Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 67/2013 (5.6.2013.), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

67 05.06.2013 Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1339

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03 i 144/12) Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 14. svibnja 2013. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U Statutu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 193/03, 73/04, 116/08, 101/09 i 118/11) članak 11. mijenja se i glasi:

»U Fondu se ustrojavaju ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Sektor za fondove Europske unije,

– Sektor zaštite okoliša,

– Sektor za naknade i gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

– Sektor za energetsku učinkovitost,

– Sektor za financijske poslove,

– Sektor za pravne poslove,

– Tajništvo Fonda.

U sklopu ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Fonda mogu se osnivati službe, odjeli i druge uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug određuje tim Pravilnikom.

Izvan sklopa ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Fonda mogu se osnivati ostale ustrojstvene jedinice i to samostalne službe i posebne jedinice za provedbu projekata čiji se djelokrug i unutarnje ustrojstvo određuje tim Pravilnikom.

Unutarnje ustrojstvo ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovog članka, organizacija rada, djelokrug i način rada ustrojstvenih jedinica, sistematizacija radnih mjesta s brojem radnih mjesta i potrebnim brojem radnika s opisom poslova i načina rada te uvjeta koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju te poslove, te druga pitanja koja se odnose na organizaciju i sistematizaciju uređuju se Pravilnikom iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 2.

Članak 15. stavak 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– opće akte Fonda u svezi unutarnjeg ustrojstva utvrđenog ovim Statutom i posebnim propisima,«

U stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– imenovanju i razrješenju načelnika sektora,«.

U stavku 3. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna,«

– zaduživanju Fonda kod financijskih institucija i drugih pravnih osoba za iznose preko 10.000.000,00 kuna.«

Članak 3.

Članak 16. stavak 6. mijenja se i glasi:

»U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati bez prava odlučivanja odnosno nazočiti i druge osobe sukladno pozivu predsjednika Upravnog odbora ili direktora Fonda ili sukladno zaključku Upravnog odbora.«

Članak 4.

Članak 21. stavak 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– donosi upravne i ovršne akte u svezi ostvarivanja javnih ovlasti Fonda propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, odnosno ukoliko se donošenje istih, aktom poslovanja ne prenese na zaposlenike Fonda.«

U stavku 1. podstavci 12. i 13. mijenjaju se i glase:

»– predlaže imenovanje i razrješenje načelnika sektora Upravnom odboru te samostalno imenuje i razrješuje čelnike ostalih ustrojstvenih jedinica Fonda iz članka 11. stavka 1. kao i čelnike ustrojstvenih jedinica osnovanih u skladu sa člankom 11. stavkom 3. Statuta,»

»– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Fonda, te sa zaposlenicima Fonda sklapa ugovore o radu,«

U stavku 1. iza podstavka 16. dodaje se novi podstavak 17. koji glasi:

»– koordinira izradu redovnih izvješća načelnika sektora Upravnom odboru o radu pojedinih sektora, a posebice u vezi ispunjenja financijskog plana i programa rada,«

Dosadašnji podstavak 17. postaje podstavak 18.

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Direktor Fonda ne može bez suglasnosti Upravnog odbora sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina u vlasništvu Fonda.

Direktor Fonda ovlašten je samostalno sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od sveukupno 1.000.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos od sveukupno 1.000.000,00 kuna direktor je dužan pribaviti suglasnost Upravnog odbora.

Odredba stavka 3. ovoga članka primjenjuje se i na pravne poslove koji se financiraju dijelom iz sredstava trećih osoba, a u kojima financijsko učešće Fonda prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.«

Članak 6.

U članku 33. stavku 1. riječi »Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda« zamjenjuju se riječima »Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 7.

Naslov ispred članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

»4. Načelnik Sektora za fondove Europske unije

Članak 34.

Načelnik Sektora za fondove Europske unije vodi, organizira i koordinira pripremu, provedbu i razvoj projekata financiranih iz fondova Europske unije u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za fondove Europske unije.

Za načelnika Sektora za fondove Europske unije imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti polje građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima iz područja vođenja infrastrukturnih projekata koji se financiraju iz sredstava međunarodnih financijskih institucija i fondova Europske unije, kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 8.

Naslov ispred članka 34a. i članak 34a. mijenjaju se i glase:

»5. Načelnik Sektora zaštite okoliša

Članak 34.a

Načelnik Sektora zaštite okoliša vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za zaštitu okoliša i prirode.

Za načelnika Sektora zaštite okoliša imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima u području zaštite okoliša, kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«.

Članak 9.

Naslov ispred članka 34b. i članak 34b. mijenjaju se i glase:

»6. Načelnik Sektora za naknade i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Načelnik Sektora za naknade i gospodarenje posebnim kategorijama otpada vodi, organizira i koordinira poslove obračuna, nadzora nad provedbom upravnih postupaka u poslovima obračuna i naplate naknada posebnih kategorija otpada, naknada onečišćivača okoliša, naknada na opterećenje okoliša otpadom i posebnih naknada, kao i poslove gospodarenja posebnim kategorijama otpada te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za naknade i gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Za načelnika Sektora za naknade i gospodarenje posebnim kategorijama otpada imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomskih, pravnih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, 10 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 10.

Naslov ispred članka 34c. i članak 34c. mijenjaju se i glase:

»7. Načelnik Sektora za energetsku učinkovitost

Članak 34.c

Načelnik Sektora za energetsku učinkovitost vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata, analiziranja efekta provedbe programa i projekata te drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za energetsku učinkovitost.

Za načelnika Sektora za energetsku učinkovitost imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, arhitektura, građevinarstvo ili strojarstvo, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima na području energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 11.

Naslov ispred članka 34d. i članak 34d. mijenjaju se i glase:

»8. Načelnik Sektora za financijske poslove

Članak 34.d

Načelnik Sektora za financijske poslove vodi, organizira i koordinira financijsko-računovodstvene poslove u svezi planiranja i analize izvršenja plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Fonda, izrade izvještaja, prati izvršenje financijskih obveza korisnika sredstava Fonda, predlaže način korištenja sredstava Fonda te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za financijske poslove.

Za načelnika Sektora za financijske poslove imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomskih znanosti, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima vezanim uz financije, javne financije i međunarodne financijske institucije, kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 12.

Ispred članka 34e. dodaje se naslov, a članak 34e. mijenja se i glasi:

»9. Načelnik Sektora za pravne poslove

Članak 34e.

Načelnik Sektora za pravne poslove vodi, organizira i koordinira poslove ugovaranja, upravno-pravne i normativne poslove, kao i ovršne i druge sudske postupke u svezi naplate naknada i posebnih naknada kao i druge sudske i upravne postupke, poslove provedbe programa i projekata iz djelokruga rada Fonda, poslove podrške drugim sektorima, priprema upute, očitovanja, pravna stajališta, mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja djelokruga rada Fonda te je odgovoran za realizaciju financijskog plana i provedbu programa rada u Sektoru za pravne poslove.

Za načelnika Sektora imenuje se osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnih znanosti, najmanje 10 godina radnog iskustva na upravno-pravnim poslovima te položen pravosudni ispit, kao i ostale uvjete propisane Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.«

Članak 13.

Iza članka 34e. dodaje se članak 34f.:

»Načelnike sektora na prijedlog direktora Fonda imenuje i razrješuje Upravni odbor, a na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi direktor Fonda.

Načelnik sektora odgovara za svoj rad i poslovanje sektora direktoru Fonda i Upravnom odboru.

Upravni odbor razriješit će načelnika sektora u slučaju:

1. ako to sam zatraži,

2. ako počini osobito tešku povredu dužnosti opisanu u općim aktima Fonda,

3. ako postupa suprotno propisima iz materijalno-financijskog poslovanja,

4. ako postupa suprotno Programu rada Fonda,

5. trajnog gubitka sposobnosti obavljanja dužnosti,

6. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,

7. ako ne ostvaruje djelatnost Fonda na poslovima u okviru sektora koji vodi, a posebno ako ne provodi predviđeni financijski plan odnosno program rada u zadanoj dinamici ili je vjerojatno da isti neće ispuniti,

8. u slučaju povrede bilo koje odredbe ugovora o radu, kao i iz ostalih osobito važnih razloga koje utvrdi Upravni odbor,

9. u svim slučajevima koji dovode do prestanka radnog odnosa,

10. u ostalim slučajevima predviđenima ugovorom o radu»

Postupak razrješenja načelnika sektora regulirat će se Pravilnikom iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta i ugovorom o radu.

Prije donošenja odluke o razrješenju, načelniku se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.«

Članak 14.

U članku 38. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša. Žalba na rješenje Fonda ne odgađa izvršenje rješenja.

Na pitanja u svezi vrste i načina izračuna iznosa naknada i posebne naknade, obveznika plaćanja, obračunskog razdoblja, načina i rokova obračunavanja i plaćanja te vođenja očevidnika primjenjuju se odredbe Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenih provedbenih propisa.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Na pitanja u pogledu postupka utvrđivanja naknada i posebne naknade i žalbenog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a u pogledu prekršaja i zastare te ovršnog postupka radi naplate duga, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona.«

Članak 15.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor donosi program rada i financijski plan za svaku poslovnu godinu na način i u postupku propisanim za izvanproračunske fondove.«

Stavak 3. briše se.

Članak 16.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi program rada za četverogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska.«

Članak 17.

U članku 47. stavku 1. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8.:

»– rad informacijske infrastrukture zaštite okoliša«.

Podstavci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. postaju podstavci 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.

Članak 18.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Fond je dužan izvješćivati javnost putem svoje mrežne stranice kao i putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

Članak 19.

Članak 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje revizorskih usluga Fond raspisuje natječaj sukladno posebnom propisu koji uređuje javnu nabavu i općem aktu Fonda.«

Članak 20.

U članku 67. riječi »iz članka 72. stavka 1. podstavci 3., 4., 5. i 6. ovoga Statuta« zamjenjuju se riječima »iz članka 72. stavka 1. podstavci 1., 2., 3. i 4. ovoga Statuta.«

Članak 21.

U članku 70. riječi »iz članka 72. stavka 1. podstavka 7. ovoga Statuta« zamjenjuju se riječima »iz članka 72. stavka 1. podstavka 12. ovoga Statuta«.

Članak 22.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Osim Statuta Fond ima sljedeće opće akte

1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda,

2. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda,

3. Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda,

4. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda i ugovorenih prava i obveza,

5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Fonda,

6. Pravilnik o plaćama i naknadama,

7. Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,

8. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

9. Pravilnik o radu,

10. Pravilnik o zaštiti na radu,

11. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,

12. Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

13. Pravilnik o radu pisarnice,

14. Pravilnik o unutarnjem nadzoru,

15. Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu,

16. i druge opće akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka donosi Upravni odbor uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za energetiku.

Pročišćeni tekst Statuta, te opće akte iz stavka 1. podstavka 5., 6., 7. i 8. donosi Upravni odbor.

Opće akte iz stavka 1. podstavka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. donosi direktor Fonda. Direktor Fonda donosi i druge opće akte ako je na to ovlašten posebnim propisom ili odlukom Upravnog odbora.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravni odbor na pisani i obrazloženi zahtjev.«

Članak 23.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»U Fondu se uspostavlja unutarnji nadzor korištenja i raspolaganja financijskim sredstvima na način propisan općim aktom Fonda sukladno posebnom propisu koji uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Opći akti Fonda iz članka 72. Statuta uskladit će se s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Statuta.

U roku iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor donijet će pročišćeni tekst Statuta Fonda.

Članak 25.

Do donošenja Pravilnika iz članka 72. stavka 1. podstavka 5. Statuta uvjete za imenovanje načelnika sektora propisat će Upravni odbor svojom odlukom na temelju odredaba ovoga Statuta, vodeći računa o ostvarenju djelatnosti Fonda propisane Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/13-01/05

Urbroj: 563-01/06-13-17

Zagreb, 14. svibnja 2013.

Predsjednik Upravnog odbora
Mario Obrdalj, dipl. ing. građ., v. r.