Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima

NN 68/2013 (7.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima

HRVATSKI SABOR

1351

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. svibnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/118

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Članak 1.

U Zakonu o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 48/04. i 44/09.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Pri Ministarstvu kulture osnivaju se Vijeća za sljedeća područja:

– glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

– dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,

– knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,

– vizualne umjetnosti,

– kulturno-umjetnički amaterizam,

– inovativne umjetničke i kulturne prakse,

– međunarodnu kulturnu suradnju,

– financiranje međunarodnih projekata.

(2) Slijedeći razvoj suvremene umjetnosti, kulture i kreativnih industrija, osnivaju se prema potrebi i druga Vijeća odlukom ministra kulture.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vijeća imaju pet ili sedam članova, o čemu odluku donosi ministar kulture. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kulturna vijeća osnivaju se za područje županije, Grada Zagreba te grada koji ima više od 20.000 stanovnika, a mogu ih osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim.«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. brišu se.

Članak 7.

Iznad članka 12. dodaje se naslov koji glasi: »PROMICANJE POTREBA U KULTURI I UMJETNOSTI NACIONALNIH MANJINA«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. riječi: »europske integracije« zamjenjuju se riječima: »Vijeću za financiranje međunarodnih projekata«.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vijeće za dramske umjetnosti nastavlja svoj rad kao Vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, Vijeće za knjigu i nakladništvo kao Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, Vijeće za likovne umjetnosti kao Vijeće za vizualne umjetnosti, Vijeće za nove medijske kulture kao Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije kao Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju.

U roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar kulture pokrenut će postupak imenovanja članova Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam i Vijeća za financiranje međunarodnih projekata te, prema potrebi, i imenovanje dvaju novih članova Vijeća propisanih ovim Zakonom.

Članak 10.

Predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20.000 stanovnika, a nemaju osnovana kulturna vijeća, dužna su donijeti akt o osnivanju i akt o imenovanju članova kulturnih vijeća najkasnije do 1. siječnja 2014.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/12-01/04

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.