Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1380

Na temelju članka 64. stavka 1. točke 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 61/2011), a u svezi s člankom 60. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU, TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktivom 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002.);

– Direktivom 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28. 5. 2009.);

– Direktivom 2009/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive 2002/59/EZ o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice (SL L 131, 28. 5. 2009.);

– Direktivom 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29.10.2010.);

– Direktivom 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice (SL L 188, 2.7.1998.).

Članak 2.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se isprave, dokumenti i podaci o pomorskom prometu u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi koje brodovi dostavljaju u najavi dolaska odnosno odlaska, tijekom boravka, kao i pri dolasku odnosno odlasku iz luke, te se propisuju uvjeti i način dostave, prikupljanja i razmjene isprava, dokumenata i podataka o pomorskom prometu u konvencionalnom i elektroničkom obliku, kao i način i uvjeti izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom, odnosno odobrenja za isplovljenje broda.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na dolazak, boravak i odlazak brodova u/iz luke u međunarodnoj plovidbi na odgovarajući način se primjenjuju i na sidrenje brodova u međunarodnoj plovidbi u drugim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kada isto nije uzrokovano izvanrednim događajima, te kada je brod pod izravnim i neposrednim utjecajem postupaka koji uključuju kretanje osoba i roba ili pružanje lučkih usluga na brodu ili sa broda.

(3) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na brod dužni su primjenjivati brodar, kompanija, zapovjednik broda odnosno pomorski agent broda ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano.

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika smatra se da je:

1. zapovjednik je osoba koja upravlja brodom, te osoba koja upravlja plutajućim objektom;

2. tijelo koje upravlja lukom jest lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije za luke posebne namjene;

3. lučka kapetanija je nadležna lučka kapetanija odnosno ispostava lučke kapetanije;

4. IMO FAL Konvencija je IMO Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu, 1965. kako je izmijenjena i dopunjena;

5. IMO FAL obrasci su standardizirani IMO FAL obrasci 1-7 u A-4 formatu kako su propisani IMO FAL Konvencijom;

6. brodske zalihe su roba namijenjena korištenju na brodu, uključujući potrošnu robu, robu namijenjenu za prodaju putnicima i posadi, gorivo i maziva, isključujući brodsku opremu i rezervne dijelove;

7. brodska oprema su proizvodi osim brodskih rezervnih dijelova koji se nalaze na brodu radi njihove uporabe na brodu i koji mogu biti pomični, ali ne i potrošni, uključujući i dodatnu opremu kao što su brodice za spašavanje, sredstva za spašavanje, namještaj, ukrasni i slični predmeti;

8. brodski rezervni dijelovi su stvari namijenjene zamjeni, popravku ili ugradnji na brodu na kojem se nalaze

9. osobne stvari članova posade su odjeća, stvari za svakodnevnu uporabu i drugi predmeti uključujući novac koji članovi posade imaju na brodu;

10. Procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku (u daljnjem tekstu: ETA) je procijenjeno vrijeme dolaska broda na peljarsku stanicu na poziciju (obalnog odnosno) lučkog peljarenja, na vez ili sidrište, ovisno što je ranije

11. Stvarno vrijeme dolaska broda u luku (u daljnjem tekstu: ATA) je vrijeme kada je brod na sidrištu oborio sidro, istegao sidreni lanac i istakao sidrene oznake, te putem radio stanice potvrdio vrijeme i poziciju sidrenja, odnosno vrijeme dolaska broda na peljarsku stanicu ako brod uplovljava u luku uz pomoć peljara, odnosno ako brod uplovljava bez peljara vrijeme priveza na odobrenom vezu, ovisno što je ranije.

12. Procijenjeno vrijeme odlaska broda iz luke (u daljnjem tekstu: ETD) je procijenjeno vrijeme odlaska broda na peljarsku stanicu na poziciju (obalnog odnosno) lučkog peljarenja, odlaska broda sa veza ili sidrišta, ovisno što je ranije.

13. Stvarno vrijeme odlaska broda iz luke (u daljnjem tekstu: ATD) je vrijeme kada je brod na sidrištu podignuo sidro, te putem radio stanice potvrdio vrijeme odlaska, odnosno vrijeme odveza na odobrenom vezu, ovisno što je kasnije.

14. Veza brod/luka je uzajamno djelovanje koje nastaje kada je brod pod izravnim i neposrednim utjecajem postupaka koji uključuju kretanje osoba i roba ili pružanje lučkih usluga na brodu ili sa broda.

15. Brod na sidrištu je brod u lučkom ili drugom području u nadležnosti luke ali ne na vezu, a koji ima uspostavljenu vezu brod/luka.

16. pomorski agent je pravna ili fizička osoba koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i odgovarajućih podzakonskih propisa koja je ovlaštena u ime i za račun broda obavljati poslove prihvata i/ili otpreme broda uključujući razmjenu podataka, dokumenata i isprava.

17. SafeSeaNet je pomorski informacijski sustav Europske unije za razmjenu podataka u pomorskom prometu u skladu s propisima iz članka 1. ovog Pravilnika;

18. Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) (u daljnjem tekstu: CIMIS) je informacijski sustav kojim se osigurava elektroničko poslovanje u prihvatu i otpremi brodova između korisnika sustava u Republici Hrvatskoj i razmjena podataka sa SafeSeaNet sustavom;

19. Ovlašteni korisnik je osoba koja je ovlaštena ili dužna poduzimati sve ili neke radnje u postupcima koje provodi nacionalno ovlašteno tijelo i lučke kapetanije sukladno odredbama ovog Pravilnika, posebnih propisa ili međunarodnih ugovora;.

20. službeni postupak prijave je postupak dostave, prikupljanja i razmjene podataka, dokumenata i isprava u pomorskom prometu, koji se moraju dostaviti nacionalnom ovlaštenom tijelu u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te s time povezani upravni i neupravni postupci prihvata ili otpreme broda, sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s brodova u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka;

21. Nacionalno ovlašteno tijelo (u daljnjem tekstu: NCA) je tijelo koje uspostavlja i održava nacionalni SafeSeaNet informacijski sustav za prikupljanje, pohranjivanje i razmjenu podataka u pomorskom prometu sa i među korisnicima sustava- uprava nadležna za sigurnost pomorske plovidbe Ministarstva;

22. linijski pomorski promet je niz učestalih putovanja broda između dviju ili više luka u skladu s plovidbenim redom odobrenim prema posebnim propisima kojima se uređuje linijski pomorski prijevoz

23. opasne tvari su tvari određene propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu

24. onečišćujuće tvari su tvari određene propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu

25. drvo na palubi – je teret kako je definiran propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu

26. kruti rasuti tereti – je teret kako je definiran propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu

27. otpad je otpad kako je definiran propisom kojim se uređuje način i uvjeti održavanja reda u lukama;

28. ostaci tereta su ostaci od tereta kako su definirani propisom kojim se uređuje način i uvjeti održavanja reda u lukama;

29. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

30. Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo,

31. Ovlaštenik koncesije je prava ili fizička osoba koje temeljem ugovora o koncesiji ovlaštena obavljati gospodarsku djelatnost u luci,

32. Krcatelj je naručitelj ili od njega određena osoba koja na temelju ugovora o prijevozu stvari predaje stvari prijevozniku radi prijevoza.

II. SLUŽBENI POSTUPAK PRIJAVE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Najava dolaska broda

Članak 4.

(1) Brod u međunarodnoj plovidbi mora najaviti dolazak u luku kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom.

(2) Najava iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke, dokumente i isprave iz Priloga I-1 ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Najava dolaska broda iz stavka 1. ovog članka dostavlja se najmanje 24 sata prije ETA ili najkasnije po isplovljenju iz prethodne luke ako je trajanje putovanja kraće od 24 sata ili ako luka odredišta nije poznata u trenutku isplovljenja iz prethodne luke ili je promijenjena za vrijeme putovanja, odmah po saznanju tih podataka.

Prijava dolaska broda

Članak 5.

(1) Brod u međunarodnoj plovidbi mora dostaviti podatke, dokumente i isprave o brodskim zalihama, osobnim stvarima članova posade i zdravstvenom stanju osoba na brodu lučkoj kapetaniji i nadležnim tijelima državne uprave.

(2) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. definirani su Prilogom II ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se najkasnije 12 sati nakon ATA, ili ranije na zahtjev nadležnih tijela.

Dozvola dolaska/odlaska broda iz luke

Članak 6.

(1) Kada u službenom postupku prijave lučka kapetanija utvrdi da u skladu s odredbama ovog Pravilnika i posebnim propisima brod u međunarodnoj plovidbi ne može biti prihvaćen ili otpremljen iz luke ili ne može pristati u luku odnosno uploviti u unutarnje morske vode odnosno teritorijalno more odnosno kada se ne može dozvoliti tom brodu dolazak ili odlazak u odnosno iz luke o istome će lučka kapetanija izdati pisanu obavijest brodu.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija izdaje i kada brod u međunarodnoj plovidbi ne dostavi sve propisane podatke, dokumente i isprave točno i cjelovito.

Izdavanje dozvole za slobodan promet s obalom

Članak 7.

(1) Kapetanija temeljem zaprimljenih podataka, dokumenata i isprava iz odredbi ovog Pravilnika brodu u međunarodnoj plovidbi koji je došao u luku izdaje Odobrenje za slobodan promet s obalom.

(2) Odobrenje za slobodan promet s obalom izdaje se kada su ispunjeni svi uvjeti za prihvat broda u skladu s odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa.

(3) Odobrenje za slobodni promet s obalom moraju tražiti i brodovi u nacionalnoj plovidbi ako su tijekom putovanja došli u fizičku vezu s pomorskim objektom u međunarodnoj plovidbi.

(4) Odobrenje za slobodni promet s obalom sadrži: ime broda, zastavu pripadnosti, pozivni znak, IMO broj, MMSI broj, luku upisa, bruto tonažu, ime i prezime zapovjednika, ime/naziv brodara, ime/naziv agenta, datum i ATA, prethodnu luku pristajanja, vrstu tereta, ukupan broj osoba na brodu, te datum i vrijeme izdavanja.

Prijava odlaska broda

Članak 8.

(1) Brod u međunarodnoj plovidbi prilikom odlaska mora dostaviti podatke, dokumente i isprave lučkoj kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom.

(2) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. definirani su Prilogom I-1 ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Podaci, dokumenti i isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se najkasnije 1 sat prije ETD.

Izdavanje dozvole odlaska broda

Članak 9.

(1) Kapetanija temeljem zaprimljenih podataka, dokumenata i isprava iz odredbi ovog Pravilnika brodu u međunarodnoj plovidbi koji isplovljava iz luke izdaje Dozvolu odlaska broda.

(2) Dozvola odlaska broda izdaje se kada su ispunjeni svi uvjeti za otpremu broda u skladu s posebnim propisima.

(3) Dozvola odlaska broda sadrži: ime broda, bruto tonažu, zastavu pripadnosti, luku upisa, ime i prezime zapovjednika, pozivni broj, IMO broj, MMSI broj, ukupan broj osoba na brodu, luku odlaska, datum i ETD, te prvu odredišnu luku.

(4) Dozvola odlaska broda pored podataka iz stavka 3. ovog članka sadrži i popis prethodnih luka odlazaka ukoliko se radi o lukama u Republici Hrvatskoj.

III. SLUŽBENI POSTUPAK PRIJAVE BRODA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Članak 10.

(1) Brod koji prevozi putnike u nacionalnoj plovidbi i ribarski brod, osim broda u linijskom pomorskom prometu, mora prijaviti odlazak iz luke, te pritom dostaviti lučkoj kapetaniji sljedeće podatke:

(a) NIB ili IMO broj

(b) broj putnika iskrcanih u luci odlaska

(c) broj putnika ukrcanih u luci odlaska

(d) broj putnika zadržanih na brodu u luci odlaska (u tranzitu),

(e) sljedeća luka

(f) ETA u sljedeću luku

(g) ETD iz slijedeće luke.

(2) Prijava odlaska iz stavka 1. ovog članka dostavlja se prilikom isplovljenja, a najkasnije 15 minuta nakon isplovljenja, te predstavlja najavu dolaska u sljedeću luku.

(3) Brod iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka iz Prijave odlaska u rokovima iz stavka 2. ovog članka, a osobito promjenu slijedeće luke i promjenu ETA ukoliko je odstupanje veće od 30 minuta.

(4) Dostavom podataka iz stavka 1. i 3. ovog članka brod potvrđuje Prijavu dolaska u slijedeću luku.

(5) Smatra se da su prijave iz ovog članka dostavljene ukoliko sadrže točne i cjelovite podatke.

(6) Detaljnu specifikaciju podataka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo objavljuje na CIMIS portalu.

Članak 11.

(1) Brod koji prevozi teret u nacionalnoj plovidbi, osim broda u linijskom pomorskom prometu, mora prijaviti odlazak iz luke, te pritom dostaviti lučkoj kapetaniji sljedeće podatke:

(a) NIB ili IMO broj

(b) vrsta i količina tereta ukrcana u luci odlaska

(c) vrsta i količina tereta iskrcana u luci odlaska

(d) vrsta i količina tereta zadržana na brodu u luci odlaska (u tranzitu),

(e) sljedeća luka

(f) ETA u sljedeću luku

(g) ETD iz sljedeće luke..

(2) Prijava odlaska iz stavka 1. ovog članka dostavlja se prilikom isplovljenja, a najkasnije 15 minuta nakon isplovljenja, te predstavlja najavu dolaska u sljedeću luku.

(3) Brod iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka iz Prijave odlaska u rokovima iz stavka 2. ovog članka, a osobito promjenu sljedeće luke i promjenu ETA ukoliko je odstupanje veće od 30 minuta.

(4) Dostavom podataka iz stavka 1. i 3. ovog članka brod potvrđuje Prijavu dolaska u luku.

(5) Odredbe ovog članka ne odnose se na teret opasnih i onečišćujućih tvari.

(6) Detaljnu specifikaciju podataka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo objavljuje na CIMIS portalu.

Članak 12.

(1) Brod koji je plovio u međunarodnoj plovidbi, te potom nastavio plovidbu u nacionalnoj plovidbi, osim brodova u linijskom pomorskom prometu, dužan je pored podataka iz članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika dostavljati svaku promjenu i drugih podataka koje je dostavio u skladu s odredbama članka 4. i 13. ovog Pravilnika tijekom plovidbe u međunarodnoj plovidbi koji nisu sadržani u odredbama članaka 10.i članka 11 ovog Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se do dostave najave odlaska broda u međunarodnoj plovidbi ili do zaprimanja izviješća o prestanku carinskog nadzora nad brodom.

IV. POSEBNI SLUŽBENI POSTUPCI PRIJAVE

Prošireni inspekcijski pregled

Članak 13.

(1) Brod koji je raspoloživ za prošireni inspekcijski pregled u skladu s posebnim propisima kojima su uređena pitanja inspekcijskog pregleda brodova, a plovi u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi mora najaviti dolazak u luku ili na sidrište lučkoj kapetaniji.

(2) Najava iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke, dokumente i isprave iz Priloga I-2 ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Najava dolaska broda iz stavka 1. ovog članka dostavlja se najmanje 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda u luku (ETA) ili najkasnije po isplovljenju iz prethodne luke ako je trajanje putovanja kraće od 72 sata.

Prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari

Članak 14.

(1) Brod koji prevozi ili namjerava prevoziti opasne ili onečišćujuće tvari, drvo na palubi ili krute rasute terete u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi mora lučkoj kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom dostaviti odgovarajuće podatke, dokumente i isprave u skladu s propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu, kao i podatke koje sadržava IMO FAL obrazac 7.

(2) Krcatelj, odnosno ovlaštenik koncesije dužni su podatke, dokumente i isprave u prijevozu opasnih ili onečišćujućih tvari dostavljati tijelu koje upravlja lukom i lučkoj kapetaniji u skladu s propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu.

(3) Tijelo koje upravlja lukom dužno je podatke, dokumente i isprave u prijevozu opasnih ili onečišćujućih tvarima dostavljati lučkoj kapetaniji u skladu s propisom kojim se uređuje rukovanje, ukrcavanje, iskrcavanje i prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu.

Prijavljivanje otpada i ostataka tereta

Članak 15.

(1) Brod, osim ribarskog i javnog broda, u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi kada namjerava uploviti u luku mora dostaviti kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom podatke, dokumente i isprave o krutom i tekućem otpadu, zauljenim vodama, fekalijama i ostacima tereta s broda kao i svim drugim tvarima koje onečišćuju more i obalu u skladu s posebnim propisom o sadržaju informacije o brodskom otpadu, načinu dostave i čuvanja, te rokovima za dostavu.

(2) Tijelo koje upravlja lukom mora podatke, dokumente i isprave u vezi krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s broda kao i svim drugih tvari koje onečišćuju more i obalu prijevozu opasnih ili onečišćujućih tvarima dostavljati lučkoj kapetaniji i brodu u skladu s propisom kojim se uređuje red u lukama i drugim dijelovima unutarnjih morskih voda u pogledu sigurnosti plovidbe i zaštite od onečišćenja.

Prijavljivanje podataka o sigurnosnoj zaštiti

Članak 16.

(1) Brod na koji se primjenjuju odredbe posebnog propisa kojima je uređena sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka, u nacionalnoj ili međunarodnoj plovidbi, kada namjerava uploviti u luku mora dostaviti kapetaniji i tijelu koje upravlja lukom podatke, dokumente i isprave o sigurnosnoj zaštiti u skladu s tim posebnim propisom i Prilogom I-3 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Kapetanija i luka na koje se primjenjuju odredbe posebnog propisa kojima je uređena sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka podatke i dokumente o prihvatljivosti prijave sigurnosne zaštite i Deklaraciju o sigurnosnoj zaštiti dostavljaju i sklapaju u skladu s posebnim propisom.

Prijava balastnih voda

Članak 17.

(1) U najavi dolaska iz članka 4. ovog Pravilnika brod je dužan dostaviti, kada je to primjenjivo prema posebnim propisima, podatke, obrasce i dokumente u svezi upravljanja balastnim vodama.

V. SLUŽBENI POSTUPAK PRIJAVE BRODOVA U LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Članak 18.

(1) Plovidbeni red odobren u skladu s posebnim propisima smatra se najavom dolaska odnosno odlaska broda u nacionalnoj plovidbi u linijskom pomorskom prometu za potrebe ovog Pravilnika pri čemu se vrijeme uplovljenja odnosno vrijeme isplovljenja utvrđeno plovidbenim redom smatra ETA odnosno ETD.

(2) Plovidbeni red odobren u skladu s posebnim propisima smatra se prethodnom najavom dolaska odnosno odlaska broda u međunarodnoj plovidbi u linijskom pomorskom prometu za potrebe ovog Pravilnika pri čemu se vrijeme uplovljenja i vrijeme isplovljenja utvrđeno plovidbenim redom smatra ETA i ETD-om.

(3) Brod iz stavka 1. i 2. ovog članka dužan je najaviti dolazak odnosno odlazak u/iz luka dostavom odobrenog plovidbenog reda.

(4) Najava iz stavka 2. ovog članka dostavlja se najkasnije tri dana prije početka primjene plovidbenog reda, a za cjelokupni vremenski period trajanja odobrenja, te mora sadržavati broj linije, ime broda, ime zamjenskog broda i IMO broj odnosno NIB, luke ticanja, ETA, ETD.

(5) Brod iz stavka 1. i 2. ovog članka mora dostaviti svaku promjenu podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 3. ovog članka, a osobito u sljedećim slučajevima:

a. promjene u provedbi odobrenog plovidbenog reda

b. dodatna putovanja

c. otkaz putovanja odnosno prekid plovidbe

d. promjena ETD ili ETA veća od 30 minuta

e. promjene broda

f. uvođenja dodatnog broda u određenu liniju.

(6) Dostavu podataka iz stavka 5. ovog članka brod je dužan osigurati neposredno po saznanju promjena, a najkasnije prije stupanja tih promjena u primjenu.

Članak 19.

1) Brod koji obavlja linijski pomorski promet u nacionalnoj plovidbi Prijavu odlaska iz luke odnosno prijavu dolaska u luku iz članka 11. ovog Pravilnika dužan je dostaviti najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja.

2) Brod bruto tonaže veće od 300 koji obavlja linijski pomorski promet u nacionalnoj plovidbi Prijavu odlaska iz luke odnosno prijavu dolaska u luku dostavlja u skladu s odredbama članka 10. ovog Pravilnika.

3) Brod bruto tonaže manje od 300 koji obavlja linijski pomorski promet u nacionalnoj plovidbi Prijavu odlaska iz luke odnosno prijavu dolaska u luku iz članka 10. ovog Pravilnika dužan je dostaviti najkasnije u roku od 12 sati od isplovljenja odnosno uplovljenja.

4) Brod koji obavlja linijski pomorski promet u međunarodnoj plovidbi najavu i prijavu dolaska odnosno odlaska u/iz luke dostavlja u skladu s odredbama Glave II. ovog Pravilnika.

Članak 20.

(1) Iznimno od odredbe članka 19. stavak 2. ovog Pravilnika, brod bruto tonaže veće od 300 koji obavlja linijski pomorski promet u nacionalnoj plovidbi broj putnika iz članka 10. ovog Pravilnika može dostaviti najkasnije u roku od 12 sati pod uvjetom da kompanija koja obavlja linijski pomorski promet ima unutarnji sustav kako bi osigurala mogućnost elektroničkog slanja tih informacija lučkoj kapetaniji na zahtjev 24 sata na dan bez odlaganja;

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka NCA će na zahtjev kompanije izdati izuzeće za pojedini brod na pojedinoj liniji.

(3) NCA će oduzeti izuzeće odobreno u skladu sa stavkom 2. ovog članka ukoliko utvrdi da kompanija ne udovoljava propisanim uvjetima.

(4) NCA dostavlja Komisiji popis kompanija i brodova kojima je odobreno izuzeće prema ovom članku te sva ažuriranja tog popisa.

(5) Iznimno od odredbe članka 19. stavak 4. odredbe ovog članka mogu se primijeniti i na brodove veće od 300 bruto tona koji obavljaju linijski pomorski promet u međunarodnoj plovidbi kada međunarodna redovna linija prometuje između dviju ili više država, od kojih je najmanje jedna država članica Europske unije.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka zahtjev za izuzećem podnosi država članica Europske unije čiju zastavu brod vije ili obalne države kojima se odvija plovidba broda.

(7) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na:

a. linijski pomorski promet odobren za period kraći od jednog mjeseca;

b. putovanja u linijskom pomorskom prometu koja traju više od 12 sati.

VI. EVIDENCIJA PUTNIKA KOJI PLOVE NA PUTNIČKIM BRODOVIMA U I IZ HRVATSKIH LUKA

Članak 21.

Za potrebe ove glave pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

osobe su svi ljudi na brodu, neovisno o njihovoj dobi;

putnički brod je putnički brod i brzi putnički brod kako su definirani Pomorskim zakonikom

evidentičar putnika je odgovorna osoba na kopnu koju je odredila kompanija radi ispunjavanja obveza sukladno ISM Pravilniku ili osoba na kopnu koju je odredila kompanija kao osobu odgovornu za vođenje evidencije o podacima o osobama koje su se ukrcale na putnički brod kompanije;

zaštićeno morsko područje je morsko područje zaštićeno od utjecaja otvorenog mora u kojem se brod ni u kojem trenutku ne udaljava više od šest nautičkih milja od mjesta zakloništa gdje se mogu iskrcati osobe u slučaju brodoloma i u čijoj su blizini osigurana sredstva za traganje i spašavanje;

linijski prijevoz je niz putovanja broda koji plovi između dvije ili više istih luka u skladu s objavljenim plovidbenim redom ili tako da je plovidba u toj mjeri redovna i učestala da predstavlja prepoznatljiv sistematski slijed;

nadležno tijelo je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

ISM pravilnik je Međunarodni pravilnik o upravljanju sigurnošću koji je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO) Rezolucijom Skupštine A.741(18) od 4. studenoga 1993. godine, kako je izmijenjen i dopunjen.

Članak 22.

(1) Prije isplovljenja putničkog broda kompanija je dužna utvrditi broj osoba na putničkom brodu.

(2) Broj osoba iz stavka 1. ovog članka mora, prije isplovljenja broda, biti poznat zapovjedniku putničkog broda, te kompanijskom evidentičaru putnika ili uveden u sustav koji je u tu svrhu na kopnu uspostavila kompanija.

(3) Zapovjednik putničkog broda je dužan osigurati da broj osoba na putničkom brodu ne prelazi najviši dopušteni broj osoba koje je brod ovlašten prevoziti.

Članak 23.

(1) Kompanija je dužna prikupiti sljedeće podatke o osobama na svakom putničkom brodu koji isplovljava iz hrvatske luke, kada je luka odredišta udaljena više od 20 nautičkih milja od luke polazišta:

– ime ili inicijal imena i prezime,

– spol,

– naznaka dobne skupine (odrasli, djeca ili dojenčad) kojoj svaki putnik pripada, ili starost ili godinu rođenja,

– podaci koji se odnose na potrebu posebne njege ili pomoći u hitnim slučajevima, koje podatke osoba može dobrovoljno dati.

(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka, kompanija će prikupiti prije isplovljenja, te ih dostaviti evidentičaru putnika ili unijeti u sustav koji je u tu svrhu uspostavljen na kopnu najkasnije 30 minuta nakon isplovljenja.

(3) Podaci iz članka 22. stavak 1. i stavka 1. ovog članka moraju biti dostupni nadležnim tijelima u slučaju potrebe provođenja akcije traganja i spašavanja.

Članak 24.

(1) Svaka kompanija mora za svaki brod na koji se odnosi članak 22. i 23. ove glave :

– uspostaviti sustav evidentiranja podataka o putnicima koji mora udovoljavati kriterijima navedenim u članku 25. ove glave;

– imenovati evidentičara putnika odgovornog za čuvanje i dostavu podataka u hitnim slučajevima ili kod otklanjanja posljedica pomorske nesreće.

(2) Kompanija je dužna osigurati da su podaci na koje se odnosi ova glava Pravilnika bez odlaganja dostupni nadležnim tijelima u hitnim slučajevima ili u slučaju pomorske nesreće.

(3) Osobni podaci iz članka 23. stavak 1. ove glave neće se čuvati dulje nego što je neophodno za potrebe traganja i spašavanja, te istrage pomorske nesreće.

(4) Kompanija je dužna osigurati da se informacije o osobama koje su deklarirale potrebu za posebnom njegom ili pomoći u hitnim slučajevima dostave zapovjedniku putničkog broda prije isplovljavanja.

Članak 25.

(1) Sustav evidentiranja podataka o putnicima iz članka 24. stavak 1. alineja 1. (u daljnjem tekstu: sustav) mora udovoljavati sljedećim kriterijima:

a) čitljivost – podaci moraju biti u obliku koji je jednostavan za čitanje;

b) raspoloživost – podaci moraju biti lako dostupni nadležnim tijelima za koje su podaci relevantni;

c) jednostavnost – sustav mora biti takav da ne uzrokuje nepotrebno produljenje vremena ukrcaja ili iskrcaja putnika;

d) sigurnost – informacije moraju biti zaštićene na odgovarajući način od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili neodobrenog pristupa, izmjene ili objave podataka.

(2) Sustavi koji se vode za iste ili slične linije moraju biti kompatibilni.

(3) Sustav odobrava Ministarstvo.

(4) Ministarstvo provodi provjere ispravnog djelovanja sustava, te u slučaju utvrđivanja nedostataka nalaže mjere za njihovo uklanjanje.

Članak 26.

(1) Kada to traže razlozi sigurnosti plovidbe, Ministarstvo može odlučiti proširiti primjenu članka 24. ove glave i na brodove koji plove na linijama gdje je luka odredišta udaljena manje od 20 nautičkih milja od luke polazišta.

(2) Za međunarodna putovanja između luka u Republici Hrvatskoj i luka u državi članici Europske unije, odluka Ministarstva iz stavka 1. ovog članka donosi se uz prethodno usuglašavanje s nadležnim tijelima odnosne države.

Članak 27.

(1) Ministarstvo može izuzeti od primjene članka 22. stavka 2. ove glave, u pogledu dostave podataka kompanijskom evidentičaru putnika ili uvođenju u sustav koji se u tu svrhu uspostavlja na kopnu, brod koji isplovljava iz hrvatske luke i plovi u zaštićenom morskom području, odnosno brod na redovnim linijama ako putovanje traje kraće od jednog sata.

(2) Ministarstvo može izuzeti od primjene članka 24. ove glave brod koji plovi u zaštićenom morskom području između dviju luka ili u i iz iste luke bez međuuplovljenja.

(3) Izuzeća iz stavka 1. i 2. ovog članka odobrit će se uz suglasnost države zastave broda.

(4) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, Ministarstvo će bez odlaganja izvijestiti Europsku komisiju o svojoj odluci o davanju izuzeća uz odgovarajuće obrazloženje.

(5) Linijski prijevoz u područjima gdje je vjerojatnost da značajna valna visina na godišnjoj razini prelazi 2 metra manja od 10% i:

– kada putovanje na prelazi približno 30 nautičkih milja od luke polazišta do luke odredišta ili

– kada linijski prijevoz prvenstveno služi osiguranju povezivanja otočnog stanovništva s kopnom,

– kada prikupljanje informacija sukladno članku 24. ove glave ne bi bilo praktično, Ministarstvo može zatražiti od Europske komisije da u cijelosti ili djelomično ukine predmetni zahtjev u odnosu na brodove i kompanije na predmetnim linijama.

(6) Ministarstvo će uz zahtjev iz stavka 4. ovog članka podastrijeti dokaze o nepraktičnosti primjene odredbe članka 24., kao i podatke o organizaciji i sredstvima službe za traganje i spašavanje i službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom u odnosnim područjima, dostupnosti vremenske prognoze, te organizaciji kompanijske službe sigurnosti.

(7) Ministarstvo neće odobriti niti predložiti izuzeća sukladno odredbama ovog članka za brodove trećih država stranaka SOLAS konvencije, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena, kada država čiju zastavu brod vije sukladno odredbama SOLAS konvencije nije suglasna sa takvim izuzećem.

VII. OSTALI SLUŽBENI POSTUPCI PRIJAVE

Članak 28.

Brod mora bez odlaganja prijaviti kapetaniji svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, te utječe na onečišćenje mora, a najkasnije jedan sat po ATA dostavom prijave.

Članak 29.

(1) Tijelo koje upravlja lukom i peljar dužni su bez odlaganja izvijestiti lučku kapetaniju o očitim nepravilnostima na brodu uočenim tijekom redovitih dužnosti, a koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe broda ili predstavljati opasnost od onečišćenja morskog okoliša.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

a. podatke o brodu (ime, identifikacijski broj IMO, pozivni znak i zastavu),

b. podatke o plovidbi (posljednja luka, luku dolaska),

c. opis očitih nepravilnosti utvrđenih na brodu.

Raspored sidrenja i priveza

Članak 30.

(1) U službenom postupku prijave dolaska broda u međunarodnoj plovidbi i brodova u linijskom prometu u luku tijelo koje upravlja lukom dužno je kapetaniji dostaviti podatak o mjestu za privez uz operativnu obalu, odnosno mjestu na lučkom sidrištu najmanje jedan sat prije ETA.

(2) Ukoliko se mjesto za privez iz stavka 1. ovog članka nalazi izvan područja graničnog prijelaza tijelo koje upravlja lukom dostavlja taj podatak lučkoj kapetaniji.

Podaci o peljarenju

Članak 31.

Brod i peljarsko društvo dužni su dostavljati podatke nadležnoj lučkoj kapetaniji u skladu s odredbama posebnog propisa kojim je uređeno pomorsko peljarenje.

VIII. NAČIN I UVJETI DOSTAVE PODATAKA, ISPRAVA I DOKUMENATA

Članak 32.

Za potrebe ove glave pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1) Elektronički prijenos podataka je proces prijenosa digitalno kodiranih informacija uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu;

2) Elektroničko poslovanje je provedba službenog postupka prijave elektroničkim prijenosom podataka pomoću sustava elektroničke razmjene podataka ili uporabom web-aplikacije, uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa, informatičke opreme, sigurnih telekomunikacijskih kanala, računalnih mreža, aplikativnih sustava i drugih alata elektroničkog poslovanja.

3) Sustav elektroničke razmjene podataka je sustav za razmjenu standardiziranih poruka s nacionalnim ovlaštenim tijelom i lučkim kapetanijama za provedbu službenog postupka prijave,

4) Elektronička razmjena podataka je prijenos podataka između dva računalna sustava elektroničkim putem u skladu sa standardima koje u skladu s odredbama ovog Pravilnika određuje nacionalno ovlašteno tijelo.

5) standardizirana poruka je poruka unaprijed utvrđena i prihvaćena za elektroničku razmjenu podataka u provedbi službenog postupka prijave.

Članak 33.

(1) U službenom postupku prijave podaci, dokumenti i isprave dostavljaju se uz ime, prezime i potpis ovlaštenog korisnika.

(2) Smatra se da je službeni postupak prijave obavljen ukoliko prijava sadrži točne i cjelovite podatke, sve u cijelosti popunjene obrasce i odgovarajuće dokumente i isprave, odnosno preslike dokumenata i isprava kako su propisane odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa.

(3) Ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačije određeno, brod i drugi ovlašteni korisnici dužni su dostaviti svaku izmjenu podataka, dokumenata i isprava dostavljenih u skladu s odredbama ovog Pravilnika odmah po njihovom saznanju.

Članak 34.

(1) Uprava nadležna za sigurnost plovidbe Ministarstva i lučke kapetanije kao nacionalno ovlašteno tijelo (NCA) osiguravaju uslugu elektroničkog poslovanja i njezinu javnu dostupnost Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom – CIMIS koji se sastoji od CIMIS Web aplikacije i e-FAL sustavom elektroničke razmjene podataka.

(2) Ovlašteni korisnik je dužan koristiti uslugu elektroničkog poslovanja iz stavka 1. ovog članka na način i prema uvjetima kako su utvrđeni odredbama ovog Pravilnika:

a) vlastitim sustavom elektroničke razmjene podataka kompatibilnim sa CIMIS sustavom, te se kao vanjski korisnik povezati sa CIMIS sustavom na način koji omogućuje razmjenu standardiziranih poruka putem e-FAL usluge, ili

b) izravnom uporabom CIMIS Web aplikacije.

(3) Ovlašteni korisnici dužni su službeni postupak prijave u skladu s odredbama ovog Pravilnika, osim odredbi Glave VI. ovog Pravilnika, obavljati elektroničkim poslovanjem.

(4) Sustavi iz stavka 1. ovog članka čine jedinstveno sučelje za elektroničko poslovanje u pomorskom prometu.

Članak 35.

(1) NCA određuje način uporabe sustava CIMIS te zadržava pravo njegove izmjene.

(2) Sustav iz stavka 1. ovog članka koriste se sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi NCA te koje imaju obvezujuću snagu.

(3) Korisničke upute, tehnička dokumentacija i specifikacije za primjenu i korištenje sustava, te razmjenu standardiziranih poruka sa sustavima iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuju na portalu sustava CIMIS.

(4) Radi osiguranja elektroničkog poslovanja NCA vodi i ažurira registar matičnih podataka i evidencija kako su utvrđeni Prilogom III. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 36.

(1) Sustav CIMIS mogu koristiti isključivo ovlašteni korisnici koji imaju odobrenje za elektroničko poslovanje izdano od strane NCA.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se temeljem pisanog zahtjeva ovlaštenog korisnika koji sadrži:

– naziv ili ime i prezime ovlaštenog korisnika

– adresa sjedišta ili prebivališta

– matični broj ili OIB

– način korištenja CIMIS-a (sukladno čl 34. stavak 2. točka a) ili b))

– tip korisnika – pravna osnova za službeni postupak prijave (npr. tijelo koje upravlja lukom, pomorski agent, brodar, i drugo)

– ime i prezime, te kontakt podaci odgovorne osobe

– ime, prezime i OIB, te kontakt podaci administratora (u slučaju iz članka 34. stavak 2. točka a))

– ime, prezime i OIB ovlaštenog/ih djelatnika – fizičkih osoba korisnika sustava

– kontakt – podaci ovlaštenih djelatnika.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovog članka dužan je navesti sve činjenice i okolnosti te podnijeti isprave i druge dokaze potrebne za donošenje odobrenja te osobito podnijeti potpune i točne podatke o djelatnicima koji su ovlašteni poduzimati radnje u postupcima koje provodi NCA.

(4) Za identifikaciju potpisnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa podnositelj zahtjeva dužan je osigurati mogućnost naprednog elektroničkog potpisa digitalnim certifikatom.

(5) Podnositelj zahtjeva za uporabu e-FAL usluge vlastitim sustavom elektroničke razmjene podataka dužan je u suradnji s NCA uspješno obaviti prethodno testiranje elektroničke razmjene podataka.

(6) Po ispunjenju svih uvjeta iz ovog članka NCA će ovlaštenom korisniku izdati Odobrenje elektroničko poslovanje čime se dodjeljuju korisnička prava (korisnički račun i zaporka) rada na odnosno sa CIMIS sustavom.

Članak 37.

(1) NCA vodi Evidenciju ovlaštenih korisnika odobrenja za elektroničko poslovanje u sustavu CIMIS.

(2) Ovlašteni korisnik Odobrenja je dužan odmah obavijestiti NCA o svim činjenicama koje nastanu nakon donošenja Odobrenja, a koje utječu ili mogu utjecati na njegovu valjanost ili sadržaj.

(3) Ovlašteni korisnik odobrenja je dužan obavijestiti NCA o izmjeni ili dopuni podataka iz odobrenja i Evidencije iz stavka 1. ovoga članka. Izmjena ili dopuna podataka provodi se unosom odgovarajućih podataka u Evidenciju ovlaštenih korisnika odobrenja za elektroničko poslovanje.

(4) Ovlašteni korisnik odobrenja dužan je osposobiti ovlaštenog djelatnika za korištenje CIMIS sustava te osigurati njegovo zakonito i pravilno postupanje.

(5) Ovlašteni korisnik odobrenja dužan je na primjereni način upozoriti ovlaštene djelatnike na posljedice neovlaštenog korištenja i svake druge zlouporabe ili nepravilnosti u vezi s korištenjem CIMIS sustava.

Članak 38.

Korisnici vlastitih sustava za elektroničku razmjenu podataka moraju prilagoditi svoje aplikativne sustave, odnosno format, veličinu i podatkovnu strukturu datoteka, te osigurati ispunjenje javno objavljene korisničke i, tehničke dokumentacije iz članka 34. stavka 3. ovog Pravilnika potrebnih za provedbu službenog postupka prijave uporabom sustava e-FAL.

Članak 39.

(1) Za potpisivanje podataka koji se razmjenjuju u okviru sustava CIMIS i koje određuje NCA, ovlašteni korisnici Odobrenja mogu koristiti isključivo napredni elektronički potpis u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje elektroničko poslovanje i postupanje u elektroničkom okruženju.

(2) NCA prihvaća digitalne certifikate izdane od davatelja usluga certificiranja sukladno propisima koji uređuju evidenciju davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa.

(3) Pri provedbi upravnih i neupravnih postupaka u službenom postupku prijave NCA i lučke kapetanije mogu koristiti elektronički potpis koji zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata uprave nadležne za sigurnost plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija.

Članak 40.

(1) NCA u izvornom, elektroničkom obliku pohranjuje i čuva sve elektroničke zapise nastale tijekom provedbe službenog postupka prijave u elektroničkom poslovanju i ti se podaci, dokumenti i isprave smatraju vjerodostojnima.

(2) Pomorski agent i tijelo koje upravlja lukom dužni su podatke, dokumente i isprave zaprimljene za potrebe službenog postupka prijave u konvencionalnom obliku čuvati 3 mjeseca za potrebe verifikacije.

Članak 41.

(1) NCA razmjenjuje podatke, dokumente i isprave odnosno elektroničke zapise koji su predmet ovog Pravilnika s drugim tijelima javne vlasti, a na njihov zahtjev, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka i temeljem posebnih sporazuma.

(2) Razmjena podataka iz stavka 1. ovog članka koristi se za poslove javne vlasti, te se ne mogu koristiti za komercijalne svrhe.

(3) Razmjena podataka iz stavka 1. ovog članka osigurava se na načine utvrđene člankom 34. stavak 2., a u skladu s člankom 35. ovog Pravilnika i Dokumentom kontrole sučelja i funkcionalnosti SafeSeaNeta i SafeSeaNet tehničkom dokumentacijom u skladu s Direktivom 2002/59/EC kako je izmijenjena i dopunjena.

Izuzeća u izvanrednim slučajevima

Članak 42.

(1) Ako iz tehničkih razloga ovlašteni korisnik nije u mogućnosti službeni postupak prijave obaviti u skladu s odredbama Glave VII. ovog Pravilnika isti je dužan faksom, elektroničkom poštom, osobnom dostavom ili na drugi način dostaviti propisane podatke, dokumente i isprave lučkoj kapetaniji odnosno tijelu koje upravlja lukom u propisanim rokovima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka brod je dužan o istome obavijestiti VTS Hrvatsku putem brodske radiostanice, dok su drugi ovlašteni korisnici dužni obavijestiti nadležnu lučku kapetanij(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ovlašteni korisnik je dužan popuniti i ovjeriti odgovarajuće obrasce Najave dolaska (NOA), Prijave dolaska, Najave odlaska (NOD), Prijave odlaska, te IMO FAL obrasce koje NCA objavljuje na CIMIS portalu.

(4) U slučaju iz članka 1. ovog članka Prijava dolaska dostavlja se lučkoj kapetaniji odmah po dolasku broda u luku. Prijava dolaska broda mora se podnijeti najkasnije u roku od 6 sati od privezivanja broda uz operativnu obalu, odnosno u roku od 12 sati od dolaska broda na lučko sidrište.

Način i uvjeti razmjene podataka s državama članicama Europske unije i Europskom komisijom

Članak 43.

(1) CIMIS je sastavni dio SafeSeaNet sustava.

(2) Na zahtjev države članice Europske unije ili po službenoj dužnosti putem SafeSeaNeta ili na drugi odgovarajući način NCA dostavlja, zaprima, pohranjuje i razmjenjuje podatke raspoložive u skladu s odredbama ovog Pravilnika nacionalnim i regionalnim pomorskim vlastima država članica Europske unije i Europskoj komisiji bez zadrške 24 sata na dan, a za potrebe sigurnosti i sigurnosne zaštite pomorske plovidbe i zaštite morskog okoliša.

(3) Upravljanje podacima iz stavka 1. ovog članka obavlja se sustavom CIMIS u skladu s Dokumentom kontrole sučelja i funkcionalnosti SafeSeaNeta i SafeSeaNet tehničkom dokumentacijom u skladu s Direktivom 2002/59/EC kako je izmijenjena i dopunjena.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji osim:

a. odredbi članka 34. u svezi primjene odredbi članka 7., 9. 10., 11., 14. stavak 1. u nacionalnoj plovidbi, 14. stavak 2. i 3., 15. stavak 1. u nacionalnoj plovidbi, 15. stavak 2., 16. stavak 1. u nacionalnoj plovidbi, 16. stavak 2., 18. stavaka 5. i 6., članka 19. stavak 1., 2., i 3. kao i u svezi primjene odredbi Glave VII. koje u pogledu istih stupaju na snagu 26. studenog 2013. godine

b. odredbe članka 34. stavak 2. točka a) koja se primjenjuje od dana objave tehničke dokumentacije za razmjenu standardiziranih poruka iz stavka 35. stavak 3. ovog Pravilnika, a najkasnije od 1. svibnja 2015. godine.

(2) Do stupanja na snagu odredbi stavka 1. točke 2. ovog članka na službeni postupak prijave redovito se primjenjuju odredbe članka 42. ovog Pravilnika.

(3) Službeni postupak prijave u skladu s člankom 42. moguć je do 1. svibnja 2015. godine od kojeg datuma se službeni postupak prijave s pravno obvezujućim učinkom može obaviti isključivo elektroničkim poslovanjem.

Klasa: 080-01/12-01/228

Urbroj: 530-04-13-22

Zagreb, 5. lipnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I-1

Najava dolaska/odlaska broda

A. Podaci o brodu:

Ime broda, vrsta broda, IMO broj, MMSI broj, pozivni znak, država zastave, luka upisa, ime i prezime zapovjednika, podaci o agentu broda (ime, tel.), Inmarsat pozivni brojevi ako su dostupni, bruto tonaža (BT), neto tonaža (NT), nosivost broda (DWT), dužina preko svega (m), Širina (m), godina gradnje, gaz broda (m), gaz na ljetnoj vodenoj liniji(m), snaga porivnog stroja kW, klasifikacijsko društvo, kategorija plovidbe, brodar, vlasnik, Ime Kompanije, Identifikacijski broj Kompanije, datum polaganja kobilice (dd,mm,yyyy), kao i drugi podaci u skladu s IMO FAL obrascem.

B. Podaci o putovanju:

Broj putovanja (voyage number), procijenjeno vrijeme dolaska (ETA), procijenjeno vrijeme odlaska (ETD), ukupan broj osoba na brodu, luka iz koje dolazi (prethodna luka), država iz koje dolazi, luka dolaska/luka odlaska, sljedeća luka, sljedeća država, mjesto najave, datum najave, pozicija broda u luci (vez ili sidrište) (port facility of arrival, if known), kratak opis putovanja (prethodne i slijedeće luke te gdje će se iskrcati preostali teret), gaz dolaska, vrijeme boravka broda u luci, kao i drugi podaci u skladu s IMO FAL obrascem.

C. Podaci o posadi:

Broj članova posade, kao i drugi podaci u skladu s IMO FAL obrascem Popisa posade

D. Podaci o putnicima:

Broj putnika, luka ukrcaja putnika, zemlja ukrcaja putnika, luka iskrcaja putnika, zemlja iskrcaja putnika, tranzitni putnik ili ne, kao i drugi podaci u skladu s IMO FAL obrascem Popisa putnika.

E. Podaci o teretu:

Kratak opis tereta, vrsta tereta, ukrcaj/iskrcaj tereta, luka u kojoj je dan izvještaj, luka ukrcaja tereta, zemlja ukrcaja tereta, luka iskrcaja tereta, zemlja iskrcaja tereta, oznake i brojevi (uključujući polazne luke pošiljke tereta), broj i vrsta pakiranja, opis robe ili HS Code (ako dostupno), bruto težina, mjerna jedinica, zemlja polaska tereta, zemlja odredišta tereta, ukrcajna jedinica, broj jedinica tereta, kao i druge podatke u skladu s IMO FAL obrascem Popisa tereta.

F. Dokumenti/isprave:

1. Svjedodžba o upisu broda u upisnik brodova (izdao, izdana, istječe)

2. Potvrda o sposobnosti broda za krcanje opasnih tvari

3. ISSC svjedodžba s datumom valjanosti i tijelom koje je istu izdalo

4. isprava o postojanju osiguranja/financijskog jamstva i periodu njegove valjanosti, te tijelu/instituciji koje je izdalo takvo jamstvo u pogledu:

a. štete zbog onečišćenja pogonskim uljem (BUNKER)

b. pokrića troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtine (WRECK)

c. građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem (CLC).

d. Izjava o sustavu protiv obrastanja (ANTI-FOULING)

Napomena: Najavu odlaska čine podaci, dokumenti i isprave koji su se izmijenili u odnosu na dostavljene prilikom Najave dolaska.

PRILOG I-2

Prošireni inspekciji pregled

Pored podataka iz Priloga I-1 za tankere dostaviti i:

1. oblik trupa: jednostruka oplata, jednostruka oplata sa SBT, dvostruka oplata

2. planirani statutarni pregledi te veći radovi na održavanju i popravci koje treba obaviti u luci odredišta,

3. datum posljednjeg proširenog inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma,

4. stanje tankova tereta i balasta: puni, prazni, inertirani, obujam i vrsta tereta.

PRILOG I-3

Sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka

pozicija broda u trenutku slanja podataka, ime i prezime SSO, ime i prezime CSO, 24 satni kontakt podaci CSO, stupanj sigurnosti broda, posljednjih 10 luka u koje je brod uplovio s datumom od-do, državom luke, UNLOCODE (ako raspoloživ), lučko postrojenje, stupanj sigurnosti, primarni razlog dolaska broda u luku, posjeduje li brod odobreni SSP, posebne ili dodatne mjere sigurnosne zaštite iznad onih u odobrenom SSP,

navesti brod-brod aktivnosti u posljednjih 10 luka na lučkim postrojenjima, da li su tijekom navedenih brod-brod aktivnosti poštivane procedure iz odobrenog SSP, Ako ne, navesti datum od-do, poziciju broda ili long/lat, vrstu brod-brod aktivnosti, primjenjene mjere sigurnosne zaštite, dodatne obavijesti koje se odnose na sigurnosnu zaštitu, identifikacija osobe koja pruža podatke (zapovjednik, SSO, CSO, agent), da li brod posjeduje valjanu ISSC ako da podaci o Međunarodnoj svjedodžbi o sigurnosnoj zaštiti broda (datum valjanosti svjedodžbe, naziv tijela koje ju je izdalo), ako ne: obrazloženje, popis posade u privitku da/ne, popis putnika u privitku da/ne.

odnosno dostavom podataka kako su navedeni u Obrascu kako slijedi:


PRILOG II

Prijava dolaska broda

(a) Izjava o brodskim zalihama

(b) Izjava o osobnim stvarima članova posade

(c) knjiga popisa posade (brodovi hrvatske državne pripadnosti)

(d) IMO FAL obrazac Međunarodne izjave o zdravstvenom stanju osoba na brodu

(e) dan i sat dolaska (ATA)

(f) gaz dolaska pramac

(g) gaz dolaska krma

(h) sljedeća luka

Izjave moraju osobito u pogledu sadržaja, potpisnika i tehničkih pojedinosti biti onakvi kako su propisani Konvencijom o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu iz 1965. godine (IMO FAL Convention 1965), kako je izmijenjena i dopunjena.

PRILOG III.

Popis registara identifikatora, matični i referentnih podataka:

(1) Popis luka:

a. ime luke

b. registar jedinstvenih kodova luke: stalni UNLOCOD ili privremeni UNLOCOD odnosno nacionalni broj luke (NBL)

c. jedinstveni popis vezova i sidrišta

d. država luke

(2) Registar jedinstvenih oznaka putovanja broda (VOYAGE ID)

(3) Registar jedinstvenih oznaka ticanja luka (PORT CALL ID)

(4) Registar referentnih podataka o stvarnom (ATA, ATD) i najavljenom (ETA, ETD) vremenu dolaska i odlaska brodova

(5) Evidencija opasnih brodova – brodova koji ispunjavaju dolje navedene kriterije, te se smatra da time predstavljaju potencijalnu opasnost za pomorski promet ili prijetnju pomorskoj sigurnosti, sigurnosti pojedinaca ili okoliša:

(a) brodovi koji su tijekom svoga putovanja:

a. sudjelovali u nesrećama ili nezgodama na moru kako su definirane posebnim propisom ili

b. nisu ispunili zahtjeve ovog Pravilnika o službenom postupku prijave, ili

c. nisu poštovali primjenjive propise za sustave usmjerene i odijeljene plovidbe i VTS sustave pod nadležnošću države članice Europske unije;

(b) brodovi za koje postoji dokaz ili vjerojatni dokaz o namjernom ispuštanju nafte ili drugim kršenjima MARPOL Konvencije u području nadležnosti država članica Europske unije;

(c) brodovi kojima je odbijen pristup lukama država članica Europske unije ili koji su predmet prijave države članice Europske unije sukladno posebnim propisima o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe.

(d) brodovi koji nisu obavijestili o potvrdama o osiguranju ili financijskim jamstvima u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i međunarodnim pravilima, ili ih nemaju;

(e) brodovi za koje su peljari ili tijelo koje upravlja lukom prijavili očite nepravilnosti koje mogu dovesti u pitanje njihovu sigurnu plovidbu ili uzrokovati opasnost za okoliš.

70 12.06.2013 Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom 70 12.06.2013 Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom 70 12.06.2013 Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom 70 12.06.2013 Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom