Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

NN 67/2013 (5.6.2013.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1324

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/2013

Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013 – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 3. 2013. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodna arheološka nalazišta i (c) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe
Katastarske čestice

Katastarske općine

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Bjelovarsko-bilogorska županija

Općina VELIKA TRNOVITICA

Mala

Trnovitica

Arheološko nalazište Mala Trnovitica – Gradište

3174, 3175/1, 3175/2, 3176/1, 3176/2, 3176/3, 3176/4, 3177

Trnovitica

Datum: 8. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0050

Urbroj: 532-04-03/6-13-01

P-4493

8. 3. 2019.

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

Lopud

Ladanjsko-gospodarski kompleks na sjeverozapadnom dijelu otoka Lopuda

čest. zgr. 306, 307, 309, čest. zem. 495

Lopud

Datum: 25. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0027

Urbroj: 532-04-18/10-13-01

P-4499

25. 2. 2016.

Koločep

Crkva sv. Antuna Padovanskog u Gornjem Čelu

čest. zgr. 220

Koločep

Datum: 14. 9. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0253

Urbroj: 532-04-20/14-12-01

P-4447

14. 9. 2015.

Općina JANJINA

Drače

Ljetnikovac Sutvid

čest. zgr. 110, 111/1, 111/2, čest.zem. 126/4, 126/17

Popova Luka

Datum: 25. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0026

Urbroj: 532-04-18/10-13-01

P-4498

25. 2. 2016.

Grad Zagreb županija

Grad ZAGREB

Zagreb

Kapela sv. Križa

1454 (odgovara zk. č. 356 k. o. Grad Zagreb)

Centar

Datum: 8. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-03/5

Urbroj: 251-18-04-13-1

P-4491

8. 3. 2016.

Istarska županija

Grad PULA – POLA

Pula

Muzil – San Giovanni (Sv. Ivan)

k.č. 5343, 5344, 5345 i 5346

Pula

Datum: 4. 1. 2013.

Klasa: UP I 612-08/12-05/0288

Urbroj: 532-04-13/12-13-02

P-4480

4. 1. 2016.

Općina OPTRALJ

Oprtalj

Crkva sv. Silvestra

754. zgr

Oprtalj

Datum: 27. 8. 2012.

Klasa: UP I 612-08/12-05/0217

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4404

27. 8. 2015.

Karlovačka županija

Općina NETRETIĆ

Srednje Prilišće

Kulturno-povijesna cjelina Srednje Prilišće

k.č 1671 (zk.ul. 515), 1672/1, 1672/2, 1672/3 (zk.ul. 520), 1664, 1665 (zk.ul. 520), 1670 (zk.ul. 143), 1684 (zk.ul 31), 1678, 1676 (zk.ul. 540), 1673 (zk.ul. 35), 3211/2 (zk.ul POPIS 1)

Gornje Prilišće

Datum: 17. 1. 2013.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/0278

Urbroj: 532-04-12/4-13-6

P-4468

17. 1. 2016.

Krapinsko-zagorska županija

Grad PREGRADA

Kostel

Srednjovjekovna utvrda Kostelgrad

k.č. 32/1, 32/2 i 3320

Kostel

Datum: 22. 8. 2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/0136

Urbroj: 532-04-06/3-12-7

P-4448

22. 8. 2018.

Međimurska županija

Općina GORIČAN

Goričan

Arheološko nalazište Nekropola pod tumulima

k.č. 722, 744/1, 744/2, 745, 747, 748, 749, 750/1, 750/2, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 766, 767, 768, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 1152, 1153, 1154, 1155 i 1156.

Donji Kraljevec

Datum: 17. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0003

Urbroj: 532-04-11/7-13-1

P-4473

17. 1. 2019.

Požeško-slavonska županija

Grad PLETERNICA

Sulkovci

Arheološka zona Lasci

1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1759, 1760, 1761, dio 1789, dio 1799, dio 1800, dio 1801, dio 1804, dio 1852, dio 1863,

Sulkovci

Datum: 25. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0025

Urbroj: 532-04-08/3-13-3, od 25. veljače 2013.

P-4494

25. 2. 2019.

Pleternica

Arheološka zona Omerovke – Tukovi

2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867/1, 2867/2, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2984, 2985, 2986, 2987/1, 2987/2, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007/1, 3007/2, 3366, 3365/2, dio 3369, dio 3370, dio 3371

Pleternica

Datum: 28. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0007

Urbroj: 532-04-08/3-13-3, od 28. siječnja 2013. god.

P-4470

28. 1. 2019.

Splitsko-dalmatinska županija

Općina ZADVARJE

Zadvarje

Crkva sv. Ante

k.č.zgr. 54/1 i 54/2

Žeževica

Datum: 20. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0024

Urbroj: 532-04-16/3-13-1

P-4496

20. 2. 2016.

Grad IMOTSKI

Gornji Vinjani

Arheološko nalazište Janjišev dub

kat.čest.zem. 6231/10, 6231/23-24

Vinjani

Datum: 29. 6. 2012.

Klasa: UP/I– 612-08/12-05/265

Urbroj: 532-04-21/04-12-1

P-4455

29. 6. 2018.

Općina LEĆEVICA

Radošić

Ninčevića pećina

2457, 2458/2, 2459, 2460 i 2461

Radošić

Datum: 18. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0031

Urbroj: 532-04-17/5-13-2

P-4505

18. 3. 2019.

Radošić

Bunari Žuželj

k. č. 874/1, 874/2, 877 k. o. Radošić i dio k.č. 2075/1 k.o. Trolokve

Radošić, Trolokve

Datum: 20. 8. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0204

Urbroj: 532-04-19/4-12-1

P-4391

20. 8. 2012.

Općina BAŠKA VODA

Krvavica

Dječje pomorsko lječilište u Krvavici

k. č. zem. 7327/68, 7327/11 k. o.Baška Voda, k. č. zem. 926 k. o. Makarska

Baška Voda

Makarska

Datum: 31. 8. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0238

Urbroj: 532-04-18/11-12-1

P-4420

31. 8. 2015.

Grad SPLIT

Split

Palača kraj Zlatnih vrata

k. č. 10727, 10736, 10726, 10735 (zk. č. zgr. 2098, 2092, 2094, 2100)

Split

Datum: 30. 8. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0236

Urbroj: 532-04-18/11-12-1

P-4417

30. 8. 2015.

Varaždinska županija

Općina IVANEC

Cerje Tužno

Kuća Brlek

1521/1

Cerje

Datum: 24. 8. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0215

Urbroj: 532-04-11/4-12-1

P-4408

24. 8. 2015.

Zadarska županija

Općina VIR

Vir

Svjetionik Vir

3432 (zk.ul. 4928)

Vir

Datum: 30. 1. 2013.

Klasa: 612-08/13-05/0013

Urbroj: 532-04-14/9-13-1

P-4474

30. 1. 2016.

Zagrebačka županija

Grad VELIKA GORICA

Okuje

Dvije tradicijske okućnice u naselju Okuje, Okuje 59 i 61

741/1, 741/2

Vukovina

Datum: 05. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0029

Urbroj: 532-04-01-02/10/13-13-1

P-4501

5. 3. 2016.

Grad SAMOBOR

Samobor

Kapela sv. Filipa i Jakova, Samobor (Gradišće)

5129 (zk. ul. 2553), 5130 (zk.ul. 5531), 5128 (zk.ul. 676) i 5124 (zk.ul. 99)

Samobor

Datum: 17. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0004

Urbroj: 532-04-04/17-13-1

P-4490

17. 1. 2016.

Općina BRDOVEC

Savski Marof

Zgrade stare tvornice žeste i pjenice

k.č. 3792/1 (br.zk.ul. 6335), k.č. 3792/7 (br. zk. ul. 633)

Laduć

Datum: 17. 7. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0140

Urbroj: 532-04-04/16-12-1

P-4507

18. 7. 2015.

(B) PODVODNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Područje

Kulturno dobro

Geografske koordinate

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Splitsko-dalmatinska županija

Općina: SEGET

Seget Donji

Podmorsko arheološko nalazište u Segetu Donjem

N=43°30´56´´ E=16°14´10´´

Datum: 28. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0008

Urbroj: 532-04-17/4-13-1

P-4472

28. 1. 2019.

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj / Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

Istek zaštite

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb

Pet djela Ivana Meštrovića na pohrani u Gliptoteci HAZU

Datum: 11. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-03/02

Urbroj: 251-18-04-13-01

P-4487

11. 2. 2016.

Zagreb

Plakat »Izložba Hrvatskog društva umjetnosti« Mencija Clementa Crnčića

Datum: 05. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-03/01

Urbroj: 251-18-04-13-01

P-4486

5. 2. 2016.

Istarska županija

Grad: PULA – POLA

Pula

Zbirka od 75 starih karata Makedonije

Datum: 24. 9. 2012.

Klasa: UP/I-612-08/12-05/0256

Urbroj: 532-04-13/10-12-01

P-4482

15. 3. 2016.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: KAŠTELA

Kaštel Stari

Inventar vinarije Dalmacija vina d.o.o. u stečaju, Vinalka

Datum: 5. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0030

Urbroj: 532-04-17/4-13-1

P-4492

5. 3. 2016.

Grad: TROGIR

Trogir

Knjižnična građa Gradske knjižnice Trogira

Datum: 22. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0006

Urbroj: 532-04-17/4-13-1

P-4471

22. 1. 2016.

Zadarska županija

Općina: PAKOŠTANE

Vrana

Kipovi i dijelovi oltara u vlasništvu župe Sv. Mihovila u Vrani

Datum: 28. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0011

Urbroj: 532-04-15/6-13-1

P-4477

28. 1. 2016.

Općina: POLIČNIK

Visočane

Kipovi u vlasništvu župe Sv. Ante Padovanskog u Visočanima

Datum: 28. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0010

Urbroj: 532-04-14/6-13-1

P-4476

28. 1. 2016.

Grad: ZADAR

Zadar

Zbirka od 19 staklenih predmeta

Datum: 13. 2. 2013.

Klasa: 612-08/13-05/0019

Urbroj: 532-04-14/7-13-02

P-4495

13. 2. 2016.

Zadar

Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice Samostana sv. Mihovila u Zadru

Datum: 14. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0021

Urbroj: 532-04-14/5-13-1

P-4488

14. 3. 2016.

Općina: PAŠMAN

Kraj

Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice Franjevačkog samostana sv. Duje u Kraju

Datum: 4. 2. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0002

Urbroj: 532-04-04/15-13-1

P-4475

4. 2. 2016.

Općina: PREKO

Preko

Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice Samostana sv. Pavla na Školjiću

Datum: 15. 2. 2013.

Klasa: 612-08/13-05/0022

Urbroj: 532-04-14/5-13-1

P-4489

15. 2. 2016.

Zagrebačka županija

Grad: SAMOBOR

Samobor

Bočni oltar sv. Križa u crkvi Uznesenja Marijina

Datum: 16. 1. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-05/0002

Urbroj: 532-04-04/15-13-1

P-4478

16. 1. 2016.

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-34

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Ministrica kulture

prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

67 05.06.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara