Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima

NN 68/2013 (7.6.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima

HRVATSKI SABOR

1348

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. svibnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst i 111/12.) u članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.«.

U stavku 2. iza riječi: »strane riječi« dodaju se riječi: »drugih jezika«.

U stavku 3. riječ: »stranih« briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/95

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.