Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

NN 68/2013 (7.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

1349

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. svibnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/116

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08., 76/09. i 114/11.), članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere.

(2) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora te kaznene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 200, 30. 7. 2005., str. 1.), s izmjenama (u daljnjem tekstu: Uredba 1236/2005/EZ).

(3) Ovim se Zakonom utvrđuju kaznene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. kojom se provodi postupak certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima (SL L 358, 31. 12. 2002.), str. 28, s izmjenama (u daljnjem tekstu: Uredba 2368/2002/EZ).«.

Članak 2.

U članku 2. točke 12., 13., 15., 16. i 17. brišu se.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 12.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Trgovina je, u smislu ovoga Zakona, gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka.«.

Članak 4.

Naziv poglavlja IV. mijenja se i glasi: »IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA«.

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Trgovina s trećim zemljama obavlja se sukladno Zajedničkoj trgovinskoj politici Europske unije.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 18. i članak 18. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 27. i članak 27. brišu se.

Članak 10.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Državni ured za trgovinsku politiku (u daljnjem tekstu: Državni ured), kao nadležno tijelo za provođenje trgovinske politike, posebnim će aktom propisati način primjene neposredno primjenjivih uredbi Europske unije kojima se uređuje poseban režim uvoza, odnosno mjere nadzora uvoza proizvoda iz trećih zemlja u Europsku uniju.

(2) Dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje iz Uredbe 1236/2005/EZ, izdaje Državni ured.

(3) Oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne ili uvozne dozvole, postupak izdavanja, izmjena i dopuna ili oduzimanja izvozne ili uvozne dozvole te nadzor za robu koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje propisat će Vlada uredbom, na prijedlog Državnog ureda.«.

Članak 11.

Članak 50. briše se.

Članak 12.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. brišu se.

Članak 13.

Naziv poglavlja V. iznad članka 55. i članak 55. brišu se.

Članak 14.

Članak 56. briše se.

Članak 15.

U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Državni inspektorat i druge inspekcije te Ministarstvo financija – Carinska uprava, sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadzor nad provedbom Uredbe 1236/2005/EZ i Uredbe 2368/2002/EZ provodi Ministarstvo financija – Carinska uprava te o svojim nalazima polugodišnje pisano izvješćuje Državni ured.«.

Članak 16.

Članak 67. briše se.

Članak 17.

U članku 70. stavku 1. podstavci 4., 5., 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji podstavci 8. i 9. postaju podstavci 4. i 5.

Članak 18.

U članku 71. stavku 1. podstavak 11. mijenja se i glasi:

»– ne osigura za tehničke proizvode, motorna i druga vozila i njihove dijelove, jamstveni list, te u jamstvenom roku servis i rezervne dijelove (članak 16.a),«.

Podstavci 12., 13., 14., 15., 16. i 17. brišu se.

Dosadašnji podstavci 18. i 19. postaju podstavci 12. i 13.

Članak 19.

Iza članka 71. dodaju se članci 71.a, 71.b, 71.c i 71.d koji glase:

»Članak 71.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

– uvozi neobrađene dijamante, za čiji uvoz nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. Uredbe 2368/2002/EZ,

– ne podnese koleta i odgovarajući certifikat za neobrađene dijamante, zajedno na provjeru nadležnom tijelu Europske unije, u skladu s člankom 4. Uredbe 2368/2002/EZ,

– izvozi neobrađene dijamante, za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 11. Uredbe 2368/2002/EZ.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba građanin novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 71.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

– ne čuva ovjerenu kopiju certifikata u skladu s člankom 12. stavkom 4. Uredbe 2368/2002/EZ,

– ne vrati certifikat nadležnom tijelu Europske unije, u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe 2368/2002/EZ.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin novčanom kaznom od 500,00 do 2.500,00 kuna.

Članak 71.c

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako izvozi ili uvozi robu iz Priloga II. Uredbe 1236/2005/EZ.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 71.d

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako izvozi robu bez dozvole iz Priloga III. Uredbe 1236/2005/EZ.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kuna.«.

Članak 20.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaje iz članka 70. stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4., članka 71. stavka 1. podstavaka 2., 7. i 8., članka 71. stavka 3. koji se odnosi na prekršaje iz članka 71. stavka 1. podstavaka 1., 2., 5., 6., 7., 8. i 9. i članaka 71.a, 71.c i 71.d ovoga Zakona osim novčane kazne, izvršit će se i oduzimanje imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja i oduzimanje predmeta koji su uporabljeni ili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 21.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Prekršajni postupak za prekršaje iz članka 71. stavka 1. podstavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona, u prvom stupnju, vodi Ministarstvo financija – Carinska uprava, ako se postupak vodi na temelju prijave ili optužnog prijedloga Ministarstva financija – Carinske uprave.

(2) Prekršajni postupak za prekršaje iz članaka 71.a, 71.b, 71.c i 71.d ovoga Zakona vodi Ministarstvo financija – Carinska uprava.«.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

– Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 77/10., 146/11. i 25/12.),

– Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (»Narodne novine«, br. 142/11. i 51/12.).

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/86

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.