Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi

NN 66/2013 (4.6.2013.), Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1305

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. podstavkom 2. i stavkom 3. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OBAVLJANJU POSLOVA PODRŠKE SUSTAVU NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA GOSPODARSKE I JAVNE NAMJENE U PLOVIDBI

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske povjerava Financijskoj agenciji obavljanje poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi.

II.

Uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi omogućit će:

– učinkovitu kontrolu prodaje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,

– izradu izvješća koja će osiguravati informacije za potrebe provedbe nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u plovidbi,

– ostvarivanje tražene razine nadzora, uvođenjem mogućnosti usporedbe zaduženja i odobrenih količina te povezivanjem kvota za trošenje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi odobrenih pojedinim korisnicima s evidencijom prodaje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi sa svakog prodajnog mjesta.

III.

Financijska agencija obavit će sljedeće poslove podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi:

– uspostavu središnje baze podataka s evidencijama za kartično poslovanje koje će u sebi sadržavati podatke o korisnicima i njihovim karticama te o pravima na kupnju dozvoljenih količina plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,

– uspostavu mrežne povezanosti prodajnih mjesta i institucija uključenih u proces te osiguravanje kontrola prodaje odobrenih količina plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,

– zaprimanje zahtjeva za izradu kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena od strane korisnika prava, izrada kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena i uručivanje kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena korisnicima koji su predali zahtjev,

– osiguravanje podrške korisnicima kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena radi rješavanja zahtjeva za opozivom i ponovnim izdavanjem kartica te omogućavanje uvida u stanje raspoloživih količina posebnog goriva,

– osiguravanje podrške radi uvida u stanje te podrške u slučaju prekida rada zbog tehničkih problema u radu sustava,

– obavljanje poslova operativne i informatičke podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,

– vođenje izvještajnog sustava za potrebe povezanih institucija,

– obavljanje drugih poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi, sukladno propisima kojima se uređuje trošarinski sustav i drugim propisima u vezi s uspostavom kartičnog poslovanja.

IV.

Financijska agencija dužna je uspostaviti funkcionalnost sustava nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi i započeti s radom najkasnije do 1. srpnja 2013. godine.

V.

Ugovorom koji će se s Financijskom agencijom sklopiti za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine, utvrdit će se međusobna prava i obveze te opseg i način izvršavanja poslova iz točke III. ove Odluke.

Ovlašćuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da s Financijskom agencijom sklopi ugovor o obavljanju poslova iz točke III. ove Odluke.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo financija da preraspodjelom sredstava unutar pozicija Ministarstva financija, Carinske uprave, osigura sredstva za potrebe financiranja ugovora iz točke V. ove Odluke, za razdoblje do 31. prosinca 2013. godine.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da se registrira kao voditelj zbirke osobnih podataka nastalih obavljanjem poslova iz točke III. ove Odluke kod Agencije za zaštitu osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te time regulira pravo pristupa Ministarstva financija navedenim podacima i pitanje registriranja Financijske agencije kao izvršitelja obrade.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/253

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 29. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.