Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

NN 68/2013 (7.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

HRVATSKI SABOR

1350

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. svibnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/117

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11.) u članku 4. stavku 2. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« zamjenjuju se riječima: »Državni ured za trgovinsku politiku (u daljnjem tekstu: Državni ured)«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, uvjete za dozvolu posebnog provoza robe s dvojnom namjenom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, uvjete za izdavanje globalne dozvole iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona te uvjete za korištenje Opće izvozne dozvole Europske unije iz članka 9. stavka 1. Uredbe 428/2009/EZ propisuje predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku (u daljnjem tekstu: predstojnik Državnog ureda).«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 3. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »i članka 13. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 13. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Državni ured, na prijedlog Povjerenstva, može donijeti rješenje o zabrani korištenja Opće izvozne dozvole Europske unije, ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 9. stavka 1. Uredbe 428/2009/EZ.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»(6) Državni ured, na prijedlog Povjerenstva, može donijeti rješenje o ponovnom korištenju Opće izvozne dozvole Europske unije, ako utvrdi da su prestali razlozi iz članka 9. stavka 1. Uredbe 428/2009/EZ.

(7) Izvoznik je dužan 20 dana prije korištenja Opće izvozne dozvole Europske unije prijaviti se kod Državnog ureda koji će u roku od 10 dana izvozniku dostaviti potvrdu o prijavi. Korisnik Opće izvozne dozvole Europske unije dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja i 15. siječnja, obavijestiti Državni ured o izvozu te dostaviti kopiju jedinstvene carinske deklaracije.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 5.

U članku 17. stavku 5. iza riječi: »na temelju« dodaju se riječi: »članka 13. stavaka 5. i 6.,«.

Članak 6.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Državni ured je dužan, do 30. travnja tekuće godine, izraditi godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom, za prethodnu godinu i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 22. stavku 1. riječi: »najviše 250% vrijednosti izvoznog posla, ali ne manje od 50.000,00 kuna,« zamjenjuju se riječima: »50.000,00 do 500.000,00 kuna«.

Iza podstavka d) dodaje se podstavak e) koji glasi:

»e) izvozi robu s dvojnom namjenom nakon što Državni ured zabrani korištenje Opće izvozne dozvole Europske unije (članak 13. stavak 5. ovoga Zakona).«.

U stavku 2. riječi: »najviše 50% vrijednosti izvoznog posla, ali ne manje od 10.000,00 kuna,« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 do 50.000,00 kuna«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 1. iza podstavka c) dodaje se podstavak d) koji glasi:

»d) postupa suprotno odredbama članka 13. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »smrt« dodaju se riječi: »jedne ili«.

Članak 10.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Do donošenja propisa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći (»Narodne novine«, br. 118/12.),

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 118/12.).«.

Članak 11.

U cijelom tekstu Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11.) riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Državni ured«, a riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »predstojnik Državnog ureda« u odgovarajućim padežima.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/55

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.