Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1384

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07., 84/08., 55/11.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

KOJIM SE PROPISUJU POSEBNI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU PRI UVOZU KIKIRIKIJA IZ GANE I INDIJE, OKRE (BAMIJE) I CURRY LISTOVA IZ INDIJE TE SJEMENKI LUBENICE IZ NIGERIJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti za uvoz u Republiku Hrvatsku kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Provedbena uredba Komisije (EU) br. 91/2013 od 31. siječnja 2013. godine kojom se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije te izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 669/2009 i Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 33, 2.2.2013.), osim članaka 14. i 15. te Priloga III.

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se pri uvozu u Republiku Hrvatsku pošiljaka sljedeće hrane i hrane za životinje označenih KN tarifnim oznakama i TARIC pod-podjelama navedenim u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(a) Kikiriki u ljusci i oljušten i maslac od kikirikija (hrana i hrana za životinje) podrijetlom ili poslan iz Gane;

(b) Okra (bamija) (hrana, svježa) podrijetlom ili poslana iz Indije;

(c) Curry listovi (hrana, bilje) podrijetlom ili poslani iz Indije;

(d) Kikiriki u ljusci i oljušten, maslac od kikirikija, kikiriki drugačije pripremljen ili konzerviran (hrana i hrana za životinje) podrijetlom ili poslan iz Indije;

(e) Sjemenke lubenice i iz nje dobiveni proizvodi (hrana) podrijetlom ili poslani iz Nigerije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na složenu hranu i hranu za životinje koja sadrži neki od sastojaka iz stavka 1. ovoga članka u količini većoj od 20%.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na pošiljke hrane i hrane za životinje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koje su namijenjene samo pojedincu za osobnu konzumaciju i upotrebu. U slučaju nedoumice, teret dokazivanja leži na primatelju pošiljke.

Definicije

Članak 4.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) iz članaka 2. i 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07., 84/08., 55/11.)[1];

(b) iz članka 2. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07., 74/08.)[2];

(c) iz članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10., 63/11., 13/13.)[3];

(d) iz članka 2. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10., 63/11.)[4].

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika, pošiljka se odnosi na LOT kako je definirano Pravilnikom o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08., 71/12.)[5] i Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Narodne novine« br. 146/10.)[6] te Pravilnikom o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 77/08.)[7].

II. POSEBNE ODREDBE

Uvoz u Republiku Hrvatsku

Članak 5.

Pošiljke hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika smiju se uvoziti u Republiku Hrvatsku samo u skladu s postupcima propisanima ovim Pravilnikom.

Rezultati uzorkovanja i analiza

Članak 6.

(1) Pošiljke hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika moraju pratiti rezultati uzorkovanja i analiza koje provode nadležna tijela zemlje podrijetla, ili zemlje iz koje je pošiljka poslana ukoliko se ta zemlja razlikuje od zemlje podrijetla, kako bi se osiguralo udovoljavanje:

(a) propisima o maksimalnim razinama aflatoksina u hrani i hrani za životinje iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (d) i (e) ovoga Pravilnika, uključujući sastojke koji sadrže takvu hranu ili hranu za životinje u količini većoj od 20%;

(b) propisima o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) uključujući složenu hranu koja sadrži takvu hranu u količini većoj od 20%.

(2) Uzorkovanje i analize iz stavka 1. ovoga članka provode se kako slijedi:

– za aflatoksine u hrani sukladno odredbama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08., 71/12.);

– za aflatoksine u hrani za životinje sukladno odredbama Pravilnika o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Narodne novine« br. 146/10.);

– za ostatke pesticida sukladno odredbama Pravilnika o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 77/08.).

Zdravstveni certifikat

Članak 7.

(1) Pošiljku također mora pratiti Zdravstveni certifikat za koji je propisan obrazac iz Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Zdravstveni certifikat iz stavka 1. ovoga članka mora biti popunjen i ovjeren potpisom i pečatom od ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela zemlje podrijetla ili nadležnog tijela zemlje iz koje je pošiljka poslana ukoliko se ta zemlja razlikuje od zemlje podrijetla.

(3) Zdravstveni certifikat sastavljen je na engleskom i hrvatskom jeziku.

(4) Zdravstveni certifikat vrijedi samo tijekom četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Označavanje

Članak 8.

Svaka pošiljka hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mora biti označena identifikacijskim kodom koji odgovara identifikacijskom kodu na rezultatima uzorkovanja i analiza iz članka 6. ovoga Pravilnika te na zdravstvenom certifikatu iz članka 7. ovoga Pravilnika. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakovine iz pošiljke mora biti obilježena tim identifikacijskim kodom.

Prethodna obavijest o pošiljci

Članak 9.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljku mora dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljaka hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika osobi ovlaštenoj za provođenje službenih kontrola na određeno ulazno mjesto (DPE) i prirodi pošiljke.

(2) U svrhu dostave prethodne obavijesti iz stavka 1. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik odgovoran za pošiljke mora ispuniti dio I. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) iz Dodatka 1. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10., 63/11.) te ga dostaviti osobi ovlaštenoj za provođenje službene kontrole na određeno ulazno mjesto (DPE) najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje popunjava Zajednički ulazni dokument (CED) iz stavka 2. ovoga članka pri čemu mora u obzir uzeti sljedeće:

(a) za hranu iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga Pravilnika, uključujući složenu hranu koja sadrži takvu hranu u količini većoj od 20%, smjernice za CED iz Dodatka 1. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10., 63/11.);

(b) za hranu i hranu za životinje iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (d) i (e) ovoga Pravilnika, uključujući sastojke koji sadrže takvu hranu i hranu za životinje u količini većoj od 20%, smjernice za CED iz Dodatka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10., 63/11., 13/13.).

Službene kontrole

Članak 10.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na određenom ulaznom mjestu (DPE) mora provesti dokumentacijski pregled svake pošiljke hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika kako bi se provjerilo da li je udovoljeno zahtjevima propisanim u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(2) Identifikacijski i fizički pregled hrane iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (d) i (e) ovoga Pravilnika i s njom povezane složene hrane iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mora biti proveden u skladu s odredbama članka 8. Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10., 63/11., 13/13.) učestalošću propisanom u Dodatku 1. ovoga Pravilnika. Odredbe članka 8. Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10., 63/11., 13/13.) primjenjuju se za identifikacijski i fizički pregled hrane za životinje iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (d) i (e) ovoga Pravilnika i s njom povezane složene hrane za životinje iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu je uzorak za analizu aflatoksina B1 uzet u skladu s Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Narodne novine« br. 146/10.) učestalošću propisanom u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Identifikacijski i fizički pregled hrane iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga Pravilnika i s njom povezane složene hrane iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mora biti proveden u skladu s odredbama članaka 7., 8. i 15. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10., 63/11.) učestalošću propisanom u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(4) Nakon obavljenih pregleda, osoba ovlaštena za službene kontrole mora,

(a) popuniti odgovarajuća polja dijela II. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED);

(b) objediniti rezultate uzorkovanja i analiza provedenih u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka;

(c) pružiti i unijeti CED referentni broj na Zajednički ulazni dokument (CED);

(d) ovjeriti potpisom i pečatom original Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED);

(e) izraditi i zadržati potpisanu i pečatom ovjerenu presliku Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED).

(5) Original Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) i Zdravstvenog certifikata s pripadajućim rezultatima uzorkovanja i analiza mora pratiti pošiljku tijekom njenog transporta sve do puštanja pošiljke u slobodni promet. Za hranu iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga Pravilnika, u slučaju odobrenja daljnjeg transporta pošiljke prije dobivanja rezultata fizičkog pregleda pošiljke, mora se izdati ovjerena preslika originalnog Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED).

Dijeljenje pošiljke

Članak 11.

(1) Pošiljke ne smiju biti dijeljene sve dok službene kontrole nisu završene i dok osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole ne popuni Zajednički ulazni dokument (CED) sukladno odredbama članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, potpisom i pečatom ovjerena preslika Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) mora pratiti svaki dio pošiljke tijekom njenog transporta sve do puštanja istih u slobodni promet.

Puštanje u slobodni promet

Članak 12.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora popuniti i ovjeriti potpisom i pečatom Zajednički ulazni dokument (CED) nakon završetka svih službenih kontrola i nakon dobivanja zadovoljavajućih rezultata fizičkih pregleda, ako su takvi pregledi bili zahtjevani.

(2) U svrhu puštanja pošiljke u slobodni promet, subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik mora carinskim službama pokazati popunjeni Zajednički ulazni dokument (CED) koji je ovjeren potpisom i pečatom od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Neudovoljavanje

Članak 13.

U slučaju da se službenom kontrolom utvrdi neudovoljavanje uvjetima utvrđenih relevantnim propisima, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora popuniti dio III. Zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) i postupiti sukladno odredbama članaka 19., 20. i 21. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07., 74/08.).

Izvješća

Članak 14.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Ministarstvo zdravlja podnosi Europskoj komisiji svaka tri mjeseca izvješće o svim analitičkim rezultatima službenih kontrola na pošiljkama hrane i hrane za životinje sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Izvješće se podnosi u mjesecu koji slijedi nakon svakog kvartala.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće informacije:

– broj pošiljaka koje su uvezene;

– broj pošiljaka koje su podvrgnute uzorkovanju u svrhu analiza;

– rezultate pregleda sukladno odredbama članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Troškovi

Članak 15.

Sve troškove koji proizlaze iz službenih kontrola, uključujući uzorkovanje, analize, skladištenje i bilo koju mjeru poduzetu nakon neudovoljavanja, snosi subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Iznimno od članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. Republika Hrvatska odobrava uvoz pošiljaka hrane i hrane za životinje iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje ne prati Zdravstveni certifikat i rezultati uzorkovanja i analiza ako je pošiljka napustila zemlju podrijetla prije 18. veljače 2013. godine.

Članak 17.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/04

Urbroj: 525-09/1172-13-12

Zagreb, 5. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

Hrana za životinje i hrana neživotinjskog podrijetla koja podliježe mjerama propisanim ovim Pravilnikom

Hrana za životinje i hrana (namjena)

KN tarifna oznaka1

TARIC
pod-podjela

Zemlja
podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkog pregleda i identifikacijskog pregleda (%) pri uvozu

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

(Hrana za životinje i hrana)

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10


Gana

Aflatoksini

50

Okra (bamija)

(Hrana – svježa)

ex 0709 99 90

20

Indija

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue2

20

Curry listovi (Bergera/Murraya koenigii)

(Hrana – bilje)

ex 1211 90 86

10

Indija

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za rezidue3

20

Kikiriki

– u ljusci

– oljušten

– maslac od kikirikija

Kikiriki drugačije pripremljen ili konzerviran

(Hrana za životinje i hrana)

1202 41 00

1202 42 00

2008 11 10

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98


Indija

Aflatoksini

20

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus lanatus) i iz nje dobiveni proizvodi

(Hrana)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Nigerija

Aflatoksini

50

1 Kada je potrebno ispitati samo određene proizvode pod bilo kojom KN tarifnom oznakom, a u carinskoj tarifi ne postoji nikakva posebna pod-podjela pod tom KN tarifnom oznakom, tada se KN tarifna oznaka navodi kao »ex«.

2 Certifikat zemlje podrijetla i kontrola pri uvozu od strane Republike Hrvatske kako bi se osiguralo udovoljavanje odredbama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 148/08., 49/09., 118/09., 36/10., 26/11., 111/12.) kojim se preuzimaju odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ osobito za rezidue: acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomil, tiodikarb, diafentiuron, tiametoksam, fipronil, oksamil, acetamiprid, indoksakarb, mandipropamid.

3 Certifikat zemlje podrijetla i kontrola pri uvozu od strane Republike Hrvatske kako bi se osiguralo udovoljavanje odredbama Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 148/08., 49/09., 118/09., 36/10., 26/11., 111/12.) kojim se preuzimaju odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ osobito za rezidue: triazofos, oksidemeton-metil, klorpirifos, acetamiprid, tiametoksam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit, monokrotofos.


DODATAK 2.

Zdravstveni certifikat za uvoz u Republiku Hrvatsku/Health certificate for the importation into the Republic of Croatia

………………………………………….................…………………([8])

Oznaka pošiljke/Consignment Code…………………………...........

Broj certifikata/Certificate Number……………………….................

U skladu s odredbama Pravilnika kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije/According to the provisions of the Ordinance laying down specific conditions applicable to the import of groundnuts from Ghana and India, okra and curry leaves from India and watermelon seeds from Nigeria…………………………………………………… …………………………………………………......(nadležno tijelo iz članka 7. stavka 2./Competent authority referred to in Article 7(2))

POTVRĐUJE da je/CERTIFIES that the …………………………...(navesti hranu i hranu za životinje iz članka 3./insert food and feed referred to in Article 3) iz ove pošiljke sastavljena od/of this consignment composed of: ………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………… (opis pošiljke, hrane, broj i vrsta pakovina, bruto ili neto masa/description of consignment, food, number and type of packages, gross or net weight)

Utovaren u/embarked at …………………………………..............(mjesto utovara/embarkation place)

Od strane/by …………………………………(naziv prijevoznika/identification of transporter) upućen u/going to ……………….(odredišno mjesto i država/place and country of destination) koji dolazi iz objekta/which comes from the establishment ……………………………………………………………………...(naziv i adresa objekta/name and address of establishment), a koja je proizvedena, sortirana, obrađena, prerađena, pakirana i prevezena u skladu s dobrom higijenskom praksom./have been produced, sorted, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Iz ove su pošiljke uzeti uzorci u skladu s/From this consignment, samples were taken in accordance with

– Pravilnikom o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08., 71/12.)/the Ordinance on sampling plan and methods of sampling for the official control of mycotoxins in food (Official Gazzette 45/08, 71/12);

– Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Narodne novine« br. 146/10.)/the Ordinance on methods of sampling and analysis for the official control of feed (Official Gazzette 146/10);

– Pravilnikom o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 77/08.)/the Ordinance on methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin (Official Gazzette 77/08)

……………....................…. (datum/date), te su podvrgnuti laboratorijskom ispitivanju/subjected to laboratory analysis on …………………………………………………………… (datum/date) u/in the ……………………………………………… (naziv laboratorija/name of laboratory). U prilogu se nalaze detaljni podaci o uzorkovanju, metodama analiza i svi rezultati./The details of sampling, methods of analysis used and all results are attached.

Ovaj certifikat vrijedi do/This certificate is valid until…………………

Sastavljeno u/Done at: ………………….. dana/on …………....……

Pečat i potpis ovlaštenoga predstavnika nadležnoga tijela iz članka 7. stavka 2./Stamp and signature of authorised representative of competent authority referred to in Article 7(2).

[1] Zakonom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane, te utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane.

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1152/2009 od 27. studenoga 2009. kojima se propisuju posebni uvjeti za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti te hrane aflatoksinima te ukida Odluka Komisije (EZ) br. 504/2006.

[4] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. godine i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) 882/2004.

[5] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani.

[6] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o metodama uzimanja uzoraka i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje.

[7] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. godine kojom se utvrđuju na razini Zajednice metode uzorkovanja za službenu kontrolu ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i kojom se ukida Direktiva 79/700/EEZ.

[8]Proizvod i zemlja podrijetla

70 12.06.2013 Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije