Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

NN 66/2013 (4.6.2013.), Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1300

Na temelju članka 61. stavaka 5. i 7. i članka 62. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/2009 i 111/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA CIGARETE, SITNO REZANI DUHAN I OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.),

– Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL, L br. 50 od 27. 2. 2010., str. 1.).

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 197,00 kuna za 1000 komada cigareta,

2. proporcionalna trošarina 37% od maloprodajne cijene.

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 567,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan 450,00 kuna za jedan kilogram,

2. ostali duhan za pušenje 380,00 kuna za jedan kilogram.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan (»Narodne novine«, broj 131/2012).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/61

Urbroj: 50301-05/16-13-1

Zagreb, 4. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.