Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja

NN 66/2013 (4.6.2013.), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1311

Na temelju članka 232. stavka 2. točke 2. u svezi s člankom 133. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O NAČINU IZRAČUNA TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuju se troškovi postupka prisilnog udaljenja stranaca iz Republike Hrvatske, način njihovog obračuna i naplate, izgled i sadržaj obrasca o oduzetim novčanim sredstvima te izgled i sadržaj obrasca potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja.

II.

Troškovi prisilnog udaljenja su rashodi Prihvatnog centra za strance Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Centar), drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i policijskih uprava koji nastanu tijekom prisilnog udaljenja.

Policijska uprava će troškove prisilnog udaljenja naplaćivati samo u slučaju kada stranca prisilno udaljava, odnosno prepraćuje izravno do državne granice.

III.

Troškovi prisilnog udaljenja obuhvaćaju:

1. troškove dovođenja do graničnog prijelaza ili države u koju se stranac prepraćuje:

a) troškove goriva,

b) troškove pratnje,

2. troškove putne karte,

3. troškove putne isprave, vize i dr.,

4. troškove boravka u Centru,

5. troškove tranzita,

6. ostale troškove (troškovi zdravstvene skrbi, liječenja, oštećenje inventara i slično).

IV.

Troškovi prisilnog udaljenja obračunavaju se kako slijedi:

1.a)

VRSTA VOZILA

% od litre goriva kn/km

Osobno vozilo

80 % od litre goriva po km

Interventno vozilo

150 % od litre goriva po km

Autobus

250 % od litre goriva po km

Kombibus

100 % od litre goriva po km

Troškovi goriva izračunavaju se na sljedeći način:

– cijena jedne (1) litre goriva množi se sa postotkom iz tablice (prema vrsti vozila), a dobiveni umnožak dalje se množi s brojem kilometara do određene destinacije. Tako dobiveni iznos (umnožak) dijeli se s ukupnim brojem stranaca koji se prepraćuju, a dobiveni iznos je cijena goriva po jednom strancu.

1.b) Sat policijskog službenika koji prisilno udaljava odnosno prepraćuje stranca iznosi 52 kn/h, osim za:

– policijskog službenika interventne policije, za kojeg iznosi 55 kn/h

– policijskog službenika specijalne policije, za kojeg iznosi 59 kn/h.

Troškovi pratnje računaju se na sljedeći način:

– broj službenika koji se nalaze u pratnji množi se sa predviđenim brojem sati putovanja, dobiveni umnožak dalje se množi sa cijenom sata policijskog službenika (prema tablici). Tako dobiveni iznos (umnožak) dijeli se s ukupnim brojem stranaca koji se prepraćuju, a dobiveni iznos je cijena pratnje po jednom strancu.

Ako je strancu potrebna policijska pratnja do matične zemlje ili zemlje tranzita, troškove putne karte policijskih službenika u pratnji snosi stranac. Ukupni troškovi karata policijske pratnje dijele se na broj stranaca koji se prepraćuju, a na Potvrdi o naplati troškova prisilnog udaljenja upisuju se u rubriku »Ostali troškovi« uz naznaku »putne karte policijske pratnje».

Troškovi goriva i policijske pratnje obračunavaju se u oba smjera.

2.) Trošak putne karte stranca (autobusne, zrakoplovne, željezničke i dr.) obračunava se prema tržišnim cijenama usluga u Republici Hrvatskoj, odnosno prema ispostavljenom računu agencije koja je izdala kartu (uplatnica, priznanica, potvrda).

Ako se za prijevoz stranaca unajmljuje javni prijevoznik, ukupna cijena takve usluge prema ispostavljenom računu dijeli se s brojem stranaca koje se prepraćuje i tako dobiveni iznos je tada cijena karte po jednom strancu.

3.) Troškovi izrade putnih isprava potrebnih za izlazak stranca iz zemlje obračunavaju se sukladno Rješenju o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 130/12), odnosno sukladno cijeni koju je odredila ili ispostavila diplomatska misija odnosno konzularni ured u Republici Hrvatskoj, koja izdaje putnu ispravu, vizu i slično.

4.) Trošak boravka stranca u Centru iznosi 150,00 kuna po danu.

Boravak u Centru naplaćuje se i strancima koji su u postupku azila. Ukoliko se strancu prizna status azila u Republici Hrvatskoj, navedeni troškovi mu se neće naplatiti niti evidentirati u Informacijskom sustavu Ministarstva.

5.) Troškovi tranzita su novčana sredstva potrebna za tranzit preko područja drugih država, a njihovu visinu određuje država preko koje se tranzitira.

6.) Strancu se mogu naplatiti i ostali troškovi (primjerice, troškovi za izradu fotografija, troškovi liječenja i sl.) sukladno ispostavljenom računu. Za takve troškove strancu se u prilogu Potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja mora obavezno priložiti i originalno ispostavljen račun o davanju usluge.

V.

Strancu kojeg se prisilno udaljava izdaje se Potvrda o naplati troškova prisilnog udaljenja.

Troškove utvrđene ovim Rješenjem stranac snosi osobno, osim ako se radi o stancima koji su užoj rodbinskoj vezi u kojem slučaju troškove snosi stranac koji posjeduje sredstva.

Djeci do 14 godine ne naplaćuju se troškovi prisilnog udaljenja.

Maloljetnicima bez pratnje (starosti od 14 do 18 godina) Potvrda o naplati troškova prisilnog udaljenja izdaje se uz supotpis posebnog skrbnika.

VI.

Sredstva za pokriće troškova nastalih prisilnim udaljenjem stranca uplaćuju se putem naloga za plaćanje fakturiranog iznosa na račun Državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 7005-RKDP-22926.

Sredstva za pokriće troškova prisilnog udaljenja koja su naplaćena iz jamčevine uplaćuju se na račun Državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 9725-RKDP-22900.

Sredstva za pokriće troškova prisilnog udaljenja koja su naplaćena na temelju pozivnih pisama uplaćuju se na račun Državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, s pozivom na broj odobrenja 63 9725-RKDP-22918.

Uplate se obavljaju isključivo u kunama.

U pozivu na broj odobrenja na mjestu slova »-RKDP-« potrebno je upisati broj koji je Ministarstvu odnosno policijskoj upravi dodijeljen u Registru državnog proračuna.

VII.

Obrazac Potvrde o oduzetim novčanim sredstvima (Obrazac 1) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21 × 29,7 cm.

Obrazac Potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21 × 29,7 cm.

Obrasci iz stavka 1. i 2. tiskani su u blokovima na hrvatskom i engleskom jeziku, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

VIII.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o troškovima prisilnog udaljenja (»Narodne novine« broj 86/08, 112/08 i 119/11).

IX.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-32543-2013
Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.66 04.06.2013 Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja 66 04.06.2013 Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja