Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1385

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti provedbe Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – Farm Accountancy Data Network (u daljnjem tekstu: FADN sustav), koji obuhvaća provedbu godišnjeg istraživanja o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: FADN istraživanje), tijela za uspostavu i nadzor FADN sustava, tijelo nadležno za organizaciju i stručnu provedbu FADN istraživanja te uvjeti za davanje anonimiziranih individualnih rezultata FADN istraživanja.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe za provedbu:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenog 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o dohotku i poslovanju poljoprivrednih gospodarstava Europske zajednice (SL L 328, 15. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1217/2009),

– Uredbe Komisije (EU) br. 385/2012 od 30. travnja 2012. o izvještaju za poljoprivredna gospodarstva kojim se određuje dohodak poljoprivrednih gospodarstava i analizira njihovo poslovanje (SL L 127, 15. 5. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 385/2012),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1291/2009 od 18. prosinca 2009. o odabiru poljoprivrednih gospodarstava u svrhu određivanja dohotka poljoprivrednih gospodarstava (SL L 347, 24. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1291/2009),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. kojom se utvrđuje tipologija poljoprivrednih gospodarstava Zajednice (SL L 335, 13. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1242/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 868/2008 od 3. rujna 2008. o izvještaju za poljoprivredna gospodarstva kojim se određuje dohodak poljoprivrednih gospodarstava i analizira njihovo poslovanje (SL L 237, 4. 9. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 868/2008),

– Uredbe Komisije (EEZ) br. 1915/83 od 13. srpnja 1983. o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja dohotka poljoprivrednih gospodarstava (SL L 190, 14. 7. 1983.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 1915/1983).

Članak 2.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1217/2009 je Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Organizaciju i provedbu FADN istraživanja obavlja Poljoprivredna savjetodavna služba.

(3) U organizaciji i provedbi FADN sustava sudjeluju i ostala tijela sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Poljoprivredno gospodarstvo u FADN sustavu« (u daljnjem tekstu: poljoprivredno gospodarstvo) je gospodarstvo koje ostvaruje dohodak od poljoprivrednih i ostalih dohodovnih aktivnosti, dobrovoljno sudjeluje u FADN sustavu i daje podatke koji se prikupljaju FADN istraživanjem.

2. »Reprezentativni uzorak« je broj poljoprivrednih gospodarstava u FADN sustavu koji se utvrđuje statističkim metodama uzimajući u obzir kriterije propisane ovim Pravilnikom.

3. »Stratifikacija« je statistička metoda raspoređivanja poljoprivrednih gospodarstava unutar područja FADN istraživanja u slojeve (stratume).

4. »Standardni ekonomski rezultat« (engl. Standard Output – u daljnjem tekstu: SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze.

U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar ili 100 m2 u slučaju gljiva, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu.

5. »Ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva« je zbroj vrijednosti svih proizvodnji dobiven množenjem SO-a svake pojedine proizvodnje s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje.

6. »Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva« je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima.

7. »Tipologija poljoprivrednih gospodarstava« jedinstvena je klasifikacija poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji.

8. »Ostale dohodovne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu« predstavljaju vrijednost prihoda ostvarenih obavljanjem ostalih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu osim poljoprivrednih aktivnosti, kao što su agroturizam, šumarstvo, uslužne djelatnosti i drugo.

9. »Izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo« je prikaz individualnih strukturnih, proizvodnih, ekonomskih i financijskih rezultata FADN istraživanja s komentarima i tumačenjima rezultata.

10. »Standardni rezultati poljoprivrednog gospodarstva« su tablični prikaz pokazatelja koji se izračunavaju za poljoprivredno gospodarstvo.

11. »Standardni rezultati FADN istraživanja« su skup statističkih podataka FADN istraživanja koji se periodički izračunavaju i objavljuju.

12. »Izvješće za Europsku komisiju« je skup kompjutorski obrađenih, sistematiziranih, kontroliranih i harmoniziranih podataka za svako poljoprivredno gospodarstvo u FADN sustavu koje se dostavlja Europskoj komisiji jednom godišnje, sukladno propisanoj metodologiji EU.

II. TIJELA UKLJUČENA U FADN SUSTAV

Članak 4.

(1) Ministarstvo je odgovorno za organizaciju i stručnu provedbu FADN sustava.

(2) U organizaciji i provedbi FADN sustava sudjeluju:

– poljoprivredna gospodarstva,

– Poljoprivredna savjetodavna služba,

– Državni zavod za statistiku,

– knjigovodstveni uredi,

– Nacionalni FADN odbor,

– obrazovne, znanstvene i stručne institucije, upravna tijela i ustanove koje odredi Ministarstvo.

Tijelo za organizaciju i provedbu FADN istraživanja

Članak 5.

Poslovi i zadaće Poljoprivredne savjetodavne službe u FADN sustavu, temeljem članka 7. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, su:

– izrada plana organizacije i provedbe FADN istraživanja,

– izrada obrazaca i uputa za prikupljanje podataka u FADN istraživanju,

– izrada plana odabira poljoprivrednih gospodarstava u uzorak za FADN istraživanje (u daljnjem tekstu: selekcijski plan) i njegova dostava Europskoj komisiji,

– prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: FADN uzorak),

– sklapanje ugovora s odabranim poljoprivrednim gospodarstvima i knjigovodstvenim uredima,

– isplata naknada poljoprivrednim gospodarstvima sukladno stavku 2. članka 11. ovog Pravilnika,

– obrada i kontrola podataka FADN istraživanja,

– ustroj i vođenje baze podataka FADN sustava,

– izrada i dostava izvješća za Europsku komisiju,

– izrada individualnih izvještaja za poljoprivredna gospodarstva,

– izračun standardnih rezultata poljoprivrednog gospodarstva i standardnih rezultata FADN istraživanja,

– izrada izvještaja o provedbi FADN istraživanja, uključujući i njegove rezultate u zbirnom obliku.

Tijelo za nadzor FADN sustava

Članak 6.

(1) Nadzor nad FADN sustavom provodi Nacionalni FADN odbor (u daljnjem tekstu: FADN odbor), kojeg imenuje ministar.

(2) FADN odbor čine predstavnici:

– Ministarstva, 5 članova,

– Poljoprivredne savjetodavne službe, 2 člana,

– poljoprivrednih gospodarstava, 1 član,

– Državnog zavoda za statistiku, 1 član,

– Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1 član,

– Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1 član.

(3) Zadaće FADN odbora, temeljem članka 6. Uredbe (EZ) br. 1217/2009, su:

– odobravanje selekcijskog plana,

– prihvaćanje izvješća o provedbi selekcijskog plana,

– izvještavanje Ministarstva o nepravilnostima unutar FADN sustava,

– razmatranje drugih pitanja vezanih uz provedbu FADN sustava.

III. METODOLOGIJA FADN ISTRAŽIVANJA

Područje FADN istraživanja

Članak 7.

(1) Područje FADN istraživanja, okvir za primjenu tipologije i klasifikaciju poljoprivrednih gospodarstava definira Državni zavod za statistiku.

(2) Kriteriji za klasifikaciju poljoprivrednih gospodarstava su: ekonomska veličina, tip poljoprivredne proizvodnje i regionalna pripadnost.

(3) Tip poljoprivredne proizvodnje određuje se na temelju udjela pojedinih SO-a različitih proizvodnih aktivnosti u odnosu na ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva.

(4) Tipovi poljoprivredne proizvodnje su:

– opći,

– glavni,

– posebni.

(5) Područje FADN istraživanja uključuje poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina jednaka ili veća od praga koji odgovara donjoj granici razreda ekonomske veličine, izraženog u eurima.

(6) Primjenom selekcijskog plana na područje FADN istraživanja vrši se odabir poljoprivrednih gospodarstava u FADN uzorak.

(7) Klasifikacija poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na tip poljoprivredne proizvodnje i razrede ekonomske veličine određena je Uredbom (EZ) br. 1242/2008.

Selekcijski plan

Članak 8.

(1) Selekcijski plan predstavlja podjelu poljoprivrednih gospodarstava unutar područja FADN istraživanja prema tipovima poljoprivredne proizvodnje i razredima ekonomske veličine definiranim u tipologiji poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Selekcijski plan sadržava podatke o statističkim referentnim izvorima, postupke za stratifikaciju područja FADN istraživanja u skladu s regionalnim jedinicama, tipovima proizvodnje i razredima ekonomske veličine, postupke za određivanje broja poljoprivrednih gospodarstava koja će biti odabrana za svaki stratum i njihov odabir.

(3) Selekcijski plan mora osigurati reprezentativnost poljoprivrednih gospodarstava u FADN uzorku.

(4) Selekcijski plan provodi Poljoprivredna savjetodavna služba sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1291/2009.

Obuhvat FADN istraživanja

Članak 9.

FADN istraživanje provodi se svake godine na FADN uzorku prema planu organizacije i provedbe FADN istraživanja.

Sadržaj FADN istraživanja

Članak 10.

(1) FADN istraživanjem prikupljaju se sljedeći strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci:

– opći podaci o poljoprivrednom gospodarstvu,

– poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili najmu,

– objekti, trajni nasadi, mehanizacija i oprema,

– broj i vrijednost stoke,

– biljna proizvodnja, proizvodi prerade i nedovršena proizvodnja,

– stočarska proizvodnja,

– ostale dohodovne aktivnosti,

– troškovi,

– potpore, odštete i ostala prava,

– krediti i ostala zaduženja,

– novčani tijekovi.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka odnose se na računovodstvenu godinu sukladno odredbi članka 2. Uredbe (EEZ) br. 1915/83.

(3) Sadržaj FADN istraživanja definiran je Uredbom (EZ) br. 868/2008, a od 1. siječnja 2014. godine Uredbom (EU) br. 385/2012.

IV. ULOGA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Članak 11.

(1) Poljoprivredna savjetodavna služba sklapa ugovor s poljoprivrednim gospodarstvom o sudjelovanju u FADN istraživanju, u kojem se ono obvezuje na davanje točnih podataka i poštivanje rokova dostave podataka.

(2) Poljoprivrednom gospodarstvu koje ispuni obveze iz ugovora pripada novčana naknada, sukladno sredstvima osiguranim u Državnom proračunu.

V. SIGURNOST INDIVIDUALNIH PODATAKA

Članak 12.

(1) Individualni podaci prikupljeni FADN istraživanjem i individualni rezultati ne mogu se koristiti za potrebe oporezivanja ili u druge svrhe koje nisu određene odredbama ovog Pravilnika.

(2) Tijela i osobe uključene u provedbu FADN sustava ne mogu odavati bilo koje individualne podatke i rezultate iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Javni znanstveni instituti, visoka učilišta i njihove sastavnice (u daljnjem tekstu: znanstveno-obrazovne ustanove) mogu zatražiti anonimizirane individualne rezultate FADN istraživanja, pod uvjetom da podnesu zahtjev Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u pisanom obliku u kojem će obrazložiti namjenu uporabe podataka i točno specificirati oblik, format i vrstu traženih podataka.

(4) Poljoprivredna savjetodavna služba odlučuje o opravdanosti zahtjeva i u slučaju pozitivnog rješenja te uz suglasnost Ministarstva sklapa ugovor sa znanstveno-obrazovnom ustanovom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 89/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/18

Urbroj: 525-07/0703-13-11

Zagreb, 3. lipnja 2013.

Ministar poljoprivrede,

Tihomir Jakovina, v. r.