskog programa.

8. Sastavnica – Posjedovanje potrebne mehanizacije

najveći broj bodova dobivaju ponuditelji sa postojećom mehanizacijom, manji broj bodova dobivaju oni koji planiraju kupnju mehanizacije (Tablica 3. u Prilogu II. c). Dokazuje se preslikom prometne knjižice koja mora glasiti na nositelja ili člana OPG-a, vlasnika obrta te zadrugu ili tvrtku.

9. Sastavnica – Tehničko-tehnološka cjelina

udaljenost tehničko-tehnološke cjeline boduje se u ovisnosti ima li ponuditelj stočnu farmu ili objekt za skladištenje/doradu/preradu ili samo poljoprivredno zemljište. Tako najveći broj bodova dobivaju oni čija se farma/objekt nalazi na udaljenosti do 1 km, a u slučaju da ima samo zemljište oni koji se nalaze neposredno uz zemljište za koje je objavljen javni poziv. Bodovi se dobivaju samo po jednoj od ovih situacija.

10. Sastavnica – Registrirano sjedište ili objekt na području JLS za koju se raspisuje javni poziv ili susjedne JLS

ponuditelji registrirani duže od 5 godina na području JLS za koju se raspisuje natječaj dobivaju najveći broj bodova, a najmanji broj bodova dobivaju ponuditelji registrirani kraće od 2 godine.

11. Sastavnica – Osigurano tržište za proizvode

ponuditelji koji imaju ugovore o prodaji dobivaju veći broj bodova, a manji broj bodova ponuditelji koji prodaju svoje proizvode izravnom prodajom.

12. Sastavnica – Bavljenje poljoprivredom kao primarnom djelatnošću

ponuditelji kod kojih se više osoba iz OPG-a bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću dobivaju najveći broj bodova. Manji broj bodova dobiva onaj ponuditelj kod kojeg se samo nositelj OPG-a ili vlasnik obrta bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću kao i ponuditelj kojemu je po NKD-u poljoprivreda primarna djelatnost.

13. Sastavnica – Stručna sprema (poljoprivredna)

najviše se vrednuju oni ponuditelji kod kojih nositelj ili član OPG-a, odnosno vlasnik obrta ili djelatnik obrta, ili odgovorna osoba/tehnolog imaju titulu dr. sc. iz polja poljoprivrede, a najmanje oni sa SSS poljoprivredne struke. Osoba na koju se ostvaruju bodovi po ovoj sastavnici mora biti član OPG-a, odnosno zaposlen u obrtu ili pravnoj osobi najmanje godinu dana od prijave na javni poziv.

14. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji

boduju se ostvarena dobit, zatim ostvarena operativna dobit (EBIT), te pozitivan EBITDA. Pri čemu EBIT predstavlja operativnu dobit, odnosno dobit prije oporezivanja i kamata (eng. Earnings Before Interests and Tax), dok EBITDA predstavlja operativnu dobit prije amortizacije (eng. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization).

15. Sastavnica – Ekološka i/ili integrirana proizvodnja

ponuditelj u kojeg je više od 50% trenutne proizvodnje u sustavu ekološke i/ili integrirane po ovom kriteriju dobiva bodove, s tim da se ekološka proizvodnja boduje sa više bodova od integrirane, bodovi se ne zbrajaju. Površine poljoprivrednog zemljišta dobivene na predmetnom javnom pozivu također moraju biti u sustavu ekološke i/ili integrirane čija se realizacija ocjenjuje se u Izvješću o provedbi Gospodarskog programa.

16. Sastavnica – Broj godina u Upisniku

ponuditelj upisan u Upisnik više od 2 godine dobiva veći broj bodova, a manji dobiva ponuditelj koji je upisan u Upisnik kraće od 2 godine.

Tablica 1.: PRIPADAJUĆI IZNOS UG PO POJEDINOJ VRSTI DOMAĆE ŽIVOTINJE

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 3 do 6 mjeseci

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

Tablica 2.: POTREBNA RADNA SNAGA PO JEDINICI POVRŠINE POJEDINE PROIZVODNJE

VRSTA PROIZVODNJE

POTREBAN BROJ ZAPOSLENIH/ha

Proizvodnja povrća

Otvoreno

1,55

Zaštićeni prostor

0,27

Vinogradi

Bez berbe

2,40

Sa berbom

0,90

Voćnjaci

1,63

Maslinici

1,85

Ratarstvo

0,02

Stočarstvo

0,02 zaposlena/1 UG

Tablica 3.: POTREBNA MEHANIZACIJA PO JEDINICI POVRŠINE/ KAPACITETU POJEDINE PROIZVODNJE

Vrsta proizvodnje

Veličina (ha) / kapacitet

Minimalna snaga traktora (kW)

Voćarstvo, vinski kultivari grožđa, masline

2; < 10

20

≥ 10; < 20

30

≥ 20; ≤ 50

40

Stolno grožđe

0,5; < 2

20

≥ 2; ≤ 5

30

Proizvodnja u staklenicima, plastenicima te objektima za proizvodnju gljiva

0,05; 1

30

Povrtlarstvo

0,5; < 2

20

≥ 2; < 10

40

≥ 10; ≤ 30

50

Žitarice i uljarice

100 – 1500 t

skladišnog kapaciteta

50

Žitarice i uljarice

1

1,5

Mljekarstvo

20 – 49 muznih krava

40

50 – 150 muznih krava

50

50 – 149 ovaca i koza

30

150 – 350 ovaca i koza

40

Tov junadi

40 – 300 goveda

50

Svinjogojstvo

20 – 99 krmača

40

100 – 300 krmača

50

400 – 999 tovljenika

40

1.000 – 2.000 tovljenika

50

Jaja

10.000 – 20.000 pilenki/nesilica

30

20.001 – 40.000 pilenki/nesilica

40

Peradarstvo

5.000 – 20.000

pilića (za meso)

30

20.001 – 40.000

pilića (za meso)

40

5.000 – 10.000

nesilica teških linija

30

10.001 – 15.000

nesilica teških linija

40


PRILOG II.2d

Obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup za ribnjake

BODOVI

1. Sastavnica – Prosječna količina ostvarene proizvodnje ribe po jedinici površine u zadnjih 5 godina (kg/ha)

ocjenjuje se prosječna količina ostvarene proizvodnje ribe po jedinici površine u zadnjih 5 godina, na način da najveći broj bodova dobiva ponuditelj koji je ostvario dosadašnju prosječnu proizvodnju ribe u zadnjih 5 godina više od 1.200 kg/ha, a najmanje bodova ponuditelj koji je ostvarivao proizvodnju manju od 600 kg/ha. Bodovi se dijele razmjerno proizvedenoj količini.

2. Sastavnica – Planirano povećanje proizvodnje u razdoblju N do N+4 godine

ocjenjuje se planirano povećanje proizvodnje u razdoblju od N do N+4 godine (počevši od prve godine zakupa N do N+4 godine). Najviše bodova dobiva ponuditelj koji planira povećati proizvodnju više od 100%, a najmanje ponuditelj koji planira povećati proizvodnju 10 – 25%. Bodovi se dijele razmjerno povećanju proizvodnje.

3. Sastavnica – Ukupna proizvodnja jednogodišnje mlađi u proteklih 5 godina

ocjenjuje se količina ukupno proizvedene jednogodišnje mlađi u proteklih 5 godina. Najviše bodova dobiva ponuditelj koji je ostvario dosadašnju proizvodnju u navedenom razdoblju više od 500 t, a najmanje onaj koji je ostvario proizvodnju manju od 200 t. Bodovi se dijele razmjerno proizvedenoj količini.

4. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji

boduju se ostvarena dobit, zatim ostvarena operativna dobit (EBIT), te pozitivan EBITDA u zadnje tri godine. Pri čemu EBIT predstavlja operativnu dobit, odnosno dobit prije oporezivanja i kamata (eng. Earnings Before Interests and Tax), dok EBITDA predstavlja operativnu dobit prije amortizacije (eng. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization).

5. Sastavnica – Dodatne djelatnosti (Sportski ribolov, lov, turističke djelatnosti)

ponuditelj može ostvariti bodove za obavljanje dodatnih djelatnosti na ribnjaku (Sportski ribolov, lov i turističke djelatnosti) za koje ima registriranu djelatnost kao predmet poslovanja u Sudskom registru. Bavljenje dodatnim djelatnostima doprinosi razvoju turističke ponude.

6. Sastavnica – Broj godina u kojima je fizička ili pravna osoba nositelj povlastice za akvakulturu (unutar proteklih 5 godina)

vrednuje se broj godina u kojima je fizička ili pravna osoba bila nositelj barem jedne povlastice za akvakulturu unutar posljednjih 5 godina. Najviši broj bodova dobiva ponuditelj koji je posljednjih 5 godina bio nositelj povlastice za akvakulturu u kontinuitetu, što implicira da ponuditelj ima iskustvo u bavljenju akvakulturom. Bodovi se dijele razmjerno po godinama.

7. Sastavnica – Vlastiti vozni park za prijevoz ribe

ponuditelj može ostvariti bodove ukoliko raspolaže specijaliziranim vozilima, odnosno ovlaštenim i certificiranim vozilima za prijevoz ribe koje koristi u periodu ne kraćem od jedne (1) godine dana od dana prijave na javni poziv.

8. Sastavnica – Inovativnost biotehnološke proizvodnje

ponuditelj može ostvariti bodove ukoliko planira unaprijediti biotehnološke proizvodnje (uvođenje novih vrsta u proizvodnju i/ili uvođenje novih tehnologija uzgoja).

9. Sastavnica – Stručna sprema zaposlenika (poljoprivreda, ribarstvo, biotehnologija, veterinarstvo)

najviše se vrednuju oni ponuditelji kod kojih nositelj ili član OPG-a, odnosno vlasnik obrta ili djelatnik obrta, ili odgovorna osoba/tehnolog imaju titulu dr. sc., a najmanje oni sa SSS struke poljoprivreda, ribarstvo, biotehnologija, ili veterinarstvo. Osoba na koju se ostvaruju bodovi po ovoj sastavnici mora biti član OPG-a, odnosno zaposlen u obrtu ili pravnoj osobi najmanje godinu dana od prijave na javni poziv.

10. Sastavnica – Novozaposleni

bodove dobivaju ponuditelji koji planiraju zaposliti nove radnike pri čemu vrednovanje ovisi o broju novozaposlenih. Realizacija zapošljavanja ocjenjuje se u Izvješću o provedbi Gospodarskog programa.

11. Sastavnica – Ovlašteni i certificirani objekt za preradu ribe

ponuditelj može ostvariti bodove ukoliko ima ovlašteni i certificirani objekt za prerade ribe, čime dokazuje sigurnost plasmana proizvoda na tržištu.

66 04.06.2013 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 66 04.06.2013 Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske