Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

NN 66/2013 (4.6.2013.), Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1313

Temeljem članka 35. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine« br. 143/12; u daljnjem tekstu Zakon) ministar pravosuđa donosi

DOPUNU PRAVILNIKA

O KAZNENOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

Ovom Dopunom pravilnika o kaznenoj evidenciji propisuju se oblik i sadržaj obrazaca za dostavu podataka iz članka 24. stavka 2., članka 29. stavka 6. i članka 33. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 2.

Zahtjev za podacima iz kaznene evidencije i podacima iz članka 27. stavka 2. i 3. u svezi sa čl. 29. st. 6. Zakona podnosi se na propisanom obrascu I.

Članak 3.

Odgovor na zahtjev za podacima iz kaznene evidencije iz čl. 33. st. 4. Zakona dostavlja se na obrascu II, a notifikacija na obrascu III.

Članak 4.

Podaci iz kaznene evidencije dostavljaju se državama članicama EU prema kategorizaciji utvrđenoj u Zajedničkoj tabeli vrsta kaznenih djela u Prilogu A i Zajedničkoj tabeli kazni i mjera iz kategorija u Prilogu B.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova Dopuna pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/90

Urbroj: 514-05-01-02-01/7

Zagreb, 21. svibnja 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac I (Zahtjev)

1. Informacije o tijelu i državi članici koja podnosi zahtjev:

• Članica:

• Središnje tijelo (ili više njih):

• Kontakt osoba:

• Telefon (sa STD kodom):

• Faks (sa STD kodom):

• E-adresa:

• Korespondencijska adresa:

• Referenca spisa, ako je poznata:

2. Informacije o identitetu osobe za koju se podnosi zahtjev:

• Puno ime (ime i prezime):

• Prijašnja imena:

• Lažno ime i/ili pseudonim:

• Spol: (M, Ž)

• Nacionalnost:

• Datum rođenja (dd/mm/gggg):

• Mjesto rođenja (grad i država):

• Ime oca:

• Ime majke:

• Prebivalište ili poznata adresa:

• Osobni identifikacijski broj ili broj identifikacijskog dokumenta:

• Otisci prstiju:

• Ostali dostupni identifikacijski podaci:

3. Svrha zahtjeva:

Molimo označite odgovarajuće kvadratiće:

(1) ☐ Kazneni postupak (potrebno je unijeti tijelo pred kojim je postupak u tijeku, a ako je dostupno i referencu na broj predmeta) _________________________________________________

(2) ☐ Zahtjev izvan konteksta kaznenog postupka (navedite tijelo pred kojim je postupak u tijeku, a ako je dostupno i referencu na broj predmeta):

☐ od pravosudnog tijela

_________________________________________________

☐ od nadležnog upravnog tijela

____________________________________________

☐ od fizičke osobe za informaciju o vlastitoj nekažnjavanosti

_________________________________________________

Svrha zbog koje se traže informacije:

_________________________________________________

Tijelo koje podnosi zahtjev:

_________________________________________________

☐ Osoba za koju se traži zahtjev ne pristaje da se dobivene informacije razotkrivaju (ako je ovakav institut u skladu s domaćim zakonodavstvom)

4. Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

• Ime i prezime:

• Telefon:

• E-adresa:

• Ostale informacije (npr. hitnost zahtjeva):


Obrazac II (Odgovor na zahtjev)

Informacije koje se odnose na osobu iz zahtjeva.

Molimo označite odgovarajuće kvadratiće:

Dolje naznačeno tijelo potvrđuje sljedeće:

☐ Za traženu osobu ne postoje podaci o osuđivanosti

☐ Za traženu osobu postoje podaci o osuđivanosti, popis osuđujućih presuda je priložen

☐ Za traženu osobu postoje dodatni podaci nevezani za osuđivanost, popis dodatnih podataka je priložen

☐ Za traženu osobu postoje podaci o osuđivanosti ali država članica koja je izrekla presudu ne dozvoljava da se podaci koriste za bilo koju svrhu osim za kazneni postupak. Zahtjev za više informacija može biti poslan izravno u .................... (molimo navesti državu članicu koja je izrekla presudu)

☐ U skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice koja je izrekla presudu, zahtjevi podneseni za bilo koju svrhu osim za kazneni postupak ne mogu biti razmatrani.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

• Ime i prezime:

• Telefon:

• E-adresa:

• Ostale informacije (ograničenja korištenja podataka za zahtjeve izvan konteksta kaznenog postupka):

• Navedite broj priloženih stranica u odgovoru na zahtjev:

• Sastavljeno u:

• Datum:

• Potpis i službeni pečat (ako je potrebno):

Ako je potrebno, priložiti popis osuđujućih presuda i poslati na zahtjev države članice. Dokument nije potrebno prevoditi na jezik države članice koja je zahtjev poslala.


Obrazac III (Notifikacija)

1. Informacije o tijelu i državi članici koja šalje notifikaciju:

• Članica*:

• Središnje tijelo (ili više njih)*:

• Kontakt osoba*:

• Telefon (sa STD kodom)*:

• Faks (sa STD kodom):

• E-adresa*:

• Korespondencijska adresa*:

• Referenca spisa, ako je poznata:

2. Informacije o identitetu osobe za koju se šalje notifikacija(*):

• Puno ime (ime i prezime*):

• Prijašnja imena:

• Lažno ime i/ili pseudonim:

• Spol*: (M, Ž)

• Nacionalnost*:

• Datum rođenja* (dd/mm/gggg):

• Mjesto rođenja* (grad i država):

• Ime oca*:

• Ime majke:

• Prebivalište ili poznata adresa*:

• Osobni identifikacijski broj ili broj identifikacijskog dokumenta*:

• Otisci prstiju:

• Ostali dostupni identifikacijski podaci:

3. Informacije o presudi:

• Broj presude (ECRIS format)*:

• Država izricateljica presude*:

• Broj presude (nacionalni broj)*:

• Datum izricanja presude*:

• Datum pravomoćnosti*:

• Tijelo koje je donijelo presudu*:

• Non-Criminal Ruling*:

• Datum rehabilitacije:

• Prenosivost presude*: (Označava da li se presuda može ponovno poslati na zahtjev neke od država članica za svrhu koja nije povezana s vođenjem kaznenog postupka, predefinirana vrijednost je »Da«)

• Bilješke:

4. Informacije o kaznenom djelu:

• Nacionalni opis kaznenog djela*:

• Mapirana kategorija iz ECRIS šifrarnika kaznenih djela*:

• Učestalost ponavljanja istog kaznenog djela: (broj presuda za isto kazneno djelo u predefiniranom vremenskom intervalu)

• Važeća zakonska odredba (Zakon, članak, stavak)*:

• Responsibility Exemption* (Oslobođenje od odgovornosti?)*:

• Država počinjenja kaznenog djela:

• Regija (županija?) počinjenja kaznenog djela:

• Mjesto počinjenja kaznenog djela:

• Datum početka činjenja kaznenog djela:

• Datum završetka činjenja kaznenog djela:

• Kontinuirano činjenje kaznenog djela*: (predefinirana vrijednost je »Nepoznato«)

• Recidivizam*: (predefinirana vrijednost je »Nepoznato«)

• Razina završenosti kaznenog djela*:

• Razina učestvovanja u kaznenom djelu*:

• Bilješke:

5. Informacije o sankcijama:

• Nacionalni naziv sankcije*:

• Mapirana kategorija iz ECRIS šifrarnika sankcija*:

• Vrsta sankcije*:

• Datum početka izvršavanja sankcije:

• Datum završetka izvršavanja sankcije:

• Trajanje sankcije:

• Precizirano trajanje sankcije*: (»Da« ako je trajanje sankcije točno definirano, »Ne« ako je definirano samo minimalno trajanje sankcije)

• Datum stvarnog početka izvršavanja sankcije:

• Datum stvarnog završetka izvršavanja sankcije:

• Stvarno trajanje sankcije:

• Broj novčanih kazni:

• Iznos svake pojedine novčane kazne:

• Valuta svake pojedine novčane kazne:

• Multiplikator*: (Označava broj ponavljanja iste sankcije za izrečeno kazneno djelo)

• Alternativa: (Da li je izrečena sankcija alternativa za neku drugu sankciju?)

• Specifično za maloljetnike:

• (Suspenzija) Vrsta:

• (Suspenzija) Datum početka:

• (Suspenzija) Datum završetka:

• (Suspenzija) Trajanje:

• (Suspenzija) Trajanje suspendiranog dijela:

• (Suspenzija) Trajanje probacije:

• (Suspenzija) Suspendirani iznos novčane kazne:

• (Suspenzija) Bilješka:

• Bilješka

6. Informacije o izmjenama na presudi:

• Broj presude (ECRIS format)*:

• Brisanje iz registra*: (»Da«, »Ne«)

• Vrsta izmjene*:

• Tijelo koje je donijelo odluku:

• Datum odluke:

• Datum pravomoćnosti odluke:

• Bilješke:

(svi atributi označeni sa * su obavezni)

PRILOG A

Zajednička tabela vrsta kaznenih djela

Parametri

Stupanj izvršenja:

Završena radnja

C

Pokušaj ili priprema

A

Nedostavljeni element

Ø

Stupanj suučesništva:

Počinitelj

M

Pomagatelj, supočinitelj poticatelj/organizator, urotnik

H

Nedostavljeni element

Ø

Oslobođenje od kaznene odgovornosti:

Ubrojivost, smanjena ubrojivost

S

Ponovno počinjenje

R

Oznaka

Vrste i podvrste kaznenih djela

0100 00

otvorena kategorija

Djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

0101 00

Genocid

0102 00

Zločini protiv čovječnosti

0103 00

Ratni zločini

0200 00

otvorena kategorija

Sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji

0201 00

Vođenje kriminalne organizacije

0202 00

Svjesno sudjelovanje u kaznenim aktivnostima kriminalne organizacije

0203 00

Svjesno sudjelovanje u nekaznenim aktivnostima kriminalne organizacije

0300 00

otvorena kategorija

Terorizam

0301 00

Vođenje terorističke skupine

0302 00

Svjesno sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine

0303 00

Financiranje terorizma

0304 00

Javno poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma

0305 00

Novačenje ili osposobljavanje za terorizam

0400 00

otvorena kategorija

Trgovina ljudima

0401 00

Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja rada ili usluga

0402 00

Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja prostitucije drugih osoba ili drugi oblici seksualnog iskorištavanja

0403 00

Trgovina ljudima u cilju odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva

0404 00

Trgovina ljudima u cilju ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu

0405 00

Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja rada ili usluga maloljetnika

0406 00

Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja prostitucije maloljetnika i drugih oblika seksualnog iskorištavanja

0407 00

Trgovina ljudima u cilju odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva maloljetnika

0408 00

Trgovina ljudima u cilju ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu maloljetnika

0500 00

otvorena kategorija

Nezakonita trgovina(1) i druga kaznena djela u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima

0501 00

Nezakonita trgovina u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima

0502 00

Nezakonita trgovina u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima na nacionalnoj razini(2)

0503 00

Nezakonit izvoz i uvoz u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima na nacionalnoj razini

0504 00

Neovlašteno posjedovanje ili korištenje oružja, vatrenog oružja, njihovih dijelova, streljiva i eksploziva

0600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv okoliša

0601 00

Uništavanje ili oštećivanje zaštićenih životinjskih ili biljnih vrsta

0602 00

Nezakonito ispuštanje ili izlijevanje zagađujućih tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, zemlju ili vodu

0603 00

Kaznena djela u vezi s otpadom, uključujući opasni otpad

0604 00

Kaznena djela u vezi s nezakonitom trgovinom (1) zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama ili njihovim dijelovima

0605 00

Kaznena djela protiv okoliša počinjena bez namjere

0700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s drogama ili prekursorima, te druga kaznena djela protiv javnog zdravlja

0701 00

Kaznena djela u vezi nezakonitom trgovinom (3) narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima koji nisu isključivo za osobnu uporabu

0702 00

Nezakonito uživanje droga te njihovo stjecanje, posjedovanje, izrada ili proizvodnja isključivo za osobnu uporabu

0703 00

Pomaganje i poticanje na nezakonito uživanje narkotika ili psihotropnih tvari

0704 00

Izrada ili proizvodnja narkotika koji nisu isključivo za osobnu uporabu

0800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osobe

0801 00

Ubojstvo s namjerom

0802 00

Teži oblici ubojstva s namjerom(4)

0803 00

Ubojstvo bez namjere

0804 00

Ubojstvo bez namjere novorođenčeta od strane njegove/njene majke

0805 00

Nezakonit pobačaj

0806 00

Nezakonita eutanazija

0807 00

Kaznena djela povezana sa samoubojstvom

0808 00

Nasilje sa smrtnim ishodom

0809 00

Nanošenje teške tjelesne povrede, nagrđenja ili teške invalidnosti

0810 00

Nanošenje teške tjelesne povrede, nagrđenja ili teške invalidnosti bez namjere

0811 00

Nanošenje lakše tjelesne povrede

0812 00

Nanošenje lakše tjelesne povrede bez namjere

0813 00

Izlaganje opasnosti od gubitka života ili teške tjelesne povrede

0814 00

Mučenje

0815 00

Nepružanje pomoći

0816 00

Kaznena djela u vezi odstranjivanja organa ili tkiva bez odobrenja ili pristanka

0817 00

Kaznena djela u vezi nezakonite trgovine (3) ljudskim organima i tkivima

0818 00

Nasilje ili ugrožavanje u obitelji

0900 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osobne slobode, dostojanstva i drugih zaštićenih interesa, uključujući rasizam i ksenofobiju

0901 00

Otmica, otmica radi otkupnine, nezakonito zadržavanje

0902 00

Nezakonito uhićenje ili oduzimanje slobode od strane državnih tijela

0903 00

Zadržavanje talaca

0904 00

Nezakonito oduzimanje zrakoplova ili broda

0905 00

Uvrede, klevete, iznošenje neistina, omalovažavanje

0906 00

Prijetnje

0907 00

Prisila, pritisak, napastovanje ili napad psihičke ili fizičke naravi

0908 00

Iznuda

0909 00

Teška iznuda

0910 00

Nezakonit ulazak na privatni posjed

0911 00

Povreda privatnosti koja nije nezakonit ulazak na privatni posjed

0912 00

Kaznena djela protiv zaštite podataka

0913 00

Nezakonito pregledavanje podataka ili sredstava komunikacije

0914 00

Diskriminacija zbog spola, rase, seksualne opredijeljenosti, vjeroispovijedi ili etičke pripadnosti

0915 00

Javno poticanje na rasnu diskriminaciju

0916 00

Javno poticanje na rasnu mržnju

0917 00

Ucjena

1000 00

otvorena kategorija

Spolna kaznena djela

1001 00

Silovanje

1002 00

Teški oblik silovanja (5) osim silovanja maloljetnika

1003 00

Spolno nasilje

1004 00

Navođenje na prostituciju ili seksualni čin

1005 00

Ekshibicionističko pokazivanje

1006 00

Prisila na spolni odnošaj

1007 00

Javno nuđenje seksualnih usluga preko prostitutke

1008 00

Seksualno iskorištavanje djece

1009 00

Kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom i nemoralnim slikama maloljetnika

1010 00

Silovanje maloljetnika

1011 00

Seksualno uznemiravanje maloljetnika

1100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv obitelji

1101 00

Nezakoniti seksualni odnosi između užih članova obitelji

1102 00

Poligamija

1103 00

Izbjegavanje plaćanja alimentacije i obveze uzdržavanja

1104 00

Zanemarivanje ili napuštanje maloljetnika ili invalidne osobe

1105 00

Nezakonito zadržavanje maloljetnika ili uskraćivanje maloljetnika

1200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv države, javnog reda, provođenja pravde ili nositelja javnih ovlasti

1201 00

Špijunaža

1202 00

Veleizdaja

1203 00

Kaznena djela povezana s izborima i referendumom

1204 00

Pokušaj ugrožavanja života ili zdravlja predsjednika države

1205 00

Vrijeđanje države, nacije ili državnih simbola

1206 00

Vrijeđanje ili pružanje otpora predstavniku javne vlasti

1207 00

Iznuda, prisilila, pritisak na predstavnika javne vlasti

1208 00

Napad ili prijetnja predstavniku javne vlasti

1209 00

Kaznena djela protiv javnog reda, kršenje javnog mira

1210 00

Nasilje na sportskim natjecanjima

1211 00

Krađa javnih ili upravnih dokumenata

1212 00

Ometanje ili sprječavanje provođenja pravde, davanje lažnih izjava u kaznenom ili sudskom postupku, lažno svjedočenje

1213 00

Lažno predstavljanje u ime neke osobe ili vlasti

1214 00

Bijeg iz zatvora

1300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv javne/državne imovine ili javnog interesa

1301 00

Prijevara u vezi s javnim primanjima, primanjima temeljem socijalnog osiguranja i obiteljskim primanjima

1302 00

Prijevara koja utječe na europska davanja

1303 00

Kaznena djela u vezi nezakonitih igara na sreću

1304 00

Narušavanje postupaka javne nabave

1305 00

Aktivna ili pasivna korupcija državnih službenika, osoba koje obnašaju javne dužnosti ili javnih tijela

1306 00

Pronevjera, utaja ili dugo otuđenje imovine od strane nositelja javnih ovlasti

1307 00

Zloporaba položaja od strane nositelja javnih ovlasti

1400 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi poreza i carina

1401 00

Kaznena djela u vezi poreza

1402 00

Kaznena djela u vezi carina

1500 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s gospodarstvom i trgovinom

1501 00

Stečaj ili prijevarna nesolventnost

1502 00

Kršenje računovodstvenih propisa, pronevjera, utaja imovine ili nezakonito povećanje obveza tvrtke

1503 00

Kršenje pravila o tržišnom natjecanju

1504 00

Pranje imovinske koristi stečene kaznenim djelom

1505 00

Aktivna ili pasivna korupcija u privatnom sektoru

1506 00

Otkrivanje tajne ili kršenje obveze čuvanja tajne

1507 00

Trgovanje na temelju unutarnjih informacija (‘Insider trading’)

1600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv imovine ili nanošenje imovinske štete

1601 00

Nezakonito prisvajanje

1602 00

Nezakonito prisvajanje ili preusmjeravanje energije

1603 00

Prijevara, uključujući varanje

1604 00

Preprodaja ukradene robe

1605 00

Nezakonita trgovina (6) kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela

1606 00

Namjerno oštećivanje ili uništavanje imovine

1607 00

Nenamjerno oštećivanje ili uništavanje imovine

1608 00

Sabotaža

1609 00

Kaznena djela protiv industrijskog ili intelektualnog vlasništva

1610 00

Podmetanje požara

1611 00

Podmetanje požara sa smrtnim ishodom ili tjelesnom povredom

1612 00

Podmetanje požara u šumi

1700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela krađe

1701 00

Krađa

1702 00

Krađa po nezakonitom ulasku na tuđi posjed

1703 00

Oblici teške krađe koji uključuju uporabu nasilja ili oružja nad osobama

1704 00

Oblici teške krađe koji ne uključuju uporabu nasilja ili oružja nad osobama

1800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv informacijskih sustava i drugi kompjutorski kriminal

1801 00

Nezakonit pristup informacijskim sustavima

1802 00

Nezakonito zadiranje u sustave

1803 00

Nezakonito zadiranje u podatke

1804 00

Proizvodnja, posjedovanje, širenje ili trgovina kompjutorskim uređajima ili podacima koji omogućavaju počinjenje kaznenih djela povezanih s kompjutorima

1900 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje platnih sredstava

1901 00

Krivotvorenje novca, uključujući eure

1902 00

Krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja

1903 00

Krivotvorenje javnih fiducijarnih dokumenata

1904 00

Stavljanje u promet/korištenje krivotvorenog novca, bezgotovinskih sredstava plaćanja ili javnih fiducijarnih dokumenata

1905 00

Posjedovanje opreme za krivotvorenje novca ili javnih fiducijarnih dokumenata

2000 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje dokumenata

2001 00

Krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata od strane fizičkih osoba

2002 00

Krivotvorenje dokumenata od strane državnog službenika ili javnog tijela

2003 00

Nabava ili stjecanje krivotvorenog javnog ili upravnog dokumenta; nabava ili stjecanje krivotvorenog dokumenta od strane državnog službenika ili javnog tijela

2004 00

Korištenje krivotvorenih javnih ili upravnih dokumenata

2005 00

Posjedovanje opreme za krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata

2006 00

Krivotvorenje privatnih dokumenata od strane fizičkih osoba

2100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

2101 00

Ugrožavanje sigurnosti prometa

2102 00

Vožnja pod utjecajem alkohola ili narkotika

2103 00

Vožnja bez vozačke dozvole ili tijekom zabrane voženje

2104 00

Nepružanje pomoći osobi nakon prometne nesreće

2105 00

Izbjegavanje cestovne kontrole

2106 00

Kaznena djela povezana s cestovnim prometom

2200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv radnog prava

2201 00

Nezakonito zapošljavanje

2202 00

Kaznena djela u vezi plaćanja, uključujući socijalna primanja

2203 00

Kaznena djela u vezi uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radu

2204 00

Kaznena djela u vezi pristupa ili obavljanja profesionalne djelatnosti

2205 00

Kaznena djela u vezi radnog vremena i vremena odmora

2300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv propisa o strancima

2301 00

Nezakonit ulazak ili boravak

2302 00

Olakšavanje nezakonitog ulaska ili boravka

2400 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv vojne obveze

2500 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s hormonskim tvarima i drugim promotorima rasta

2501 00

Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava hormonskih tvari i drugih promotora rasta

2600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s nuklearnim materijalom ili drugim opasnim radioaktivnim materijalima

2601 00

Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava nuklearnih ili radioaktivnih materijala

2700 00

otvorena kategorija

Druga kaznena djela

2701 00

Druga kaznena djela iz namjere

2702 00

Druga kaznena djela iz nehata

(1)Ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj kategoriji, »trgovina« znači uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, transport ili dostavu.

(2)U smislu ove podvrste trgovina uključuje stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(3) U smislu ove podvrste trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(4) Na primjer: posebno teške okolnosti.

(5)Na primjer silovanje na posebno okrutan način.

(6) Trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.


PRILOG B

• Zajednička tabela kazni i mjera

Oznaka

Vrste i podvrste kaznenih djela

1000

otvorena kategorija

Oduzimanje slobode

1001

Kazna zatvora

1002

Kazna doživotnog zatvora

2000

otvorena kategorija

Ograničenje osobne slobode

2001

Zabrana posjećivanja određenih mjesta

2002

Ograničenje putovanja u inozemstvo

2003

Zabrana zadržavanja na određenim mjestima

2004

Zabrana ulaska na masovne priredbe

2005

Zabrana stupanja u kontakt s određenim osobama bilo kojim sredstvima

2006

Elektronički nadzor(1)

2007

Obveza javljanja u određeno vrijeme određenim tijelima

2008

Obveza boravka/prebivanja na određenom mjestu

2009

Obveza da se bude u mjestu prebivališta u određeno vrijeme

2010

Obveza poštivanja izrečenih sudskih mjera osiguranja, uključujući obvezu ostajanja pod nadzorom

3000

otvorena kategorija

Oduzimanje određenih prava ili mogućnosti

3001

Nepriznavanje prava na obavljanje određene djelatnosti

3002

Privremeno ili trajno nepriznavanje sposobnosti obnašanja ili da se bude imenovan na određenu javnu dužnost

3003

Privremeno ili trajno nepriznavanje prava na birati i biti biran

3004

Nemogućnost sklapanja ugovora s državnom upravom

3005

Nemogućnost ostvarivanja prava na javna davanja

3006

Prestanak važenja vozačke dozvole(2)

3007

Zabrana vožnje

3008

Zabrana vožnje određenih vozila

3009

Gubitak/privremeno oduzimanje roditeljskog prava

3010

Gubitak/privremeno oduzimanje prava da bude vještak u sudskim sporovima/svjedok pod zakletvom/sudac porotnik

3011

Gubitak/privremeno oduzimanje prava zakonskog skrbništva(3)

3012

Gubitak/privremeno oduzimanje prava na odlikovanja ili titule

3013

Zabrana obavljanja profesionalne, gospodarske ili društvene djelatnosti

3014

Zabrana rada ili djelatnosti s maloljetnicima

3015

Obveza zatvaranja tvrtke

3016

Zabrana držanja ili nošenja oružja

3017

Oduzimanje dozvole za lov/ribolov

3018

Zabrana izdavanja čekova ili korištenja platnih/kreditnih kartica

3019

Zabrana držanja životinja

3020

Zabrana posjedovanja ili korištenja određenih predmeta koji nisu oružje

3021

Zabrana igranja određenih igara/bavljenja određenim sportovima

4000

Zabrana ili izgon s teritorija

4001

Zabrana boravka na nacionalnom teritoriju

4002

Izgon s nacionalnog teritorija

5000

Osobne obveze

5001

Podvrgavanje medicinskom liječenju ili drugom obliku terapije

5002

Podvrgavanje socijalno-odgojnom programu

5003

Obveza biti pod skrbi/nadzorom obitelji

5004

Odgojne mjere

5005

Društveno-sudski nadzor

5006

Obveza izobrazbe/rada

5007

Obveza dostavljanja određenih informacija sudskim tijelima

5008

Obveza objavljivanja presude

5009

Obveza naknade štete počinjene kaznenim djelom

6000

otvorena kategorija

Kazne u vezi privatnog vlasništva

6001

Zapljena

6002

Rušenje

6003

Popravljanje štete/povrat u prijašnje stanje

7000

otvorena kategorija

Smještaj u ustanovu

7001

Smještaj u psihijatrijsku ustanovu

7002

Smještaj u ustanovu za odvikavanje

7003

Smještaj u ustanovu za preodgoj

8000

otvorena kategorija

Novčane kazne

8001

Novčana kazna

8002

Novčana kazna koje se temelji na dnevnici(4)

8003

Novčana kazna u korist određenog primatelja

9000

otvorena kategorija

Kazna rada

9001

Društveno korisni rad ili služba(5)

9002

Društveno korisni rad ili služba uz koje su izrečene i druge mjere ograničavanja

10000

otvorena kategorija

Vojne kazne

10001

Gubitak vojnog čina(6)

10002

Otpust iz profesionalne vojne službe

10003

Vojni zatvor

11000

otvorena kategorija

Izuzimanje/odgoda izvršenja kazne, opomena

12000

otvorena kategorija

Druge kazne ili mjere(1)Stacionarni ili mobilni nadzor.

(2) Ponovno podnošenje zahtjeva za dobivanje nove vozačke dozvole je obvezatno.

(3)Zakonsko skrbništvo za osobe koje su poslovno nesposobne ili maloljetnici.

(4)Novčana kazna u dnevnim jedinicama

(5)Npr.: za ustanovu, organizaciju, zakladu ili žrtvu.

(6) Vojna degradacija.


Parametri (navode se po potrebi)

Ø

Kazna

m

Mjera

a

Odgoda izvršenja kazne/mjere

b

Djelomična odgoda izvršenja kazne/mjere

c

Odgoda izvršenja kazne/mjere uvjetna/uz nadzor

d

Djelomična odgoda izvršenja kazne/mjere uvjetna/uz nadzor

e

Promjena kazne/mjere

f

Alternativna kazna/mjera izrečena kao glavna kazna

g

Alternativna kazna/mjera prvotno izrečena za slučaj nepoštivanja glavne kazne

h

Ukidanje odgode izvršenja kazne/mjere

i

Naknadno određivanje ukupne kazne

j

Prekid izvršenja/odgode kazne mjere(1)

k

Smanjenje kazne

l

Smanjenje kazne s odgođenim izvršenjem

n

Prestanak kazne

o

Pomilovanje

p

Amnestija

q

Uvjetni otpust (oslobođenje osobe prije završetka izdržavanja kazne od određenim uvjetima)

r

Rehabilitacija (sa ili bez brisanja kazne iz kaznene evidencije)

s

Kazna ili mjera za maloljetne osobe

t

Nekaznena odluka(2)

(1) Ne vodi izbjegavanju izvršenja kazne.

(2)Ovaj se parametar navodi samo kada se takvu informaciju dostavlja povodom zahtjeva države članice čiji je odnosna osoba državljanin.

66 04.06.2013 Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji 66 04.06.2013 Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji