Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

NN 68/2013 (7.6.2013.), Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1359

Na temelju članka 8. stavka 3. i članka 15. stavka 6. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KVALITETI I DEKLARACIJI ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj deklaracije za šumski reprodukcijski materijal (u daljnjem tekstu: deklaracija), način i uvjeti za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: reprodukcijski materijal) u kvalitativne razrede, te način njegovog označavanja i pakiranja.

2) Ovim se Pravilnikom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 1999/105/EZ o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala (SL L 11, 15. 1. 2000.) u dijelu koji se odnosi na kategorije i kvalitativne razrede za šumski reprodukcijski materijal (Prilozi VI. i VII. Direktive 1999/105/EZ),

– Preporuka Komisije 2012/90/EU od 14. veljače 2012. o smjernicama za prezentaciju informacija za identifikaciju pošiljki šumskog reprodukcijskog materijala i informacijama koje sadrži dokument ili deklaracija dobavljača (SL L 43, 16. 2. 2012.).

3) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu.

II. UVJETI KVALITETE

Članak 2.

1) Partije sjemena i plodova svojti navedenih u Popisu šumskih svojti (»Narodne novine« broj 4/11), mogu se stavljati na tržište samo ako sadržavaju 99% sjemena ili plodova iste svojte.

2) U slučaju vrlo srodnih svojti, izuzev križanaca, čistoća svojte za partije sjemena ili plodova koja je manja od 99% mora biti posebno navedena.

3) Sjeme ili plodovi koji se stavljaju na tržište u malim količinama, a namijenjeni su za potrebe testiranja, znanstvenog istraživanja, selekcije, oplemenjivanja ili očuvanja genetskih izvora ne moraju zadovoljavati posebne uvjete.

Članak 3.

1) Biljni dijelovi svojti navedenih u Popisu šumskih svojti moraju biti odgovarajuće kvalitete za stavljanje na tržište.

2) Odgovarajuća kvaliteta za stavljanje na tržište biljnih dijelova utvrđuje se upućivanjem na opće značajke, zdravstveno stanje i odgovarajuću veličinu.

3) Za Populus spp. može se navesti da su dodatni zahtjevi navedeni u članku 4. i Prilogu 1. ovoga Pravilnika ispunjeni.

Članak 4.

1) Reznice iz roda Populus spp. kod kojih postoje bilo koji od sljedećih nedostataka nemaju odgovarajuću kvalitetu za stavljanje na tržište:

– izbojak je stariji od dvije godine;

– ima manje od dva dobro formirana pupa;

– napadnute su nekrozom ili imaju oštećenja od štetnih organizama;

– pokazuju znakove sušenja, upale kore, plijesni ili truleži.

2) Minimalne dimenzije za reznice iz roda Populus spp. iznose:

– minimalna dužina: 20 cm,

– minimalni promjer na vrhu:

o Klasa EC 1: 8 mm

o Klasa EC 2: 10 mm

3) Prutovi iz roda Populus spp. koji imaju bilo koji od navedenih nedostataka nemaju odgovarajuću kvalitetu za stavljanje na tržište:

– vegetativna sadnica je starija od 3 godine,

– imaju manje od pet dobro formiranih pupova,

– napadnuti su nekrozom ili imaju oštećenja od štetnih organizama,

– pokazuju znakove sušenja, upale kore, plijesni ili truleži,

– osim rezova od orezivanja imaju i druge rane,

– imaju višestruka debalca,

– imaju jako iskrivljeno debalce,

– ne udovoljavaju kvalitativnim razredima navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

1) Sadni materijal mora biti odgovarajuće kvalitete za stavljanje na tržište.

2) Odgovarajuća kvaliteta za stavljanje na tržište sadnog materijala utvrđuje se upućivanjem na opće značajke, zdravstveno stanje, vitalnost i fiziološku kvalitetu.

Članak 6.

1) Partija sadnog materijala namijenjena područjima sa sredozemnom klimom može se stavljati na tržište ako sadrži najmanje 95% sadnog materijala odgovarajuće kvalitete, te isti mora odgovarati zahtjevima glede starosti i veličine navedenih u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

2) Sadni materijal namijenjen područjima sa sredozemnom klimom, smatra se da nije odgovarajuće kvalitete za stavljanje na tržište ako ima neki od sljedećih nedostataka:

– razna oštećenja, osim od orezivanja ili nastalih vađenjem,

– premalo pupova sposobnih za razvoj vršnog izbojka,

– višestruku stabljiku,

– deformiran korijenov sustav,

– znakove isušenosti, upale kore, plijesni ili truleži ili oštećenja od štetnih organizama,

– neujednačen rast i razvoj.

3) Ako se u uzgoju sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka koristi kontejner, njegova zapremina mora biti najmanje 200 cm3, a za svojtu Pinus pinaster najmanje 120 cm3.

III. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE SJEMENSKOG, SADNOG MATERIJALA I BILJNIH DIJELOVA

Članak 7.

1) Sjemenski materijal mora biti pakiran u ambalaži koja omogućava očuvanje odgovarajuće kvalitete i onemogućava njegovo rasipanje.

2) Sjemenski materijal se može stavljati na tržište samo u zatvorenoj ambalaži čiji je način zatvaranja takav da nakon otvaranja ambalažu nije moguće ponovno koristiti u istu svrhu.

3) Partije sjemenskog materijala tijekom proizvodnje i stavljanja na tržište moraju biti međusobno fizički odvojene.

4) Svaka partija sjemenskog materijala mora imati oznaku koja sadržava sljedeće podatke:

– ime dobavljača koji sjemenski materijal pakira ili dorađuje,

– botanički naziv,

– količinu,

– broj partije ili u slučaju stavljanja na tržište broj deklaracije dobavljača,

– datum pakiranja ili početka proizvodnje.

5) Kod skladištenja ili stavljanja na tržište sjemenskog materijala oznaka iz stavka 4. ovoga članka mora biti na vanjskog strani svakog pakiranja.

6) Pod skladištenjem sjemenskog materijala podrazumijeva se čuvanje duže od 3 mjeseca.

Članak 8.

1) Sadni materijal ili biljni dijelovi koji se stavljaju na tržište moraju biti pakirani na način da je poznata njihova količina u svakom pakovanju.

2) Ako je za sadni materijal ili biljne dijelove propisan kvalitativni razred, pojedino pakovanje može sadržavati samo sadni materijal ili biljne dijelove istog kvalitativnog razreda.

3) Na svakoj pošiljci sadnog materijala ili biljnih dijelova mora biti jasno istaknuta deklaracija dobavljača.

4) Kad se sadni materijal odnosno biljni dijelovi više partija, uvoze, stavljaju na tržište, dijele i sl., dobavljač mora osigurati da su fizički odvojeni prema partijama.

IV. DEKLARACIJA

Članak 9.

1) Radi osiguravanja praćenja reprodukcijskog materijala za koji je izdana glavna svjedodžba o istovjetnosti, dobavljač za svaku količinu reprodukcijskog materijala koja se stavlja na tržište izdaje deklaraciju.

2) Deklaracijom dobavljač reprodukcijskog materijala jamči da reprodukcijski materijal za koji je izdana deklaracija ima odgovarajuću kvalitetu i svojstva šumske svojte.

3) Kod biljnih dijelova odgovarajuća kvaliteta određuje se općim svojstvima, zdravstvenim stanjem i odgovarajućom veličinom, dok se kod sadnog materijala odgovarajuća kvaliteta određuje općim svojstvima, veličinom, zdravstvenim stanjem, vitalnošću i fiziološkom kvalitetom.

Članak 10.

1) Ovisno o tipu šumskog sjemenskog objekta, dobavljač izdaje deklaraciju prema kategorijama reprodukcijskog materijala navedenih u Priloga 3. ovoga Pravilnika.

2) Dobavljač prikuplja podatke za deklaraciju:

– iz glavne svjedodžbe, ako se radi o prvom stavljanju na tržište, odnosno iz dobivenog dokumenta u slučaju svih daljnjih faza proizvodnje ili stavljanja na tržište,

– iz izvješća o kvaliteti sjemena,

– iz vlastitih zapisa.

3) Obrazac deklaracije tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Za izradu deklaracije koristi se papir ili drugi materijal u boji propisan člankom 15. stavkom 5. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13), koji mora biti vodootporan i fotostabilan.

Članak 12.

1) Deklaracija mora biti jasno istaknuta na svakoj pošiljci reprodukcijskog materijala prije njegovog stavljanja na tržište.

2) Ako pošiljka sadržava reprodukcijski materijal iz više partija, svaka partija mora biti označena na odgovarajući način.

V. PRIJLAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i kriterijima za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala u kategorije i kvalitativne razrede, te način njegova deklariranja, označavanja i pakiranja (»Narodne novine«, broj 61/2008).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/82

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 29. svibnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

KVALITATIVNI RAZREDI ZA PRUTOVE IZ RODA Populus spp.

Klasa      

Minimalni promjer
(mm) na polovici dužine     

Minimalna visina (m)        

Područje izvan Sredozemlja

N1         

6                                      

1,50                              

N2

15

3,00

Sredozemno područje

S1         

25                                    

3,00                              

S2

30

4,00

PRILOG 2.

ZAHTJEVI ZA SADNI MATERIJAL U SREDOZEMNIM PODRUČJIMA

Svojta

Maksimalna
starost (godine)

Minimalna
visina (cm)

Maksimalna
visina (cm)

Minimalni
promjer
žilišta (mm)

Pinus halepensis

1
2

8
12

25
40

2
3

Pinus leucodermis

1
2

8
10

25
35

2
3

Pinus nigra

1
2

8
10

15
20

2
3

Pinus pinaster

1
2

7
15

30
45

2
3

Pinus pinea 

1
2

10
15

30
40

3
4

Quercus ilex

1
2

8
15

30
50

2
3

Quercus suber

1

13

60

PRILOG 3.

KATEGORIJE POD KOJIMA SE MOŽE STAVLJATI NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKI MATERIJAL IZ RAZLIČITIH TIPOVA ŠUMSKIH SJEMENSKOH OBJEKATA

Tip šumskog sjemenskog objekta

Kategorija šumskog reprodukcijskog materijala (Oznaka u boji ako se koristi oznaka ili dokument u boji)

 

Poznatog podrijetla
(žuta)

Selekcioniran (zelena)

Kvalificiran (ružičasta)

Testiran (plava)

Sjemenski izvor

X

 

 

 

Sjemenska sastojina

X

X

 

X

Sjemenska plantaža

 

 

X

X

Roditeljska stabla

 

 

X

X

Klon

 

 

X

X

Klonska smjesa

 

 

X

X

PRILOG 4.

DEKLARACIJA

68 07.06.2013 Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal 68 07.06.2013 Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal 68 07.06.2013 Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal 68 07.06.2013 Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal