Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.

NN 69/2013 (10.6.2013.), Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.

HRVATSKI SABOR

1365

Na temelju članka 27. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.) Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2013. donio je

PROGRAM

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. – 2017.


1. GLAVNI ZADACI, MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI SLUŽBENE STATISTIKE


1.1. Glavni zadaci hrvatskoga statističkog sustava

Zadaci

Glavni zadaci hrvatskoga statističkog sustava usmjereni su na sljedeće:


• Prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka te dostupnost statističkih podataka visoke kvalitete prilagođenih zahtjevima korisnika


• Čuvanje i jačanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava


• Povećanje povjerenja domaće i međunarodne javnosti u službenu statistiku


• Međunarodnu suradnju i aktivno sudjelovanje u radu relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.
1.2. Misija

Kvalitetni i pravodobni statistički podaci

Troškovno učinkovito prikupljanje i obrada te pravodobna diseminacija kvalitetnih i međunarodno usporedivih statističkih pokazatelja stanja i promjena u gospodarskim i društvenim pojavama te procesima na područjima zaštite okoliša i prirodnim resursima, čime se korisnicima daje mogućnost da svoje odluke, zaključke i aktivnosti temelje na pouzdanim i lako dostupnim informacijama.


Statistički sustav Republike Hrvatske proizvodi nepristrane statističke podatke o društvenim i ekonomskim procesima osiguravajući činjeničnu osnovicu potrebnu za praćenje i usmjeravanje politika povezanih s razvojem hrvatskog društva i gospodarstva te politika Europske unije.
1.3. Vizija i vrijednosti

Strategija je određena vizijom

Hrvatski statistički sustav osigurava dostupnost širokog skupa međunarodno usporedivih i standardiziranih informacija o društveno-gospodarskim kretanjima u Hrvatskoj primjenom najboljih međunarodnih iskustava u pogledu metoda prikupljanja, obrade i publiciranja podataka te načela učinkovitosti, okrenutosti prema korisniku i kontinuiranog unapređenja ljudskih potencijala.


Vizija Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske kao glavnog nositelja službene statistike temelji se na sljedećim ciljevima:


• Učinkovitost i inovativnost pri izvršavanju zadataka te primjena suvremenih tehnologija i elektroničkih oblika komunikacije


• Uključenost u društvene i ekonomske pojave


• Orijentiranost korisniku


• Atraktivnost zapošljavanja stručnjaka iz raznih područja znanosti.

Vrijednosti

Radi ostvarenja zacrtane misije i vizije, statistički sustav polazi od dviju temeljnih vrijednosti, a one su:


• Proizvodnja i objava kvalitetnih, objektivnih i pravodobnih statističkih podataka


• Kontinuirana suradnja svih nositelja službene statistike u zemlji i inozemstvu radi postizanja najboljih mogućih rezultata


2. GLAVNI STRATEŠKI CILJEVI HRVATSKOGA STATISTIČKOG SUSTAVA

Jačanje i uskladba

2.1. Jačati statistički sustav sustavnom primjenom pravnog okvira i kontinuiranim usklađivanjem s nacionalnim i međunarodnim potrebama i zahtjevima


• Jačati nacionalni statistički sustav unapređenjem suradnje i koordinacije svih institucija uključenih u prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka


• Sustavno primjenjivati međunarodne i nacionalne standarde u području stručne neovisnosti sustava službene statistike


• Aktivno sudjelovati u razvitku pravne regulative EU-a na području vezanom za statistički sustav te pravodobno usklađivati hrvatske norme u skladu s promjenama na razini EU-a


• Razvijati partnerski odnos s korisnicima podataka i jedinicama koje su obuhvaćene statističkim istraživanjima


• Održavati profesionalnu neovisnost službene statistike.

Kvaliteta

2.2. Osigurati kvalitetne i harmonizirane službene statističke podatke svim korisnicima što će omogućiti formuliranje, praćenje i evaluaciju mjera u sklopu politika koje provode Hrvatska i Europska unija


• Osiguravati raspoloživost statističkih podataka za hrvatsko društvo i gospodarstvo radi učinkovitog praćenja učinaka mjera ekonomske politike i drugih aktivnosti države usmjerenih na ostvarenje održivog razvitka u skladu s ciljevima definiranima u strategiji Europa 20201


• Razvijati novi skup statističkih informacija relevantnih za donošenje odluka hrvatskih institucija i institucija EU-a potrebnih za upravljanje gospodarstvom i jačanje nadzora povezanog s načelima definiranima Sporazumom o stabilnosti i rastu


• Potpuno se uskladiti sa zahtjevima statističkog sustava EU-a u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije do kraja razdoblja obuhvaćenog Strategijom


• Uzeti u obzir zahtjeve domaćih korisnika podataka u pogledu uvođenja novih i proširivanja postojećih istraživanja imajući u vidu troškovni aspekt i potencijalne koristi za hrvatsko gospodarstvo


• Uvesti dodatne pokazatelje koji povezuju gospodarske trendove s različitim aspektima globalizacije, kvalitete života, zaštite okoliša, blagostanja stanovništva, zdravstvenih uvjeta i socijalne kohezije


• Povećavati učinkovitost u procesu prikupljanja, obradbe i objave podataka


• Osiguravati kvalitetnu statističku osnovicu koja prati aktivnosti poduzetnika, poput poslovnih statistika, kratkoročnih pokazatelja, investicija u ljudski potencijal, istraživanje i razvoj te proces globalizacije. Posebnu pozornost usmjeriti proširenju praćenja sektora s visokom dodanom vrijednošću.

Unapređenje i učinkovitost

2.3. Učinkovita organizacija hrvatskog sustava službene statistike te unapređenje sustava prikupljanja, obrade i objave podataka koji će se temeljiti na suvremenim metodama


• Uvesti sustav upravljanja kvalitetom u hrvatski statistički sustav temeljen na revidiranom Kodeksu prakse europske statistike


• Sustav prikupljanja, obrade i objave podataka temeljiti na najboljim praksama koje primjenjuju najrazvijeniji statistički sustavi


• Uvoditi tehnologiju rada koja će pojednostavniti zahtjeve prema izvještajnim jedinicama te povećavati fleksibilnost statističkog sustava i njegovu prilagodbu novim zahtjevima vodeći računa o tome da se ne povećava opterećenje za izvještajne jedinice


• Jačati integraciju statističkih istraživanja harmonizacijom i standardizacijom statističkih procesa i baza podataka te uspostaviti statističke baze koje omogućuju multidimenzionalnu analizu


• Jačati sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (DZS-a) u oblikovanju administrativnih izvora podatka, što će omogućiti njihovu širu primjenu za statističke svrhe i smanjiti troškove prikupljanja statističkih podataka i u području registara koji obuhvaćaju pravne osobe i u pogledu registara stanovništva


• Razvijati i primjenjivati fleksibilnu IT infrastrukturu i tehničke standarde radi jednostavnijega i učinkovitijeg prikupljanja i obradbe podataka


• Povećati upotrebu suvremenih IT alata u statističkim poslovnim procesima


• Uvođenje novih tehnologija koje omogućuju pristup korisnika širem skupu podataka na jednostavan i troškovno učinkovit način, vodeći računa o razvitku tehnologija kojima se štiti povjerljivost podataka.

Veća uključenost korisnika

2.4. Povećati razinu uključenosti korisnika u proces definiranja aktivnosti i dostupnost rezultata statističkih aktivnosti uz dosljednu primjenu zaštite povjerljivih podataka


• Jačati suradnju s domaćim i inozemnim korisnicima podataka radi kvalitetnije identifikacije njihovih potreba, ali i jačati svijest o mogućnostima i ograničenjima službene statistike


• Surađivati s izvještajnim jedinicama i korisnicima podataka radi ostvarivanja ravnoteže između zahtjeva korisnika i opterećenja izvještajnih jedinica


• Povećavati ponudu baza s mikropodacima za potrebe znanstvenih istraživanja u skladu s uvjetima upotrebe takvih podataka definiranim u sklopu Europskoga statističkog sustava


• Povećavati ponudu javno dostupnih podataka za potrebe različitih korisnika


• Razvijati odgovarajuća tehnička rješenja, postupke i organizacijska pravila koja sprečavaju neovlašteni pristup podacima.

Jačanje suradnje

2.5. Jačati suradnju s relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama, poboljšati ugled sudionika hrvatskoga statističkog sustava


• Unaprijediti suradnju s međunarodnim statističkim institucijama i statističkim uredima međunarodnih institucija te statističkim uredima drugih država, ponajprije država članica EU-a radi unapređenja statistike i prihvaćanja najbolje međunarodne prakse


• Jačati suradnju s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama


• Prenositi znanja stečena u procesu prilagodbe hrvatskoga statističkog sustava zahtjevima EU-a prema zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Diseminacija i usluge korisnicima

2.6. Jačati kvalitetu i pravovremenost objavljivanja statističkih podataka


• Povećanjem dostupnosti i kvalitete statističkih podataka unaprijediti prepoznatljivost službene statistike kao temeljnog izvora pouzdanih i pravodobnih podataka


• Ojačati i proširiti dijalog između korisnika i nositelja službene statistike radi zadovoljavanja korisničkih potreba.


• Primjena novih informatičkih tehnologija u procesu diseminacije službenih statističkih podatka.


• Uspostaviti troškovno učinkovitu i integriranu infrastrukturu za pristup podacima od strane korisnika uz osiguranje povjerljivosti statističkih podataka.

Razvoj ljudskih potencijala

2.7. Postići održivost i razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske pravodobnim i kontinuiranim osiguravanjem i razvojem ljudskih potencijala te funkcionalnost organizacije rada putem:


• Planskoga i na načelima kvalitete zasnovanog sustava upravljanja ljudskim potencijalima


• Proširivanja znanja i vještina koje pridonose razvoju kompetencija ljudskih potencijala iz djelokruga poslova


• Kontinuirane izobrazbe i sustavnog motiviranja


• Uspostavljanja pozitivne organizacijske kulture


• Razvoja sustava praćenja i dokumentiranja interne produktivnosti i učinkovitosti


• Unapređenja organizacije rada u smjeru postizanja razvoja, proizvodnje i diseminacije službene statistike u skladu s potrebama i zahtjevima.

3. PREGLED RAZVOJNIH CILJEVA SLUŽBENE STATISTIKE TE NAJVAŽNIJIH INFRASTRUKTURNIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI

U Strategiji razvitka službene Statistike Republike Hrvatske 2013. – 2022. navedena su strateška područja i opći strateški ciljevi te pojedinačni ciljevi po statističkim područjima u razdoblju do 2022. Program statističkih aktivnosti 2013. – 2017. usmjeren je na realizaciju glavnih strateških ciljeva i pojedinačnih ciljeva u razdoblju do 2017.

3.1. Demografske i društvene statistike

Osnovni cilj ekonomske politike Hrvatske i EU jest povećanje blagostanja i životnih uvjeta stanovnika. Za praćenje rezultata takvih politika potrebno je kontinuirano unapređenje društvenih statistika. U okviru društvenih statistika posebno je važno osigurati praćenje promjena i napretka društvene i zdravstvene zaštite najugroženijih kategorija stanovništva. Da bi se osigurao uvid u dinamične promjene društva koje treba očekivati, u statističkom praćenju dopunit će se postojeći podaci o stanovništvu, tržištu rada, obrazovanju, kulturi, istraživanju i razvoju, inovacijama, zdravstvu, sigurnosti i zaštiti potrošača, osobnoj potrošnji, nejednakostima u distribuciji dohotka, siromaštvu, socijalnoj koheziji i socijalnoj zaštiti.

Pregled razvojnih ciljeva u području društvenih statistika:

• Modernizacija načina prikupljanja podataka, posebice anketnih istraživanja na kućanstvima (Anketa o radnoj snazi, Anketa o dohotku stanovništva, Anketa o potrošnji kućanstava, Anketa o raspolaganju vremenom i Anketa o sigurnosti)

• Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica

• Unapređenje sadržaja podataka rodne statistike te iz raznih područja društvenih i demografskih statistika (obrazovanje, kultura itd.).

• Unapređenje sadržaja podataka s područja statistike tržišta rada (pokazatelji o trošku rada, strukturi zarada, slobodnim radnim mjestima, aktivnim mjerama zapošljavanja, mjerenje volonterskog rada).

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području društvenih statistika:

Statistika mjera aktivne politike zapošljavanja

• Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na razvoj baze podataka aktivnih mjera zapošljavanja iz administrativnih izvora.

Statistika o potrošnji hrane

• Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na razvoj statistike o potrošnji hrane, što uključuje razvoj metodologije i pokazatelja o potrošnji hrane u skladu sa Eurostatovim smjernicama.

Statistika naknada socijalne zaštite u neto iznosu (ograničeni i prošireni pristup)

• Modul s ograničenim pristupom je u fazi razvoja, a odnosi se na identificiranje utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Centralnim sustavom ESSPROS. Metodologija je razvijena od strane Eurostata, a istraživanje je regulirano uredbama2 Europske unije.

• Modul s proširenim pristupom odnosi se na utjecaje fiskalnih i drugih mjera na raspoloživ dohodak korisnika, a koji bi se mogli smatrati intervencijama na području socijalne zaštite. Ne postoji apsolutno preklapanje s Centralnim sustavom ESSPROS. Metodologija je u fazi razvoja od strane Eurostata.

Anketa o sigurnosti u Europskoj uniji (SASU)

• Modul je u fazi razvoja, a prema metodološkim smjernicama Eurostata. U tijeku je donošenje pravne regulative na razini Europske unije kojom će ova anketa biti obvezujuća za države članice Europske unije. Anketni upitnik bit će identičan za sve države članice, dok je metoda provedbe ankete opcionalna.

3.2. Makroekonomske statistike

U razdoblju 2013. – 2017. nastavit će se aktivnosti na procesu daljnje harmonizacije Nacionalnih računa Republike Hrvatske radi potpune usklađenosti sa standardima i transmisijskim programom EU-a. Osigurat će se pravodobna i kvalitetna primjena novih metodoloških standarda SNA 2008 i ESA 2010. U skladu sa strateškim ciljevima EU-a definiranima u strategiji Europa 2020, ustrajat će se na kontinuiranom nadopunjavanju makroekonomskih statistika kako bi se osiguralo praćenje makroekonomskih trendova i ostvarenje ciljeva definiranih tim dokumentom. Ekonomska kriza upozorila je na potrebu pojačanog nadzora pojedinih ekonomskih procesa u EU i Hrvatskoj te je potrebno kontinuirano razvijati statističku osnovicu potrebnu nositeljima ekonomske vlasti, ali i široj javnosti za valorizaciju ostvarenja ciljeva definiranih Sporazumom o stabilnosti i rastu (Stability and Growth Pact). Unutar makroekonomskih statistika ustrajat će se na kontinuiranoj harmonizaciji podataka o ekonomskoj aktivnosti i povezanim statistikama, posebice na području praćenja stanja u zaštiti okoliša i održivog razvoja, ali i ostalim društvenim pojavama. U sklopu napora za povećanjem troškovne učinkovitosti, ustrajat će se na kontinuiranom poboljšanju suradnje s ostalim nositeljima službene statistike te prilagodbi i većem oslanjanju na administrativne izvore podataka.

Pregled razvojnih ciljeva u području makroekonomskih statistika:

• Kontinuirano će se ustrajati na proširenju obuhvata i kvalitete statistike nacionalnih računa radi osiguranja podatkovne osnovice potrebne za praćenje gospodarskih trendova i vođenje ekonomske politike. Potpunom primjenom transmisijskog programa Eurostata u pogledu obuhvata podataka i pravodobnosti objave omogućit će se usporedba svih makroekonomskih pokazatelja s ostalim zemljama članicama EU-a

• Institucionalna koordinacija i komunikacija radi omogućavanja konzistentnosti podataka svih institucija u statističkom sustavu Republike Hrvatske koje u djelokrugu svog rada prikupljaju, objavljuju ili se njima koriste makroekonomske statistike

• Prilagodba administrativnih izvora podataka prema novim zahtjevima osigurat će primjenu nove metodologije iz područja makroekonomskih statistika uz povećanje financijske učinkovitosti statističkog sustava i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice

• Kontinuirano obrazovanje zaposlenika zaduženih za izradu makroekonomskih statistika putem različitih oblika obrazovanja, sudjelovanje na treninzima, seminarima i radionicama u organizaciji Eurostata i drugih međunarodnih i domaćih institucija te njihovo održavanje unutar Državnog zavoda za statistiku

• Ustrajat će se na pravodobnoj metodološkoj pripremi u skladu s promjenama osnovnih metodoloških standarda (promjene sa SNA 1993/ ESA 1995 prema SNA 2008/ ESA 2010) zbog usklađenosti s Uredbama Vijeća (EZ) o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici[1]

• Kontinuirano unapređivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom, pritom vodeći računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat

• Modernizacija obrade podataka za Extrastat te unapređenje kvalitete podataka statistike robne razmjene s inozemstvom.

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području makroekonomskih statistika:

Ekonomske statistike

• Moduli u području ekonomskih statistika u kontinuiranoj su fazi unapređenja i usklađivanja s međunarodnim i europskim standardima te su propisani uredbama EU-a. Razvojne aktivnosti odnose se na unapređivanje proizvodnje podataka na godišnjoj, tromjesečnoj i regionalnoj razini. Bruto domaći proizvod – godišnji BDP, brza procjena tromjesečnog BDP-a, redovita procjena tromjesečnog BDP-a, regionalni BDP, BDP prema paritetu kupovne moći; temeljna inflacija – indeks potrošačkih cijena i harmonizirani indeks potrošačkih cijena, godišnji i tromjesečni sektorski računi, računi sektora države i izrada Fiskalnog izvješća po Postupku u slučaju prekomjernog deficita (Excessive Deficit Procedure -– EDP), regionalni računi kućanstava, regionalne bruto investicije u fiksni kapital, kao i uspostava proizvodnje za nove korisničke potrebe, u skladu s dinamikom i razvojnim procesima u EU. U skladu sa strategijom Europa 2020, razvijat će se skup dodatnih pokazatelja vezanih za održivi razvitak.

Temeljni agregati nacionalnih računa

• Modul je u kontinuiranoj fazi unapređenja, a odnosi se na unapređivanje postojeće proizvodnje cijelog skupa makroekonomskih agregata koji se izmjenama i dopunama propisuju uredbama EU-a. Razvoj novih pokazatelja radi aktualizacije s ekonomskim promjenama u svijetu i Europi (uvođenje novih pokazatelja i njihova transmisija u Eurostat – pokazatelji koji upozoravaju na neravnoteže pojedine ekonomije – scoreboard indicators, skraćivanje roka dostave podataka u Eurostat, zahtjevi za detaljnijim podacima, uvođenje novih kategorija u nacionalne račune (sheme mirovina, satelitski računi).

Statistika robne razmjene (Intrastat/Extrastat)

• Modul je u fazi razvoja i kontinuiranog unapređivanja koji se propisuje uredbama EU-a, vezanih za područje Trgovine robama (obuhvaćajući područje Extrastata i Intrastata) te njihovih izmjena i dopuna, posebice Kombinirane nomenklature i drugih klasifikacija i šifrarnika koji se koriste u statistici robne razmjene s inozemstvom.

3.3. Poslovne statistike

Osnovni cilj poslovnih statistika jest osiguravanje relevantnih, ažurnih, pouzdanih i usporedivih statističkih informacija o poslovanju i akterima poslovanja u okviru nacionalnoga tržišnog gospodarstva i njihova usporedba s europskim i drugim međunarodnim gospodarstvima za donošenje odluka tekuće ekonomske politike i strategije razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Osim statističkih pokazatelja vezanih za kretanja u gospodarstvu, za donošenje mjera i akcijskih planova za posebne politike u području industrije, energije, građevinarstva, trgovine, poslovnih usluga, turizma transporta, poštanskih i komunikacijskih usluga u statističkom praćenju potrebno je osigurati relevantne, ažurne i kvalitetne pokazatelje njihovim kontinuiranim unapređivanjem i tekućim usklađivanjem sa standardima EU-a, pritom vodeći računa o smanjenju opterećenja davatelja podataka kroz povećano korištenje raspoloživih administrativnih izvora podataka za statističke svrhe te povećanje učinkovitosti u svim fazama provedbe istraživanja vodeći pritom računa o kvaliteti rezultata.

Pregled razvojnih ciljeva u području poslovnih statistika:

• Kontinuirano poboljšanje sveukupnih statističkih procesa pri proizvodnji, obradi i diseminaciji poslovnih statistika

• Modernizacija načina prikupljanja podataka za godišnja i kratkoročna istraživanja poslovnih statistika

• Povećanje uporabe raspoloživih administrativnih izvora podataka za statističke svrhe

• Unapređenje i povećanje setova strukturnih i kratkoročnih poslovnih statistika

• Izrada pokazatelja za energetsku učinkovitosti i statističku energetsku bilancu

• Unapređenje sadržaja podataka iz raznih područja poslovnih statistika (industrije, energije, građevinarstva, trgovine, poslovnih usluga i turizma)

• Osiguravanje raspoloživosti statističkih podataka o transportu, razvijanje novih skupova statističkih informacija.

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području poslovnih statistika:

Strukturne poslovne statistike

• Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na unapređivanje proizvodnje godišnjih podataka o strukturi i poslovanju poduzeća (demografija poduzeća, financijski pokazatelji, podaci o zaposlenima), unapređenje tuzemnih FATS statistika, kao i uspostavu proizvodnje strukturnih statistika poslovnih usluga i zadovoljenje novih korisničkih potreba, u skladu s dinamikom i razvojnim procesima u EU.

PRODCOM statistike o industrijskoj proizvodnji RH

• Modul je u fazi kontinuiranog unapređivanja koji se propisuje Uredbom EU-a i njezinim izmjenama i dopunama, posebice Nomenklaturom industrijskih proizvoda prema PRODCOM Listi EU-a, koja se ažurira svake godine u odnosu na njihovu svrhu. Također se odnosi na izradu zajedničke baze podataka o proizvodnji, izvozu i uvozu na razini proizvoda te izračun raspoložive potrošnje u Republici Hrvatskoj.

Kratkoročne poslovne statistike

• Modul je u fazi razvoja, a odnosi se na unapređivanje proizvodnje cijelog skupa kratkoročnih-poslovnih pokazatelja koji se izmjenama i dopunama propisuju Uredbom EU-a, strategiju njihove revizije i prioritizacije, što uključuje i razvoj novih pokazatelja i/ili prekid proizvodnje postojećih pokazatelja radi aktualizacije i relevantnosti kratkoročnih poslovnih pokazatelja u odnosu na njihovu svrhu, primjene nove bazne godine, preračun vremenskih serija i desezoniranje i kalendarsku prilagodbu pokazatelja. Također uključuje modernizaciju metoda prikupljanja podataka i/ili povećanje uporabe administrativnih izvora gdje god je to moguće radi rasterećenja tereta izvještavanja i smanjenja resursa.

Energetske statistike prema konceptu EU-a

• Tema je u fazi kontinuiranog unapređivanja koja se propisuje Uredbama i direktivama EU-a, i njihovim izmjenama i dopunama za strukturne i kratkoročne statistike energije, energetske cijene, posebnih statističkih pokazatelja za podršku novoj nacionalnoj/energetskoj politici EU-a (npr. energetska učinkovitost), a uključuje izradu energetskoga informacijskog sustava.

Razvoj novih pokazatelja na području statistike transporta

• Državni zavod za statistiku (DZS) će u suradnji s Eurostatom razvijati potrebne pokazatelje sigurnosti, održivog razvoja i utjecaja transporta na okoliš. S time je u vezi uspostava novih statistika za mjerenje obujma cestovnog prometa izraženog u vozilo-kilometrima. Aktivnim sudjelovanjem u radu radnih skupina Eurostata, DZS će biti kontinuirano uključen u razvoj statističkih područja o mobilnosti putnika i intermodalnog transporta,te na taj način i u pripremu i razvoj novih statističkih pokazatelja iz navedenih područja.

Statistika turizma

• Modul je u fazi kontinuiranog unapređivanja koji se propisuje Uredbom EU-a i njezinom izmjenom i dopunom u području statistike turizma. Također uključuje modernizaciju metoda prikupljanja podataka u području smještajne statistike radi smanjenja opterećenja ispitanika i smanjenja resursa.

Statistički poslovni registar

• Modul je u fazi kontinuiranog unapređivanja u skladu s propisima i smjernicama EU koje definiraju obuhvat, karakteristike i kvalitetu podataka statističkih poslovnih registara. Kontinuirano će se raditi na poboljšanju obuhvata i kvalitete podataka kako bi se poboljšala konzistentnost i usklađenost statističkih podataka koji se odnose na poslovanje poduzeća.

Izrada nove aplikacije administrativnog poslovnog registra

• Aplikacija će unaprijediti poslovanje DZS-a tako da se osigura povezivanje s drugim registrima i bazama podataka u DZS i RH, povećat će se učinkovitost i ekonomičnost poslovanja, pouzdanost i sveobuhvatnost informacija, uspješnost poslovanja i ispuniti načela utvrđena u Kodeksu prakse Europske statistike. Konsolidacijom RPS i OIB aplikacije ubrzat će se obrada podataka koji dolaze iz sustava OIB, obrada zahtjeva iz sustava Hitro HR e proširit će se i optimizirati uz uštede u vremenu, materijalnim resursima i minimalizaciju mogućnosti pogreške pri unosu.

3.4. Statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obuhvaća vrlo heterogena područja: biljnu proizvodnju, stočarstvo, šumarstvo, ribarstvo, agromonetarne statistike. Osnovni strateški cilj statistike poljoprivrede jest osiguranje kvalitetnih i pravodobnih podataka o strukturnim karakteristikama poljoprivredne proizvodnje, čime će se omogućiti kvalitetni nadzor nad provođenjem hrvatske poljoprivredne politike, ali i zajedničke poljoprivredne politike EU-a.

Pregled razvojnih ciljeva statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva:

• Kontinuirano će se pratiti razvoj statističkog zakonodavstva i potrebe korisnika i nastavit će se s harmonizacijom poljoprivrednih statistika s europskim sustavom statistika te će se tako razviti, uskladiti ili dopuniti postojeći podaci o strukturnim istraživanjima, statistici biljne proizvodnje, statistici stočarstva, ribarstva i šumarstva, agromonetarnim statistikama te statistici zaštite okoliša.

• Kontinuirano će se provoditi integracija poljoprivrednih statistika u nacionalni statistički sustav u koordinaciji s drugim nositeljima službene statistike.

• Kontinuirano će se poboljšavati i povećavati ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika.

• Uspostavit će se efikasniji način prikupljanja, obrade i diseminacije podataka i primjena modernijih informacijsko-komunikacijskih rješenja.

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području poljoprivrede, šumarstva i ribarstva:

Statistika biljne proizvodnje

• Daljnji razvoj statistike voćnjaka i vinograda: Petogodišnje istraživanje o voćnjacima, strukturi, starosti i gustoći glavnih voćnih vrsta provesti će se u 2012.

• Istraživanje o strukturi vinograda provest će se u 2017.

Statistika stočarstva

• Revizija statistike stočarstva provodi se u sklopu programa MB IPA 2011 – komponenta projekta: Poboljšanje statistike stočne proizvodnje

• Razvoj statistike stočarstva nastavlja se daljnjim korištenjem administrativnih izvora.

Istraživanja o strukturi poljoprivrednih posjeda

• Revidirana istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provest će se u 2013. i 2016. usklađena s uredbama EU-a. Planira se modernizacija načina prikupljanja podataka za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava

• Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava zajednički je okvir za odabir uzorka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika. Daljnji razvoj i ažuriranje registra provodi se kontinuirano.

Poljoprivredni računi i cijene

• U sklopu programa MB IPA 2011 – komponenta projekta: Agromonetarne statistike uspostavit će se efikasniji način prikupljanja i obrade podataka primjenom modernijih informacijsko-komunikacijskih rješenja iz područja statistike poljoprivrednih cijena

• U daljnjem razvoju povećano će se koristiti administrativni izvori radi smanjenja troškova i rasterećenja izvještajnih jedinica.

Statistika šumarstva

• Daljnji razvoj u području statistike šumarstva obuhvatit će pripreme za izradu i izradu Ekonomskih računa šumarstva.

Statistika agrookoliša

• Uspostava sustava statistike agrookolišnih pokazatelja; uključeni su podaci Državnog zavoda za statistiku i ostalih institucija. (Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za zaštitu okoliša i drugi). Integrirani sustav planira se ustrojiti do kraja promatranog razdoblja.

Statistika razvoja ruralnih i priobalnih područja i otoka

• Uspostava sustava statistike ruralnih i pokazatelja za priobalna područja i otoke; uključeni su podaci Državnog zavoda za statistiku i ostalih institucija. (Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za zaštitu okoliša i drugi). Integrirani sustav planira se ustrojiti do kraja promatranog razdoblja.

3.5. Statistike za više područja

Posebna pozornost u sklopu razvoja statistika za više područja bit će posvećena istraživanjima na području analize poslovnog ciklusa, regionalnih i urbanih statistika, statistike zaštite okoliša i promjena klime, statistici znanosti, tehnologije i inovacija te statistici informacijskog društva.

Osnovni cilj statistika iz raznih područja jest osiguravanje skupa relevantnih, ažurnih i usporedivih međugodišnjih pokazatelja, a uključuje tzv. europokazatelje/prioritetne europske ekonomske i eurotrend pokazatelje za potrebe analize poslovnog ciklusa, pokazatelje za strategiju Europa 2020 i održivog razvoja, zaštite okoliša i promjena klime te pokazatelje znanosti, tehnologije, inovacija i informacijskog društva, koji su iznimno strateški važni za ekonomsku i monetarnu politiku. Radi toga će se dopuniti i unaprijediti cijeli skup međugodišnjih europokazatelja/prioritetnih europskih ekonomskih pokazatelja i eurotrenda, pokazatelja za praćenje strategije Europa 2020 i održivog razvoja zaštite okoliša i promjena klime te pokazatelje znanosti, tehnologije, inovacija i informacijskog društva te izgraditi bazu podataka za poboljšanje uporabe od strane donosioca odluka i drugih korisnika statističkih podataka.

Statistika za analizu poslovnog ciklusa

Osnovni cilj ovih statistika jest osiguravanje skupa relevantnih, ažurnih i usporedivih međugodišnjih pokazatelja makroekonomskih statistika tzv. euroindikatora/prioritetnih europskih ekonomskih i eurotrend pokazatelja za potrebe analize poslovnog ciklusa, ekonomskog stanja i stanja na tržištu rada EU-a i na nacionalnoj razini, koji su iznimno važni za ekonomsku i monetarnu politiku.

Pregled razvojnih ciljeva za statistiku analize poslovnog ciklusa:

• unapređenje i koordinacija aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, diseminaciju i analizu euroindikatora/prioritetnih europskih ekonomskih pokazatelja

• razvoj statističkih i ekonometrijskih tehnika za unapređenje kvalitete euroindikatora/prioritetnih europskih ekonomskih pokazatelja

• izgradnja internetske stranice s bazom podataka za euroindikatore/prioritetne europske ekonomske pokazatelje.

Regionalne statistike

Osnovni cilj regionalnih statistika jest osiguravanje relevantnih, ažurnih i usporedivih informacija za potrebe mjerenja i promatranja regionalnih politika i razvoja na EU i nacionalnoj razini. Radi toga će se razviti i unaprijediti regionalni pokazatelji u području tržišta rada, poljoprivrednoj statistici, poslovnim statistikama, statistikama transporta, zaštite okoliša, znanosti i tehnologije, statistike turizma, zdravstva, obrazovanja, stanovništva i migracija, informacijskog društva.

Pregled razvojnih ciljeva u području regionalnih statistika:

• izrada i diseminacija podataka koji se odnose na regionalne i urbane statistike iz različitih područja koja obuhvaćaju pokazatelje ekonomskog i društvenog razvitka

• izrada izabranih strukturno-poslovnih pokazatelja, pokazatelja transporta, i informacijskog društva za godišnje regionalne statistike

• izrada novih pokazatelja za smještajnu statistiku turizma za vrste mjesta prema stupnju urbanizacije (rijetko, srednje i gusto naseljena područja) i vrste mjesta prema blizini mora (primorska i neprimorska mjesta) u skladu s Uredbom EU-a broj 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća koji su važni za razvoj politika u području turizma (osobito za politike ruralnog i pomorskog razvoja).

Statistike informacijskog društva

Osnovni cilj statistike informacijskog društva jest osiguravanje relevantnih, ažurnih i usporedivih informacija za potrebe mjerenja i razumijevanje društveno-ekonomskog utjecaja uporabe IKT-ja i utjecaja IKT-ja na produktivnost, kao i pokazatelje informacijskog društva za promatranje dostignuća političkih ciljeva na nacionalnoj i EU razini. Radi toga će se razviti i unaprijediti pokazatelji informacijskog društva za sustavno mjerenje i promatranje akcijskih planova e-Hrvatske, kao i praćenje izvršenja tekućih akcijskih planova EU-a u okviru ciljeva dokumenta Digitalne Agende 2011. – 2015. i strategije Europa 2020.

Pregled razvojnih ciljeva u području informacijskog društva:

• unapređenje statistike o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima

• unapređenje statistike o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od strane pojedinaca

• jačati i razvijati partnerski odnos s nacionalnim regulatornim tijelom u području poštanskih i telekomunikacijskih usluga i unapređivati statistike poštanskih i telekomunikacijskih usluga

• izrada pokazatelja o informacijskom društvu za Digitalnu Agendu 2011. – 2015., strategiju Europa 2020 i e-Hrvatsku.

Statistike zaštite okoliša

Očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije jedna je od ključnih politika EU-a te je potrebno uložiti dodatne napore u osiguranje što kvalitetnije statističke osnovice vezane za praćenje stanja i promjena okoliša.

Pregled razvojnih ciljeva u području zaštite okoliša:

• Unaprijedit će se i integrirati statistike okoliša, ponajprije statistika vezana za zaštitu mora i ostalih voda te statistika otpada. Uspostavit će se računi okoliša: računi za emisije u zrak, energiju, za prirodne resurse, biološku raznolikost. Sustavno će se pratiti pokazatelji održivog razvoja.

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području statistika za više područja:

Statistika analize poslovnog ciklusa

• Kontinuirano unapređenje i koordinacija aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, diseminaciju i analizu euroindikatora/prioritetnih europskih ekonomskih pokazatelja, te razvoj statističkih i ekonometrijskih tehnika za unapređenje kvalitete euroindikatora/prioritetnih europskih ekonomskih pokazatelja.

Prostorni statistički registar

• Razvit će se GIS-om podržana baza podataka službene statistike za cijelu Republiku Hrvatsku, grafičkim podacima pridružit će se statistički podaci iz područja demografije, industrije i energije, građevinarstva, ugostiteljstva i turizma, robne razmjene, poljoprivrede i zaštite okoliša, šumarstva, ribarstva i drugih, integrirat će se rad sa bazama podataka različitih registara koje vodi DZS.

Statistika uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima, kućanstvima i od strane pojedinaca

• Modul se odnosi na unapređivanje proizvodnje cijelog skupa pokazatelja o informacijskom društvu u skladu s izmjenama i dopunama Uredbe EU-a o statistici informacijskog društva i njihovoj provedbi svake godine, a uključuje razvoj novih pokazatelja radi njihove aktualnosti i relevantnosti. Također uključuje studije o mogućnosti korištenja interneta kao izvora podataka i povezivanje podataka na mikrorazini za analizu utjecaja IKT-a na produktivnost.

Urbane statistike

• Modul se odnosi na razvitak metodologije i potencijalnog uvođenja novih istraživanja vezanih za kvalitetu života u gradovima.

Statistika voda

• U sklopu programa MB IPA 2011 – komponenta projekta: Poboljšanje statistike voda –unaprijedit će se i integrirati statistika voda u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Agencija za zaštitu okoliša).

Statistika otpada

• U sklopu programa MB IPA 2011 – komponenta projekta: Poboljšanje statistike otpada unaprijedit će se i nadopuniti podaci iz područja statistike otpada

Računi za okoliš

• Uspostavit će se računi okoliša: računi za emisije u zrak, energiju, za prirodne resurse, biološku raznolikost.

3.6. Podrška statističkom outputu

Hrvatski statistički sustav nalazi se pred velikim izazovima koji proizlaze iz potrebe za sve širim skupom statističkih pokazatelja uz istovremeni zahtjev za povećanjem financijske učinkovitosti. Stoga je izrazito važna uloga daljnjeg razvitka statističkih infrastruktura koje će omogućiti veće oslanjanje na suvremene metode prikupljanja i obrade podataka, oslanjanje na administrativne izvore podataka te povećanje razine suradnje svih sudionika statističkog sustava radi redefiniranja i usklađivanja statističkih istraživanja.

Pregled razvojnih ciljeva u području statističkih infrastruktura:

• Pravodobno usklađivanje klasifikacijskih standarda službene statistike u skladu s promjenama na razini EU-a i/ili drugih međunarodnih tijela, organizacija ili institucija

• Omogućiti pristup opširnom, pouzdanom i redovito ažuriranom izvoru informacija o klasifikacijskim standardima službene statistike svim korisnicima

• Razvoj Geografskoga informacijskog sustava (GIS) i Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

• Razvoj Administrativnoga poslovnog registra

• Osiguranje kvalitetne i ažurne baze poduzeća u okviru Statističkoga poslovnog registra kao polaznog okvira za provedbu statističkih istraživanja koja obuhvaćaju poslovne subjekte u Republici Hrvatskoj te za potrebe statističke analize populacije poslovnih subjekata i njihove demografije.

Pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti u području statističkih infrastruktura:

Klasifikacijska baza podataka

• Nastavit će se razvoj i nadogradnja klasifikacijske baze podataka koja će sadržavati sve raspoložive informacije o statističkim klasifikacijama koje se koriste pri prikupljanju, obradi i diseminaciji statističkih podataka te njezinu redovitom ažuriranju i nadopunjavanju u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda.

4. PREGLED GLAVNIH REZULTATA SLUŽBENE STATISTIKE

STATISTIČKA TEMA I STRUKTURA

ODGOVORNI NOSITELJI SLUŽBENE STATISTIKE

NAZIV POSJEDNIKA ADMINISTRATIVNIH IZVORA PODATAKA ILI PODATAKA DOBIVENIH METODOM PROMATRANJA I PRAĆENJA

PREGLED GLAVNIH REZULTATA SLUŽBENE STATISTIKE

1.

2.

3.

4.

Poglavlje I – DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE


Tema 1.01 StanovništvoModul 1.01.01

Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije

Državni zavod za statistiku


Apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove, i to prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima (statistika rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova). Umrle osobe prema uzroku smrti, vrsti i uzroku nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta. Opće i specifične stope vitalnih događaja.

Procjena stanovništva prema dobi i spolu.

Broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima, te podaci o kućanstvima, obiteljima i stanovima iz Popisa 2011.

Tablice mortaliteta. Projekcije stanovništva prema dobi i spolu. Projekcije kućanstava.

Modul 1.01.02

Migracije i azil 

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj i strukture doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo (statistika vanjske migracije stanovništva)te preseljenih osoba unutar granica Republike Hrvatske (statistika unutarnje migracije stanovništva). Opće stope migracije i specifične stope migracije prema dobi i spolu.

Podaci o azilu, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka.

Tema 1.02 Tržište radaModul 1.02.01. Zaposlenost i nezaposlenost 

Državni zavod za statistiku


Podaci o radno sposobnom stanovništvu prema spolu, ekonomskoj aktivnosti, demografske i obrazovne karakteristike aktivnog stanovništva, karakteristike glavnog i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih osoba, neaktivne osobe, stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti dobiveni Anketom o radnoj snazi koja se provodi na temelju Uredbi EU-a te Ad hoc moduli prema Eurostatovu programu.

Podaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima prema zanimanjima i djelatnostima dobiveni istraživanjem o slobodnim radnim mjestima koja se provodi na temelju uredbi EU-a.

Modul 1.02.02

Zarade i trošak rada

Državni zavod za statistiku


Podaci o visini i strukturi troškova rada koji obuhvaćaju osnovnu plaću, nadnice, socijalne doprinose koje plaća poslodavac, troškove obrazovanja, ostale troškove rada i subvencije prema djelatnostima, a dobiveni Anketom o trošku rada koja se provodi na temelju uredbi EU-a.

Zarade prema spolu, dobi, zanimanju, završenoj školi, radnom stažu, vrsti radnog odnosa i vrsti radnog vremena, sati rada kao i struktura zarada (bruto plaća i obvezna izdvajanja iz plaće) dobivene istraživanjem o strukturi zarada koje se provodi na temelju uredbi EU-a.

Indeks troška rada u skladu s uredbama EU-a te procijenjeni podaci o trošku rada, iz raspoloživih izvora, za godine kada se ne provodi istraživanje.

Modul 1.02.04. Raspolaganje vremenom

Državni zavod za statistiku


Podaci o raspolaganju radnim vremenom i slobodnog vremena anketiranih osoba u privatnim kućanstvima.

Ostale teme 1.02. N iz područja tržišta rada za nacionalne potrebeModul 1.02.N.1

Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraživanje

Državni zavod za statistiku

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Mjesečno: broj zaposlenih prema djelatnostima, ukupno i prema spolu.

Godišnje: broj zaposlenih prema djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, vrsti radnog odnosa, vrsti radnog vremena, visini isplaćene plaće, stupnju stručnog obrazovanja, satima rada, starosti i spolu

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama te zaposleni osiguranici poljoprivrednici preuzeti iz administrativnih izvora podataka.

Podaci o aktivnom stanovništvu prema administrativnim izvorima i registrirana stopa nezaposlenosti.

Modul 1.02.N.2 Nezaposlenost prema administrativnim izvorima

Državni zavod za statistiku

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Mjesečni podaci o nezaposlenim osobama prema dobi, spolu, razini obrazovanja, zanimanju, općini stanovanja, ekonomskoj aktivnosti.

Modul 1.02.N.3

Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje)

Državni zavod za statistiku


Prosječne mjesečne neto i bruto plaće po zaposlenome i po satu rada.

Prosječne bruto i neto plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu, prosječne bruto i neto plaće prema spolu.

Tema 1.03. ObrazovanjeModul 1.03.01.

Statistika obrazovanja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Podaci o dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama i visokim učilištima, učeničkim i studentskim domovima, prema vrsti i načinu rada; demografski podaci i podaci o školovanju za polaznike, učenike i studente; podaci o odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima prema spolu i stupnju obrazovanja, duljini radnog vremena i dr.

Dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za ispunjavanje UOE-ova (UNESCO, OECD, Eurostat) upitnika o obrazovanju

Podaci o financiranju obrazovanja.

Modul 1.03.02.

Strukovno obrazovanje i usavršavanje te cjeloživotno učenje

Državni zavod za statistiku


Podaci o sudjelovanju odraslih u obrazovanju;

Podaci o nositeljima i polaznicima različitih programa osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja u poduzećima izvan redovitog sustava obrazovanja.

Tema 1.04. KulturaModul 1.04.01.

Statistika kulture

Državni zavod za statistiku


Podaci o umjetničkom stvaralaštvu i reproduktivnom izvođenju, medijima, kinematografiji, arhivima, muzejima, galerijama i zbirkama,te knjižnicama.

Tema 1.05. Zdravstvo i sigurnostModul 1.05.01.

Javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Podaci o umrlima, rezultati Europske zdravstvene ankete EHIS (European Health Interview Survey), pobol bolnički ispisanih pacijenata prema ISHMT, Godišnja baza hospitalizacija Hrvatske (stacionarni odjeli bolnica, dnevne bolnice, hospitalizacije zbog rehabilitacije), zdravstvena potrošnja prema SHA-u, zaposlenici u zdravstvu, Registar djelatnika u zdravstvu, Registar zdravstvenih ustanova, rezultati istraživanja zdravstvenih resursa tehnološki napredne medicinske opreme, podaci o organizaciji rada bolnica.

Modul 1.05.02.

Zdravstvo i sigurnost na poslu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Podaci o osobama ozlijeđenim na radu i oboljelim od profesionalnih bolesti.

Ostale teme 1.05 N. iz područja Zdravstvo i sigurnost za nacionalne potrebeModul 1.05. N1. Epidemiološka istraživanja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Rad mikrobioloških i parazitoloških laboratorija u Hrvatskoj; rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze u RH; rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva; prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti; izvršene obvezatne imunizacije protiv zaraznih bolesti; osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV pozitivne osobe; osobe ugrizene od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje; antirabična zaštita ljudi; zabilježene nepoželjne nuspojave cijepljenja; oboljenja ili smrti od malarije; tjedna prijava gripe.

Modul 1.05. N2.

Ostali državni javnozdravstveni registri

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Statistika o raku s Registrom za rak RH; statistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom; statistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava; prijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću.

Modul 1.05. N3. Zdravstvena statistika

Hrvatski zavod za javno zdravstvo


Statistika ozljeda; bolesti srca i krvnih žila; praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta; rad i utvrđene bolesti, stanja u ordinacijama bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om – opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena, stomatološka zaštita; rad i utvrđene bolesti, stanja – medicina rada, hitna medicinska pomoć, transfuzija, patronaža i kućna njega; rad i utvrđene bolesti, stanja u ordinacijama specijalističko – konzilijarne djelatnosti; prekida trudnoće; poroda; ovisnosti; školske medicine; zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe; zdravstvene ispravnosti vode za piće, stolnih, mineralnih i izvorskih voda; perinatalne smrti; provođenje programa preventivnih mjera zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece; provođenje preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50 godina; zdravstveno stanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; stanje uhranjenosti i prehrambene navike ciljanih skupina populacije RH; otrovanja u RH.

Tema 1.06. Raspodjela dohotka i životni uvjetiModul 1.06.01 Istraživanje o potrošnji kućanstava

Državni zavod za statistiku


Podaci o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju privatnih kućanstava prikupljeni Anketom o potrošnji kućanstava (APK).

Modul 1.06.02

Dohodak socijalna uključenost i životni uvjeti

Državni zavod za statistiku


Pokazatelji o dohotku, socijalnoj uključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava dobiveni iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS).

Tema 1.07. Socijalna zaštitaModul 1.07.01

Statistika socijalne zaštite

Državni zavod za statistiku

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti

Godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema Eurostatovoj metodologiji ESSPROS, u bruto i neto iznosu.

Ostale teme 1.07 N. iz područja socijalne zaštite za nacionalne potrebeModul 1.07. N.1

Statistika socijalne skrbi

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Podaci o korisnicima socijalne skrbi, domovima socijalne skrbi i državnim primicima i izdacima socijalne skrbi.

Tema 1.09 Statistika sigurnosti hraneModul 1.09.01 Statistika sigurnosti hrane

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

Relevantni set pokazatelja koji sadrži podatke o aktivnostima nadgledanja i kontrole u proizvodnji hrane

Građenje baze podataka koja sadrži podatke o proizvodnji hrane (pravila, norme, rezultati kontrole hrane i nadzorne aktivnosti, podaci o potrošnji hrane, podaci o organskom uzgoju hrane i o uzgoju genetički modificirane hrane)

Modul 1.09.02

Kontrola i nadgledanje sigurnosti hrane

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

Prikupljanje seta podataka o aktivnostima kontrole i nadgledanja sigurnosti hrane

(kontrole u proizvodnji hrane, kontrole rezidua pesticida, veterinarske kontrole, zoonoze i dr.).

Modul 1.09.03. Statistika o potrošnji hrane

Državni zavod za

statistiku


Razvoj statistike o potrošnji hrane što uključuje razvoj metodologije za praćenje podataka o potrošnji hrane te razvoj pokazatelja koji se odnose na zdravstveni i nutricionistički sastav

Modul 1. 09. 04 Statistika proizvoda s zaštićenim porijeklom i ekoloških proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Relevantni set indikatora koji sadrži podatke o ekološkoj proizvodnji, proizvodnji proizvoda s zaštićenim porijeklom i genetski modificiranih proizvoda.

Ostale teme 1.10. N iz područja statistike kriminala i kaznenog pravosuđa za nacionalne potrebeModul 1.10.N.1. Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)

Državni zavod za statistiku

Općinska i županijska državna odvjetništva.

Općinski i županijski sudovi koji sude u kaznenopravnim predmetima.

Podaci o prijavljenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima prema kaznenim djelima, vrsti odluke, istražnom zatvoru i trajanju postupka. Podaci o optuženim i osuđenim punoljetnim i maloljetnim počiniteljima prema spolu, kaznenim djelima, vrsti odluke, istražnom zatvoru, starosti, ranijim osudama, izrečenim sankcijama i trajanju postupka, godišnje.

Podaci o pravnim osobama kao počiniteljima kaznenih djela prema kaznenim djelima, vrsti odluke, izrečenim sankcijama i trajanju postupka.

Modul 1.10.N.2

Počinitelji prekršaja

Državni zavod za statistiku

Prekršajni sudovi i druga tijela državne uprave.

Podaci o broju okrivljenih punoljetnih i maloljetnih te pravnih i odgovornih osoba počinitelja prekršaja, godišnje.

Modul 1.10.N.3

Statistika kriminaliteta

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Podaci o prijavama kaznenih djela i osobama koje su osumnjičene za kaznena djela, godišnje.

Modul 1.10.N.4

Podaci o predmetima u kaznenom postupku, građanskom postupku i upravnim sporovima

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo pravosuđa

Podaci o predmetima u kaznenom postupku i počiniteljima kaznenih djela koji izdržavaju kaznu u kaznenim i popravnim ustanovama, godišnje.

Podaci o ostavinskim, parničnim, izvanparničnim, zemljišnoknjižnim predmetima i predmetima ovrhe, godišnje.

Podaci o predmetima u nadležnosti Upravnog suda, godišnje.

Modul 1.10.N.5

Podaci o stanju kadrova u sudstvu

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo pravosuđa

Podaci o stanju kadrova u sudstvu, godišnje.

Tema 1.12 Ostale društvene statistikeModul 1.12.02

Rodna statistika

Državni zavod za statistiku


U sklopu statistike tržišta rada svi podaci o zaposlenima te bruto i neto plaći (godišnje istraživanje) prate se prema spolu.

Od 2006. objavljuje se publikacija »Žene i muškarci u Hrvatskoj». Većina podataka rezultat je statističkih istraživanja Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, a raščlanjeni su prema spolu.

Poglavlje II – MAKROEKONOMSKE STATISTIKE


Tema 2.01. Godišnji ekonomski računi


 

Modul 2.01.01

Europski sustav

računa

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Središnji obrtni registar

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)

Sustav nacionalnih računa prema ESA 95/SNA 93 te ESA 2010/SNA2008, Eurostatov Priručnik za tromjesečne nacionalne račune, Priručnik za mjerenje cijena i volumnih termina, Eurostatov Priručnik za tablice ponude i uporabe i input/output tablice, Uredba Vijeća br.2223/96.

Modul obuhvaća godišnje nacionalne račune (osnovne agregate), produktivnost i analize rasta, godišnje nefinancijske sektorske račune, godišnje tablice ponude i uporabe u skladu s relevantnim međunarodnim metodologijama:

Sustav nacionalnih računa prema Uredbi Vijeća br.2223/96

ESA 1995 (Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa)

ESA 2010

SNA 1993 i SNA 2008 (Međunarodni sustav nacionalnih računa)

Priručnik za tromjesečne nacionalne račune

Priručnik za mjerenje cijena i volumnih termina

Priručnik za tablice ponude i uporabe i input/output tablice.

Modul 2.01.02

Nacionalni računi: agregati

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Središnji obrtni registar

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Makroekonomski agregati nefinancijskih nacionalnih računa od ukupne domaće proizvodnje do stanja kapitala u cijeloj državi (bruto dodana vrijednost u bazičnim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama, bruto domaći proizvod prema potrošnoj metodi, bruto domaći proizvod prema dohodovnoj metodi, raspoloživi dohodak, štednja, realni raspoloživi dohodak, stanovništvo i zaposlenost, zaposleni prema djelatnostima, finalna potrošnja kućanstava prema trajnosti dobara, izvoz roba i usluga, uvoz roba i usluga).

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Modul 2.01.03.

Godišnji sektorski računi

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Godišnji sektorski računi osiguravaju potpun pregled u nefinancijske transakcije za svaki institucionalni sektor od bruto domaćeg proizvoda do financijskih salda (neto pozajmljivanje neto uzajmljivanje).

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, institucionalni sektori, transakcije prema standardu ESA 95/ESA 2010 od računa proizvodnje do kapitalnog računa.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Modul 2.01.04.

Tablice ponude i uporabe i input/output tablice

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatska narodna banka

Input/output tablice koje obuhvaćaju BDP obračunan

prema tri metode: proizvodnoj, dohodovnoj i rashodnoj te prema djelatnostima i sektorima.

Razina diseminacije: Republika Hrvatska, A60 X

P60 – minimalni transmisijski format Eurostata (60

odjeljaka NKD-a x 60 robnih grupa KPD-a)

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Modul 2.01.06.

Regionalni računi

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

BDP do razine NUTS 3, Regionalne bruto investicije u fiksni kapital do razine NUTS 2 i Regionalni računi kućanstava do razine NUTS 2. Regionalni računi osiguravaju podatke prema djelatnostima i proizvodnim aktivnostima te o primarnim i raspoloživim dohocima kućanstava.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Tema 2.02. Tromjesečni računiModul 2.02.01.

Tromjesečni nacionalni računi

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Cjeloviti skup nacionalnih računa na tromjesečnoj razini (bruto dodana vrijednost u bazičnim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama, bruto domaći proizvod prema potrošnoj metodi, bruto domaći proizvod prema dohodovnoj metodi, raspoloživi dohodak, štednja, realni raspoloživi dohodak, stanovništvo i zaposlenost, zaposleni prema djelatnostima, finalna potrošnja kućanstava prema trajnosti dobara, izvoz roba i usluga, uvoz roba i usluga).

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Modul 2.02.02.

Tromjesečni sektorski računi

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Tromjesečni sektorski računi osiguravaju simplificiranu, ali i potpunu sliku nefinancijskih transakcija institucionalnih sektora, posebice sektora države i ostatka svijeta (bilanciranje nefinancijskih i financijskih tromjesečnih računa) na tromjesečnoj razini. Tromjesečne sektorske račune najviše koristi Europska centralna banka za određivanje smjera monetarne politike zemalja eurozone.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010 te SNA 1993/SNA2008.

Uredba Vijeća broj 1161/2005.

Tema 2.03. Monetarne i financijske statistikeModul 2.03.01

Financijski računi – Metodologija

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

ESA95/ESA 2010, Uredba (EZ) br. 501/2004 o tromjesečnim financijskim računima opće države, Priručnici i drugi zakonski okviri EU (Manual on sources and methods for the compilation of ESA 95 financial accounts, H 2nd edition), Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika.

Financijski računi su skup tablica koje prikazuju vrijednosti transakcija institucionalnih sektora prema financijskim instrumentima, vrijednosti stanja po pojedinim financijskim instrumentima (bilance stanja), vrijednosna i tečajna usklađenja te ostale promjene u volumenu imovine. Osnovne tablice financijskih računa prikazuju stanja i tokove (transakcije, usklađenja i ostale promjene) za pojedini instrument za svaki sektor, a detaljne tablice prikazuju i stanja i tokove sektora po instrumentu i po sektoru koji predstavlja drugu stranu transakcije.

Modul 2.03.02

Financijski računi – Podaci

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

ESA95/ESA 2010, Uredba (EZ) br. 501/2004 o tromjesečnim financijskim računima opće države, Priručnici i drugi zakonski okviri EU (Manual on sources and methods for the compilation of ESA 95 financial accounts 2nd edition, Manual on sources and methods for quarterly financial accounts for general government), Sporazum o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika.

Financijski računi svih sektora – godišnji, financijski računi države – tromjesečni.

Tablice prema ESA transmisijskom Programu (6, 7, 27)

Modul 2.03.03

Monetarni i financijski pokazatelji

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

Izvještajni zahtjevi ECB-a prema središnjim bankama članicama ESCB (popis na http://www.ecb.de/ecb/legal/1005/1021/html/index.en.html).

Ovaj modul pokriva objavu monetarnih i financijskih pokazatelja dobivenih od različitih institucija, s naglaskom na ECB. Podaci o kamatnim stopama, tečajevima, monetarnim agregatima, eurokrivuljama prinosa, bilančnim informacijama i sl. se redovito učitavaju na Eurostatove internetske stranice i koriste se za izradu različitih statističkih publikacija Eurostata. Sukladno odredbama Kompendija statističkih zahtjeva Eurostata za 2011., obveznik izvještavanja Eurostata je ECB. HNB će dostavljati ECB-u predmetne podatke sukladno izvještajnim zahtjevima ECB-a, čime će ujedno biti ispunjen i izvještajni zahtjev Eurostata.

Tema 2.04. Statistika državnih financijaModul 2.04.01.

Statistika državnih financija – Metodologija

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Svrha ovog modula je u razvoju i implementaciji metodološke osnove za statistiku javnih financija, uključujući i bilateralne preporuke zemljama članica te organiziranje stručnih radnih skupina za rješavanje kompleksnih metodoloških pitanja.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010; Uredbi Vijeća br. 479/2009, priručniku o državnom deficitu i dugu (Manual on government deficit and debt) i drugim normativnim aktima EU te prema Sporazumu o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika.

Modul 2.04.02.

Statistika državnih financija – Podaci

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Nefinancijski računi države.

Tablice prema Europskom transmisijskom Programu.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010; Uredbi Vijeća 479/2009, priručniku o državnom deficitu i dugu (Manual on government deficit and debt) i drugim normativnim aktima EU te prema Sporazumu o suradnji na području statistike nacionalnih računa opće države i s njom povezanih statistika.

Modul 2.04.03.

Statistika državnog deficita i duga

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010, Eurostatovom priručniku o državnom deficitu i dugu (Manual on government deficit and debt), Uredbi Vijeća 479/2009 i drugim normativnim aktima EU-a. Svrha ovog modula jest osigurati kvalitetne statističke podatke na području statistike državnih financija za nadzor, provedbu i razvoj ekonomske politike EU-a, posebice statističke implikacije koje imaju na Sporazum o stabilnosti i razvoju (Stability and Growth Pact). Sastoji se od dostavljanja Fiskalnog izvješća po metodologiji Postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP – Excessive Deficit Procedure) jednom godišnje u statusu zemlje pristupnice, odnosno dvaput godišnje u statusu zemlje članice EU-a (travanjsko i listopadsko izvješće) i tablica prema Europskom transmisijskom programu.

Tablice prema Europskome transmisijskom programu.

Ostale teme 2.04. N iz područja statistike državnih financija za nacionalne potrebeModul 2.04.N.1. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Podaci godišnjih, tromjesečnih, polugodišnjih i devetomjesečnih financijskih izvještaja o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika temeljem Zakona o proračunu, prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Modul 2.04.N.2.

Izvještaji o vlastitim prihodima i primicima državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna te o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Podaci na mjesečnoj razini o naplati vlastitih prihoda i primitaka državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (Izvještaj P-1) te o uplati i rasporedu prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (Izvještaj P-2) – u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba važećom za određenu godinu.

Modul 2.04.N.3. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Podaci godišnjih, polugodišnjih, te tromjesečnih i devetomjesečnih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Modul 2.04.N.4.

Podaci prema Direktivi Vijeća EU 2011/85 o zahtjevima prema proračunskim okvirima zemalja članica

Ministarstvo financija

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Podaci po novčanom tijeku najmanje o ukupnom rezultatu, ukupnim prihodima i ukupnim rashodima (mjesečno za podsektore središnje države i socijalnih fondova, tromjesečno za podsektor lokalne države) i vezna tablica tih podataka prema standardu ESA – objava na jedinstvenoj mrežnoj stranici te praćenje podataka o potencijalnim obvezama države (državna jamstva, nenaplativi zajmovi) i o obvezama iz djelovanja javnih poduzeća -prema Direktivi Vijeća EU-a br.2011/85 o zahtjevima prema proračunskim okvirima zemalja članica, a na način koji utvrde Eurostat i DG ECFIN.

Tema 2.05. Određivanje vlastitih sredstavaModul 2.05.01.

Određivanje vlastitih sredstava iz BND-a

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Hrvatska narodna banka

Svrha je osigurati analizu usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-a zemalja članica radi određivanja vlastitih sredstava EU-a. Dostavu opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda, čiji se podaci redovno šalju u Eurostat. Verifikacija opisa izvora i metoda od strane Eurostata i DG Budget-a.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010, Uredbi Vijeća 1287/2003 i Direktivi Vijeća br. 89/130.

Modul 2.05.02.

Određivanje vlastitih sredstava iz poreza na dodanu vrijednost

(PDV-a)

Ministarstvo financija –Porezna uprava,

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Prosječna porezna osnovica PDV-a – izračun prosječne ponderirane stope PDV-a, Izvješće o PDV-u prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost.

Sustav nacionalnih računa prema ESA 1995/ESA 2010, Uredbi Vijeća broj 1553/89.

Tema 2.06. CijeneModul 2.06.01.

Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani

indeks potrošačkih

cijena

Državni zavod za statistiku


Nacionalni indeks potrošačkih cijena za tekući mjesec na temelju prosinca protekle godine, tekući mjesec u odnosu na protekli mjesec, tekući mjesec

u odnosu na isti mjesec prošle godine, tekući mjesec u odnosu na baznu godinu, dvanaestomjesečni prosjek prema klasifikaciji COICOP i prema podrijetlu dobara i usluga.

Indeks potrošačkih cijena regularno se proizvodi u mjesečnoj periodici i vremenska je serija preračuna unatrag do siječnja 1998.

Uredba Vijeća broj 2494/95, Priručnici za obračun harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena.

Modul 2.06.02.

Paritet kupovne moći

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo zdravlja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

BDP prema paritetu kupovne moći služi EK za alokaciju strukturnih fondova. Za tu svrhu neophodno je provoditi istraživanja na dobrima i usluga koje koriste potrošači te istraživanja o kapitalnim dobrima, netržišnim uslugama te uslugama stanovanja prema priručnicima Eurostata i OECD-a.

Uredba Vijeća Europe 1445/2007, priručnici Eurostata i OECD-a (Methodological manual on purchasing power parities).

Modul 2.06.03.

Naknade i mirovine za zaposlenike u institucijama EU

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo zdravlja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Osigurati podatke za godišnje prilagodbe plaća, korekcije koeficijenata te postotnog iznosa godišnjih doprinosa za mirovine zaposlenika u institucijama EU-a.

Uredba Vijeća br. 31/2005.

Tema 2.07. Statistika robne razmjeneModul 2.07.04

Statistika robne razmjene, proizvodnja podataka

Državni zavod za statistiku (Intrastat)

Ministarstvo financija – Carinska uprava (Intrastat)

Ministarstvo financija – Porezna uprava (Intrastat)

Naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni među zemljama članicama EU (Intrastat) po različitim obilježjima (po zemljama namjene/isporuke, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007., prema Međunarodnoj klasifikaciji ekonomske namjene proizvoda (BEC), prema statističkim kontingentima, prema Glavnim industrijskim grupacijama (GIG 2009).

Eurostatova baza podataka o izvozu i uvozu po proizvodima Kombinirane nomenklature i zemljama namjene i podrijetla/isporuke (COMEXT)

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija – Carinska uprava (Extrastat)

Naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni s trećim zemljama (Extrastat) prema različitim obilježjima (po zemljama namjene/podrijetla, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007., prema Međunarodnoj klasifikaciji ekonomske namjene proizvoda (BEC), prema statističkim kontingentima, prema Glavnim industrijskim grupacijama (GIG 2009.).

Eurostatova baza podataka o izvozu i uvozu po proizvodima Kombinirane nomenklature i zemljama namjene i podrijetla/isporuke (COMEXT)

Ostale teme 2.07. N iz područja statistika robne razmjene za nacionalne potrebeModul 2.07. N.1

Indeksi izvoznih i uvoznih cijena

Državni zavod za statistiku


Indeksi izvoznih i uvoznih cijena RH (indeksi jediničnih vrijednosti, unit value indices) prema težinskoj mjernoj jedinici robe u kunama, eurima i američkim dolarima po odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti NKD 2007. I sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4)

Tema 2.08. Trgovina uslugama i platna bilancaModul 2.08.01

Platna bilanca – Metodologija i sastanci

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ostali nositelji službene statistike

IMF BOP Manual – 5/6 izdanje, Eurostat BOP Vademecum, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Manual on Statistics of International Trade in Services, Kodeks prakse europske statistike, nacionalne zakonske odredbe vezane za sastavljanje pojedinih platnobilančnih pozicija

Razvoj i implementacija metodološke osnove za statistiku platne bilance, organiziranje rada stručnih radnih skupina za rješavanje kompleksnih metodoloških pitanja te sudjelovanje u njihovu radu.

Modul 2.08.02 Tromjesečna platna bilanca

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ostali nositelji službene statistike

IMF BOP Manual – 5/6 izdanje, Eurostat BOP Vademecum, nacionalne zakonske odredbe vezane uz sastavljanje pojedinih platnobilančnih pozicija

Platna bilanca Republike Hrvatske sistematičan je prikaz vrijednosti ekonomskih transakcija hrvatskih rezidenata s inozemstvom u određenom razdoblju.

Modul 2.08.03

Inozemna izravna ulaganja

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

IMF BOP Manual – 5/6 izdanje, Eurostat BOP Vademecum, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – 3. izdanje, nacionalne zakonske odredbe vezane uz sastavljanje pojedinih platnobilančnih pozicija

Inozemna izravna ulaganja obuhvaćaju vlasnička ulaganja, zadržanu dobit i dužničke odnose između vlasnički povezanih rezidenata i nerezidenata. Izravna vlasnička ulaganja su ulaganja kojima strani vlasnik stječe najmanje 10% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, bez obzira na to je li riječ o ulaganju rezidenta u inozemstvo ili nerezidenata u hrvatske rezidente.

Modul 2.08.04 Međunarodna trgovina uslugama

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

IMF BOP Manual – 5/6 izdanje, Eurostat BOP Vademecum, Manual on Statistics of International Trade in Services (2010), nacionalne zakonske odredbe vezane za sastavljanje pojedinih platnobilančnih pozicija

Istraživanje prati prihode i rashode ostvarene od razmjeni usluga između rezidenata i nerezidenata.

Poglavlje III – POSLOVNE STATISTIKE

 

Tema 3.01. Godišnje poslovne statistike


 

Modul 3.01.01

Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Središnji obrtni registar

Ministarstvo pravosuđa – Sudski registar

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

REGOS Središnji registar osiguranika

Godišnji podaci o strukturi i poslovanju poduzeća (demografija poduzeća, financijski pokazatelji poduzeća, podaci o zaposlenima) za područje »poslovnog gospodarstva« koje uključuje djelatnosti Industrije (područja B – E, NKD 2007.), Građevinarstva (područje F), Trgovine (područje G), Nefinancijskih usluga (područja H, I, J, L, M, N i S-odjeljak 95) i Financijskih usluga (područje K, NKD 2007.), raščlanjeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. (razina 4 znamenke), razredima zaposlenih i statističkim regijama (NUTS2) te proizvedeni u skladu s relevantnim propisima EU-a o strukturno-poslovnim statistikama.

Modul 3.01.02

Razvoj strukturnih poslovnih statistika

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Središnji obrtni registar

Ministarstvo pravosuđa -Sudski registar

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

REGOS Središnji registar osiguranika

Modul je u fazi razvoja a odnosi se na unaprjeđivanje proizvodnje godišnjih podataka o strukturi i poslovanju poduzeća (demografija poduzeća, financijski pokazatelji, podaci o zaposlenima) za tržišne aktivnosti u djelatnostima koje još nisu uključena u proizvodnju (područja P – S, NKD 2007.), unapređenje tuzemnih FATS statistika kao i uspostava proizvodnje za nove korisničke potrebe, u skladu s dinamikom i razvojnim procesima u EU.

Modul 3.01.03. PRODCOM – godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Državni zavod za statistiku


Naturalni i vrijednosni pokazatelji o outputima industrijskih djelatnosti na razini proizvoda iz Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP), koja se temelji na PRODCOM-u, u skladu s Uredbom o PRODCOM Listi i PRODCOM istraživanju EU-a.

Godišnji podaci:

– ažuriranja i/ili revidirana NIP-a svake godine u skladu s ažuriranom i/ili revidiranom verziji PRODCOM Liste

– poboljšan obuhvat PRODCOM proizvoda na 90% i više

– korisničke baze podataka PRODCOM-a i CN-a na internetu

– standardizacija formatiranja sloga za transmisiju podataka u Eurostat.

Modul 3.01.04.

FATS

Državni zavod za statistiku

Hrvatska narodna banka (adresar podružnica)

Modul pokriva proizvodnju i diseminaciju dva skupa pokazatelja za tuzemne i inozemne FATS statistike (statistike podružnica):

Tuzemne FATS statistike

Skup godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi stranih podružnicama koje posluju u zemlji u skladu s Uredbom EU-a br. 716/2007. u dijelu koji se odnosi na tuzemne FATS statistike (broj poduzeća, promet, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti prema troškovima čimbenika, kupnji robe i usluga, troškovima osoblja, bruto ulaganjima u materijalnu imovinu, broju zaposlenih osoba), za pravne i fizičke osobe koje su prema glavnoj djelatnosti svrstana u područja B do N i S95, NKD-a 2007.

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka

BOP Vademecum, FATS Recommendations Manual (2009)

Skup godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi inozemnih podružnica domaćih koje posluju u inozemstvu u skladu s Uredbom EU-a br. 716/2007. u dijelu koji se odnosi na inozemne FATS statistike.

Ostale teme 3.01. N. iz područja godišnjih poslovnih statistike za nacionalne potrebe


 

Modul 3.01.N.1 Građevinarstvo

(područje F) 

Državni zavod za statistiku


Godišnji podaci o broju i površini završenih zgrada i stanova prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina.

Godišnji podaci o vrijednostima izvršenih građevinskih radova prema Klasifikaciji vrsta građevina i lokaciji građevina te utrošenim energentima (pravne osobe s 5 i više zaposlenih).

Godišnji podaci o broju i površini porušenih stanova i razlozima isključenja iz stambenog fonda.

Tema 3.02. Kratkoročne-poslovne statistike


 

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih-poslovnih statistika

Državni zavod za statistiku


Mjesečni i tromjesečni kratkoročni-poslovni pokazatelji za analizu i praćenje kretanja u gospodarstvu u skladu s Uredbom EU-a 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama, akoji uključuju pokazatelje iz različitih područja poslovnog gospodarstva prema NKD-u 2007., u skladu s četiri aneksa Uredbe:

– industrija (područja B-E, NKD-a 2007.)

– građevinarstvo (područje F, NKD-a 2007.)

– trgovina na malo (odjeljak G47, NKD-a 2007.)

– ostale usluge (odjeljci G45 i G46, područja H do N i P do S, NKD-a 2007.)

Kratkoročni – poslovni pokazatelji poput proizvodnje, prometa, cijena outputa, odobrenja za građenje, broj zaposlenih osoba, sati rada, bruto plaća i nadnica i drugih aktualnih pokazatelja gospodarskih kretanja proizvode se i diseminiraju uglavnom u obliku indeksa, samo neki u apsolutnom obliku raščlanjeni prema NKD-u 2007. na razini odjeljaka i područja, a neki pokazatelji i na razini posebnih agregata npr. GIG-a za područje industrije u skladu s Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama.

Kratkoročni – poslovni pokazatelji koji imaju utjecaj sezonskih varijacija, desezoniraju se metom TRAMO-SEAT-a u skladu s preporukama EU-aIstom metodom provodi se i kalendarska prilagodba pokazatelja.

Svi kratkoročni – poslovni pokazatelji koriste baznu godinu 2010. počevši od 2013., koja se mijenja svakih pet godina te se vrši preračun vremenskih serija u skladu s propisima EU-a.

Redovita mjesečna i tromjesečna diseminacija kratkoročnih-poslovnih pokazatelja nacionalnim korisnicima i Eurostatu u skladu s transmisijskim zahtjevima i rokovima utvrđenim u Kalendaru priopćenja prema Uredbi EU-a.

Ostale teme 3.02. N. iz područja kratkoročnih-poslovnih statistika za nacionalne potrebe


 

Modul 3.02.N.1 Građevinarstvo

(područje F) 

Državni zavod za statistiku 


Mjesečni i tromjesečni pokazatelji poput broja i vrste građevina za koje su izdana odobrenja za građenje prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina, broju i površini zgrada i stanova, stanova prema broju soba, vrijednosti narudžaba, vrijednosti izvršenih radova, cijenama prodanih novih stanova po 1m2 stambene površine te struktura cijene stana (građevinsko zemljište, troškovi gradnje te ostali troškovi).

Tema 3.03. Energija


 

Modul 3.03.01

Strukturne energetske statistike

Državni zavod za statistiku 


Statistička energetska bilanca Republike Hrvatske

– godišnja proizvodnja, uvoz, izvoz, zalihe i isporuke električne energije, nafte i naftnih derivata, ugljena i prirodnog plina

– godišnja proizvodnja topline i obnovljive energije

– godišnja potrošnja energenata koji su transformirani u drugi oblik energije ili potrošeni za neenergetske svrhe

– godišnja finalna potrošnja energije prema sektorima i podsektorima potrošnje.

Modul 3.03.02 Kratkoročne energetske energije

Državni zavod za statistiku 


Mjesečni podaci o energentima u naturalnom izrazu

– mjesečni podaci o proizvodnja, uvoz, izvoz, zalihe i isporuke električne energije, nafte i naftnih derivata, ugljena i prirodnog plina

– potrošnja osnovnih sirovina za spomenutu proizvodnju.

Modul 3.03.03.

Cijene energenata 

Državni zavod za statistiku 


Cijene električne energije i plina

– polugodišnje cijene s i bez PDV-a i ostalih poreza električne energije i plina, distributivnim mrežama prema vrstama potrošača.

Modul 3.03.04.

Posebne akcije koje podržavaju novu energetsku politiku EU-a i RH

Državni zavod za statistiku


Posebna istraživanja u vezi s novom energetskom politikom EU-a i Republike Hrvatske

– pokazatelji o liberalizaciji energetskog tržišta

– posebni pokazatelji o proizvodnji obnovljivih energenata

– pokazatelji o energetskoj učinkovitosti.

Modul 3.03.05. Energetski informacijski sustav

Državni zavod za statistiku 

Ministarstvo gospodarstva

Razvoj energetskog statističkog sustava EU i država kandidata. Predstavlja skup baza podataka o kratkoročnim i strukturnim/godišnjim informacijama o:

– energetskim sustavima i cijenama električne energije i plina

– za evaluaciju energetske politike EU-a (obnovljivi izvori, energetska ovisnost i efikasnost, kombinirana proizvodnja električne energije i topline)

– za doprinos promatranja sigurnosti opskrbe (obvezne naftne zalihe)

– za doprinos promatranja zaliha emisije CO2

Statistički pokazatelji energije preuzimaju se iz rezultata modula 3.03.01. do 3.03.03., a sustav se izgrađuje u koordinaciji DZS-a i MINGO-a.

Tema 3.04. Transport


 

Modul 3.04.01

Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka

Državni zavod za statistiku

Hrvatske ceste

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Centar za vozila Hrvatske

Skup godišnjih pokazatelja o:

– infrastrukturi (vrsta i dužina cesta, dužina pruga, dužina cjevovoda, dužina plovnih putova)

– prijevoznim sredstvima (registrirana cestovna vozila prema vrstama vozila, nosivosti, vrsti motora, prvi put registrirana vozila, transportna oprema u željezničkom prijevozu, broj i vrsta plovila)

– broju poduzeća, broju zaposlenih, investicijama i održavanju za infrastrukturu i opremu (u cestovnom, željezničkom prijevozu, cjevovodnom transportu, prijevozu na unutrašnjim vodenim putovima)

– obujmu cestovnog transportnog učinka u vozilo-kilometrima

– prevezenoj robi i putnicima i prometnom učinku u željezničkom, cestovnom prijevozu, prijevozu na unutarnjim vodenim putovima, cjevovodnom transportu

– cestovnim prometnim nesrećama.

Modul 3.04.02.

Mobilnost putnika i podaci o cestovnom prometu

Državni zavod za statistiku

Hrvatske ceste

Ministarstvo unutarnjih poslova

Centar za vozila Hrvatske

Razvoj statistike o mobilnosti putnika EU.

Godišnji podaci o ostvarenim vozilo kilometrima na nacionalnom teritoriju i godišnji podaci o ostvarenim vozilo kilometrima domaćih vozila prema:

– vrsti vozila

– vrsti motora

– vrsti ceste

– godinama starosti vozila

Modul 3.04.03.

Cestovni prijevoz robe 

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Skup tromjesečnih pokazatelja:

karakteristike vozila i auto-dani vozila, prijeđeni kilometri, tone robe i tonski kilometri prema vrsti prijevoza, prema vrsti robe, prema zemljama polazišta i odredišta, prema načinu pakiranja, prema svrsi prijevoza, zemlje kroz koje vozilo prolazi u tranzitu, prijevoz opasne robe

Modul 3.04.04.

Željeznički prijevoz

Državni zavod za statistiku 


Skup tromjesečnih i godišnjih pokazatelja:

tone robe i tonski kilometri prema vrsti prijevoza, vrsti robe, prema zemlji ukrcaja i iskrcaja, prema vrsti pošiljke, vrste opasne robe, broj nakrcanih intermodalnih jedinica prema vrsti prijevoza i vrsti prijevozne jedinice, prevezene intermodalne prijevozne jedinice prema broju i TEU (za kontejnere i izmjenične sanduke), broj praznih intermodalnih prijevoznih jedinica prema vrsti prijevoza i vrsti prijevozne jedinice, broj putnika i putnički kilometri prema vrsti prijevoza i zemlji ukrcaja i iskrcaja, vlak-kilometri, prometne nesreće prema vrsti, prometne nesreće koje uključuju prijevoz opasnih tereta i prometne nesreće s ispuštanjem opasnih tereta, broj poginulih i broj teško ozlijeđenih prema vrsti nesreće i kategoriji osobe

Regionalne statistike prijevoza robe i putnika za 2015.

Rezultati o tokovima prometa vlakova na željezničkoj mreži za 2015.

Modul 3.04.05.

Pomorski promet i prijevoz na unutarnjim vodenim putovima

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Pomorski promet:

Skup mjesečnih i godišnjih pokazatelja:

– broj brodova prema bruto težini brodova, nosivosti, vrsti brodova, veličini klase u GT i DWT, zastavi broda,

– bruto težina robe u tonama prema vrsti robe, smjeru, relaciji (luka ukrcaja i iskrcaja), vrsti tereta (ukrcajne jedinice i ostala vrsta tereta), vrsti opasne robe, podaci za pune i prazne ukrcajne jedinice (kontejneri, ro-ro jedinice)

– putnici prema relaciji i vrsti (uključeni putnici na brodovima za krstarenje koji su počeli i završili putovanje i putnici na brodovima za krstarenje koji su u tranzitu)

Prijevoz na unutarnjim vodenim putovima:

Skup mjesečnih i godišnjih pokazatelja:

prijevoz robe (tone i tonski kilometri) prema zastavi plovila, prema vrsti prijevoza, vrsti plovila, vrsti robe, vrsti pakiranja, regijama, kretanje plovila, prijevoz kontejnera prema zastavi plovila, vrsti prijevoza i statusu nakrcanosti (tone, tonski kilometri, TEU i TEU km), vrsti robe, veličini kontejnera i regijama, prijevoz opasne robe prema vrsti prijevoza i vrsti opasne robe

Podaci o prometnim nesrećama i prometnim nesrećama s ispuštanjem opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima.

Modul 3.04.06.

Zračni promet

Državni zavod za statistiku


Skup mjesečnih i godišnjih pokazatelja:

– broj putnika i količina robe, broj letova, raspoloživa putnička sjedala, iskazani prema zračnoj luci partneru (prethodnoj i sljedećoj zračnoj luci), smjeru putovanja (dolazak, odlazak), vrsti prometa (redoviti, izvanredni), vrsti leta (putnički, teretni), prijevozniku i vrsti zrakoplova

– broj putnika i količina robe, iskazani prema zračnoj luci partneru (polaznoj i odredišnoj zračnoj luci), smjeru putovanja (dolazak, odlazak), vrsti prometa (redoviti, izvanredni), vrsti leta (putnički, teretni) i prijevozniku

– broj putnika i količina robe, putnici u direktnom tranzitu, broj letova (komercijalnih i ukupnih), iskazani prema izvještajnoj zračnoj luci i prijevozniku.

Modul 3.04.07. Intermodalni transport

Državni zavod za statistiku


Razvoj statistike o intermodalnom transportu EU-a

Modul 3.04.08.

Statistika sigurnosti u prometu

Ministarstvo unutarnjih poslova

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Baza podataka o cestovnim prometnim nesrećama

Ostale teme 3.04.N. iz područja transporta za nacionalne potrebe


 

Modul 3.04.N.1. Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Skup mjesečnih pokazatelja o graničnom cestovnom prometu vozila u ulazu i izlazu u/iz Republike Hrvatske prema vrstama vozila (osobna, autobusi, teretna vozila), broj putnika u osobnim vozilima

Skup mjesečnih pokazatelja o graničnom prometu putnika u željezničkom i zračnom te prometu na unutarnjim vodenim putovima i pomorskom prometu (ulaz i izlaz domaćih i stranih putnika)

Prilagodba statističkog istraživanja o graničnom prometu putnika i vozila promjenama u sustavu upravljanja državnom granicom. Analiza kvalitete raspoloživih podataka

Skup tromjesečnih pokazatelja o prekrcaju robe

Skup tromjesečnih podataka o pomorskom i obalnom prijevozu: prijevoz putnika i robe hrvatskih brodara

Skup podataka o trgovačkoj mornarici (registrirana plovila u lučkim kapetanijama)

Skup godišnjih podataka o broju plovila, goriva, zaposlenim i investicijama u poduzećima koja se bave prijevozom robe na unutarnjim vodenim putovima (brodari)

Skup tromjesečnih i godišnjih podataka o zračnom prijevozu koji su ostvarili hrvatski zračni prijevoznici (prijevoz putnika, robe, broj zrakoplova, gorivo, zaposleni i investicije)

Tema 3.05. TurizamModul 3.05.01

Statistika turizma

Državni zavod za statistiku


Skup podataka za: a) turističku ponudu i b) turističku potražnju.

a) Turistička ponuda: smještajna statistika

Skup mjesečnih i godišnjih pokazatelja turizma u skladu s propisima EU-a za statistiku turizma:

– broj smještajnih objekata, soba i postelja prema vrsti smještaja

– broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista, prema vrsti smještaja i prema zemlji prebivališta

– neto iskorištenost postelja i soba za hotele i slično (NKD 2007. skupina 55.1)

– broj smještajnih objekata u skupini NKD 55.1 koji raspolažu s jednom ili više soba za osobe sa smanjenom pokretljivošću, uključujući i korisnike invalidskih kolica

Potpuni obuhvat

– broj prijavljenih turista i njihovih noćenja u nekomercijalnom smještaju prema zemlji prebivališta u godišnjoj periodici.

b) Turistička potražnja: nacionalni turizam (domaći i izlazni turizam)

Skup godišnjih pokazatelja o turističkim putovanjima stanovništva RH u zemlji i inozemstvu s obzirom na glavni motiv putovanja (privatno ili poslovno) i na duljinu boravka (jednodnevno putovanje, višednevno putovanje)

Karakteristike putovanja: mjesec odlaska na putovanje, vrsta putovanja, duljina boravka, način organizacije putovanja, vrsta smještaja, glavno prijevozno sredstvo na putovanju, izdaci na putovanju

Karakteristike turista: spol, dob, stupanj obrazovanja, radni status, ukupni prihodi kućanstva.

Ostale teme 3.05. N iz područja turizma za nacionalne potrebe


 

Modul 3.05.N.1.

Dodatna istraživanja iz smještajne statistike za nacionalne potrebe

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Skup podataka iz područja turizma koja se prikupljaju specifičnim istraživanjima za nacionalne potrebe. To su podaci:

– o poslovanju putničkih agencija (broj putničkih agencija u RH, broj domaćih i stranih turista i njihova noćenja)

– iz područja nautičkog turizma

– o kružnim putovanjima stranih brodova u teritorijalnom moru RH,

– o kongresima i ostalim poslovnim skupovima i

– ostali podaci koji se odnose na specifične oblike turizma.

Tema 3.06. Poslovni registriModul 3.06.01

Poslovni registri i statističke jedinice

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Financijska agencija

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Središnji registar osiguranika

Poslovni subjekti (pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave)

Statistički poslovni registar

Baza podataka o statističkim jedinicama – poduzećima, lokalnim jedinicama i grupama poduzeća te pravnim jedinicama prilagođenih za potrebe provedbe statističkih istraživanja. Najvažnija obilježja jedinica jesu identifikacijska obilježja (matični broj, OIB, naziv), brojčana oznaka djelatnosti, adresa, brojčana oznaka institucionalnog sektora, status aktivnosti, oznaka razreda veličine, zaposlenost i promet.

Administrativni poslovni registar

Baza podataka za poslovne subjekte: matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o registraciji, naziv ili tvrtka, adresa, žiroračun, pravno ustrojbeni oblik, vrsta vlasništva, podrijetlo kapitala, glavna djelatnost, podaci o promjeni; za dijelove poslovnih subjekata: matični broj (sastoji se od matičnog broja poslovnog subjekta i rednog broja dijela), naziv ili tvrtka, adresa, glavna djelatnost i podaci o promjeni. Odnosi se na poslovne subjekte: (pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave) i dijelove poslovnih subjekata.

Modul 3.06.N.1

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Podaci o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o proračunu, prema Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Modul 3.06.N.2

Registar neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Podaci o neprofitnim organizacijama prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija

Poglavlje IV – STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA


Tema 4.01. Poljoprivredne statistikeModul 4.01.01

Statistika biljne proizvodnje

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Godišnji podaci o korištenim poljoprivrednim površinama, godišnji podaci o požnjevenim površinama,

prirodima po hektaru i proizvodnji žitarica, povrća, krmnog bilja, ostalih usjeva, voća i vinograda

Podaci o strukturi voćnjaka: starost i gustoća glavnih voćnih vrsta, godišnji podaci o promjenama u voćnjacima

Podaci o strukturi vinograda: starost, gustoća, sorte

Godišnji podaci o promjenama u vinogradarskim površinama (podizanje novih plantaža, krčenje starih vinogradarskih površina)

Godišnje procjene očekivanih priroda važnijih usjeva, voća i vinograda

Priprema i izrada godišnjih opskrbnih bilanci za glavne poljoprivredne proizvode na nacionalnoj razini.

Modul 4.01.02

Statistika stočarstva

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska poljoprivredna agencija

Godišnji podaci o broju stoke: goveda, svinje, ovce i koze prema kategorijama

Godišnji podaci o stočnoj proizvodnji (meso, jaja, vuna i med,)

Mjesečno praćenje o proizvodnji i trgovini jednodnevne peradi

Godišnji podaci o strukturi valionica

Godišnji izračun bruto domaće proizvodnje (GIP) za goveda, svinje, ovce i koze

Izrada prognoza o bruto domaćoj proizvodnji (GIP) za goveda, svinje, ovce i koze

Mjesečno praćenje klanja stoke za goveda, svinje, ovce, koze i perad.

Modul 4.01.03

Statistika mlijeka i mliječnih proizvoda

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo

poljoprivrede

Hrvatska poljoprivredna agencija

Laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka

Podaci o proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda (mjesečno i godišnje)

Praćenje proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i prikupljanje u mljekarama (otkup i prerada mlijeka).

Trogodišnje prikupljanje podataka o strukturi mljekara.

Tema 4.02. Poljoprivredne struktureModul 4.02.01

Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo

poljoprivrede

Trogodišnji podaci o strukturi poljoprivrednih posjeda:

statistički podaci o poljoprivrednoj radnoj snazi, korištenim poljoprivrednim površinama, broju stoke, peradi i ostalih životinja, ekološkoj poljoprivredi, poljoprivrednim strojevima i opremi, ostalim aktivnostima na poljoprivrednom posjedu te podaci o metodama poljoprivredne proizvodnje

Transmisija mikro podataka u bazu Eurofarm nakon provođenja istraživanja

Izračunavanje standardnog outputa (SO) koeficijenata za glavne poljoprivredne proizvode

Izrada tipologije poljoprivrednih gospodarstava (prema vrsti proizvodnje, prema ekonomskoj snazi) za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćena istraživanjem.

Modul 4.02.01

(Ostalo) Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava; razvoj i ažuriranje

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava obuhvaća sljedeće poljoprivredne jedinice: pravne osobe, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Sadrži opće podatke i poljoprivredne varijable (površine za najvažnije usjeve i broj stoke i dr.).

Tema 4. 03. Korištenje zemljišta i krajolikaModul 4.03.01

Statistika korištenja zemljišta i zemljišnog pokrova

Ministarstvo

poljoprivrede

Ministarstvo

poljoprivrede

Podaci o korištenoj poljoprivrednoj površini i o pokrovu zemljišta.

Tema 4. 04. Agromonetarne statistikeModul 4.04.01 Poljoprivredni računi i cijene

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Poljoprivredna savjetodavna služba

Ekonomski računi poljoprivrede (EAA): izrada prve i druge procjene realnog dohotka te godišnjih ekonomskih računa poljoprivrede;

Input radne snage u poljoprivredi: izrada prve i druge procjene te godišnjih podataka za plaćenu i neplaćenu radnu snagu izraženu u godišnjoj jedinici rada (AWU)

Ekonomski računi poljoprivrede – Regionalni: godišnji podaci po regijama

Statistike jediničnih vrijednosti poljoprivrednih proizvoda – godišnje;

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi – godišnje;

Izračun indeksa cijena u poljoprivredi – tromjesečno i godišnje;

Apsolutne (prosječne proizvođačke cijene) cijene za glavne poljoprivredne proizvode i sredstva za proizvodnju – tromjesečno i godišnje;

Zemljišne cijene i rente: godišnji podaci o cijenama i rentama za određene kategorije poljoprivrednog zemljišta.

Ostale teme 4.04. N iz područja agromonetarnih statistika za nacionalne potrebeModul 4.04.N.1 Agromonetarne statistike – razvoj i uvođenje u RH

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Razvojne aktivnosti za uvođenje i unapređenje elemenata za ekonomske račune i statistiku cijena u poljoprivredi.

Određivanje administrativnih izvora podataka, prikupljanje i preuzimanje podataka. Nastavak stjecanja potrebnih znanja i tehnička obuka stručnjaka DZS-a prema dinamici i konceptu Eurostata (seminari, radionice, tečajevi).

Tema 4.05. Statistika šumarstvaModul 4.05.01

Statistika šumarstva

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo

poljoprivrede

Godišnji podaci o površini šuma i šumskog zemljišta, promjene u šumskim površinama

Godišnji pokazatelji o proizvodnji šumskih sortimenata (trupci, prostorno drvo, ogrjevno drvo) crnogorice i bjelogorice te o inputima u šumarstvu, štete od požara, godišnji podaci o lovstvu.

Tema 4.06. Statistika ribarstvaModul 4.06.01

Statistika ribarstva

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo

poljoprivrede

Ribarska plovila i oprema (godišnji podaci)

Godišnji podaci o ulovu i uzgoju morske ribe i ostalih morskih organizama – tromjesečno praćenje

Podaci o uzgoju i ulovu slatkovodne ribe – godišnje.

Tema 4.07. Statistika agrookolišaModul 4.07.01

Statistika agrookoliša

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo

poljoprivrede

Bazni set pokazatelja:

potrošnja mineralnih gnojiva, pesticida, navodnjavanje,zemljišni pokrov, metode obrade tla, organska gnojiva i dr.)

Prikupljanja iz statističkih istraživanja poljoprivredne statistike i kompilacija podataka iz dostupnih administrativnih izvora .

Sustav se planira uspostaviti do kraja promatranog razdoblja.

Tema 4.08. Statistika razvoja ruralnih i priobalnih područja i otokaModul 4.08.01

Statistika razvoja ruralnih područja

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Uspostava sustava prikupljanja podataka za ruralna područja sastoji se od tri osnovna seta podataka:

– demografski podaci

– socioekonomski podaci

– infrastrukturni podaci.

Prikupljanja iz statističkih istraživanja i kompilacija podataka iz dostupnih administrativnih izvora.

Modul 4.08.02

Statistika razvoja priobalnih područja i otoka

Državni zavod za

statistiku

Ministarstvo poljoprivrede

Uspostava sustava prikupljanja podataka za priobalna područja i otoke: setovi podataka o stanovništvu, ekonomski podaci, promet, turizam te poljoprivredni podaci

Prikupljanja iz statističkih istraživanja i kompilacija podataka iz dostupnih administrativnih izvora.

Poglavlje V – STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA


Tema 5.01. Statistika za analizu poslovnog ciklusaModul 5.01.01. Europokazatelji/PEEI

Državni zavod za statistiku

Hrvatska narodna banka

Skup međugodišnjih (mjesečnih i tromjesečnih) pokazatelja makroekonomskih statistika koji pokazuju stanje na gospodarskom tržištu i tržištu rada kao i cijene u Europskoj uniji i pojedinim državama-članicama. Vrlo su važne za ekonomsku i monetarnu politiku EU-a, za euro-zonu i pojedinačne zemlje članice. Europokazatelji/PEEI (prioritetni europski ekonomski pokazatelji) razvrstani su u pet setova podataka:

– pokazatelji potrošačkih cijena

– pokazatelji nacionalnih računa

– pokazatelji poslovnog ciklusa

– pokazatelji tržišta rada

– pokazatelji vanjske trgovine.

Proizvodnja, diseminacija i analiza te ocjena kvalitete skupa europokazatelja koordinira DZS u suradnji s HNB-om.

Eurostat, za zemlje članice EU-a, objavljuje mjesečnu publikaciju Eurostatistics data for short-term economic analysis

Tema 5.02. Strategija Europa 2020 i održivi razvojModul 5.02.02

Indikatori održivog razvoja; proizvodnja i diseminacija

Državni zavod za statistiku


Podaci iz svih područja statistike (gospodarskih, društvenih, okoliša i dr.) koje nije potrebno »proizvoditi«, nego povremeno preuzimati gotove, a koriste se za pripremu pokazatelja Europa 2020, strukturalnih pokazatelja, pokazatelja globalizacije, pokazatelja dobrobiti, Profila kvalitete.

Tema 5.03. Statistika okolišaModul 5.03.02

Statistika otpada i opasnih tvari – Centar za podatke o otpadu

Agencija za zaštitu okoliša


Proizvedeni otpad po (EWC-STAT) kategorijama otpada i NKD-u 2007. oporabljeni/zbrinuti otpad po (EWC-STAT) kategorijama otpada i postupcima oporabe/zbrinjavanja, uređaji za oporabu/zbrinjavanje otpada po statističkim regijama (NUTS 2) i obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada, podaci o gospodarenju komunalnim otpadom. Ostali podaci o otpadu po pojedinim direktivama EU-a koji se prijavljuju Eurostatovu Centru za otpad.

Modul 5.03.03

Statistika voda

Državni zavod za statistiku


Podaci o izvorima, opskrbi, korištenju, obradi i ispuštanju otpadnih voda

Projektom IPA 2011 poboljšat će se prikupljanje podataka o vodama.

Tema 5.04. Regionalne i urbane statistikeModul 5.04.01. Regionalni indikatori

Statistika transporta na regionalnoj razini

Statistika turizma na regionalnoj razini

Poslovne statistike na regionalnoj razini

Državni zavod za statistiku

Hrvatske ceste

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Izrada i objava regionalnih podataka za različite aspekte društvenog i ekonomskog razvitka: tržište rada, poljoprivrede, poslovnih statistika, statistiku transporta, statistiku zaštite okoliša, statistiku turizma, demografske statistike

Statistika transporta na regionalnoj razini preuzima podatke iz primarnih statističkih istraživanja svake pojedine vrste prijevoza (Modul 3.04.01., 3.04.03., 3.04.04., 3.04.05., 3.04.06. i 3.04.08.)

Statistika turizma iz područja turističke ponude: smještajne statistike na godišnjoj regionalnoj razini izrađuju i objavljuju sljedeće pokazatelje: broj smještajnih objekata, soba i postelja (područje I, NKD 2007., skupina 55.1, 55.2 i 55.3), broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista (područje I, NKD 2007., skupina 55.1, 55.2 i 55.3), neto iskorištenost postelja i soba za hotele i slično (NKD 2007., skupina 55.1)

Izabrani strukturno poslovni pokazatelji za godišnje regionalne statistike: broj lokalnih jedinica, plaće i nadnice te broj zaposlenih osoba za područje »nefinancijskog poslovnog gospodarstva« koje uključuje djelatnosti Industrije (područja B-E, NKD 2007.), Građevinarstva (područje F), Trgovine (područje G) i Nefinancijskih usluga (područja H, I, J, L, M, N i S-odjeljak 95), raščlanjeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007.(razina 2 znamenke) i statističkim regijama (NUTS 2) te proizvedeni u skladu s relevantnim propisima EU-a o strukturno-poslovnim statistikama

Modul 5.04.05 Upravljanje NUTS klasifikacijom

Državni zavod za statistiku


Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) usklađena s Klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku Europske unije (NUTS)

Ostale teme 5.04. N iz područja regionalnih i urbanih statistika za nacionalne potrebeModul 5.04.N.1

Prostorni statistički registar Državnog zavoda za statistiku

Državni zavod za statistiku

Državna geodetska uprava

Baza podataka koja za svaku prostornu jedinicu (državu, statističku regiju, županiju, grad i općinu, naselje, jedinicu mjesne samouprave, statistički krug i popisni krug, trgove i zgrade s pripadajućim kućnim brojevima zgrada) sadrži šifru, naziv, vezu s višom prostornom jedinicom i datum promjene. Datoteka s brojevima i nazivima dostavnih pošta i datoteka sa šiframa i nazivima stranih država

Tema 5.05. Geografske i lokalne informacije

 


Modul 5.05.01

Razvoj geografskog informacijskog sustava (GIS)

Državni zavod za statistiku

Državna geodetska uprava

Uključivanje u Eurostatov Geografski informacijski sustav – GISCO. Razvit će se GIS-om podržana baza podataka službene statistike za cijelu Republiku Hrvatsku, grafičkim podacima pridružit će se statistički podaci iz područja demografije, industrije i energije, građevinarstva, ugostiteljstva i turizma, robne razmjene, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i drugih, integrirat će se rad sa bazama podataka različitih registara koje vodi DZS. Primijenit će se INSPIRE direktiva i identificirati set podataka iz djelokruga koji bi se mogao uključiti u NIPP, koji sadrži skup mjera, normi, specifikacija i usluga koje imaju za cilj, u okviru uspostave e-vlade, omogućiti učinkovito upravljanje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka.

Tema 5.06. Znanost i tehnologijaModul 5.06.01.

Statistika istraživanja i razvoja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Podaci o pravnim osobama koje se bave istraživanjem i razvojem

Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj (GBAORD – Government budget appropriations or outlays on R & D)

Podaci o visoko tehnološki razvijenim granama i uslugama temeljenima na znanju (Statistics in high tech industries and knowledge based services)

Podaci o ljudskim resursima u području znanosti i tehnologije (Human resources in science and technology)

Podaci o patentima (Patent statistics)

Benchmarking indikatori (Benchmarking indicators)

Modul 5.06.02.

Statistika inovacija

Državni zavod za statistiku


Podaci o inovacijama (Community Innovation Survey)

Tema 5.07. Informacijsko društvoModul 5.07.01.

Statistika informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT)

Državni zavod za statistiku


Skup godišnjih podataka: a) za uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima, i b) upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od strane pojedinaca, u skladu s propisima EU-a o statistikama informacijskog društva Uredba (EK) br. 808/2004. te njihova diseminacija prema rokovima i transmisijskim zahtjevima u Eurostat.

a) Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima

Skup godišnjih podataka o uporaba uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poduzećima (uporaba osobnih računala, interneta, računalnih sistema u poslovnim procesima, korištenje e-trgovine, korištenje e-uprave te ostala aktualna pitanja vezana za uporabu IKT-a) u skladu s Aneksom I. Uredbe EU-a br. 808/2004 EU-a i implementacijskim mjerama za svaku godinu.

b) Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od strane pojedinaca

Skup godišnjih aktualnih podataka o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i od strane pojedinaca (uporaba osobnih računala, interneta, korištenje e-trgovine, korištenje e-uprave i ostala pitanja vezana za korištenje IKT-om) u skladu s Aneksom II. Uredbe EU-a br. 808/2004 EU-a i implementacijskim mjerama za svaku godinu.

Skup tromjesečnih i godišnjih pokazatelja o elektroničkim komunikacijskim uslugama:

telefonski promet ostvaren u pokretnoj i nepokretnoj komunikacijskoj mreži, broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj komunikacijskoj mreži, broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu, promet po svim širokopojasnim pristupnim tehnologijama (GB), prihodi od elektroničkih komunikacijskih usluga, ulaganja u elektroničke komunikacije, zaposleni

Modul 5.07.02.

Statistika poštanskih usluga

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Državni zavod za statistiku

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Skup godišnjih pokazatelja na tržištu poštanskih usluga:

zaposleni, davatelji poštanskih usluga, pristupne točke, financijski rezultati, ostvarenje usluga, kakvoća usluga, cijene usluga

Ostale teme 5.07. N iz područja informatičkog društva za nacionalne potrebeModul 5.07.N.1. Istraživanja iz područja poštanskih i kurirskih usluga za nacionalne potrebe

Državni zavod za statistiku


Skup tromjesečnih i godišnjih pokazatelja o poštanskim i kurirskim uslugama:

broj poštanskih ureda, zaposleni, broj pismovnih i paketnih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu, broj neadresiranih pošiljaka

Tema 5.09. Računi za okoliš i promjena klimeModul 5.09.01

Monetarni računi

za okoliš

Državni zavod za statistiku


Izdaci za zaštitu okoliša i prihodi od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša, porezi za okoliš, podaci za Environmental Goods and Services Sector

Modul 5.09.02.

Fizički i hibridni računi za okoliš

Državni zavod za statistiku


Podaci za račune za emisije u zrak i Environmental-wide Material Flow Accounts

Poglavlje VI – PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU


Tema 6.01. Kvaliteta, evaluacija, statistička koordinacija i klasifikacije Modul 6.01.02 Klasifikacije

Državni zavod za statistiku


Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. u potpunosti je usklađena s NACE Rev. 2 i primjenjuje se u poslovnim registrima, statističkim istraživanjima pri prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka u skladu s Odlukom o NKD-u 2007.(NN,br.58/07. i .72/07.) i Pravilnikom o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007. (NN, br.80/07. i 45/09.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima 2008. – KPD 2008. usklađena je s CPA 2008 i primjenjuje se u statističkim istraživanjima o proizvodnji, raspodjeli, potrošnji, vanjskoj trgovini, transportu i dr. uslugama u skladu s propisima EU-a.

Nacionalna klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ 10. u potpunosti je usklađena sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ISCO 08 i objavljena u NN, br.147/10 i 14/11.Primjenjuje se u statističkim istraživanjima pomoću kojih se prikupljaju podaci o zanimanjima u skladu s propisima EU-a.

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja – NSKO je nacionalna statistička klasifikacija obrazovnih programa, zasnovana na pravilima, varijablama i tumačenjima koja vrijede za ISCED (International Standard Classification of Education). Izrađena je nova verzija ISCED klasifikacije ISCED 2011 te se očekuje izrada nacionalne verzije i njena primjena do 2014. godine.

Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni – COICOP – na razini EU-a izrađena je nova detaljnija verzija klasifikacije te se očekuje njena primjena u društvenim i ekonomskim statistikama, u Anketi o potrošnji kućanstva, Anketi o dohotku stanovništva, Harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena i za izračun BDP-a po PKM.

Modul 6.01.03 Klasifikacije za statistiku robne razmjene

Državni zavod za statistiku


Podaci o izvozu i uvozu po proizvodima Kombinirane nomenklature na različitim razinama agregacije i po zemljama namjene i podrijetla/isporuke.

Tema 6.11. Sigurnost podataka i statistička povjerljivostModul 6.11.01

Sigurnost i zaštita podataka

Državni zavod za statistiku


Sigurnost podataka i statistička povjerljivost uređeni su Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03.) i pravilnikom DZS-a iz 2004. Državni zavod za statistiku i nositelji službene statistike, određeni Zakonom i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, odgovorni su za sigurnost podataka i statističku povjerljivost.

Modul je usklađen s Eurostatovim preporukama i smjernicama.

Modul 6.11.02 Koordinacija za statističku povjerljivost

Državni zavod za statistiku


Jedan od zadataka Statističkog savjeta jest i koordinacija za statističku povjerljivost jer Statistički savjet daje stručna mišljenja i prijedloge o stajalištima i smjernicama za primjenu temeljnih načela službene statistike.

Klasa: 022-03/13-01/97

Zagreb, 24. svibnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

1Europa 2020: Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast COM(2010) 2020 final (Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive growth) COM(2010) 2020 final.

2 Godišnjim provedbenim planovima statističkih aktivnosti Republike Hrvatske definiraju se relevantni nacionalni i međunarodni standardi te se za svako statističko istraživanje iskazuje naziv konkretnih uredbi vezanih uz određeno područje.

[1]Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community i Regulation of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union, COM (2010) 774

69 10.06.2013 Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017. 69 10.06.2013 Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017. 69 10.06.2013 Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.