Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 67/2013 (5.6.2013.), Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

67 05.06.2013 Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1321

Na temelju članka 15. stavka 2. i članka 20. stavka 8. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11 i 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU PROIZVOĐAČKIH I MEĐUSEKTORSKIH ORGANIZACIJA TE O UREĐENJU UGOVORNIH ODNOSA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se međusobni odnosi pri trgovini mlijekom i mliječnim proizvodima između zainteresiranih strana, pri čemu se određuju uvjeti i način formiranja proizvođačkih i međusektorskih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, uvjeti koje trebaju udovoljavati pregovaračke strane pri postizanju dogovora o otkupu mlijeka, uvjeti zaključenja ugovora između proizvođača i prerađivača te obveze Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u praćenju podataka o međusobnim odnosima i njihovoj dostavi u Europsku komisiju.

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba sljedećih Uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, 16. 11. 2007.) u dijelu koji se odnosi na uređenje ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, te:

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 511/2012 od 15. lipnja 2012. godine o obavješćivanju o proizvodnim i međusektorskim organizacijama i o ugovornom pregovaranju i odnosima predviđenim Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007. u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 156, 16. 6. 2012.),

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 880/2012 od 28. lipnja 2012. godine o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 vezano uz transnacionalnu suradnju i pregovaranje o ugovorima organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 263, 28. 9. 2012.).

(2) U Pravilniku su utvrđene posebnosti za Republiku Hrvatsku kod provedbe ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s mogućnostima izbora načina uređenja pojedinih pitanja kako to dopuštaju Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe Uredbi iz stavka 1. ovoga članka koje nisu navedene u ovom Pravilniku, a dodatno uređuju ugovorne odnose u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, u provedbi će se primjenjivati neposredno.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvođačka organizacija) je zajednica proizvođača koja je u okviru pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe osnovana na inicijativu proizvođača mlijeka koji imaju namjeru zajednički nastupati na tržištu mlijeka.

2. Udruženje proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: udruženje proizvođačkih organizacija) je zajednica dvije ili više proizvođačkih organizacija iz točke 1. ovoga članka koja je u okviru pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe osnovana na njihovu inicijativu s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu mlijeka.

3. Transnacionalna organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: transnacionalna organizacija proizvođača) je zajednica dvije ili više proizvođačkih organizacija iz točke 1. ovoga članka i/ili proizvođača iz dvije ili više država članica Europske unije, koja je u okviru pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe osnovana na njihovu inicijativu s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu mlijeka.

4. Međusektorska organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: međusektorska organizacija) je pravna osoba koja je zbog zajedničkog interesa osnovana od predstavnika proizvođača i prerađivača mlijeka te trgovačkih tvrtki koje prodaju mlijeko i mliječne proizvode.

5. Prerađivači su pravne ili fizičke osobe koje otkupljuju sirovo mlijeko radi prerade u mliječne proizvode.

6. Otkupljivači su pravne ili fizičke osobe koje od proizvođača mlijeka otkupljuju mlijeko radi daljnje prodaje.

7. Pregovor o prodaji i kupovini mlijeka je postupak zajedničkog dogovaranja o uvjetima prodaje i kupovine mlijeka između proizvođača i prerađivača odnosno otkupljivača mlijeka.

8. Ugovor o prodaji i kupovini mlijeka predstavlja pisani sporazum u kojem se navode uvjeti koji moraju temeljem ovoga Pravilnika biti ispunjeni te ostali uvjeti koji su zajednički ugovorili proizvođači i prerađivači odnosno otkupljivači mlijeka.

9. Mali prerađivači mlijeka jesu poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost prerade mlijeka, upošljavaju manje od 50 zaposlenika te im je ukupni godišnji prihod manji od 10 milijuna eura obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

10. Srednji prerađivači mlijeka jesu poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost prerade mlijeka, upošljavaju od 50 do 250 zaposlenika te im se ukupni godišnji prihod kreće u rasponu od 10 milijuna do 50 milijuna eura obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Osnivanje i priznavanje proizvođačke organizacije

Članak 4.

(1) Proizvođačka organizacija može biti priznata ako:

– je osnovana od strane proizvođača;

– joj je namjena postizanje sljedećih ciljeva:

– osigurati da je proizvodnja planirana i usklađena s potražnjom na tržištu, posebno u smislu kvalitete i količine,

– okrupnjavanje ponude i stvaranja uvjeta da na tržištu prodaju mlijeko koje su proizveli njezini članovi,

– optimalizacija proizvodnih troškova i stabilizacija proizvođačke cijene.

(2) Priznate proizvođačke organizacije mogu osnovati udruženje proizvođačkih organizacija.

Članak 5.

(1) Proizvođač može biti član samo jedne proizvođačke organizacije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač može biti član i više od jedne proizvođačke organizacije ako je vlasnik dviju ili više proizvodnih jedinica za proizvodnju mlijeka u različitim teritorijalnim dijelovima države.

Članak 6.

Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju koja zatraži priznanje ako se može utvrditi da:

– udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– ima najmanje pet članova proizvođača koji su u prethodnoj godini proizvodili mlijeko u ukupnoj količini od najmanje 3.000.000 kg,

– može dokazati da će uspješno obavljati svoje obveze kako vezano za rokove tako i u odnosu na učinkovitost i okrupnjavanje ponuda,

– ima statut iz kojeg je moguće utvrditi da udovoljava uvjetima podstavka 1. i 3. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Ministarstvo može priznati ranije osnovanu udrugu proizvođača kao proizvođačku organizaciju ako može dokazati da udovoljava uvjetima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Udruge proizvođača koje su ranije osnovane temeljem Zakona o udrugama (»Narodne novine« br. 88/01 i 11/02), a nisu priznate u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne mogu obavljati pregovore o prodaji mlijeka svojih članova.

Članak 8.

Ministarstvo će priznati udruženje proizvođačkih organizacija ako se može utvrditi da:

– je osnovano od dvije ili više proizvođačkih organizacija,

– djeluje u cilju postizanja okrupnjavanja ponude mlijeka i postizanja boljih rezultata pri trženju mlijeka svojih članova,

– može dokazati da će uspješno obavljati svoje obveze kako vezano za rokove isporuke mlijeka tako i u odnosu na učinkovitost i okrupnjavanje ponuda,

– ima statut iz kojeg je moguće vidjeti namjeru da okrupnjavanjem ponude postigne za svoje članove ciljeve glede trženja mlijeka.

Članak 9.

(1) Ministarstvo će u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za priznavanje, kojem su priloženi svi dokazi, donijeti rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

(2) Pod dokazima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se:

– dokaz o osnivanju pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe sukladno propisima o osnivanju pravnih osoba,

– dokaz o osnivanju proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija u okviru pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe,

– dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom broju članova proizvođačke organizacije, odnosno broju proizvođačkih organizacija koje su osnovale udruženje proizvođačkih organizacija.

– dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom obujmu proizvodnje mlijeka.

Članak 10.

(1) Ministarstvo provodi redoviti nadzor nad radom proizvođačkih organizacija i udruženja proizvođačkih organizacija kako bi provjerilo udovoljavaju li one uvjetima za priznavanje.

(2) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili utvrđenih nepravilnosti Ministarstvo izriče proizvođačkoj organizaciji ili udruženju proizvođačkih organizacija kaznu ili povlači priznanje.

Članak 11.

(1) Proizvođačka organizacija i udruženja priznatih proizvođačkih organizacija mogu biti osnovane na razini više država članica kao transnacionalne organizacije.

(2) Sjedište transnacionalne organizacije iz stavka 1. ovoga članka je u državi članici u kojoj ima veći broj članova ili u slučaju udruženja priznatih proizvođačkih organizacija veći broj proizvođačkih organizacija članica, te je za tržište prijavljena veća količina mlijeka.

Članak 12.

Osnivanje i priznavanje međusektorske organizacije

Ministarstvo će priznati međusektorsku organizaciju ako:

– je priznanje zatraženo od predstavnika gospodarske djelatnosti koja je povezana s proizvodnjom mlijeka i koja ima vezu s najmanje jednom od sljedećih faza mliječnog sektora: preradom ili trgovinom kao i distribucijom mlijeka i mliječnih proizvoda,

– je osnovana na inicijativu svih ili nekih predstavnika u lancu proizvodnje mlijeka, njegove prerade, prodaje i distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda,

– svoje aktivnosti provodi u jednoj ili više regija na određenom području,

– na nju otpada značajan dio gospodarskih aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, preradu ili trgovinu mlijekom i mliječnim proizvodima,

– se ona sama ne bavi proizvodnjom, preradom ili trgovinom mlijeka ili mliječnih proizvoda,

– pri zastupanju interesa svojih članova te interesa potrošača ostvaruje jednu ili više sljedećih aktivnosti:

– poboljšanje saznanja i transparentnosti vezano uz proizvodnju, preradu i tržište mlijeka što obuhvaća objavu statističkih podataka o cijenama i količinama mlijeka i trajanju ugovora za isporuku sirovog mlijeka koji su već prije zaključeni, te analizu budućih kretanja na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,

– nalaženje boljeg načina stavljanja na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda, posebno putem istraživanja i izradom studija o tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda,

– poticanje veće potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda korištenjem promotivnih aktivnosti na domaćem i vanjskom tržištu,

– nalaženje potencijalnih izvoznih tržišta za mlijeko i mliječne proizvode,

– izrada standardnih ugovora za prodaju mlijeka i/ili isporuku mliječnih proizvoda u skladu s propisima vodeći pri tome računa o potrebi stvaranja korektnih uvjeta tržišnog natjecanja i sprečavanje narušavanja slobode tržišta,

– obavijest o provedbi istraživanja vezanih za prilagodbu proizvodnje mliječnih proizvoda primjerenih zahtjevima tržišta te sklonostima i očekivanjima potrošača, posebno u dijelu poboljšanja kvalitete proizvoda i zaštite okoliša,

– održavanje i unapređivanje proizvodnih potencijala u sektoru mlijeka promicanjem inovacija i potpore za primijenjena istraživanja s ciljem da se u preradi koristi mlijeko na način da se proizvode visokovrijedni mliječni proizvodi, koji su atraktivniji za potrošače,

– traženje načina kako bi se očuvalo zdravlje životinja te tako smanjila primjena veterinarskih lijekova i povećala što je moguće više sigurnost hrane,

– osiguranje uvjeta za poboljšanje kvalitete u svim fazama proizvodnje i marketinga mliječnih proizvoda,

– iskorištavanje potencijala i promicanje ekološke proizvodnje,

– poticanje proizvodnje mliječnih proizvoda s oznakom kvalitete,

– poticanje primjene integrirane proizvodnje kod proizvodnje mlijeka.

Članak 13.

Ministarstvo će priznati međusektorsku organizaciju u roku od 30 dana ako je podnijela zahtjev te se može utvrditi da:

– udovoljava uvjetima iz članka 12. alineja 1-5. ovoga Pravilnika,

– provodi najmanje dvije aktivnosti iz članka 12. alineja 6. ovoga Pravilnika,

– može dokazati da će uspješno obavljati svoje obveze,

– ima statut iz kojeg je moguće utvrditi da udovoljava uvjetima iz alineje 1. i 2. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Ministarstvo provodi redoviti nadzor nad radom međusektorskih organizacija kako bi provjerilo udovoljavaju li one uvjetima i zahtjevima za priznavanje.

(2) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili utvrđenih nepravilnosti Ministarstvo izriče međusektorskoj organizaciji kaznu ili povlači priznanje.

Članak 15.

(1) Najkasnije do 31. ožujka svake godine Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o odlukama donesenim tijekom prethodne kalendarske godine o:

– broju priznatih proizvođačkih organizacija, udruženja priznatih proizvođačkih organizacija te o međusektorskim organizacijama,

– broju odbijenih zahtjeva za priznavanje koje su podnijele proizvođačke organizacije, udruženja priznatih proizvođačkih organizacija i međusektorske organizacije, te sažeto obrazloženje razloga za odbijanje,

– broju proizvođačkih organizacija, udruženjima priznatih proizvođačkih organizacija i međusektorskim organizacijama čije je priznanje povučeno te sažeto obrazloženje za povlačenje odobrenja.

(2) U slučaju transnacionalne proizvođačke organizacije, transnacionalnog udruženja priznate proizvođačke organizacije ili transnacionalne međusektorske organizacije osnovane na području Republike Hrvatske Ministarstvo obavještava Europsku komisiju najkasnije do 31. ožujka svake godine uz podatke iz stavka 1. ovoga članka i o trženim količinama mlijeka prethodne kalendarske godine prema članicama za svaku državu.

Članak 16.

Pregovori o odnosima prodaje i kupovine mlijeka i mliječnih proizvoda

(1) Priznata proizvođačka organizacija ili udruženje priznatih proizvođačkih organizacija mogu pregovarati u ime svojih članova proizvođača mlijeka o prodaji cjelokupne ili dijela proizvodnje mlijeka svojih članova, ili pojedinog člana s prerađivačima ili otkupljivačima mlijeka:

– bez obzira da li su proizvođači prenijeli vlasništvo nad sirovim mlijekom na proizvođačku organizaciju ili su proizvođači vlasnici sirovog mlijeka,

– bez obzira da li je cijena sirovog mlijeka koja je predmet pregovora ista za sve ili samo za dio članova,

– ako količina sirovog mlijeka koja je predmet pregovora pojedine proizvođačke organizacije ne prelazi 33% ukupne proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj,

– ako količina sirovog mlijeka koja je obuhvaćena pregovorima u slučaju isporuke u drugu državu članicu ne prelazi 33% ukupne nacionalne proizvodnje te države,

– ako obavijesti Ministarstvo o količini sirovog mlijeka koje je obuhvaćeno pregovorima.

(2) Mlijeko koje članovi zadruge isporučuju u zadrugu radi prerade u zadružnoj mljekari ne može biti predmet dogovora o uvjetima prodaje između proizvođačke organizacije i prerađivača, odnosno otkupljivača.

Članak 17.

(1) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja može odlučiti da proizvođačka organizacija ili udruženje priznatih proizvođačkih organizacija treba ponovno započeti pregovore ili ih ne smije voditi ako utvrdi da će zaključenjem pregovora o isporuci sirovog mlijeka biti narušeno tržišno natjecanje te se u neravnopravan položaj dovode mali i srednji prerađivači sirovog mlijeka.

(2) Ako je u pregovorima obuhvaćeno više država članica odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Europska komisija.

(3) Odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se primjenjivati prije datuma kada je gospodarski subjekt na kojeg se ona odnosi o njoj obaviješten.

Članak 18.

(1) Proizvođačka organizacija ili udruženje priznatih proizvođačkih organizacija dostavljaju Ministarstvu podatke o količini sirovog mlijeka koje je obuhvaćeno pregovorima ako se:

– proizvodnja sirovog mlijeka i njegova isporuka odvija u Republici Hrvatskoj i,

– sirovo mlijeko isporučuje prerađivaču odnosno otkupljivaču izvan Republike Hrvatske.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu prije početka pregovora i u njoj se mora navesti procijenjena količina proizvodnje proizvođačke organizacije ili udruženja priznatih proizvođačkih organizacija koja će biti obuhvaćena pregovorima kao i procijenjeno razdoblje isporuke utvrđene količine sirovog mlijeka.

(3) Do 31. siječnja svake godine proizvođačka organizacija ili udruženje priznatih proizvođačkih organizacija dužni su obavijestiti Ministarstvo o stvarno isporučenoj količini sirovog mlijeka, u okviru ugovora kojim su ugovorili isporuku u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 19.

(1) Najkasnije do 15. ožujka svake godine Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji podatke o:

a) ukupnoj količini mlijeka naznačeno po državi proizvodnje, isporučenoj u Republici Hrvatskoj u okviru ugovora koje su priznate proizvođačke organizacije dogovorile prethodne kalendarske godine,

b) broju slučajeva kad je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlučila da se određeni pregovori o isporuci sirovog mlijeka trebaju ponovno otvoriti ili ih se ne smije voditi sukladno s člankom 16. ovoga Pravilnika uz kratko obrazloženje tih odluka.

(2) Kada se podaci iz stavka 1. ovoga članka odnose na pregovore koji obuhvaćaju više od jedne države, Ministarstvo će dostaviti Europskoj komisiji podatke koji su joj potrebni za procjenu je li natjecanje isključeno ili su mali i srednji prerađivači sirovog mlijeka oštećeni.

Članak 20.

Ugovorni odnosi u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

(1) Uvjeti isporuke mlijeka od proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču moraju biti uređeni ugovorom o isporuci sirovog mlijeka.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka prerađivači ili otkupljivači zaključuju neposredno sa svakim proizvođačem, na temelju ranije zaključenog ugovora između proizvođačke organizacije ili udruženja priznatih proizvođačkih organizacija u kojoj je proizvođač član.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka proizvođač može ako nije član proizvođačke organizacije zaključiti ugovor o isporuci mlijeka neposredno s prerađivačem ili otkupljivačem.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ugovor o isporuci sirovog mlijeka ne zaključuje se ako ga proizvođač kao član zadruge njoj isporučuje na preradu.

Članak 21.

Sadržaj ugovora

(1) Ugovor između proizvođačke organizacije ili udruženja priznatih proizvođačkih organizacija i prerađivača odnosno otkupljivača te ugovor između proizvođača i prerađivača odnosno otkupljivača o isporuci sirovog mlijeka mora biti zaključen u pisanom obliku prije početka isporuke mlijeka.

(2) U ugovoru mora biti jasno određeno sljedeće:

– jedinična cijena koja se plaća za isporučeno mlijeko koja može biti:

– fiksna i navedena u ugovoru, i/ili

– izračunata kao kombinacija različitih parametara koji se zajednički utvrđuju kao tržišni pokazatelji koji odražavaju kretanje tržišnih uvjeta, isporučenih količina i kvalitete te sastava isporučenog sirovog mlijeka;

– količina sirovog mlijeka koje može i/ili mora biti isporučeno u određenom roku;

– trajanje ugovora, koji se može zaključiti na određeno ili neodređeno vrijeme, ali ne može biti kraće od šest mjeseci uz navođenje klauzule o otkazivanju;

– detalji o razdobljima i načinu plaćanja;

– način sakupljanja i isporuke sirovog mlijeka;

– pravila u slučaju više sile.

(3) O svim drugim dijelovima ugovora o isporuci sirovog mlijeka proizvođačke organizacije ili udruženja priznatih proizvođačkih organizacija te proizvođači slobodno pregovaraju s prerađivačima ili otkupljivačima sirovog mlijeka.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 15. i članka 19. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 080-01/12-01/344

Urbroj: 525-07/1183-13-13

Zagreb, 16. travnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.