Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1422

Na temelju članka 120. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVILIMA RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA

Članak 1.

U Odluci o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja članak 2. mijenja se i glasi:

»Sudionici u HSVP-u (u nastavku teksta: sudionici) jesu:

1. Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB),

2. kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a,

3. podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države,

4. podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica Europske unije za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj,

5. Hrvatska banka za obnovu i razvitak i

6. Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (u nastavku teksta: SKDD).«

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 3.

U članku 8. riječi »točaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima »točaka 2., 3. i 4.«.

Članak 4.

Naziv iznad članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase:

»Isključenje i suspenzija

Članak 9.

(1) HNB će onemogućiti namiru platnih transakcija sudioniku iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke odmah nakon primitka obavijesti o otvaranju stečajnog postupka nad tim sudionikom, a isključit će ga iz HSVP-a nakon kraja obračunskog dana u HSVP-u.

(2) HNB će onemogućiti namiru platnih transakcija sudioniku iz članka 2. točke 4. ove Odluke odmah nakon primitka obavijesti o pokretanju postupka zbog insolventnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, a isključit će ga iz HSVP-a nakon kraja obračunskog dana u HSVP-u.

(3) HNB će isključiti sudionika iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke u slučaju pokretanja postupka likvidacije nad tim sudionikom pod uvjetima predviđenima propisima koji se primjenjuju na kreditnu instituciju u likvidaciji i podružnicu kreditne institucije iz treće države u likvidaciji.

(4) HNB će isključiti sudionika iz HSVP-a i u drugim slučajevima u skladu s posebnim zakonima.

(5) Kad se na temelju posebnog zakona naloži privremena zabrana plaćanja na teret računa sudionika, HNB će suspendirati račun tog sudionika tako što će onemogućiti namiru platnih transakcija na teret njegova računa u trajanju i pod uvjetima propisanima posebnim zakonom odnosno nalogom.

(6) U slučaju prisilne likvidacije sudionika iz članka 2. točaka 2. i 3. ove Odluke HNB će suspendirati račun tog sudionika odmah nakon dostave rješenja o pokretanju postupka prisilne likvidacije tom sudioniku tako što će onemogućiti namiru platnih transakcija na teret i u korist njegova računa u trajanju i pod uvjetima predviđenima propisima koji se primjenjuju na kreditnu instituciju u likvidaciji i podružnicu kreditne institucije iz treće države u likvidaciji. Takva suspenzija ne primjenjuje se na platne transakcije povezane s namirom obračuna izvršenog u Nacionalnom klirinškom sustavu i platne transakcije koje se moraju izvršiti prema posebnim propisima.«

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na namiru neto pozicija iz NKS-a primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013.

O. br. 780/2013.

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Predsjednik savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.