Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

NN 66/2013 (4.6.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1301

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 82. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište (»Narodne novine«, br. 39/2009, 33/2010 i 109/2011), u članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi:

a) zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja i oštećenja,

b) praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta,

c) laboratorijske analize zemljišta,

d) vođenje jedinstvene baze podataka o praćenju stanja poljoprivrednog zemljišta,

e) korištenje poljoprivrednog zemljišta,

f) raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,

g) promet poljoprivrednim zemljištem,

h) okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

i) sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima,

j) vođenje evidencije zakupnika zemljišta, zakupnika ribnjaka i zakupnika zajedničkih pašnjaka,

k) suradnja s državnim tijelima, ustanovama, jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave u svezi poslova iz djelokruga Agencije koji su joj stavljeni u nadležnost,

l) praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

m) i drugi poslovi u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ovom Uredbom.

(2) Poslove iz stavka 1. točaka b), d), f) i j) ovoga članka Agencija obavlja kao javne ovlasti.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, obavlja i sljedeće poslove:

– uspostavlja, razvija, vodi i održava Informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj;

– dužna je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom koji vodi središnji registar državne imovine dostavljati podatke kojima raspolaže;

– dužna je dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu potrebne podatke i dokumentaciju za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu države, kao i zatražiti provedbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi;

– iznimno od podstavka 3. ovoga stavka Agencija dostavlja zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda prijedlog za uknjižbu prava vlasništva države na nekretninama koje su upisane kao društveno vlasništvo;

– izdaje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, a koji se izrađuju po programima Državne geodetske uprave;

– izdaje suglasnosti na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za promjenu načina uporabe katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ovom Uredbom.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. i članak 4. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 4.a i članak 4.a brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 5. briše se, a članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

(1) Agencija može kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u ime i za račun Republike Hrvatske, putem javnog poziva ili izravnom pogodbom na temelju ponude fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredno zemljište koje sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu čini Zemljišni fond Agencija daje u zakup i zakup za ribnjake javnim pozivom, zamjenjuje, iznimno prodaje ili raspolaže istim u svrhu okrupnjavanja.

(3) Poljoprivredno zemljište iz Zemljišnog fonda prodaje se po tržišnoj cijeni koju utvrđuje Agencija.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 6. i članak 6. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 6.a i članak 6.a brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. brišu se.

Članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.«.

Članak 9.

U članku 9. stavku 4. riječi: »od kojih je jedan s područja posebne državne skrbi" brišu se.

Članak 10.

U članku 10. stavku 1. brišu se podstavci 8. i 9.

Članak 11.

U članku 11. stavku 4. riječi: »na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ravnatelj mora imati visoku stručnu spremu agronomske struke, te najmanje pet godina rada u struci.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Zamjenik ravnatelja mora imati visoku stručnu spremu agronomske ili pravne struke, te najmanje pet godina rada u struci.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »Statutom i drugim općim aktima Agencije« zamjenjuju se riječima: »općim aktima Agencije i poslove koje mu odredi ravnatelj Agencije«.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Uvjeti za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja mogu se detaljnije propisati Statutom Agencije.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 12. briše se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 13. i članak 13. brišu se.

Članak 14.

U članku 14. stavku 1. riječi: »i druga« brišu se.

Članak 15.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija ostvaruje sredstva za rad iz državnoga proračuna, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora sukladno odredbama o financiranju proračunskih korisnika.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/58

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 29. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.