Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN 68/2013 (7.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

68 07.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1360

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012 i 55/2012) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011 i 81/2012) u članku 2. podstavku 1. točki 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – bazen tlocrtne površine do 100 m²,«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade;«.

U stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata koja se gradi u skladu s posebnim zakonom;«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/13-04/10

Urbroj: 531-01-13-1

Zagreb, 27. svibnja 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.