Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

NN 69/2013 (10.6.2013.), Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1367

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s člankom 107. stavkom 1. i člankom 109. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009 i 63/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O NAMJENSKOM VIŠEGODIŠNJEM INSTITUCIJSKOM FINANCIRANJU ZNANSTVENE DJELATNOSTI NA JAVNIM SVEUČILIŠTIMA I JAVNIM ZNANSTVENIM INSTITUTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U GODINAMA 2013., 2014. I 2015.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke dodjeljivat će se temeljem ugovora koje će javna sveučilišta i javni znanstveni instituti sklapati s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Ugovorima iz stavka 1. ove točke, koji će se sklapati na razdoblje od tri godine, utvrdit će se pokazatelji znanstvene djelatnosti koji su temelj za raspoređivanje sredstava iz točke I. ove Odluke, a kojima će ustanove autonomno raspolagati namjenski za znanstvenu djelatnost, te autonomno interno raspoređivati ustrojbenim jedinicama, odnosno zaposlenicima.

III.

Za provedbu ove Odluke, sukladno točki II. ove Odluke, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, na pozicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osiguran je ukupni iznos od 150.000.000,00 kuna, i to s godišnjim iznosom od 50.000.000,00 kuna.

Eventualna dodatna potrebna sredstva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurat će u okviru limita koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi smjernicama ekonomske i fiskalne politike.

IV.

Doznačena sredstva javna sveučilišta i javni znanstveni instituti neće koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene, za kapitalna ulaganja i podmirivanje osnovnih materijalnih troškova redovnog poslovanja.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/241

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 6. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.