Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance

NN 66/2013 (4.6.2013.), Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1312

Na temelju članka 232. stavka 2. točke 3. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILA BORAVKA

U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilima boravka utvrđuje se način smještaja, boravka i kretanja stranaca u Prihvatnom centru za strance (u daljnjem tekstu: Centar), određuje se raspored dnevnih aktivnosti stranaca te njihova prava i obveze za vrijeme boravka u Centru.

Članak 2.

Pravila boravka izvjesit će se na oglasnu ploču Centra te po potrebi i na druga mjesta u Centru tako da su dostupna strancu.

Pravila boravka moraju biti prevedena na engleski i francuski jezik, a po potrebi i na druge jezike.

Članak 3.

Strancu se osigurava ravnopravan položaj tijekom boravka u Centru neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, naobrazbi ili drugim osobinama.

Članak 4.

Stranac će prilikom dolaska u Centar biti upoznat s pravom kontaktiranja s konzularnim ili diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin.

Članak 5.

U smislu ovih Pravila boravka ovlašteni službenici su policijski službenici i državni službenici koji su zaposleni u Centru.

Stranac je dužan pridržavati se Pravila boravka te naredbi i uputa ovlaštenih službenika Centra kako bi se osigurala disciplina, sigurnost i red.

Ovlašteni službenici Centra mogu strancima dodjeljivati zadaće i poticati ih na aktivnosti izvođenja dnevnog programa sukladno Pravilima boravka.

II. PRIHVAT, SMJEŠTAJ I BORAVAK U CENTRU

Članak 6.

Prilikom smještaja u Centar stranac je dužan o svom zdravstvenom i psihofizičkom stanju odmah obavijestiti ovlaštenog službenika, a posebno u slučaju zarazne bolesti ili neke druge ozbiljnije bolesti.

U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje zarazne bolesti, stranac će biti smješten u posebnu prostoriju, gdje će boraviti sve dok liječnik ne utvrdi stvarno zdravstveno stanje.

Članak 7.

Prije smještaja u Centar policijski službenici su dužni izvršiti pretragu stranca i predmeta koje stranac nosi, u cilju pronalaska i oduzimanja sredstava pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. Pretraga se obavlja na način da se ne vrijeđa dostojanstvo i osobni integritet.

Predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje, novac i druge stvari (mobilne telefone, fotoaparate i sl.) stranac je dužan predati policijskom službeniku iz razloga sigurnosti.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, strancu se izdaje Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta i/ili novčanih sredstava, koju je isti dužan čuvati i predati prilikom odlaska iz Centra.

Članak 8.

U sobe za smještaj osoba muškog spola može se smjestiti najviše 12 osoba, a u sobe za osobe ženskog spola najviše 4 osobe.

U istu sobu ne mogu se smjestiti stranci koji nisu istoga spola, osim u slučaju obitelji koja se smješta u sobu za obitelj.

Članak 9.

Maloljetnog stranca smjestit će se u istu sobu sa zakonskim zastupnikom ili posebnim skrbnikom.

Maloljetnog stranca neće se smjestiti u sobu zajedno s punoljetnim strancima koji su nasilnici, ovisnici, počinitelji težih kaznenih djela te drugim strancima koji bi na njega štetno utjecali.

Članak 10.

Tijekom boravka u Centru strancu će se osigurati odjeća i obuća koja se dodjeljuje prilikom prihvata.

Odjeća stranca će se po potrebi oprati te s ostalim osobnim stvarima evidentirati i upakirati u posebnu vreću. Vreća mora imati evidencijski broj te se uredno zapakirana odlaže u spremište namijenjeno za stvari stranaca.

Iznimno, strancu se može dati na korištenje vlastita odjeća pod uvjetom da je prikladna za boravak u Centru.

Članak 11.

Tijekom boravka u Centru stranac dobiva na korištenje posteljinu Centra.

Posteljina se sastoji od: plahte, jastučnice, jastuka, pokrivača i ručnika.

Broj komada pojedinačnog dijela posteljine određuje se sukladno godišnjem dobu, klimatskim uvjetima i potrebama.

Krevet i osobne stvari moraju biti uredno složeni.

III. ZDRAVSTVENA SKRB, ODRŽAVANJE HIGIJENE I OSOBNE NJEGE

Članak 12.

Prilikom dolaska u Centar stranac je dužan podvrgnuti se općem liječničkom pregledu koji se mora obaviti odmah ako je stranac prihvaćen tijekom radnog vremena ambulante Centra, odnosno u vremenu od 24 sata, ako je stranac prihvaćen izvan radnog vremena ambulante.

U dane vikenda, blagdana i praznika opći liječnički pregled mora se obaviti u vremenu do 72 sata. Za to vrijeme stranac će biti smješten u posebnu prostoriju.

Članak 13.

Za vrijeme boravka u Centru strancu je osigurana hitna medicinska skrb.

Ambulanta u Centru ureduje radnim danom od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8,00 do 12,00 sati. U to vrijeme u ambulanti Centra obavljaju se liječnički pregledi i podjela terapije.

Izvan radnog vremena ambulante Centra stranac se zbog zdravstvenih problema može javiti ovlaštenom službeniku koji će odmah poduzeti daljnje mjere i radnje u svezi rješavanja njegovog zdravstvenog problema.

Ako ovlašteni službenik prilikom obavljanja službe zamijeti stranca sa zdravstvenim problemima koje stranac nije prijavio, mora odmah poduzeti mjere i radnje u svezi rješavanja njegovog zdravstvenog problema.

Strancu ženskog spola osigurava se posebna medicinska skrb za slučaj trudnoće i porođaja sukladno općim propisima.

Sukladno uputama liječnika, stranac je dužan uredno provoditi propisanu liječničku terapiju.

Članak 14.

Nakon prihvata, a neposredno prije smještaja u sobu, stranac se mora podvrgnuti osnovnim zdravstveno higijenskim mjerama (tuširanje, korištenje čiste odjeće).

Sukladno dnevnim aktivnostima, stranac mora održavati osobnu higijenu i čistoću prostorija u kojima boravi.

Članak 15.

Zamjena posteljine obavlja se svaki tjedan.

Rublje se pere u praonici Centra, a korišteno rublje prikuplja se jednom tjedno. Podjela čistog rublja organizirana je u spremištu Centra svakodnevno, a mijenja se prema potrebama.

Podjela nepovratnog higijenskog pribora obavlja se svaki tjedan. Dan i vrijeme u tjednu ovih poslova i aktivnosti određuje se rasporedom dnevnih aktivnosti.

Članak 16.

Ako stranac ne održava dovoljno osobnu higijenu, od strane djelatnika Centra može biti upućen na tuširanje.

Nakon obavljene osobne higijene stranac je dužan očistiti sanitarnu prostoriju i pospremiti korišteni pribor.

IV. RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

Članak 17.

U skladu s dnevnim aktivnostima, strancima će se omogućiti praćenje TV programa, čitanje tiskovina, korištenje knjižnice te sportske aktivnosti.

Za vrijeme boravka u Centru stranac je dužan pridržavati se rasporeda i satnice dnevnih aktivnosti.

Stranac se smije kretati samo u prostorijama i području Centra koji su namijenjeni za boravak i kretanje stranaca.

Raspored dnevnih aktivnosti mora biti postavljen na oglasnu ploču Centra te po potrebi i na druga mjesta u Centru tako da je dostupan strancu.

Raspored dnevnih aktivnosti utvrđuje rukovoditelj Centra ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 18.

Boravak stranca u Centru organiziran je prema rasporedu dnevnih aktivnosti i to:

07,00 – 08,00 sati buđenje, ustajanje i osobna higijena,

08,00 – 09,00 sati doručak,

09,00 – 09,30 sati pospremanje i čišćenje soba

09,30 – 10,00 sati pregled soba i predbilježbe za službene razgovore od strane djelatnika Centra,

10,00 – 12,00 sati razgovor s inspektorima, djelatnicima socijalne skrbi,

12,00 – 13,00 sati ručak,

13,00 – 14,00 sati popodnevni odmor,

14,00 – 15,00 sati podjela čistog rublja,

15,00 – 18,30 sati slobodne aktivnosti u zajedničkim prostorijama i na otvorenom prostoru namijenjenom za strance,

18,30 – 19,30 sati večera,

19,30 – 20,30 sati odlazak u sobe i kontrolno prebrojavanje,

20,30 – 22,00 sati slobodne aktivnosti u zajedničkim prostorijama,

22,00 – 07,00 sati noćni odmor.

Raspored dnevnih aktivnosti može se promijeniti sukladno potrebama stranaca te poslovima, aktivnostima i potrebama Centra.

V. BORAVAK NA SVJEŽEM ZRAKU

Članak 19.

Strancu se mora omogućiti boravak na svježem zraku najmanje dva sata dnevno u za to određenom prostoru u Centru.

Prilikom boravka na svježem zraku stranci se slobodno kreću i mogu sudjelovati u sportskim i društvenim aktivnostima, ali pri tome ne smiju kršiti druga pravila ponašanja utvrđena ovim Pravilima. Stranci dragovoljno mogu raditi po programu voditelja aktivnosti.

Boravak stranaca na svježem zraku nadzire služba osiguranja.

VI. PREHRANA

Članak 20.

Strancu je tijekom boravka u Centru osigurana prehrana koja je propisana normativom.

Strancu su osigurana najmanje tri obroka dnevno, od kojih najmanje jedan mora biti topli obrok, te potrebna količina pitke vode ili napitka.

Po preporuci liječnika bolesnom strancu i trudnicama priprema se posebna hrana.

Djeca do 10 godina starosti pored tri obroka mogu dobiti i dječji obrok.

Za vrijeme boravka u Centru stranac ima pravo na konzumiranje hrane prema svojim vjerskim uvjerenjima, s tim da o vrsti hrane mora pravovremeno obavijestiti ovlaštenog službenika.

Obroci se konzumiraju u blagovaonici Centra u vrijeme propisano člankom 18. ovih Pravila.

Hrana i pribor za jelo ne smiju se iznositi izvan prostora blagovaonice.

U sobama za spavanje stranaca nije dozvoljeno unošenje i konzumiranje hrane.

Stranci imaju pravo pritužbe na prehranu iz stavka 1. ovoga članka. Stranci mogu pritužbu uputiti ovlaštenom službeniku usmeno ili pisanim putem.

VII. VJEROISPOVIJEST

Članak 21.

Stranac ima pravo na provođenje vjerskih obreda uz poštivanje vjerskih i kulturoloških nazora drugih osoba u Centru.

Strancu će se na njegov zahtjev omogućiti kontakt s vjerskim zajednicama. Centar je dužan osigurati uvjete i prostor za obavljanje vjerskih obreda stranaca.

Rukovoditelj Centra ili osoba koju on ovlasti može privremeno onemogućiti vjerske i duhovne obrede stranaca ako bi se time ugrozila sigurnost, red i mir u Centru.

VIII. TELEFONIRANJE

Članak 22.

Prilikom dolaska u Centar stranac ima pravo na jedan besplatni telefonski razgovor s diplomatskom misijom ili konzularnim uredom svoje zemlje. Stranac ima pravo i na još jedan besplatan privatni telefonski razgovor u trajanju do 3 minute.

Tijekom boravka u Centru stranac može komunicirati s osobama izvan Centra putem javne telefonske govornice, o svome trošku.

Brojevi telefonskih linija istaknuti su na telefonskim govornicama u Centru.

IX. POSJETE

Članak 23.

Strancima će se omogućiti posjete najmanje dva puta tjedno.

Rukovoditelj Centra ili osoba koju on za to ovlasti dužan je u okviru dnevnog rasporeda odrediti vrijeme za primanje posjeta.

Posjeta se mora najaviti Centru najmanje 1 dan ranije.

Posjeta se može onemogućiti ako se utvrdi da je posjetitelj sklon nedoličnom ponašanju i kršenju pravnih propisa.

Posjete strancima obavljaju se u za to posebno određenoj prostoriji. Posjeta traje najviše 1 sat, neovisno o broju posjetitelja. Iznimno, posjeta može trajati i duže po odobrenju rukovoditelja Centra ili osobe koju on ovlasti.

Ovlašteni policijski službenik može prekinuti posjetu ako se tijekom posjeta narušava sigurnost, red i mir u Centru.

X. PRIMANJE PISANIH POŠILJAKA I PAKETA

Članak 24.

Stranac može primati pisane pošiljke i pakete tijekom boravka u Centru.

Dostava pisanih pošiljaka i paketa obavlja se svaki dan.

Pisane pošiljke i pakete stranac otvara uz nazočnost policijskog službenika. Policijski službenik dužan je iz paketa izuzeti sadržaj ili dio sadržaja koji je zabranjeno posjedovati u Centru. Izuzeti sadržaj paketa Centar će vratiti pošiljatelju ili na drugi zakonom propisan način pospremiti ili ukloniti iz Centra.

XI. NOVČANA SREDSTVA

Članak 25.

Stranac može primati novčana sredstva tijekom boravka u Centru.

Novčana sredstva bit će privremeno oduzeta uz izdavanje Potvrde o oduzimanju novčanih sredstava i pohranjena kod ovlaštenog službenika u kasu.

Tijekom boravka u Centru stranac može koristiti privremeno oduzeta novčana sredstva, s time da kod sebe ne može imati iznos veći od 300 kuna.

Razmjena strane valute novčanih sredstava stranaca u hrvatsku valutu obavlja se jednom tjedno.

XII. OBVEZE, PRAVA I ZABRANE

Članak 26.

Za vrijeme boravka u Centru stranac je obvezan:

1. poštovati upute kako bi se osigurala disciplina i red,

2. održavati čistoću u sobama, sanitarnim prostorima i zajedničkim prostorijama Centra,

3. čuvati inventar i prostorije od oštećenja,

4. svakodnevno održavati osobnu higijenu,

5. brinuti se za osobnu urednost i urednost odjeće koja mu je dodijeljena od strane Centra,

6. brižno i uredno upotrebljavati ležaj, inventar i drugu opremu Centra,

7. štedljivo trošiti vodu, električnu energiju, sredstva za čišćenje i sanitarno-higijenske potrepštine,

8. dozvoliti provedbu sanitarno-dezinfekcijskih mjera,

9. ovlaštene službenike Centra odmah obavijestiti o mogućem pogoršanju svojeg zdravstvenog stanja radi sprječavanja širenja bolesti te eventualnog prenošenja zaraznih bolesti na druge strance,

10. na sportskom terenu voditi brigu da prilikom sportskih aktivnosti ne ozlijedi sebe ili drugog stranca,

11. predati vlastita novčana sredstva koja će biti deponirana,

12. platiti troškove štete koji su nastali u Centru namjernim oštećenjem ili uništenjem, prema troškovniku,

13. vratiti neoštećenu opremu koju je imao na korištenju,

14. platiti troškove smještaja i prisilnog udaljenja.

Članak 27.

Stranac za vrijeme boravka u Centru ima pravo:

1. zatražiti stručnu pomoć ovlaštenih službenika Centra radi rješavanja svog slučaja,

2. na kulturne, sportsko-rekreativne, društvene, vjerske i druge aktivnosti koje su dozvoljene u Centru,

3. na dva besplatna telefonska poziva,

4. na neograničen broj telefonskih razgovora na vlastiti trošak,

5. na opravdane i dozvoljene posjete,

6. držati kod sebe, na vlastitu odgovornost, manje vrijedne predmete koji ne ugrožavaju sigurnost,

7. koristiti dozvoljene vlastite stvari koje su spremljene na čuvanju,

8. posjedovati manje količine duhanskih proizvoda,

9. pušiti duhanske proizvode na određenom i posebno označenom prostoru,

10. na tri obroka hrane dnevno,

11. na higijenski pribor i odjeću sukladno normativima i mogućnostima Centra,

12. na psihosocijalnu i zdravstvenu skrb,

13. boravka na svježem zraku,

14. nabaviti manju količinu osobnih potrepština i duhanskih proizvoda iz vlastitih sredstava,

15. primati pisane pošiljke i pakete.

Članak 28.

U Centru je strancu zabranjeno:

1. narušavanje reda i mira na način da se uznemiruju ili ometaju ostale osobe koje se nalaze u Centru (vika, svađa, tuča i sl.),

2. mijenjanje rasporeda opreme po sobama i prenošenje inventara iz jednog prostora u drugi,

3. oštećenje ili namjerno ometanje rada tehničke opreme (audio-vizualne i svjetlosne) koja je postavljena u prostorije radi osiguravanja fizičke i tehničke zaštite,

4. ulazak osobama muškog spola u sobe i krilo sanitarnog čvora koje koriste osobe ženskog spola i obratno,

5. izlazak iz soba u ostale prostorije i prostore neprimjereno odjeven,

6. fizičko, psihičko i spolno nasilje,

7. vrijeđati i omalovažavati na osnovi rasne, vjerske, nacionalne ili političke opredijeljenosti,

8. namjerno uništavanje inventara,

9. pisanje i lijepljenje papira ili drugih materijala po zidovima, vratima i prozorima,

10. unošenje i uživanje alkoholnih pića i drugih opojnih tvari,

11. iznošenje hrane i pribora za jelo iz blagovaonice,

12. ulaziti u prostorije koje nisu određene za njegov boravak i kretanje,

13. pušenje u sobama i prostorijama gdje je vidno istaknut znak o zabrani pušenja,

14. dovođenje životinja u prostorije Centra,

15. zaključavanje soba i ostalih prostora,

16. razgovarati mobilnim telefonom bez odobrenja,

17. neopravdano ometati noćni mir ili popodnevni odmor,

18. naručivati obroke i ostale prehrambene proizvode izvan prostora Centra, te ih primati u paketima,

19. nepotrebno zadržavanje u ulaznom holu i na stepeništu,

20. samovoljno se premještati iz jedne sobe u drugu, mijenjati krevet i zaduženi ključ od ormarića.

XIII. STROŽI POLICIJSKI NADZOR

Članak 29.

Rukovoditelj Centra ili osoba koju on ovlasti može odrediti stroži policijski nadzor strancu ako:

1. bez odobrenja napusti Centar ili ako postoji opravdana sumnja da će pokušati napustiti Centar,

2. fizički napadne druge strance, ovlaštene službenike ili ostale zaposlenike,

3. pokuša samoozljeđivanje,

4. se nedolično ponaša, grubo vrijeđa i omalovažava druge strance, ovlaštene službenike ili ostale zaposlenike po bilo kojoj osnovi,

5. priprema ili izrađuje predmete za napad, samoozljeđivanje ili za bijeg iz Centra,

6. se bavi pripremanjem opojnih tvari i sredstava u Centru,

7. namjerno počini oštećenje odjevnih i drugih predmeta i sredstava koje je dobio na korištenje u Centru,

8. namjerno počini oštećenje tehničke i druge opreme u Centru,

9. namjerno ometa rad tehničke opreme (audio-vizualne i svjetlosne) koja je postavljena u prostorije radi osiguravanja fizičke i tehničke zaštite,

10. uporno odbija zapovjedi policijskih službenika i ne poštuje važeće pravne propise,

11. na drugi način grubo krši odredbe ovih Pravila boravka.

Članak 30.

Stroži policijski nadzor provodi se u za to određenim prostorijama uz ograničavanje prava na primanje posjeta i korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava.

Stroži policijski nadzor opozvat će se kada se utvrdi da više ne postoje razlozi zbog kojih je određen.

Odluku o opozivu strožeg policijskog nadzora donosi rukovoditelj Centra ili osoba koju on ovlasti.

XIV. PRETRAGA OSOBA I PROSTORIJA

Članak 31.

Pretraga osoba, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave stranci može se obaviti uvijek, sukladno sigurnosnim procjenama i potrebama.

Pretragu prostorija obavljaju policijski službenici osiguranja uz obveznu nazočnost najmanje jednog stranca koji je smješten u sobi.

XV. PRESTANAK BORAVKA U CENTRU

Članak 32.

Kada strancu prestane boravak u Centru dužan je vratiti neoštećene stvari i opremu koju je imao na korištenju.

Stranac je dužan podmiriti troškove svog boravka i prisilnog udaljenja prema ispostavljenoj Potvrdi o naplati troškova prisilnog udaljenja.

Nakon podmirenja svih obveza strancu se vraćaju privremeno oduzeti predmeti i ostatak neutrošenih novčanih sredstava.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance, broj: 511-01-52-28900/08, od 11. lipnja 2008. godine, i broj: 511-01-152-28900/2-08, od 10. listopada 2011. godine.

Članak 34.

Ova Pravila boravka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-32542-2013

Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.