Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku

NN 71/2013 (14.6.2013.), Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1415

Na temelju članka 152. a stavka 4. iz članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 39/13, u daljnjem tekstu Zakon) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže propisuje način izvršavanja rada za opće dobro u prekršajnom postupku.

Članak 2.

(1) Rad za opće dobro izvršava se u ustanovama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje obavljaju humanitarnu, ekološku, komunalnu djelatnost ili neku drugu djelatnost od javnog interesa.

(2) Evidenciju iz članka 152.a stavka 2. iz članka 44. Zakona ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi, objavljuje i redovito uređuje na svojoj službenoj internetskoj stranici.

(3) Rad za opće dobro je besplatan i ne smije služiti postizanju dobiti.

(4) Pri izboru vrste, mjesta i vremena izvršavanja rada, nastojat će se ostvariti svrha izricanja prekršajnopravne sankcije, vodeći pritom računa o zdravstvenom stanju, stručnoj spremi, stečenim znanjima i vještinama osuđenika.

Članak 3.

Ugovorom iz članka 152.a stavka 2. iz članka 44. Zakona uređuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana te uvijeti pod kojima se izvršava rad za opće dobro.

Članak 4.

(1) Naredba iz članka 152.a stavka 3. iz članka 44. Zakona sadrži:

1. naziv i sjedište pravne osobe u kojoj će osuđenik izvršavati rad,

2. vrstu rada koju će osuđenik izvršavati,

3. broj sati rada,

4. početak rada,

5. rok u kojem se rad ima izvršiti.

(2) Pri uručivanju naredbe iz stavka 1. ovog članka osuđenika će se upoznati sa sadržajem naredbe te njegovim pravima i obvezama, što osuđenik potvrđuje potpisom.

Članak 5.

Pravna osoba dužna je voditi evidenciju o broju sati rada koje je osuđenik odradio te je dostaviti nadležnom sudu izvršenja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 703-01/09-01/123

Urbroj: 514-05-01-01/13-100

Zagreb: 10. lipnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.