Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

NN 68/2013 (7.6.2013.), Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

MINISTARSTVO FINANCIJA

1355

Na temelju članka 31. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (»Narodne novine«, broj 54/2013), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRIVREMENOM SMJEŠTAJU ROBE I SKRAĆENOJ DEKLARACIJI

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju detaljnija pravila za privremeni smještaj robe i obrazac skraćene deklaracije za privremeni smještaj.

II. PROSTORI ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ ROBE

Opća odredba

Članak 2.

U smislu odredbe članka 51. stavak 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Carinski zakonik), prostori u koje se može smjestiti roba u privremenom smještaju su:

1. skladište za privremeni smještaj,

2. carinsko skladište tipa A, B, C ili D za koje je posjedniku skladišta odobreno da može služiti i kao prostor za privremeni smještaj robe,

3. carinsko skladište tipa F kojim upravlja Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), u kojem je određen dio prostora za privremeni smještaj robe,

4. prostor carinskog ureda određen kao mjesto podnošenja robe i provedbu mjera carinskog nadzora te primjenu carinskih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave,

5. drugi prostor odobren od strane carinskog ureda (u daljnjem tekstu: drugi prostor).

Skladište za privremeni smještaj

Članak 3.

(1) Skladište za privremeni smještaj iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika je stalno odobreni prostor za privremeni smještaj robe iz članka 185. stavka 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. godine o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) broj 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice).

(2) Skladištem za privremeni smještaj iz stavka 1. ovoga članka može upravljati:

1. carinski ured na području svoje nadležnosti,

2. posjednik kojem je odobreno vođenje takvoga skladišta.

Članak 4.

(1) Odluku o otvaranju skladišta za privremeni smještaj iz članka 3. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika, uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Središnji ured) donosi područni carinski ured nadležan prema mjestu u kojem će se nalaziti prostori skladišta.

(2) U skladištu za privremeni smještaj iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured vodi carinsku evidenciju umjesto evidencije robe.

Članak 5.

(1) Postupak izdavanja, izmjene te ukidanja odobrenja osobama iz članka 3. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika provodi se odgovarajućom primjenom odredbi carinskih propisa za vođenje carinskih skladišta.

(2) Odobrenjem za vođenje skladišta za privremeni smještaj mora se, između ostalog, odrediti takvo vođenje evidencija o robi koje:

1. omogućavaju praćenje kretanja robe,

2. pokazuju trenutačno stanje robe prema roku privremenog smještaja,

3. sadrže druge podatke potrebne za učinkovito provođenje mjera carinskog nadzora.

Članak 6.

U skladištu za privremeni smještaj ne može se provoditi postupak carinskog skladištenja robe.

Carinsko skladište tipa A, B, C ili D za koje je posjedniku skladišta odobreno da može služiti i kao prostor za privremeni smještaj robe

Članak 7.

(1) U odobrenju za carinsko skladište iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika mora biti određen dio prostora carinskog skladišta kao prostor za privremeni smještaj robe.

(2) Prostori iz stavka 1. ovoga članka moraju biti fizički odvojeni.

(3) O robi u privremenom smještaju posjednik carinskog skladišta mora voditi posebnu evidenciju:

1. odvojenu od evidencije robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja,

2. koja mora ispunjavati minimum uvjeta opisanih u članku 5. stavak 2. ovoga Pravilnika.

Carinsko skladište tipa F u kojem je određen dio prostora za privremeni smještaj robe

Članak 8.

U odluci o otvaranju skladišta tipa F koju uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda donosi područni carinski ured nadležan prema mjestu u kojem će se nalaziti prostorije skladišta, može biti određen dio prostora kao prostor za privremeni smještaj robe.

Prostor carinskog ureda određen kao mjesto podnošenja robe i provedbu mjera carinskog nadzora

Članak 9.

(1) Carinski ured može odobriti privremeni smještaj robe u prostor iz članka 2. točka 4. ovoga Pravilnika kada je mjesto podnošenja robe i provedbe mjera carinskog nadzora:

1. prostorno i organizacijski pogodno za pravilnu provedbu privremenog smještaja,

2. odgovarajuće za:

– kvalitetno držanje robe uzimajući u obzir i njezina prirodna svojstva,

– ispunjenje posebnih uvjeta koji se zahtjevaju sukladno posebnim propisima.

(2) Postupanje u smislu stavka 1. ovoga članka uključuje i mogućnost ostavljanja robe na prijevoznom sredstvu kojim je podnesena carinskom uredu.

Drugi prostor odobren od strane carinskog ureda

Članak 10.

(1) Drugi prostor iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika može biti svaki prostor koji ispunjava uvjete:

1. iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika,

2. za provođenje mjera carinskog nadzora.

(2) Za smještaj robe u druge prostore podnosi se pojedinačni zahtjev carinskom uredu nadležnom prema mjestu podnošenja robe.

(3) Odobrenje se donosi u obliku zabilješke u spisu.

III. SKRAĆENA DEKLARACIJA ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Opće odredbe

Članak 11.

Roba se stavlja u privremeni smještaj podnošenjem skraćene deklaracije za privremeni smještaj ili druge isprave propisane carinskim propisima Europske unije i može ostati u privremenom smještaju u rokovima određenim tim propisima.

Članak 12.

Skraćena deklaracija za privremeni smještaj podnosi se najkasnije u trenutku podnošenja robe.

Članak 13.

(1) Osoba koja podnosi robu i skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj iz članka 186. stavka 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice je:

1. osoba koja je robu unijela u carinsko područje, ili

2. osoba koja je preuzela odgovornost za prijevoz robe nakon njezina unošenja.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj može podnijeti i osoba za čiji je račun roba unesena.

(3) Ako je osoba iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka:

1. zastupana od strane druge osobe, uz skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj mora biti priloženo i ovlaštenje za takvo zastupanje,

2. osoba koja nema sjedište ili prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, za podnošenje skraćene deklaracije za privremeni smještaj mora imati zastupnika sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Obrazac skraćene deklaracije za privremeni smještaj

Članak 14.

(1) Skraćena deklaracija za privremeni smještaj popunjava se i podnosi u dva primjerka prema obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Ako pošiljka ima više od 2 stavke, obrazac skraćene deklaracije za privremeni smještaj može se dopuniti popisom stavki skraćene deklaracije koji odgovara obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Pravila popunjavanja skraćene deklaracije za privremeni smještaj propisana su Prilogom 3. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 15.

(1) Carinski ured evidentira i ovjerava podnesenu skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj.

(2) Jedan primjerak skraćene deklaracije za privremeni smještaj zadržava i pohranjuje carinski ured, a drugi vraća podnositelju.

Korištenje druge isprave te provozne deklaracije kao skraćene deklaracije za privremeni smještaj

Članak 16.

Odredbe članka 13. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i u slučajevima kada se manifest ili druga prijevozna isprava te provozna deklaracija koristi kao skraćena deklaracija za privremeni smještaj.

Komercijalni, pristanišni ili prijevozni sustavi za potrebe odobravanja privremenog smještaja

Članak 17.

(1) Komercijalni, pristanišni ili prijevozni sustavi (u daljnjem tekstu: sustav) mogu se koristiti za potrebe odobravanja privremenog smještaja pod uvjetom da:

1. osoba koja rukovodi sustavom:

– ima sjedište na području Republike Hrvatske,

– redovito stavlja robu u privremeni smještaj,

– nije teže kršila ili nije ponavljala kršenje propisa iz nadležnosti Carinske uprave,

– pravodobno i u cijelosti podmiruje svoje obveze prema Carinskoj upravi,

– nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja, sukladno potvrdi Porezne uprave,

2. sustav:

– sadrži minimum podatka propisanih člankom 14. ovoga Pravilnika,

– omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe i nadzor postupanja,

– je pogodan za elektroničku razmjenu podataka.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka podnosi se područnom carinskom uredu nadležnom prema mjestu vođenja sustava.

(3) Područni carinski ured nakon provedenog postupka koji uključuje i provjeru sustava, donosi odobrenje o ispunjavanju uvjeta ili obrazloženo rješenje o odbijanju zahtjeva.

IV. MJERE KOJE PODUZIMA CARINSKI URED RADI REGULIRANJA POLOŽAJA ROBE

Protek roka privremenog smještaja robe

Članak 18.

Radi reguliranja položaja robe za koju nisu poduzete formalnosti potrebne za određivanje carinski dopuštenog postupanja ili uporabe u rokovima određenima člankom 49. Carinskog zakonika, carinski ured može na trošak osobe kojoj je odobren privremeni smještaj robe:

1. prenijeti robu na mjesto pod svojim nadzorom, i /ili

2. prodati robu, ili

3. uništiti robu.

Članak 19.

(1) Postupanje iz članka 18. točke 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva prijenos robe u jedan od prostora iz članka 2. točke 1. do 4. ovoga Pravilnika.

(2) Prostor iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti u nikakvoj vezi s osobama iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno, kada to posebne okolnosti slučaja zahtijevaju carinski ured može odrediti prijenos robe i u druge pogodne prostore uz ispunjenje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Prije postupanja iz članka 18. točke 2. ovoga Pravilnika carinski ured donosi rješenje od oduzimanju robe.

(2) Oduzimanjem robe ne mijenja se njen pravni status kao strane robe.

Ostali slučajevi

Članak 21.

Postupanje iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuje i u slučajevima:

1. iz članka 57. Carinskog zakonika,

2. kada se posljedično zbog ukidanja odobrenja za carinski postupak roba nalazi u privremenom smještaju.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/33

Urbroj: 513-02-1210/2-13-1

Zagreb, 3. lipnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1.


PRILOG 2.


PRILOG 3.

Upute za popunjavanje skraćene deklaracije za privremeni smještaj

1. OPĆE NAPOMENE

Podnositelj/zastupnik popunjava polja 1-23, a slovno označena polja popunjavaju službenici nadležnih carinskih ureda.

2. POPUNJAVANJE POJEDINIH POLJA SKRAĆENE DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Polje 1. Obrasci

U prvo potpolje se unosi redni broj seta u odnosu na ukupan broj korištenih setova i popisa stavki. U drugo potpolje upisuje se ukupan broj korištenih setova.

Polje 2. Podnositelj/zastupnik

Upisuje se puno ime/naziv, i identifikacijska oznaka podnositelja/zastupnika.

Polje 3. Stavke

Upisuje se ukupan broj stavki deklariranih na svim podnesenim primjercima skraćene deklaracije za privremeni smještaj i popisa stavki skraćene deklaracije za privremeni smještaj. Broj mora odgovarati broju popunjenih polja 17.

Polje 4. Oznaka i nacionalnost prijevoznog sredstva

U prvo potpolje upisuje se registracija prijevoznog sredstva, a u drugo šifra države u kojoj je sredstvo registrirano. Koriste se šifre iz pravilnika kojim se propisuje popunjavanje jedinstvene carinske deklaracije. Ako je prijevozno sredstvo željeznica, u prvo potpolje upisuje se broj vagona. Ako vučno vozilo i priključno vozilo imaju različite oznake u prvo potpolje upisuje se registarski broj vučnog i priključnog vozila, a u drugo potpolje šifra države vučnog vozila. Ako je prijevozno sredstvo brod u prvo potpolje se upisuje IMO-UN broj broda (4 znamenkasta oznaka).

Polje 5. Prijevoznik

U prvo dio upisuje se puno ime i prezime/naziv osobe koja prevozi robu, a iza oznake Br. upisuje se identifikacijska oznaka prijevoznika ako je poznata.

Polje 6. Otpremni ured

Polje se popunjava samo ako je otpremni ured u Europskoj uniji.

Polje 7. Ostalo

Polje za potrebe podnositelja/zastupnika i njegove zabilješke.

Polje 8. Mjesto i država utovara

Upisuje se naziv mjesta gdje je roba utovarena i šifra države u kojoj je utovarena (šifre država iz pravilnika kojim se propisuje popunjavanje jedinstvene carinske deklaracije).

Polje 9. Broj pakiranja

Upisuje se ukupan broj pakiranja (koleta).

Polje 10. Ukupna bruto masa (kg)

Upisuje se ukupna bruto masa robe izražena u kilogramima, zaokružena na 3 decimalna mjesta. Broj mora biti jednak zbroju svih težina navedenih u polju 18. svake stavke.

Polje 11. Roba je smještena u:

Upisuje se točno mjesto gdje će se roba nalaziti (ako je potrebno i adresa).

Polje 12. Šifra prethodne isprave

Upisuje se šifra prethodne isprave (iz pravilnika kojim se propisuje popunjavanje jedinstvene carinske deklaracije).

Polje 13. Broj prethodne isprave

Upisuje se kompletan broj prethodne isprave.

Polje 14. Osiguranje

Ako carinski ured zahtjeva polaganje osiguranja upisuje se oznaka »A« u slučaju kada se mogući dug osigurava polaganjem gotovinskog pologa. Ako se mogući dug osigurava drugim instrumentom osiguranja upisuje se »R/alfanumerička oznaka jamstva«.

Polje 15. Sistemski broj

Ako se skraćena deklaracija za privremeni smještaj podnosi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka u polje se upisuje sistemski (privremeni) broj.

Polje 16. Redni broj stavke

Upisuje se redni broj stavke.

Polje 17. Pakiranja i opis robe

Upisuju se oznake, brojevi i količina i vrsta pakiranja.

Polje 18. Bruto masa (kg)

Upisuje se bruto masa robe deklarirane u predmetnoj stavki, izražena u kilogramima, zaokružena na tri decimale.

Polje 19. Broj pakiranja

Upisuje se broj pakiranja predmetne stavke.

Polje 20. Primatelj

Upisuje se puno ime/naziv i identifikacijska oznaka primatelja robe.

Polje 21. Podnesene isprave/potvrde, dozvole

Upisuju se šifre priloženih isprava, potvrda i dozvola (prema šiframa iz pravilnika kojim se propisuje popunjavanje jedinstvene carinske deklaracije).

Polje 22. Broj iz evidencije korisnika

Popunjavanje polja nije obvezno. Popunjava se kad se roba knjiži u evidencije korisnika odobrene od strane carinske službe.

Polje 23. Mjesto i datum; ime, prezime i potpis podnositelja

Upisuje se mjesto i datum podnošenja skraćene deklaracije te ime prezime i potpis podnositelja/zastupnika. Ako je podnositelj pravna osoba potpisnik je dužan pored svoga imena, prezimena i potpisa navesti puni naziv pravne osobe i otisnuti njezin pečat.

3. POPUNJAVANJE SLOVNO OZNAČENIH POLJA

Polje A – CARINSKI URED

Upisuje se šifra i naziv carinskog ureda, šifra kontrolnika u kojeg je deklaracija evidentirana, redni broj evidentiranja u kontrolnik i datum prihvaćanja deklaracije.

Npr.- 041114/440/2543/14.05.2013.

Polje B – RAZDUŽENJE

a) Broj isprave kojom se razdužuje stavka

Upisuje se broj carinske deklaracije kojom se razdužuje stavka skraćene deklaracije za privremeni smještaj.

b) Bruto masa (kg)

Upisuje se bruto masa robe iz stavke skraćene deklaracije za privremeni smještaj koja se razdužuje, izražena u kilogramima i zaokružena na 3 decimale.

Polje C – NAPOMENE

Polje je namijenjeno unosu napomena i zabilješki od strane carinskih službenika. Unesene napomene i zabilješke ovjeravaju se pečatom, potpisom i faksimilom carinskog službenika.

Polje D – Rok privremenog smještaja (zadnji dan)

Upisuje se rok za stavljanja robe u neki od carinski dopuštenih postupanja ili uporabe.

Carinski službenici ovjeravaju skraćenu deklaraciju za privremeni smještaj službenim štambiljem, navodeći datum, potpisom i faksimilom.

68 07.06.2013 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji 68 07.06.2013 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji 68 07.06.2013 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji