Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1381

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 o utvrđivanju programa mjerenja učinkovitosti za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 185, 15. 7. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 677/2011.).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

(1) U smislu provedbe članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 677/2011, ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mora obavijestiti upravitelja mreže gdje suverenitet i odgovornosti države onemogućuju usvajanje pojedinačnih mjera u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe.

(2) U smislu provedbe članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 677/2011, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji sudjeluje u operativnim pitanjima povezanim s mrežnim funkcijama bit će dio procesa kooperativnog donošenja odluka te mora provoditi na nacionalnoj razini rezultate koji su u tom procesu dogovoreni.

(3) U smislu provedbe članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 677/2011, Republika Hrvatska preko svojih predstavnika u funkcionalnom bloku zračnog prostora osigurava usku suradnju i koordinaciju između funkcionalnog bloka zračnog prostora i upravitelja mreže na strateškoj razini planiranja, a za dnevno taktičko upravljanje protokom i kapacitetima nadležan je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

(4) U smislu provedbe članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) 677/2011, ministarstvo nadležno za poslove obrane osigurava odgovarajuće sudjelovanje vojnih predstavnika u aktivnostima koje se odnose na mrežne funkcije.

(5) U smislu provedbe članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 677/2011, nadležno je ministarstvo nadležno za poslove obrane i pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (»Narodne novine«, broj 99/12).

Klasa: 011-01/13-01/120

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 4. lipnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.