Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-3278/2013 od 11. lipnja 2013.

NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-3278/2013 od 11. lipnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1432

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o žalbi za zaštitu izbornog prava u izbornom sporu, na sjednici održanoj 11. lipnja 2013. donio je

ODLUKU

I. Djelomično se usvaja žalba Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. lipnja 2013.

II. Poništavaju se:

1) Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Belišća klasa: 013-03/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-13-26 od 3. lipnja 2013. koje je utvrdilo i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća;

2) dijelovi izreke rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. lipnja 2013., i to:

a) alineje 3. i 4. u točki I. izreke koje glase:

»– broj 5. u Belišću, OŠ 'Ivana Kukuljevića', na način da se umjesto 413 važećih glasačkih listića, utvrđuje važećim 414 glasačkih listića, slijedom čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas,

– broj 6. u Belišću, dječji vrtić 'Maslačak', na način da se umjesto 448 važećih glasačkih listića, utvrđuje 449 važećih glasačkih listića, slijedom čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas,«

b) točke II., III. i IV. izreke.

III. Ponovljeni drugi krug glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika na biračkim mjestu broj 5 u Belišću, OŠ Ivana Kukuljevića, i na biračkom mjestu broj 6 u Belišću, Dječji vrtić »Maslačak«, održat će se u nedjelju, 16. lipnja 2013.

IV. Žalba Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. lipnja 2013. u preostalom se dijelu odbija kao neosnovana.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. U ovom je žalbenom postupku Ustavni sud zaprimio dva podneska. Prvi je 6. lipnja 2013. podnio Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB (u daljnjem tekstu: HDSSB ili žalitelj) zastupan po predsjedniku prof. dr. sc. Vladimiru Šišljagiću, dr. med. Riječ je o podnesku koji je HDSSB pogrešno nazvao »prigovorom« i pogrešno ga uputio Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) umjesto Ustavnom sudu. DIP je taj »prigovor« pravilno kvalificirao kao žalbu te ju je proslijedio nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: ŽIP), koje ju je dostavilo Ustavnom sudu. Drugu žalbu HDSBB podnio je putem odvjetnice Višnje Drenški Lasan 7. lipnja 2013.

Obje su žalbe podnesene u zakonskom roku i za potrebe ovog postupka smatraju se jednom žalbom.

Žalba je podnesena protiv rješenja ŽIP-a klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-5 od 4. lipnja 2013. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje ŽIP-a od 4. lipnja 2013.).

1.1. Osim punomoći za zastupanje i prijašnjih podnesaka upućenih ŽIP-u i DIP-u, žalitelj je kao priloge uz žalbu dostavio: – zapisnike o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe Karoline Štefan Bugarinović; – listu Povjerenstva za provedbu izbora; – izjavu Karoline Štefan Bugarinović; – izjavu Andreja Mesića; – izjavu Igora Kokanovića; – izjavu Dalibora Radakovića; – DVD medij s izjavom g. Ante Rašića, predsjednika ŽIP-a; – DVD medij sa snimkom emisije HRT1 »Tema dana« od 5. lipnja 2013.

2. Žalitelj smatra da su tijekom drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća (u daljnjem tekstu: GIP) i ŽIP postupali protivno Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI), odnosno da je bilo nepravilnosti u postupku izbora.

Postupanje nadležnih izbornih povjerenstava, prema tvrdnjama žalitelja, izravno je utjecalo na rezultat drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika jer je osporenim rješenjem ŽIP-a od 4. lipnja 2013. »promijenjen izborni rezultat na način da je kandidat HDZ-a, dipl. ing. Dinko Huis dobio 2289 glasova, a kandidat HDSSB-a Dinko Burić, dr. med. 2288 glasova, te je kandidat HDZ-a Dinko Huis izabran za gradonačelnika Grada Belišće, iako je prema zapisniku GIP Belišće nakon ponovnog brojanja glasova od 3. lipnja 2013. izbore za gradonačelnika Belišća dobio s 1 glasom više kandidat HDSSB-a Dinko Burić«.

3. Za potrebe ovog žalbenog postupka Ustavni sud zatražio je i primio relevantnu izbornu dokumentaciju vezanu uz drugi krug glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika, a zatražio je od GIP-a i ŽIP-a i pisana očitovanja na žalbu HDSSB-a. GIP je svoje pisano očitovanje (klasa: 013-01/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-13-31 od 8. lipnja 2013.) dostavio Ustavnom sudu 8. lipnja 2013., a ŽIP je svoje pisano očitovanje (klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-10 od 9. lipnja 2013.) dostavio Ustavnom sudu 9. lipnja 2013.

Sukladno ustaljenoj praksi u izbornim sporovima, od prvog sljedećeg dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg zatraženog akta, to jest od 10. lipnja 2013. u 00:00 sati, počeo je teći rok od 48 sati za odlučivanje Ustavnog suda o žalbi HDSSB-a.

II. POSTUPANJE NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA NAKON PROVEDENOGA DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BELIŠĆA I NJEGOVIH ZAMJENIKA

1) Privremeni neslužbeni rezultati izbora (drugi krug) od 2. lipnja 2013.

4. Drugi krug glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika u smislu članka 95. ZoLI-ja održan je 2. lipnja 2013. GIP je 3. lipnja 2013. utvrdio i objavio Rezultate izbora za gradonačelnika Grada Belišća klasa: 013-03/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-13-26, prema kojima je kandidat Dinko Huis izabran za gradonačelnika Grada Belišća (zajedno sa svojim zamjenicima) jer je u drugom krugu glasovanja dobio 2289 glasova birača, to jest četiri (4) glasa više od drugoga kandidata Dinka Burića (2285 glasova). Odluka GIP-a o rezultatima izbora glasi:

»KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2185/02-1-13-26

Belišće, 3. lipnja 2013. godine

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Belišća 2. lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA

GRADONAČELNIKA GRADA BELIŠĆA

I. Od ukupno 9.017 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.691 birača, odnosno 52,02%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.689 birača, odnosno 52,00%. Važećih listića bilo je 4.574, odnosno 97,55%. Nevažećih je bilo 115 listića, odnosno 2,45%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: DINKO HUIS, dipl. iur. 2.289 glasova 48,80%

Zamjenik kandidata: KRISTIJAN ŠOŠIĆ, dipl. oec.

Zamjenica kandidata: GORDANA PAPIŠTA, odgajatelj

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2. Kandidat: DINKO BURIĆ, dr. med. 2.285 glasova 48,71%

Zamjenica kandidata: LJERKA VUČKOVIĆ

Zamjenik kandidata: DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl. oec.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

III. Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Belišća izabran je

DINKO HUIS, dipl. iur. a za zamjenike gradonačelnika izabrani su

KRISTIJAN ŠOŠIĆ, dipl. oec.

GORDANA PAPIŠTA, odgajatelj

PREDSJEDNIK

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA BELIŠĆA

SLAVKO MILEKIĆ«

Navedene rezultate DIP smatra privremenim neslužbenim rezultatima drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Belišća i njegovih zamjenika. Na dan donošenja ove odluke ti se rezultati nalaze na službenim internetskim stranicama DIP-a: www.izbori.hr/2013Lokalni/rezult/krug-2/r_17_14_0167_000.html?t=1370707217313.

2) Izmijenjeni podaci GIP-a o glasovanju birača nakon ponovnog prebrojavanja glasačkih listića 3. lipnja 2013. (prva izmjena podataka)

5. HDSSB je 3. lipnja 2013. podnio ŽIP-u prigovor i dopunu prigovora »zbog opetovanih nepravilnosti u postupku izbora gradonačelnika grada Belišća«. U prigovoru HDSSB je naveo:

»Kako je po objavi rezultata, u drugom krugu, za izbor gradonačelnika grada Belišća, od strane članova biračkih odbora i promatrača HDSSB-a na više mjesta izražena sumnja u vjerodostojnost izbora, posebice zbog sporne ocjene koji su glasački listići nevažeći predlažemo ponovno prebrojavanje glasačkih listića te slijedom istih i ponavljanje izbora. Prema tvrdnjama članova biračkih odbora i promatrača HDSSB-a sporna je ocjena predsjednika biračkih odbora koji su listići navodno nevažeći te su učinjene povrede postupka izbora kako slijedi:

– Zapisnik sa biračkog mjesta br. 003 Dom kulture Belišće ispravljen je što ukazuje na nekoncentrirano brojanje i ispunjavanje uz 10 navodno nevažećih glasova

– Zapisnik biračkog mjesta br. 005 Osnovna škola – isti slučaj – sve je iskrižano, nevažećih navodno 10 glasačkih listića

– Biračko mjesto 012 – ispravljan zapisnik, nevažećih navodno 3 glasačka listića

– Najproblematičniji što se tiče nevažećih je biračko mjesto br. 006 Dječji vrtić – ima 15 navodno nevažećih, a biračko mjesto br. 002 – Dom umirovljenika – 18 navodno nevažećih glasačkih listića

– Biračko mjesto br. 001 – Centar mladih – ima 19 navodno nevažećih listića te je cijelo vrijeme predsjednica udaljavala članove biračkog odbora od brojanja tako da članovi biračkog odbora koje je u iste predložio HDSSB uopće nisu mogli brojati listiće.

Kako je ukupna razlika između 2 kandidata samo 4 glasa jasno je da ovakvim ozbiljnim kršenjem izbornog procesa postoji mogućnost da su izborni rezultati posve drugačiji. Predlažemo stoga da se po provedenu postupku izvrši ponovljeno brojanje glasova u gradu Belišću i slijedom istog utvrde pravi rezultati izbora.«

U dopuni prigovora HDSSB je naveo:

»Prigovorom zbog opetovanih nepravilnosti u postupku izbora gradonačelnika Grada Belišća u drugom krugu održanom 2. lipnja 2013. godine, podnesenom 3. lipnja 2013. godine, ukazano je na nepravilnosti na određenim biračkim mjestima pretežito vezane uz način popunjavanja glasačkih listića te utvrđivanje njihove punovažnosti kao i način popunjavanja zapisnika koji njihovu vjerodostojnost čini upitnom, a koje zahtijevaju ponovno prebrojavanje i utvrđivanje rezultata glasovanja na odnosnim biračkim mjestima.

Naknadno nam je priopćeno da su na određenim mjestima nevažeći listići pribrojani protukandidatu, što otvara temeljnu sumnju u način utvrđivanja rezultata glasovanja. Stoga proširujemo zahtjev postavljen prvotno podnesenim prigovorom, traženjem da se izvrši kontrola ukupnog izbornog materijala ponovnim prebrojavanjem svih listića u ovoj izbornoj jedinici, verifikacijom njihove punovažnosti te provjerom ispravnosti zbrajanja glasova danih važećim listićima.«

5.1. GIP je na podneseni prigovor HDSSB-a i njegovu dopunu odgovorio tako što je odlučio »pregledati cjelokupni izborni materijal po pojedinim biračkim mjestima«. O provedenom postupku sastavio je »Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belišća u povodu prigovora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje na izborni postupak za izbor Gradonačelnika grada Belišća u drugom krugu izbora, koji su održani 2. lipnja 2013. godine« klasa: 013-03/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-13-27 od 3. lipnja 2013. (u daljnjem tekstu: Zapisnik GIP-a od 3. lipnja 2013.). Taj zapisnik glasi:

»KLASA: 013-03/13-01/03

URBROJ: 2185/02-1-13-27

Belišće, 3. lipnja 2013. godine

ZAPISNIK O RADU

GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA BELIŠĆE

u povodu prigovora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i baranje na izborni postupak za izbor Gradonačelnika grada Belišća u drugom krugu izbora, koji su održani 2. lipnja 2013. godine

I. Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća sastalo se dana 3. lipnja 2013. godine, u 10 sati, a u povodu upućenog prigovora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje u postupku izbora gradonačelnika grada Belišća u drugom krugu održanom 2. lipnja 2013. godine, u sljedećem sastavu:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica

3. Bernardica Grubić, članica

4. Vesna Miličić, članica

5. Zvonimir Žulj, član

6. Ana Đakovac, članica

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB

3. Andrej Mesić, HDSSB

4. Maja Matoković, HSP

5. Marko Kušić, SDP

6. Zdenka Bošnjaković, HSU

Stalni i prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva započeli su sa pregledavanjem cjelokupog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima te su prisutni članovi, nakon pregledavanja glasačkih listića, zapisnika o radu biračkih odbora te drugog izbornog materijala, ustanovili sljedeće:

I. BIRAČKO MJESTO BROJ 1 – BELIŠĆE – PROSTORIJE CENTRA MLADIH, VIJ. S. H. GUTMANNA 12

Prilikom pregledavanja koverte s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da su na glasačkom listiću – serijski broj 0000519 zaokružena oba kandidata te su svi prisutni članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća jednoglasno utvrdili da je predmetni glasački listić nevažeći. Nakon toga, prebrojani su svi preostali važeći glasački listići i utvrđen je sljedeći rezultat glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. .............................. 175 glasova

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur. ................................ 245 glasova

Na osnovu prethodno navedenog, Gradsko izborno povjerenstvo jednoglasno je konstatiralo da je na biračkom mjestu broj 1. utvrđeno 20 nevažećih glasačkih listića, a važećih 420 glasačkih listića. U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 1. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

II. BIRAČKO MJESTO BROJ 2 – DOM UMIROVLJENIKA BELIŠĆE

Naknadnim traženjem predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, pregledani su još jednom, svi nevažeći glasački listić na svim biračkim mjestima.

Naknadno je na biračkom mjestu broj 2. utvrđeno da se u koverti sa nevažećim glasačkim listićima nalazi glasački listić pod serijskim brojem 0000979, te je zatraženo od strane predsjednika glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik.................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član.................................................................... nevažeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................ nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB....................................... nevažeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................ nevažeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU........................................................ nevažeći.

Nadalje, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su svi podaci sa biračkog mjesta broj 2. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

III. BIRAČKO MJESTO BROJ 3 – DOM KULTURE BELIŠĆE

Prilikom pregledavanja koverte s nevažećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se u koverti nalazi glasački listić – serijski broj 0001743 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član.................................................................... nevažeći

6. Ana Đakovac, članica............................................................... nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ....................................................................... nevažeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Nadalje, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su svi podaci sa biračkog mjesta broj 3. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

IV. BIRAČKO MJESTO BROJ 4 – VATROGASNO SPREMIŠTE BELIŠĆE

Prilikom pregledavanja koverte s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se u koverti nalazi glasački listić – serijski broj 0002728 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član.................................................................... nevažeći

6. Ana Đakovac, članica............................................................... nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ........................................................................ nevažeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja Gradsko izborno povjerenstvo većinom glasova mišljenja je da se zapisnik o radu biračkog odbora mijenja na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića...................................... 441; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića .................................. 11; F

10. Prebrojavanjem važećih glasaćkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med............................................. 251;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur................................................. 190.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 4. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

V. BIRAČKO MJESTO BROJ 5 – OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA BELIŠĆE

Prilikom pregledavanja koverte s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se u koverti nalazi 414 važećih glasačkih listića, a ne 413 kako je to naznačeno u zapisniku o radu biračkog odbora. Nakon prebrojavanja važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su rezultati glasovanja i zapisnik se mijenja na stranici 3 i glasi:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

8. Otvorena je glasačka kutija za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića ...............424; D(E+F)

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića...................................... 414; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića. ................................. 10; F

10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. ........................................... 208;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur..................................................206.

Prilikom pregledavanja koverte s nevažećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se u koverti nalazi glasački listić – serijski broj 0004378 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica....................................................... nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član................................................................... nevažeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................ nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 5. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

VI. BIRAČKO MJESTO BROJ 6 – DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE

Prilikom pregledavanja koverte s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se u koverti nalazi 449 glasačkih listića, a ne 448 kako je to naznačeno u zapisniku o radu biračkog odbora.

Nadalje, u koverti s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0004728 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica............................................................... nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ........................................................................ nevažeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Daljnjim pregledavanjem koverte s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi i glasački listić – serijski broj 0005221 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica............................................................... nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ........................................................................ nevažeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo na osnovu glasova većine članova mišljenja je da su predmetni glasački listić nevažeći te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

8. Otvorena je glasačka kutija za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića ....................................................464; D(E+F)

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića................................... 447; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića. ................................. 17; F

10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr.med. ........................................... 236;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl.iur................................................. 211.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 6. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

VII. BIRAČKO MJESTO BROJ 7 – RIBIČKI DOM BISTRINCI

Svi članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, nakon pregleda izbornog materijala za predmetno biračko mjesto, jednoglasno utvrđuju da je zapisnik o radu biračkog odbora pravovaljan u svim točkama.

VIII. BIRAČKO MJESTO BROJ 8 – DVD BISTRINCI

U koverti s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0006021 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića,nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik...................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica....................................................... nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................ nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... nevažeć

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo na osnovu glasova većine članova mišljenja je da je predmetni glasački listić nevažeći,te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića...................................... 303; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića ..................................... 5; F

10. Prebrojavanjem važećih glasaćkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr.med. ............................................. 142;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl.iur................................................. 161.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 8. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

IX. BIRAČKO MJESTO BROJ 9 – BOCANJEVCI, HRVATSKI DOM

Svi članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, nakon pregleda izbornog materijala za predmetno biračko mjesto, jednoglasno utvrđuju da je zapisnik o radu biračkog odbora pravovaljan u svim točkama.

X. BIRAČKO MJESTO BROJ 10 – GAT, STARA ŠKOLA

U koverti s nevažećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0007586 i glasački listić – serijski broj 0007585 te je provedeno glasovanje o valjanosti oba predmetna glasačka listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik......................................................... važeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica........................................ važeći

3. Bernardica Grubić, članica.......................................................... važeći

4. Vesna Miličić, članica.................................................................. važeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................. važeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. važeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... važeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU.......................................................... važeći

Nadalje, također u koverti sa nevažećim glasačkim listićima utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0007471 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik......................................................... važeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica........................................ važeći

3. Bernardica Grubić, članica.......................................................... važeći

4. Vesna Miličić, članica.................................................................. važeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................. važeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB...................................... nevažeći

3. Andrej Mesić, HDSSB............................................................... nevažeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. važeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... važeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU.......................................................... važeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo na osnovu glasova većine članova mišljenja je da su predmetni glasački listić važeći, te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića.................................. 282; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića ...................................... 5; F

10. Prebrojavanjem važećih glasaćkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. ........................................... 187;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur. ................................................ 95.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 10. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

XI. BIRAČKO MJESTO BROJ 11 – GORICA VALPOVAČKA, DOM

U koverti s važećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0007701 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik.................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica.................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica....................................................... nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član.................................................................... nevažeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................ nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ........................................................................ nevažeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................. važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo na osnovu glasova većine članova mišljenja je da je predmetni glasački listić nevažeći, te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića....................................... 79; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića....................................... 1; F

10. Prebrojavanjem važećih glasaćkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. .............................................. 41;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur. ................................................ 38.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 11. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

XII. BIRAČKO MJESTO BROJ 12 – KITIŠANCI, DOM HRVATSKE MLADEŽI

Svi članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, nakon pregleda izbornog materijala za predmetno biračko mjesto, jednoglasno utvrđuju da je zapisnik o radu biračkog odbora pravovaljan u svim točkama.

XIII. BIRAČKO MJESTO BROJ 13 – TIBORJANCI, DOM

U koverti s nevažećim glasačkim listićima, utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0008038 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik......................................................... važeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica........................................ važeći

3. Bernardica Grubić, članica.......................................................... važeći

4. Vesna Miličić, članica.................................................................. važeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica.................................................................. važeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ.......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB......................................... važeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................... važeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................... važeći

5. Marko Kušić, SDP......................................................................... važeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU........................................................... važeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo jednoglasnog je mišljenja da je predmetni glasački listić važeći, te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića....................................182; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića ...................................... 5; F

10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. ............................................. 82;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur. ............................................. 100.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 13. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

XIV. BIRAČKO MJESTO BROJ 14 – VELIŠKOVCI, OSNOVNA ŠKOLA

Svi članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, nakon pregleda izbornog materijala za predmetno biračko mjesto, jednoglasno utvrđuju da je zapisnik o radu biračkog odbora pravovaljan u svim točkama.

XV. BIRAČKO MJESTO BROJ 15 – VINOGRADCI, OSNOVNA ŠKOLA

U koverti s važećim glasačkim listićima utvrđeno je da se nalazi glasački listić – serijski broj 0008872 te je provedeno glasovanje o valjanosti predmetnog glasačkog listića, nakon čega su utvrđeni sljedeći rezultati glasovanja:

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik.................................................... nevažeći

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica ................................... nevažeći

3. Bernardica Grubić, članica........................................................ nevažeći

4. Vesna Miličić, članica................................................................ nevažeći

5. Zvonimir Žulj, član....................................................................... važeći

6. Ana Đakovac, članica................................................................ nevažeći

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ......................................................................... važeći

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB....................................... nevažeći

3. Andrej Mesić, HDSSB................................................................ nevažeći

4. Maja Matoković, HSP................................................................. nevažeći

5. Marko Kušić, SDP....................................................................... nevažeći

6. Zdenka Bošnjaković, HSU......................................................... nevažeći

Na osnovu prethodno provedenog glasovanja i prebrojavanja glasačkih listića Gradsko izborno povjerenstvo na osnovu glasova većine članova mišljenja je da je predmetni glasački listić nevažeći, te da se mijenja zapisnik o radu biračkog odbora na stranici 3 u sljedećim točkama i treba glasiti:

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu i utvrđuje:

.......

9. a) Važećim je utvrđeno glasačkih listića......................................141; E

b) Nevažećim je proglašeno glasačkih listića. .................................. 2; F

10. Prebrojavanjem važećih glasaćkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:

1. KANDIDAT DINKO BURIĆ, dr. med. ............................................. 83;

2. KANDIDAT DINKO HUIS, dipl. iur. ................................................ 58.

U preostalom djelu, svi članovi jednoglasno su utvrdili da su preostali podaci sa biračkog mjesta broj 15. u skladu sa zapisnikom o radu biračkog odbora.

OSTALE PRIMJEDBE ČLANOVA STALNOG I PROŠIRENOG SASTAVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA: (U toj su rubrici sadržane vlastoručno pisane primjedbe pojedinih članova GIP-a – op. Ustavni sud.)

Stalni sastav:

1. Slavko Milekić, predsjednik______________________________

2. Romana Hudovernik, potpredsjednica______________________

3. Bernardica Grubić, članica_______________________________

4. Vesna Miličić, članica__________________________________

5. Zvonimir Žulj, član____________________________________

6. Ana Đakovac, članica___________________________________

Prošireni sastav:

1. Nada Velte, HDZ______________________________________

2. Karolina Štefan Bugarinović, HDSSB________________________

3. Andrej Mesić, HDSSB__________________________________

4. Maja Matoković, HSP__________________________________

5. Marko Kušić, SDP_____________________________________

6. Zdenka Bošnjaković, HSU______________________________«

5.2. U Zapisniku GIP-a od 3. lipnja 2013. nisu utvrđeni zbirni rezultati koji bi proizlazili iz novoutvrđenih podataka o glasovanju birača na 15 biračkih mjesta u Gradu Belišću niti su ti zbirni rezultati ikada objavljeni u bilo kojoj pisanoj formi.

Stoga se osnovano može pretpostaviti da je Zapisnik GIP-a od 3. lipnja 2013. trebao poslužiti kao akt koji sadrži točne (provjerene) podatke o glasovanju birača relevantne za odlučivanje ŽIP-a o prigovorima HDSSB-a.

3) Rješenje ŽIP-a od 4. lipnja 2013. u povodu prigovora HDSSB-a (druga izmjena podataka o glasovanju birača)

6. U skladu s člankom 129. stavkom 4. ZoLI-ja, ŽIP je o prigovoru HDSSB-a odlučio rješenjem od 4. lipnja 2013. koje žalitelj osporava u ovom postupku. Izreka tog rješenja glasi:

»I. Povodom prigovora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, preinačavaju se zapisnici o radu biračkih odbora u dijelu koji se odnosi na utvrđen broj važećih i nevažećih glasačkih listića za sljedeća biračka mjesta:

– broj 1. u Belišću, prostorije Centra mladih, na način da se od važećih glasačkih listića, glasački listić serijskog broja 0000519 proglašava nevažećim, te se jedan glas oduzima kandidatu Dinku Huisu,

– broj 4. u Belišću, Vatrogasno spremište, na način da se od važećih glasačkih listića, glasački listić serijskog broja 0002728 proglašava nevažećim, te se jedan glas oduzima kandidatu Dinku Huisu,

– broj 5. u Belišću, OŠ 'Ivana Kukuljevića', na način da se umjesto 413 važećih glasačkih listića, utvrđuje važećim 414 glasačkih listića, slijedom čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas,

– broj 6. u Belišću, dječji vrtić 'Maslačak', na način da se umjesto 448 važećih glasačkih listića, utvrđuje 449 važećih glasačkih listića, slijedom čega se kandidatu Dinku Huisu dodaje jedan glas,

– broj 10. u Gatu, stara škola, na način da se od ukupno proglašena 4 nevažeća glasačka listića, 3 glasačka listića serijskih brojeva 0007585, 0007586 i 0007471, proglašavaju važećim, slijedom čega je dva glasa dobio kandidat Dinko Burić, a jedan glas kandidat Dinko Huis, te se kandidatu Dinku Buriću dodaju dva glasa, a Dinku Huisu jedan glas,

– broj 11. u Gorici Valpovačkoj, Dom, na način da se od važećih glasačkih listića, glasački listić serijskog broja 0007701 proglašava nevažećim, te se jedan glas oduzima kandidatu Dinku Buriću,

– broj 13. u Tiborjancima, Dom, na način da se od ukupno proglašenih 6 nevažećih glasačkih listića, jedan glasački listić serijskog broja 0008038 proglašava važećim, a kojim je glas dobio kandidat Dinko Burić, slijedom čega se kandidatu Dinku Buriću dodaje jedan glas,

– broj 15. u Vinogradcima, na način da se od utvrđena 142 važeća glasačka listića utvrđuje da je kandidat Dinko Burić dobio 83 glasa, a kandidat Dinko Huis dobio 59 glasova.

II. Uslijed odluke pod točkom I. izreke ovoga rješenja, mijenjaju se Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Belišća koje je utvrdilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća 3. lipnja 2013. g., tako da sada isti glase:

1. Županijsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Grad Belišće ima ukupno upisanih 9017 birača i da je glasovalo 4691 birača, odnosno 52,02%, od čega je 4577 ili 97,57% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 114, ili 2,43%.

2. Kandidati su dobili slijedeći broj glasova:

1. Kandidat: DINKO HUIS, dipl. iur. 2289 glasova ili 48,80%

Zamjenik kandidata: KRISTIJAN ŠOŠIĆ, dipl. oec.

Zamjenica kandidata: GORDANA PAPIŠTA, odgajatelj

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2. Kandidat: DINKO BURIĆ, dr. med. 2288 glasova ili 48,77%

Zamjenica kandidata: LJERKA VUČKOVIĆ

Zamjenik kandidata: DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl. oec.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ

SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

III. S obzirom na postignuti broj glasova iz točke II ovoga rješenja, utvrđuje se da točka III. Rezultata izbora za gradonačelnika Grada Belišća koje je utvrdilo i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća, ostaje neizmijenjena (za gradonačelnika Grada Belišća izabran je Dinko Huis, a za zamjenike gradonačelnika izabrani su Kristijan Šošić i Gordana Papišta).

IV. Prigovor Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje podnesen protiv Rezultata izbora za gradonačelnika Grada Belišća koje je 3. lipnja 2013. godine utvrdilo i objavilo Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća, odbija se kao neosnovan.«

6.1. U obrazloženju rješenja od 4. lipnja 2013. ŽIP je prvo sažeo podatke do kojih je došao GIP nakon »pregledavanja cjelokupnog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima« (v. točku 5.1. obrazloženja ove odluke) odnosno »nakon ponovnog prebrojavanja svih glasačkih listića« (utvrđenje sadržano u rješenju ŽIP-a od 4. lipnja 2013.):

»Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije zaprimilo je 3. lipnja 2013. godine prigovor i dopunu prigovora Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje na nepravilnosti u provođenju lokalnih izbora te utvrđivanju izbornih rezultata na biračkim mjestima, u drugom krugu lokalnih izbora za izbor gradonačelnika Grada Belišća, izražavajući sumnju u pravilnost utvrđivanja izbornih rezultata utvrđivanjem važećih, odnosno nevažećih glasačkih listića, na biračkom mjestu broj 1. u Centru mladih, na biračkom mjestu broj 2. u Domu umirovljenika, na biračkom mjestu broj 3. u Domu kulture Belišće, na biračkom mjestu broj 5. u Osnovnoj školi u Belišću, na biračkom mjestu broj 6. u Dječjem vrtiću, na biračkom mjestu broj 12. u Belišću, navodeći da su pojedini glasački listići utvrđeni kao nevažeći, a budući da u ukupnom izbornom rezultatu postoji razlika između kandidata od svega 4 glasa, u prigovoru se predlaže da se za Grad Belišće predlaže izvrši ponovno prebrojavanje svih glasačkih listića.

Iz očitovanja Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belišća (stalni + prošireni sastav = 12 članova), nakon ponovnog prebrojavanja svih glasačkih listića, slijedi:

– da je na biračkom mjestu broj 1 osnovano nevažećim proglašeno 19 glasačkih listića, dok je u važećim glasačkim listićima pronađen glasački listić serijskog broja 0000519 u kojem su zaokruženi brojevi ispred oba kandidata, zbog čega se taj glasački listić smatra nevažećim. Kako je taj glasački listić pribrojan glasovima danim kandidatu Dinku Huisu, to Dinku Huisu pripada jedan glas manje,

– da je na biračkim mjestima broj 2. i 3. osnovano utvrđeno nevažećim 18 odnosno 10 glasačkih listića, kao što je navedeno u zapisniku o radu biračkog odbora,

– da je na biračkom mjestu broj 4. osnovano nevažećim proglašeno 10 glasačkih listića, dok je u važećim glasačkim listićima pronađen glasački listić serijskog broja 0002728, u kojem su zaokruženi brojevi ispred oba kandidata, a potom broj ispred kandidata Dinko Burić prekrižen, zbog čega se taj glasački listić smatra nevažećim. Kako je taj glasački listić pribrojen glasovima danim kandidatu Dinku Huisu to Dinku Huisu pripada jedan glas manje,

– da je na biračkom mjestu broj 5. osnovano nevažećim proglašeno 10 glasačkih listića, a u kuverti s važećim glasačkim listićima utvrđeno da se nalazi 414 glasačkih listića, koliko je i glasovalo birača, a ne 413 kako je navedeno u zapisniku o radu biračkog odbora, te je prebrojavanjem utvrđeno da kandidatu Dinku Huisu pripada jedan glas više,

– da je na biračkom mjestu broj 6. osnovano nevažećim proglašeno 15 glasačkih listića, dok je u kuverti s važećim glasačkim listićima pronađeno 449 glasačkih listića, koliko je i glasovalo birača, a ne 448 kako je navedeno u zapisniku o radu biračkog odbora, te je prebrojavanjem utvrđeno da taj glas pripada kandidatu Dinku Huisu, dok su pronađena i dva glasačka listića, i to serijskog broja 0004728, gdje je križićem označen redni broj ispred imena kandidata Dinka Burića, a na glasačkom listiću serijskog broja 0005221 križićem označen redni broj ispred imena kandidata Dinka Huisa (po mišljenju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belišća, ta su dva glasačka listića nevažeća i na tom mjestu kandidat Dinko Burić treba dobiti jedan glas manje),

– da je na biračkom mjestu broj 7. osnovano nevažećim proglašeno 8 glasačkih listića,

– da je na biračkom mjestu broj 8. osnovano nevažećim proglašeno 4 glasačka listića, te da je u kuverti s važećim glasačkih listićima pronađen jedan glasački listić serijskog broja 0006021 gdje je križićem označen redni broj ispred imena kandidata Dinka Huisa (po mišljenju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belišća, taj je listić nevažeći i na tom biračkom mjestu kandidat Dinko Huis treba dobiti jedan glas manje),

– da je na biračkom mjestu broj 9. osnovano nevažećim proglašen jedan glasački listić,

– da je na biračkom mjestu broj 10. nevažećim je utvrđeno 8 glasačkih listića, dok je Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća glasačke listiće ser. brojeva 0007586, 0007585, na kojima je zaokružen kandidat Dinko Burić a prekrižen kandidat Dinko Huis i glasački listić ser. broja 0007471, na kojem je zaokružen kandidat Dinko Huis a prekrižen kandidat Dinko Burić, utvrdilo važećim, tako da kandidatu Dinku Buriću pripadaju dva glasa više, a kandidatu Dinku Huisu pripada jedan glas više,

– da na biračkom mjestu broj 11. nevažećim nije proglašen niti jedan glasački listić, te da je u kuverti s važećim glasačkim listićima pronađen glasački listić serijskog broja 0007701, na kojem su zaokružena oba kandidata, a potom i prekrižen kandidat Dinko Huis, zbog čega je taj glasački listić proglašen nevažećim, te kandidatu Dinku Buriću pripada jedan glas manje,

– da je na biračkom mjestu broj 12. osnovano nevažećim proglašeno tri glasačka listića,

– da je na biračkom mjestu broj 13. nevažećim proglašeno 6 glasačkih listića, te da je Gradsko izborno povjerenstvo od tih glasačkih listića, glasačke listiće serijskog broja 0008038, na kojem je zaokružen redni broj ispred kandidata Dinka Burića a prekrižen redni broj ispred kandidata Dinka Huisa, proglasio važećim, zbog čega kandidatu Dinku Buriću pripada jedan glas više,

– da je na biračkom mjestu broj 14. osnovano nevažećim proglašeno dva glasačka listića,

– da je na biračkom mjestu broj 15. osnovano nevažećim proglašen jedan glasački listić, dok je u kuverti s važećim glasačkim listićima pronađen glasački listić serijskog broja 0008872, gdje je križićem označen redni broj ispred imena kandidata Dinka Huisa (po mišljenju Gradskog izbornog povjerenstva, taj je listić nevažeći i na tom biračkom mjestu kandidat Dinko Huis treba dobiti jedan glas manje), kao i da je naknadnim prebrojavanjem glasova utvrđeno da je pogreškom jedan glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidata Dinka Burića bio u grupi listića kandidata Dinka Huisa, zbog čega kandidatu Dinku Buriću pripada jedan glas više, a kandidatu Dinku Huisu jedan glas manje.

6.2. Nakon toga je u obrazloženju rješenja od 4. lipnja 2013. ŽIP obrazložio razloge zbog kojih prigovore HDSSB-a ne smatra osnovanima:

»Županijsko izborno povjerenstvo izvršilo je uvid u sporne glasačke listiće, te jednoglasno utvrdilo i proglasilo da je:

– na biračkom mjestu broj 1. glasački listić broj 0000519 nevažeći glasački listić,

– na biračkom mjestu broj 4. glasački listić serijskog broja 0002728 nevažeći glasački listić,

– na biračkom mjestu broj 10. glasački listići serijskih brojeva 0007585, 0007586 i 0007471 važeći glasački listići,

– na biračkom mjestu broj 11. glasački listić serijskog broja 0007701 nevažeći glasački listić,

– na biračkom mjestu broj 13. glasački listić serijskog broja 0008038 važeći glasački listić,

dok je većinom glasova članova Županijskog izbornog povjerenstva Osječko-baranjske županije (9 za i 2 protiv) utvrdilo i proglasilo:

– na biračkom mjestu broj 6. glasačke listiće serijskih brojeva 0004728 i 0005221 važećim glasačkim listićima,

– na biračkom mjestu broj 8. glasački listić serijskog broja 0006021 važećim glasačkim listićem,

– na biračkom mjestu broj 15. glasački listić, serijskog broja 0008872 važećim glasačkim listićem,

kako su to učinili i birački odbori na navedenim biračkim mjestima.

Naime, na navedenim biračkim mjestima (6., 8. i 15.) birači su svoju volju za glasovanje ostvarili na način da su na redni broj ispred imena kandidata stavili križić. Člankom 72. Zakona o lokalnim izborima propisano je da je važeći glasački listić onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao. Stoga je Županijsko izborno povjerenstvo, sukladno navedenoj zakonskoj odredbi i odlukama Ustavnog suda broj U-VIIA/2613/2009 i U-VIIA/2819/2009, utvrdilo, imajući u vidu različitu dobnu i obrazovnu strukturu birača, kao i činjenicu da u životno brojnim situacijama osobe svoju volju u ispunjavanju različitih dokumenata ostvaruju stavljanjem križića ispred ili iza dokumenta, bez obzira na uputu da se glasački listić ispunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za kojeg se želi glasovati, da su birači, glasujući na navedeni način, stavljajući križić preko rednog broja ispred imena kandidata, na nedvojben i siguran način izrazili svoju volju za kojeg kandidata žele glasovati, a pri tomu na tim listićima nema nikakvih drugih znakova koji bi upućivali na zaključak da je volja glasača drugačija od izražene, zbog čega su birački odbori osnovano i zakonito navedene glasačke listiće proglasili važećim, a što je potvrdilo i ovo Županijsko izborno povjerenstvo.

Slijedom izloženog, a nakon po Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Belišća utvrđenog izbornog rezultata, u kojem je kandidat Dinko Burić dobio 2285 glasova, a kandidat Dinko Huis dobio 2289 glasova, utvrđenjem po Županijskom izbornom povjerenstvu jednog nevažećeg glasačkog listića i 6 dodatno važećih glasačkih listića za kandidata Dinka Burića i 3 nevažeća glasačka listića i 5 dodatno važećih glasačkih listića za kandidata Dinka Huisa, proizlazi da je kandidat pod rednim brojem 1. Dinko Burić dobio 2288 glasova, a kandidat pod rednim brojem 2. Dinko Huis dobio 2289 glasova, iz čega proizlazi da je na izborima za gradonačelnika Grada Belišća izabran kandidat Dinko Huis.

S obzirom da nepravilnosti utvrđene u točki II. izreke ovoga rješenja nisu dovele do izmjene kandidata koji je osvojio veći broj glasova (kandidat Dinko Huis), trebalo je, slijedom svega rečenoga, odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.«

III. ŽALBA HDSSB-a

7. U žalbi protiv rješenja ŽIP-a od 4. lipnja 2013. koju je HDSSB, zastupan po svom predsjedniku, podnio Ustavnom sudu (v. točku 1. obrazloženja ove odluke) navedeno je (tamniji otisak i ostali načini naglašavanja dijelova teksta izostavljeni su kao nepotrebni):

»Citiranim Rješenjem povodom prigovora HDSSB-a od 03. lipnja 2013.g. preinačeno je 8 zapisnika o radu biračkih odbora u dijelu koji se odnose na utvrđeni broj važećih i nevažećih listića na lokalnim izborima za Gradonačelnika grada Belišća koji su održani 2. lipnja 2013. g. Slijedom istog Županijsko izborno povjerenstvo je utvrdilo izmjenu Rezultata izbora za Gradonačelnika grada Belišća na način da je utvrđeno kako je kandidat Dinko Huis (HDZ) dobio 2289 glasova (48,80 %) a kandidat Dinko Burić 2288 glasova (48,87%), dakle razlika od 1 glasa u korist Dinka Huisa. Slijedom svega navedenog prigovor HDSSB-a podnesen 3. lipnja 2013.g. odbijen je kao neosnovan. Međutim, tijekom cijelog postupka nisu uzeti u obzir brojni prigovori HDSSB-a izneseni od strane članova biračkih odbora, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i Županijskog izbornog povjerenstva. Navodimo ih kako slijedi:

Tijekom pristizanja rezultata i preslika zapisnika sa biračkih mjesta članovi proširenog sastava GIP-a iz HDSSB-a uočili su mnoge nepravilnosti i nelogičnosti te su uložili prigovore, posebice vezano za veliki broj nevažećih listića i ispravaka u zapisnicima.

Nakon prigovora koji je ŽIP-u uložilo HDSSB, u ponedjeljak 3. lipnja 2013.u 10,00 sati, Gradsko izborno povjerenstvo pristupilo je ponovnom brojanju glasova.

Tijekom prebrojavanja utvrđeno je po iskazima članova proširenog sastava iz HDSSB-a slijedeće:

Biračko mjesto br. 001 – Centar mladih

– 1 nevažeći listić bio je kao važeći pribrojen D. Huisu – ser.br. listića 0000519. Svi članovi GIP-a jednoglasno su utvrdili da je listić nevažeći (zaokružen redni broj oba kandidata!).

– na ovom biračkom mjestu, za razliku od drugih, prvo je otvorena kutija s glasovima za župana, a potom, tek nakon 45 minuta dobiveni su rezultati za gradonačelnika.

– bilo je ukupno 19+1 nevažećih listića

– zapisnik je ispravljen od strane GIP-a!

Biračko mjesto br. 002 – Dom umirovljenika

– nakon prve provjere odnosno brojanja listića, utvrđeno je da je ovdje sve u redu?!

– utvrđeno je da je kod ovog biračkog mjesta ipak čudno što se od 18 nevažećih listića, na 12 uočena ista 'pogreška' odnosno zaokruženi redni brojevi oba kandidata!

– za napomenuti je kako je na ovom biračkom mjestu bilo 4 promatrača od strane HDZ-a, uključujući i oca kandidata Huisa!

Biračko mjesto br. 003 – Dom kulture

– uočeni su ispravci u zapisniku, što upućuje na nesavjesno obavljanje dužnosti predsjednika biračkog odbora

– glasački listić br. 0001743 bio je sporan članovima GIP-a – oba su kandidata bila zaokružena, ali je kandidat 2. bio i prekrižen. Većina članova GIP-a je odlučila da ovaj listić ipak ostaje nevažeći. Nije došlo do promjene u broju glasova za kandidate.

Biračko mjesto br. 004 – Vatrogasno spremište

– glasački listić br. 0002728 koji je bio ubrojen kao važeći u korist D. Huisa, proglašen je nevažećim i oduzet od ukupnog broja glasova za D. Huisa (situacija ista kao na biračkom mjestu br. 003.)

Biračko mjesto br. 005 – Osnovna škola

– zapisnik je bio ispravljan od strane biračkog odbora.

– iako je ispravljenim zapisnikom utvrđeno da je na biračkom mjestu glasovalo 424 birača, a u kutiji izbrojano 423 listića, dakle jedan manje od broja birača, na što su upozorili i članovi biračkog odbora (jer je netko mogao listić odnijeti sa sobom), ponovljenim brojanjem od strane GIP-a nakon 24 sata utvrđeno je da listića ima 424. Listić je bio u korist D. Huisa, te je njemu i pribrojan. Na pitanje naših članova GIP-a kako je to moguće, predsjednik ŽIP-a utvrdio je kako su sigurno bili slijepljeni. (?!)

Članovi biračkog odbora, Dragomir Šimić i Ivana Šincek svjedoče kako se više puta brojalo, jer je listić nedostajao i zaključili su da ga je vjerojatno netko odnio kući. Tvrde da su listiće brojali i predstavnici HDZ-a, SDP-a i HSU-a koji su također utvrdili da nedostaje jedan listić (Marija Novoselec, Vlasta Merčep, Zdenka Lacković) da bi nakon 24 sata listić pri ponovnom brojanju naglo nađen (?!).

– glasački listić 0004378 – bio je sporan članici GIP-a – iz HDZ-a jer su oba kandidata bila zaokružena, ali je kandidat 1. bio i prekrižen. Listić je većinom proglašen odnosno ostao nevažeći.

Biračko mjesto br. 006 – Dječji vrtić

– iako je zapisnički uredno utvrđeno da je na biračkom mjestu glasovalo 464 birača, a u kutiji izbrojano 463, dakle jedan manje od broja birača, na što su upozorili i članovi biračkog odbora (netko je mogao listić odnijeti sa sobom), ponovljenim brojanjem od strane GIP-a nakon 24 sata utvrđeno je da listića ima 464. Listić je bio u korist D. Huisa. Obrazloženje je bilo da su sigurno listići bili slijepljeni (iako su ih brojali više članova biračkog odbora, a potom i dvoje članova GIP-a prije nego li je bilo utvrđeno da se taj listić iznenada pojavio). Listić nije izdvojen jer je predsjednik GIP-a smatrao kako nije sporan i da se automatizmom dodaje D. Huisu.

Naši članovi biračkog odbora, kao i u slučaju na biračkom mjestu br. 005, decidirano tvrde da tog listića nije bilo, jer je više članova biračkog odbora brojalo listiće, baš iz razloga što je jedan listić nedostajao. O tome svjedoči naša članica Ljiljana Harangozo i Marko Špoljarić. Osim toga brojali su i ostali članovi biračkog odbora: Vladimir Vicić, Željko Vukobratović, Ozren Šimić-Jelić itd. i to više puta.

– glasački listić 0004728 bio priznat kao važeći u korist D. Burića, a potom izglasan većinom kao nevažeći (X preko rednog broja 1.). Nakon konzultacije ŽIP-a, predsjednik GIP-a potvrđuje da je nevažeći i izuzima se iz ukupnog broja nevažećih. Predsjednik je izašao iz sobe, nazvao ŽIP i vratio se s mišljenjem ŽIP-a kojeg je svima priopćio te je sukladno tome listić većinom glasova proglašen nevažećim.

– glasački listić 0005221 – ista situacija kao gore, samo u korist D. Huisa – isto proglašeno nevažećim i oduzeto D. Huisu.

– uz ova dva listića, nevažećih je na ovom biračkom mjestu ukupno 17.

Biračko mjesto br. 007 – Bistrinci, Ribički dom

– sve uredno iako je glasovao veliki broj nepismenih

Biračko mjesto br. 008 – Bistrinci, DVD

– zapisnik uredan

– listić br. 0006021 koji je bio važeći sa X preko rednog broja, uz konzultaciju predsjednika GIP-a sa ŽIP-om, većinom članova bio je proglašen nevažećim. Time je D. Huisu smanjen ukupan broj glasova za 1.

Biračko mjesto br. 010 – Gat, Stara škola

– zapisnik uredan

– listić br. 0007586 koji je bio upisan kao nevažeći, jednoglasno je proglašen važećim i pribrojan D. Buriću (red.br. 1. zaokružen, a br. 2. prekrižen).

– listić br. 0007585 koji je bio upisan kao nevažeći, jednoglasno je proglašen važećim i pribrojan D. Buriću (red.br. 1. zaokružen, a br. 2. i imena zamjenika prekriženi)

– listić br. 0007471 bio nevažeći, ali proglašen važećim od strane svih članova osim predstavnika HDSSB za D. Huisa (oba redna broja zaokružena, a red.br. 1. osjenčan unutar kruga)?!

– zapisnik sukladno izmijenjen.

Biračko mjesto br. 011 – Gorica Valpovačka

– listić br. 0007701 koji je po zapisniku bio važeći za D. Burića, proglašen nevažećim od strane većine članova GIP-a (osim HDSSB) (oba red.br. zaokružena, a br. 2 i prekrižen)

– zapisnik sukladno izmijenjen

Biračko mjesto br. 012 – Kitišanci, Dom hrvatske mladeži

– zapisnik ispravljan!

Biračko mjesto br. 013 – Tiborjanci, Hrvatski dom

– listić br. 0008038 bio nevažeći, većinom proglašen važećim u korist D. Burića (red.br. 1. zaokružen, a br. 2. prekrižen).

– zapisnik sukladno izmijenjen

Biračko mjesto br. 015 – Vinogradci

– listić br. 0008872 – iz važećih, prebačen u nevažeće (većinom glasova članova GIP-a) (br. 2. prekrižen) – prebačeno od strane predsjednika GIP-a uz konzultaciju ŽIP-a.

– u kontingentu listića D. Huisa predsjednik pronašao jedan listić za D. Burića i prebacio ga, te jedan glas dodao D. Buriću, a jedan glas oduzeo D. Huisu. Nije na uvid dat serijski broj listića.

Nakon prebrojavanja listića i gore navedenih utvrđenih promjena (nepravilnosti i sl)., predsjednik GIP-a, Slavko Milekić i još dva člana stalnog sastava Romana Hudovernik i Bernardica Grubić povukli su se u zasebnu prostoriju, zaključali i pisali zapisnik bez nazočnosti ostalih članova GIP-a. HDSSB-ovi članovi su više puta inzistirali odnosno pitali zašto oni ne mogu biti nazočni kod sastavljanja zapisnika na što im je rečeno kako se oni moraju koncentrirati. To je trajalo cca 3 sata.

Nakon završenog zapisnika, predsjednik GIP-a dolazi u prostoriju i traži da svi još jednom pregledaju sve nevažeće listiće (kao da nešto traži).

Članica GIP-a iz HDSSB-a traži da se takav njegov postupak unese u zapisnik, što je i napravljeno.

Kod ponovnog pregledavanja svih nevažećih listića, izdvojio je još jedan, po njegovu mišljenju, sporni listić sa biračkog mjesta br. 002 (Dom umirovljenika), serijski broj 000979, na kojem su zaokružena oba redna broja, s tim da je br. 1. prekrižen jednom kosom crtom. Većina je izglasala da taj listić ostaje nevažeći.

Ovakav postupak predsjednika, neobjašnjiv i zbunjujući, bacio je sumnju članova GIP-a iz HDSSB-a da se pokušava naći način da se pronađe još jedan važeći ili barem dvojbeni glas za D. Huisa.

Članovi HDSSB-a pročitali su zapisnik, te je u ime HDSSB-a uložen prigovor u smislu kako se ovim prebrojavanjem glasova utvrdilo da je prigovor HDSSB-a bio utemeljen, što je dokazano nizom nepravilnosti koje je GIP utvrdio na gotovo svim biračkim mjestima. Sukladno gore navedenom tražili se da ŽIP poduzme zakonom predviđene mjere. Osim toga u prigovoru je navedeno i da članovima proširenog sastava GIP-a, nakon inzistiranja članova proširenog sastava, nije bilo omogućeno sudjelovanje u sastavljanju zapisnika. Zapisnik nam nije predočen do danas.

Potrebno je reći kako je zbroj glasova u zapisniku GIP-a nakon ponovljenog brojanja glasova ukazao na to da kandidat br. 1 Dinko Burić imao sada 1 glas prednosti nad kandidatom br. 2.

Zapisnik su potpisali svi članovi GIP-a uklj. i predstavnicu HDZ-a, Nadu Velte, koja je napisala da se 'slaže sa zapisnikom', a prije toga kontradiktorno uložila prigovor na listiće koji su većinom proglašeni nevažećima (listići koji su proglašeni nevažećima uz konzultaciju ŽIP-a – prekrižen redni broj kandidata – 1 za D. Burića, a 3 za D. Huisa)

Predsjednik GIP-a nije dao da se materijali (glasački listići i zapisnici) zapečate u zasebnu kutiju, iako se na tome inzistiralo.

Članovi HDSSB-a nisu uspjeli dobiti kopiju zapisnika, obrazloživši kako to nije moguće dok je predmet u postupku. U jednom trenutku im je rečeno da ŽIP treba zasjedati u 12 sati no na upit im nije htio reći kada će voziti materijale u Osijek. Tražio se da s njim u Osijek ide i predstavnica HDSSB-a, što nije bilo odobreno.

Predstavnicima HDSSB-a nije bilo dozvoljeno da idu u Osijek što su samoinicijativno učinili. Napominjemo kako je predstavnica HDZ-a već bila u gradskoj upravi kad su se pojavili članovi iz HDSSB-a, što upućuje na zaključak da je znala kada će predsjednik GIP-a doći u Osijek.

Po dolasku u Osijek oko 9 sati članovi nisu otišli u ŽIP, već u Županijski sud. Predstavnica K. Bugarinović pitala je predsjednika GIP-a zašto se ide u Sud, kada je sjedište ŽIP-a u Županijskoj 4, on joj je odgovorio da mora obavezno ići na konzultacije kod predsjednika ŽIP-a, prije nego se održi sjednica. Članovima HDSSB-a nisu omogućili da nazoče tom sastanku. Sastanak je bio iza zatvorenih vrata, ispred kojih smo mi sjedili, i trajao je do 12,20 sati. U prostoriju su u više navrata ulazile i izlazile različite osobe.

Izjava predsjednika ŽIP-a vezana za 'zalijepljene' listiće

Vezano za izjavu predsjednika ŽIP-a kako su 'neki' sporni listići (na biračkim mjestima 005 i 006) bili zalijepljeni za kutiju ista je apsurdna, jer svi članovi biračkih odbora mogu potvrditi kako se glasački listići nakon što su izvađeni iz kutija i prebrojeni, stavljaju u kuverte i nošeni su u GIP, a kutije se kao prazne odlažu u spremište (nitko ih ne pregledava). Članovi GIP-a odgovorno tvrde kako se materijali na GIP donose u kuvertama i vrećicama i da oni na mjestu gdje su se u nedjelju zaprimali glasački listići i zapisnici nisu vidjeli da netko pregledava kutije niti s njima imali doticaj, niti su te kutije vidjeli u ponedjeljak prilikom ponovnog brojanja glasova.

Isto tako, kontradiktorno je kako prigovor HDSSB-a nije prihvaćen, a istovremeno znamo da je baš na prigovor HDSSB-a provedeno ponovno brojanje pri čemu su i utvrđene mnoge nepravilnosti na koje je prigovorom i ukazano.

Listiće s prekriženim rednim brojevima priznati su, na temelju odluke Ustavnog suda iz 2009., a isti su dan prije GIP uz suglasnost ŽIP-a proglasio nevažećima. Posebno je važno da je ŽIP cijeli tijek Izbora davao tumačenje kako su isti listići NEVAŽEĆI, što mogu posvjedočiti članovi proširenog sastava ŽIP-a Igor Kokanović i Dalibor Radaković.

Interesantno je da niti na jednom mjestu nije utvrđeno da nedostaju listići kod prebrojavanja glasova za župana!... Osim toga, na čak 11 biračkih mjesta od 15 utvrđene su određene, manje ili veće, nepravilnosti što svakako dovodi cjelokupni izborni proces u sumnju.

Rad GIP-a je također upitan, jer kod ovako značajnih problema oko nevažećih glasačkih listića, prebrojavanja i sl., dovodi se u pitanje način na koji je GIP odradio svoju obvezu formiranja biračkih odbora, posebice kad se radi o nepristranim i nestranačkim predsjednicima i zamjenicima predsjednika.

Članovi GIP-a iz proširenog sastava ističu kako su cijelo vrijeme imali osjećaj da su svi protiv njih, jer su ih ušutkavali, branili uporabu mobitela kojim su se oni koristili radi konzultacija u spornim situacijama te im s podsmjehom isticali njihovu stranačku pripadnosti.«

7.1. Uz analizu pojedinih biračkih mjesta, koja je provedena i u prethodno citiranoj žalbi HDSSB-a, u žalbi koju je žalitelj podnio Ustavnom sudu putem odvjetnice navedeno je da su s njom u vezi »najuže povezane odluka GIP-a i ŽIP-a o priznanju važećim dva glasačka listića koja su pronađena kod ponovnog brojanja glasova dana 3. lipnja 2013., a u izreci pobijanog rješenja isti se navode pod toč. I alineja 3 i 4.« (v. točku 6.1. obrazloženja ove odluke).

Žalbeni navod o dva glasačka listića »pronađena 3. lipnja 2013.« obrazložen je na sljedeći način (tamniji otisak i ostali načini naglašavanja dijelova teksta izostavljeni su kao nepotrebni):

»Za potrebe kasnijeg obrazlaganja utvrđenih nepravilnosti koje su obuhvaćene prigovorima uvodno je potrebno ukazati na dva biračka mjesta:

– biračko mjesto broj 05. – Osnovna škola Ivana Kukuljević (u kojoj je dužnost člana biračkog odbora obnašao Dragomir Šimić čija vlastoručno potpisana izjava se dostavlja u privitku)

– te biračkog mjesta broj 06. – Dječji vrtić Maslačak (u kojem je dužnost člana biračkog odbora obnašao Marko Špoljarić čija vlastoručno potpisana izjava se dostavlja u privitku)

DOKAZ: pisane izjave Dragomira Šimić i Marka Špoljarić

Na biračkom mjestu broj 05. OŠ I. Kukuljevića konstatirano je nakon zatvaranja birališta dana 2. lipnja 2013 da je prema evidenciji birača koji su izašli na izbore, na tom biračkom mjestu, izašlo ukupno 424 birača. Biračka kutija je otpečaćena, istreseni su svi listići na stol i svima je pokazano da je kutija prazna, sklopljena je i stavljena u stranu. Već pri prvom prebrojavanju glasačkih listića od strane biračkog odbora izbrojano je 423 listića, tj. jedan listić je nedostajao u odnosu na broj evidentiranih izašlih birača. Ovo je moguće jer je neki birač mogao listić uzeti, ali ga nije morao staviti u kutiju.

Ponovno je vršeno brojanje i to 3 puta i svaki put je utvrđeno da ima 423 listića. Svih deset članova biračkog odbora potpisali su zapisnik u kojem su konstatirali da je broj listića koji su pronašli u biračkoj kutiji 423, od čega je njih 413 bilo važećih a 10 nevažećih. Od 413 važećih listića 208 je bilo za D. Burića, a 205 za D. Huisa.

Važeći listići su stavljani u jednu kovertu, nevažeći u drugu, a neupotrijebljeni listići u treću. Predsjednica biračkog odbora je u pratnji ostalih članova, sve tri koverte sa ukupno 423 listića, zajedno sa potpisanim zapisnikom od strane svih 10 članova biračkog odbora odnijela u Gradsko izborno povjerenstvo gdje ih je preuzeo predsjednik GIP g. Slavko Milekić uz nazočnost drugih članova GIP-a među kojima je bila i Karolina Štefan Bugarinović kao članica proširenog sastava GIP-a.

Praznu glasačku kutiju sa biračkog mjesta 05 je u GIP (prostor Gradske uprave Grada Belišće) odnio Dragomir Šimić gdje ju je uz asistenciju Mesić Andreja – jednog od članova proširenog sastava GIP – praznu i neoznačenu preklopio i bacio u lift koji je bio određen kao mjesto na kojem su se sa svih 15 biračkih mjesta s područja Belišća bacale glasačke kutije.

Na izbornom mjestu broj 06. – Dječji vrtić Maslačak, po otvaranju glasačke kutije istreseni su listići na stol i pred svima je pokazano da je biračka kutija prazna. Prema evidenciji birača koji su izašli na izborena tom biračkom mjestu, izašlo je ukupno 464 birača. Nakon što su svi članovi biračkog odbora (pod nadzorom 8 promatrača), zajedno u tri navrata prebrojali glasačke listiće izbrojano je ukupno 463 listića tj. jedan listić je nedostajao u odnosu na broj evidentiranih izašlih birača.

Od toga je 448 listića bilo važećih (237 za D. Burića i 211 za D. Huisa), a njih 15 je bilo nevažećih. Listići – njih 463 su stavljani u tri koverte (važeći, nevažeći i neupotrijebljeni) te su zajedno sa drugim materijalima odneseni u GIP. Glasačka kutija odnesena je prazna u GIP gdje je uz asistenciju člana GIP-a Mesić Andreja, prazna, preklopljena i neoznačena bačena u lift koji je bio određen kao mjesto na koje su se na isti način bacile sve ostale biračke kutije sa drugih mjesta.

O radu GIP-a govori vlastoručno potpisana izjava Karoline Štefan Bugarinović članice proširenog sastava GIP-a.

DOKAZ: vlastoručno potpisana izjava Karoline Štefan Bugunović« (pravilno: Bugarinović – op. Ustavni sud)

»Imenovana navodi da je dana 2. lipnja 2013 godine dužnost člana GIP-a počela obavljati u 7,00 sati i to je radila sve do 23,30 sati. Po zatvaranju biračkih mjesta u 19 sati od predsjednika GIP-a Slavka Milekić dobila je zaduženje da u tabelu unosi rezultate glasovanja za navedenih 15 biračkih mjesta. Kako su stizali birački odbori to su predsjednici predavali koverte sa glasačkim listićima, a glasačke kutije su bacane prazne i neoznačene u prizemlju zgrade, tako da članovi GIP-a nisu imali fizički nikakav kontakt sa glasačkim kutijama. Po dolasku biračkih odbora za mjesta 05. i 06. (OŠ I. Kukuljević i Dječji vrtić Maslačak) prema njihovim, od strane svih članova biračkih odbora, potpisanim zapisnicima utvrđeno je da na ta dva biračka mjesta nedostaje po jedan listić za izbor gradonačelnika.

Ona je posumnjala u neregularnost izbora te je o tome izvijestila predsjednika g. Milekić koji je rekao da je to moguća i dopuštena situacija i da je vjerojatno netko od glasača, listić koji je preuzeo odnio sa sobom kući, a sa čime su se svi složili.

Zapisnici su predani i usvojeni za ta dva mjesta jer su bili potpisani od strane svih 10 članova biračkih odbora na oba mjesta.

Mnogi ostali zapisnici su bili križani i naknadno ispravljani na samom biračkom mjestu što je upućivalo na zaključak o nedovoljnoj stručnosti i informiranosti biračkih odbora.

Vršeno je brojanje te je prema rezultatima u nedjelju 2. lipnja 2013 utvrđeno da je ukupno na biralište za gradonačelnika glasalo 4.689 osoba od čega je bilo 115 nevažećih glasačkih listića. Od ukupnog broja važećih listića kandidat D. Burić je dobio 2285 glasova, a kandidat D. Huis 2289 glasova. Međutim članovi proširenog GIP-a Karolina Štefan Bugarinović i Andrej Mesić uložili su prigovor na rad pojedinih biračkih odbora (biračka mjesta 001, 002, 003, 005, 006, 012), te je odlučeno da se članovi GIP-a sastanu u ponedjeljak u 10 sati kako bi ponovno prebrojali sve glasove sa svih 15 mjesta.

DOKAZ: preslika primjedbi Karoline Štefan Bugarinović.

Dana 3. lipnja 2013. GIP je vršio ponovno prebrojavanje glasova i tada je ponovno utvrđen čitav niz nepravilnosti vezano za pojedine glasačke listiće u smislu ocjene njihove važnosti ili ne važnosti – čl. 72 i 73 ZoLI.

Kod trećeg brojanja u GIP-u toga dana, 03. lipnja 2013. (dakle ukupno 6 brojanja računajući i prethodna 3 brojanja na samim biračkim mjestima dana 02. lipnja 2013.) utvrđeno je da je na biračkim mjestima 05 OŠ I. Kukuljevića i 06 Dječji vrtić Maslačak broj glasačkih listića preko noći 'narastao' za po jedan na svakom biračkom mjesta (OŠ I. Kukuljevića sa 423 na 424, a u Dječjem vrtiću Maslačak sa 463 na 464) što je izazvalo posebnu sumnju u regularnost izbora, a na ta dva listića je bio zaokružen kandidat D. Huis.

Na pitanje člana GIP-a A. Mesića kako je moguće da su se ti listići pojavili sada kao 'višak' obzirom na utvrđenja biračkih odbora i njihove zapisnike te prethodna tri brojanja GIP-a dana 2. lipnja 2013 i dva brojanja GIP-a dana 3. lipnja 2013., odgovoreno je od članova GIP-a da je bitno da nema viška glasova jer bi se tada izbori morali ponoviti. Ta dva glasačka listića će kasnije biti presudna za donošenje odluke o izbornom pobjedniku za funkciju gradonačelnika Grada Belišće.

Karolina Štefan Bugarinović je tražila da se utvrde serijski brojevi 'naknadno pronađenih listića!?' što je predsjednik GIP-a S. Milekić odbio navodeći da to nije potrebno te da će se isti samo pribrojati kandidatu D. Huisu. Upravo po serijskim brojevima tih listića mogle se utvrditi činjenice relevantne za zakonitost provođenja izbora.

Valja naglasiti da su serijski brojevi ostalih spornih listića izdvojeni te se izglasavalo da li su važeći ili ne, a radilo se o listićima: 0000519, 0001743, 0002728, 0004378, 0004728, 0005221, 0006021, 0007586, 00075585, 0007471, 0007701, 0008038, 0008872.

Pri tome su od strane GIP-a serijski brojevi listića po biračkim mjestima:

– 06 listići serijskih brojeva 0004728 i 0005221

– 08 listići serijskih brojeva 0006021

– 15 listići serijskih brojeva 0008872

izglasani kao nevažeći (oznaka X preko rednog broja kandidata) na način da je prethodno prije izglasavanja, predsjednik GIP-a S. Milekić konzultirao telefonom sa ŽIP-om te je prenio informaciju da ŽIP tvrdi da su svi takvi listići nevažeći.

Glasački listić serijskog broja 0007471 sa biračkog mjesta 10 na kojem su oba redna broja zaokružena, a potom redni broj 1 i osjenčan unutar kruga izglasan je važećim za kandidata Dinka Huisa.

Na kraju je prebrojavanjem glasačkih listića na dan 3. lipnja 2013 konstatirano da je nepravilnosti i ispravaka bilo na 9 od ukupno 15 biračkih mjesta, što upućuje na sumnju u neregularnost samih izbora.

Oko 21 sat je predsjednik GIP-a S. Milekić zajedno sa Romanom Hudorovek i Bernardicom Grubić napustio prostorije u kojima je radio GIP te se povukao u posebne prostorije kako bi pisao zapisnik. Ostalim članovima GIP nije bilo dozvoljeno da prisustvuju pisanju zapisnika iako su to tražili.

Oko 23,00 sata donesen je zapisnik u kojem je konstatirano da je ukupan broj glasačkih listića 4691 (što znači da su priznata ona dva naknadno nađena listića sa biračkih mjesta 05 i 06 koja su se pojavila tek u 6. brojanju narednog dana tj. 3. lipnja 2013) te da je od ukupnog broja glasačkih listića nevažećih bilo 118. Od važećih listića D. Burić je dobio 2287 glasova, a D. Huis 2286 glasova.

Ovim se okrenuo izborni rezultat u korist D. Burić za + 1 glas. Karolina Štefan Bugarinović tražila je i kopiju zapisnika GIP – što joj nije dano.

Svi članovi GIP-a njih 12 složilo se sa ovim izbornim rezultatom te su ga i potpisali. Kao razlog radi kojeg je predsjednik GIP-a odbio dati zapisnik članici Karolini Štefan Bugarinović navedeno je to da je predmet u postupku i da se sutra mora isti zajedno sa ostalim materijalom nositi u ŽIP.

Sjednica ŽIP je bila zakazana za 12 sati, a predsjednik GIP je odbio članici Karolini Štefan Bugarinović dati podatak kada će GIP nositi materijale u ŽIP.

Narednog dana 4. lipnja 2013 godine ujutro oko 6,45 sati Karolina Štefan Bugarinović dobila je obavijest da je predsjednik GIP-a stigao u gradsku upravu, a odmah za njim i članica GIP-a Nada Velte iz HDZ-a. G. Karolina Štefan Bugarinović stigla je u gradsku upravu u 6,55 nakon čega joj je g. Milekić priopćio da se u 8,00 sati kreće u Osijek, ali ne u Županjsku 4. gdje je sjedište ŽIP-a, nego u zgradu Županijskog suda u Osijeku na konzultacije prije sjednice ŽIP-a.

DOKAZ: izlist popisa Povjerenstva za provedbu izbora Osječko-baranjske županije iz kojeg se vidi da je sjedište ŽIP u Osijeku, Županjska ulica 4. – dok je sjedište Županijskog suda u Osijeku na adresi Osijek, Europske avenije broj 7., a što predstavlja javni podatak.

Na upit radi čega se ne ide u ŽIP već u Županijski sud predsjednik GIP-a

je odgovorio da 'se moraju dogovoriti i pripremiti materijal za sjednicu'.

Na inzistiranje gđe Karoline Štefan Bugarinović, koja je članica GIP-a,nije joj bilo dozvoljeno da u autu sa predsjednikom GIP-a te članicama Romanom Hudovernik i Bernardicom Grubić prati izborne materijale u Osijek već je ona tamo išla svojim autom. Po dolasku u Osijek vidjela je g. S. Milekića, gđu R. Hudovernik i gđu B. Grubić kako su ušli u zgradu Županijskog suda u Osijeku noseći zapisnik i sporne nevažeće listiće izdvojene po serijskim brojevima, dok su ostali izborni materijali ostali u autu.

G. Nada Velte iz HDZ-a i g. Karolina Štefan Bugarinović su sjedile u zgadi suda ispred sobe gospodina Anto Rašić u koju su ušli g. Milekić, gđa Hudorović i gđa Grubić i tamo se zadržali sve do 12,15 sati. U tom vremenu u tu sobu čest je dolazio i g. Vrban (član ŽIP-a) te druge osobe.

Oko 12,10 sati oni izlaze i odlaze nešto kopirati prema izjavi g. Milekića. G. Kornelija Štefan Bugarinović tada odlazi u ŽIP u Osijeku u Županjsku 4. gdje sreće g. Vrbana koji joj zabranjuje nazočnost na sjednici ŽIP-a. Oko 12,20 sati u prostorije ŽIP-a dolaze g. Milekić, gđa Grubić i gđa Hudovernik.

Sjednica ŽIP-a je završila oko 13,20 sati kada je gospodin Rašić dao izjavu za medije (RTL, STV televizija) u kojoj je rekao da je ŽIP donio odluku da je pobjednik izbora kandidat Dinko Huis s prednošću nad kandidatom D. Burićem za 1 glas, te je pojasnio da su dva listića (koja su pridodana kao važeća Dinku Huisu) bila 'prilijepljena negdje u kutiji'. To su upravo ona dva listića koja su naknadno kao listići višak nađena kod 6 brojanja – drugog dana tj. 3. lipnja 2013.

Tu izjavu je medijima g. Karolina Štefan Bugarinović odmah demantirala navodeći da GIP ni u jednom trenutku, nakon zatvaranja birališta, nije imao kontakta sa glasačkim kutijama već su se listići po biračkim odborima donosili u GIP u kovertama.

DOKAZ: vlastoručno potpisana izjava članice GIP-a Karoline Štefan Bugarinović, DVD snimka izjave g. Anto Rašić dana RTL 4. lipnja 2013., te vlastoručno potpisana izjava člana GIP-a Andrej Mesić koji je bio zadužen za postupanje sa biračkim kutijama.

O nepravilnostima koje su se dogodile u radu ŽIP-a govore vlastoručno potpisane izjave članova ŽIP-a Igora Kokanović i Dalibora Radaković.

Oba ova člana suglasno govore da su bili pozvani na sjednicu ŽIP koja je bila najavljena za 4. 06. 2013 u 12,00 sati. Ista je u stvarnosti počela u 12,30 sati jer je gospodin Zvonko Vrban, potpredsjednik ŽIP-a rekao da sjednica ne može početi bez članova GIP Belišće 'jer su oni još na putu', a zapravo su bili u zgradi Županijskog suda u Osijeku.

Sjednici je prisustvovalo 11 članova ŽIP-a, te 3 člana GIP-a Belišće: Milekić, Hudorović i Grubić. Na početku sjednice rečeno je da će se raspravljati o odluci GIP-a Belišće nakon ponovljenog prebrojavanja glasova od 3. lipnja 2013 s time što je g. Vrban napomenuo da ne zna odluku GIP-a Belišće nakon ponovnog prebrojavanja glasova, a što se kasnije pokazalo netočnim.

Potom je govorio g. S. Milekić koji je u 10 minuta prepričao zapisnik GIP-a, na način da je objašnjavao po biračkim mjestima sporne važeće i nevažeće listiće, te je naglasio da se od ŽIP-a očekuje konačna odluka o 11 spornih listića. Nakon toga su članovi GIP-a napustili prostorije, a pri tome nitko od članova ŽIP-a nije dobio na uvid zapisnik GIP-a Belišće od 2. lipnja kada su izbori održani ni od 3. lipnja kada je bilo ponovno brojanje.

Tek naknadno 5. lipnja 2013. su saznali da zapisnik GIP Belišće od 3. lipnja 2013. ima 9. strana, te da je tada naknadno pronađeno još dva listića kojih nije bilo 2. lipnja 2013. O tome na sjednici ŽIP-a 4. lipnja nije bilo ni riječi i nitko nije članove ŽIP-a upozorio na tu okolnost.

Od svih navodno spornih 11 listića g. Vrban dao im je na uvid samo 4 listića na kojima su se nalazili X-evi na rednim brojevima ispred kandidata, te je rekao da su prema ranijem tumačenju Ustavnog suda iz 2009 godine ti listići važeći.

Ostali sporni listići nisu pokazani već ih je g. Vrban držao skupljene u ruci, podigao te rekao da po njegovom mišljenju oni nisu sporni.

Promjena stava g. Vrbana u odnosu na listiće na kojima je redni broj ispred imena kandidata prekrižen sa X umjesto da je zaokružen, iz nevažećeg u važeći glasački listić bila je iznenađujuće za sve članove ŽIP-a. Ovo iz razloga jer je upravo g. Vrban, cijelo vrijeme ovog izbornog ciklusa 2013. u svim takvim slučajevima upita s pojedinih biračkih mjesta, ne samo iz Belišća, uvijek iznosio i imao nedvosmislen stav (a to je i svim članovima biračkih odbora govorio na instruktažama koje su provođene prije samih izbora) kako se u tom slučaju radi o nevažećem listiću.

Takav stav je imao i tijekom I. izbornog kruga 19. svibnja 2013, a kao dokaz tome se navodi njegova odluka u slučaju upita za istu situaciju listića prekriženog sa X pristiglog sa biračkog mjesta 76 (Osnovna škola Tin Ujević) u Osijeku kada je listić na kojem je ispred imena kandidata Ivice Vrkića redni broj bio prekrižen oznakom X, a g. Vrban je rekao da Igor Kokanović odgovori na upit tog biračkog mjesta da je listić nevažeći.

Ovo može potvrditi g. Matej Joou iz Osijeka, Srijemska 125 (OIB 51903045542, broj tel. 095-3955 067) koji je taj upit i postavio na biračkom mjestu 76 – OŠ Tin Ujević.

Isti stav provođen je i tijekom drugog izbornog kruga.

Upravo ovo je dokaz primjene dvostrukih kriterija u postupanju u istim situacijama, iako se stalno govorilo da se zauzeta stajališta na početku izbornog procesa ovih lokalnih izbora do okončanja istih neće mijenjati.

DOKAZ: vlastoručno potpisane izjave Igora Kokanović i Dalibora Radaković

Sudjelujući u emisiji Tema dana na HRT1 dana 5. lipnja 2013. godine koja je emitirana u 19:10 sati predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, Branko Hrvatin je naveo da se izborni materijali mogu predavati, razgledavati i brojati samo u prostorijama nadležnog izbornog povjerenstva, ali uvijek moraju biti pod apsolutnom kontrolom.

DOKAZ: DVD snimka emisije Tema dana sa izjavom g. Branka Hrvatina«

Zaključujući svoje tvrdnje o »nezakonitosti u postupku provođenja izbora« vezane uz dva glasačka listića »pronađena 3. lipnja 2013.« žalitelj navodi:

»I

Žalitelj smatra da je počinjen propust od strane GIP-a Belišće u neadekvatnom osiguranju izbornih materijala koje su dana 2. lipnja 2013 godine primili u kovertama (ne u glasačkim kutijama kao to tvrdi predsjednik ŽIP-a) od biračkih odbora u periodu od njihovog zaprimanja 2. lipnja 2013 navečer do ponovnog trećeg brojanja izvršenog dana 3. lipnja 2013.

Naime, postavlja se pitanje kako je moguće da su dana 2. lipnja 2013. godine birački odbori 05 i 06 uz nazočnost promatrača izbrojali (tri uzastopna brojanja) da je na tim mjestima bilo za po 1 listić manje od broja osoba koje su prema biračkim spiskovima izašli na izbore, a što je potvrđeno i zapisnicima sa tih biračkih mjesta koje su bez primjedbi potpisali svi članovi biračkih odbora, te da je do istog rezultata došao brojanjem (tri puta) i sam GIP dana 2. lipnja 2013, te da je tek prilikom trećeg brojanja dana 3. lipnja 2013. godine utvrđeno da se na svakom od tih biračkih mjestima upravo onoliko glasačkih listića koliko je osoba izašlo na biralište – tj. da se pojavi višak od dva listića i to baš oba za kandidata D. Huis. Pri tome je predsjednik GIP-a odbio prijedlog da se konstatira serijski broj tih listića onemogućivši tako da se utvrde sve pravno relevantne činjenice regularnosti postupka izbora.

Obzirom da su brojčano stanje listića izbrojanih po biračkim odborima i GIP-u dana 2. lipnja 2013 razlikuje od brojčanog stanja listića izbrojanih dana 3. lipnja 2013 godine za dva više, očito je da je napravljen propust u čuvanju izbornog materijala jer je netko te listiće mogao podmetnuti. Oni zasigurno nisu bili prilijepljeni za glasačku kutiju jer glasačke kutije nisu ni donošene članovima GIP-a već su sve redom prazne i rasklopljene odlagane u lift.

Obzirom da su ta dva glasa/listića od odlučne važnosti za izborni rezultat jer su ga zapravo promijenila, a u nedostatku pravila ZoLI kojima bi ta situacija bila precizirana, podnositelj žalbe ukazuje na odluku Ustavnog suda RH broj U-VIIA-214/2009 od 6. 05. 2009. godine u kojoj je Ustavni sud RH rekao: 'Za izborni postupak vrijedi načelo po kojemu su ti postupci 'najformaliziraniji', pa i pravna zaštita u tim postupcima podliježe strogim formalnim pravilima. U nedostatku formalnog (pisanog) pravnog pravila, uvijek se mora pronaći rješenje koje je u duhu načela demokratskih izbora, sa što manje štete za sve sudionike izbornog postupka'.«

Obrazlažući u drugom dijelu žalbe ostale »nezakonitosti u postupku provođenja izbora i ustavni spor kao sredstvo zaštite objektivnog poretka vrijednosti u izbornim postupcima«, žalitelj navodi:

»II

Prema čl. 54. st.1. ZoLI Izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik u koji će, ovisno o vrsti izbora ubilježiti podatke.

U konkretnom slučaju zapisnik o radu GIP-a dana 3. lipnja 2013. nije pisalo GIP Belišće već su ga odvojeno od ostalih članova i bez njihovog znanja dana 3. lipnja 2013, u kasnim večernjim satima, pisali predsjednik GIP-a S. Milekić, Romana Hudorović i Bernardica Grubić.

Članici GIPa Karolina Štefan Bugarinović zabranjeno je ulaziti u prostoriju gdje se zapisnik pisao i nikada nije dobila kopiju ovog zapisnika.

Podnositelj se ovdje poziva na priopćenje Ustavnog suda U-VII-245/1997 od 26. 03. 1997 u kojoj je navedeno da: 'Promatrači u izbornom postupku imaju ista prava vezana uz zapisnik kao i predstavnici političkih stranaka; oni naime također imaju pravo dobiti presliku zapisnika o radnji provedenoj u izbornom postupku.'

Prema tome svaki od članova GIP-a ima pravo i obvezu da sudjeluje u izradi zapisnika o radnjama koje je GIP provodio, te ima pravo na dobivanje kopije zapisnika. Dobivanje kopije zapisnika je pretpostavka za ostvarenje prava prigovora iz čl. 128. ZoLI.

Pravo na prigovor bez zapisnika je zapravo ograničenje ustavnog prava na žalbu, odnosno onemogućavanje korištenja efikasnog pravnog sredstva u odnosu na ustavnost i zakonitost postupka izbora.

III.

Izborni materijali GIP-a Belišće nisu odneseni u ŽIP već u Županijski sud u Osijeku gdje se o njima odlučivalo prije sjednice ŽIP-a dana 4. lipnja 2013. godine.

Člankom 53. toč. 8. ZoLI propisano je da gradsko izborno povjerenstvo prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove županijske skupštine i župana i njihovih zamjenika na biračkim mjestima na svojem području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu, u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta.

Toč. 9. istog članka propisano je da gradsko izborno povjerenstvo prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području za izbor članova općinskog, odnosno gradskog vijeća te općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i njihovih zamjenika. Člankom 53. toč. 12 propisano je da Gradsko izborno povjerenstvo i općinsko izborno povjerenstvo prikuplja rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu radi objave na internetskim stranicama županije.

Odnošenje izbornih materijala na mjesto koje nije za to predviđeno ZoLI predstavlja grubu povredu zakona, a s obzirom da su se na temelju izbornog materijala iz Grada Belišća u Županijskom sudu u Osijeku, a prije sjednice ŽIP-a vršile konzultacije o važećim i nevažećim izbornim listićima to je s obzirom na konačni rezultat, tj. pobijano rješenje ŽIPa razvidno da su te konzultacije koje nisu predviđene ZoLI bile od odlučnog utjecaja za proglašenje konačnog pobjednika izbora.

ZoLI sve članove GIP-a i ŽIP-a smatra jednako vrijednim, te glas svakog od njih odlučuje o konačnoj odluci. Nije stoga dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP-a i ŽIP-a, raspravljaju o izbornim materijalima uz istovremeno korištenje tih materijala na mjestu koje za to nije određeno Zakonom.

IV.

Izravan utjecaj na izborni rezultat u konkretnom slučaju ima i činjenica što članovima ŽIP -a na dan odlučivanja 4. lipnja 2013 godine (a bilo ih je ukupno 11), a prije donošenja odluke nije bio dan na uvid zapisnik GIP Belišće od 9 strana kog je dana 3. lipnja 2013 sastavio dio članova GIP-a (njih troje), a potpisali su ga svi članovi GIP-a. Članovi ŽIP u času odlučivanja nisu znali za činjenicu da su se naknadno 3. lipnja 2013 godine 'niodkuda i neobjašnjivo' pojavila dva glasačka listića na mjestima 05 i 06 i to oba za kandidata D. Huis, kao što im nije bila poznata činjenica da su članovi GIPa prije sastanka ŽIP dana 4. lipnja 2013. bili u Županijskom sudu u Osijeku gdje su raspravljali sporne glasačke listiće – nevažeće glasačke listiće.

V

Od bitnog utjecaja na izborni rezultat u konkretnom slučaju ima činjenica što je ŽIP po sugestiji g. Vrbana odjednom dana 4. lipnja 2013. godine promijenio svoj stav u pogledu glasačkih listića u kojima je redni broj ispred imena kandidata prekrižen oznakom X kojim ti listići iz nevažećih postaju važeći i to na kraju izbora jer se suprotno tom stavu, koji proizlazi iz odluka Ustavnog suda RH, postupalo i u I. izbornom krugu 19. svibnja 2013., ali i kod brojanja glasova u drugom izbornom krugu, a što dokazuje toč. I pobijene odluke.«

Na temelju tih žalbenih navoda, žalitelj je predložio da Ustavni sud usvoji navode žalbe te poništi rješenje ŽIP-a od 4. lipnja 2013. i da »kao izbornog pobjednika za gradonačelnika Grada Belišće s 1 glasom više odredi kandidata D. Burić«.

Žalitelj je podredno predložio da Ustavni sud »odredi datum izbora za gradonačelnika grada Belišće u trećem krugu«.

IV. OČITOVANJA NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA NA ŽALBU HDSSB-a

8. U očitovanju na žalbu klasa: 013-01/13-01/03, urbroj: 2185/02-1-13-31 od 8. lipnja 2013., koje je od GIP-a zatražio Ustavni sud, GIP je naveo:

»Cjelokupni izborni materijal sa drugog kruga lokalnih izbora, u noći sa 2. lipnja 2013. godine sve do 4. lipnja 2013. godine, kada je cjelokupni izborni materijal predan u zgradi Županijskog izbornog povjerenstva, Županijska 4, Osijek, bio je kontinuirano posebno čuvan u posebnoj prostoriji broj 2 na prvom katu u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva, koja je cijelo vrijeme bila zaključana. Zgrada je cijelo vrijeme tijekom noći bila osigurana protuprovalnim alarmom i dodatno osigurana od strane policijskih službenika Policijsko postaje Valpova, a posebno ističemo da su tijekom noći, ispred zgrade bili prisutni i brojni predstavnici HDZ-a i HDSSB-a.

Nakon što je Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća, zaprimilo obavijest Županijskog izbornog povjerenstva o upućenom prigovoru Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, pristupilo se u ponedjeljak, 3. lipnja 2013. godine, s početkom u 10 sati pregledavanju cjelokupnog izbornog materijala za sva biračka mjesta. Tom prilikom, tijekom cijelog postupka bilo je prisutno svih 6 članova od strane stalnog i svih 6 članova od strane proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća.

Posebno napominjemo da se svaki od važećih i nevažećih glasačkih listića pojedinačno pregledavao i prebrojavao za svako biračko mjesto, kako od strane članova stalnog tako i od strane članova proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva. Svaki od navedenih listića za svako biračko mjesto posebno je prebrojan minimalno 4 puta od strane različitih osoba, na način da su posebno prebrojani od strane članova stalnog sastava izbornog povjerenstva, a tako i od strane članova proširenog sastava izbornog povjerenstva, prvenstveno predstavnika HDSSB-a Karoline Štefan Bugarinović i Andreja Mesića. Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća svim je članovima najprije pojedinačno pokazivao važeće i nevažeće glasačke listiće, a tek nakon toga uslijedilo je njihovo prebrojavanje.

Prilikom pokazivanja svakog pojedinog glasačkog listića, jednoglasno je dogovoreno da ukoliko netko od članova stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva smatra da je glasački listić dvojben, pristupa se glasovanju, prilikom čega će svaki član iskazati svoj stav o tome da li je glasački listić važeći, odnosno nevažeći, te je tako i učinjeno. Svaki glasački listić oko kojega je provedeno glasovanje izdvojen je iz izbornog materijala i odložen u pripadajući zapisnik o radu biračkog odbora. O svakoj pojedinoj uočenoj promjeni, kao i o provedenom glasovanju, vođen je zapisnik o radu za svako pojedino biračko mjesto, koji su potpisivali svi članovi, a na temelju toga se formirao cjeloviti zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva u povodu upućenog prigovora, koji je kao takav dostavljen Županijskom izbornom povjerenstvu.

U svezi sa žalbenim navodima u dijelu koji se odnosi na utvrđeni broj glasačkih listića na biračkim mjestima broj 5. i 6. od strane biračkog odbora, Gradsko izborno povjerenstvo potvrđuje da je prebrojavanjem važećih i nevažećih glasačkih listića utvrđena pogreška u prebrojavanju glasačkih listića od strane članova biračkog odbora. Nakon što su svi glasački listići više puta prebrojeni od strane članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, utvrđeno je stanje kako je navedeno u zapisniku o radu, a ovu utvrđenu činjenicu za ova dva biračka mjesta potvrđuje i to da nitko od članova Povjerenstva nije imao primjedbi u pogledu utvrđenog stanja na biračkim mjestima broj 5. i 6.

(...) napominjemo da je neistinita tvrdnja da je zatraženo i odbijeno utvrđivanje serijskih brojeva 'naknadno pronađenih listića', jer u konkretnom slučaju je riječ o tome da se u prebrojavanju ukupnog broja važećih i nevažećih glasačkih listića utvrdilo da ipak postoji jednak broj glasačkih listića u odnosu na broj birača koji su glasovali, a ne onako kako je to utvrđeno u zapisniku o radu biračkog odbora, odnosno jedan glasački listić manje. Iz navedenog je vidljivo da je nemoguće utvrditi koji je to glasački listić od strane članova biračkog odbora bio ispušten prilikom prebrojavanja, te zato isti nije mogao niti biti izdvojen od strane Gradskog izbornog povjerenstva.

Nakon što je cjelokupni izborni materijal pregledan za svako pojedino biračko mjesto, članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Slavko Milekić, Romana Hudovernik i Bernardica Grubić izdvojili su se u posebnu prostoriju kako bi se sastavio cjeloviti zapisnik o radu Izbornog povjerenstva. Osnovni razlog zašto su se članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva izdvojili u posebnu prostoriju je taj, kako bi se nakon 12 sati neprekidnog rada na pregledavanju cjelokupnog izbornog materijala, mogli usredotočiti i sastaviti cjeloviti zapisnik u skladu sa zapisnicima koji su vodeni za svako biračko mjesto i koji su potpisivali svi članovi stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva. Nakon što je zapisnik sastavljen isti je na devet stranica pročitan, od riječi do riječi, svim članovima stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva od strane predsjednika Stavka Milekića. Nakon što je zapisnik pročitan, upitani su svi članovi da li imaju eventualne primjedbe na zapisnik. Svoje primjedbe u zapisnik zapisali su Karolina Štefan Bugarinović u svezi sastavljanja zapisnika u zasebnoj prostoriji, ali je isto tako zapisala da se u potpunosti slaže sa sadržajem zapisnika i time potvrdila da je zapisnik, a time i rad Gradskog izbornog povjerenstva u skladu s njezinim evidencijama koje je vodila za vrijeme pregleda izbornog materijala i da je sve u skladu s pojedinačnim zapisnicima koji su se vodili za svako biračko mjesto i potpisivali od svih članova.

Članica proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva iz redova HDZ-a Nada Velić je također uputila primjedbu na glasačke listiće sa križićima i također potvrdila da se u potpunosti slaže sa sadržajem zapisnika i time potvrdila da je zapisnik i rad Gradskog izbornog povjerenstva u skladu s njezinim evidencijama koje je vodila za vrijeme pregleda izbornog materijala i da je sve u skladu s pojedinačnim zapisnicima koji su se vodili za svako biračko mjesto i potpisivali od svib članova.

Na dan održavanja sjednice Županijskog izbornog povjerenstva, u utorak, 4. lipnja 2013. godine, članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća u jutarnjim satima, u pratnji zaštitara i članova HDSSB-a i HDZ-a, cjelokupni izborni materijal spremili su u automobil i uputili se u Osijek u zgradu Županijskog suda u Osijeku. Cjelokupni izborni materijal ostao je u automobilu pred zgradom Županijskog suda pod stalnim nadzorom zaštitara, dok su se članovi stalnog sastava SIavko Milekić, Romana Hudovernik i Bernardica Grubić uputili kod predsjednika i zamjenika predsjednika Županijskog izbornog povjerenstva sa zapisnikom o radu Gradskog izbornog povjerenstva kako bi obrazložili sve ono što je utvrđeno prema točkama zapisnika za svako pojedino biračko mjesto. S obzirom da je zapisnik napisan na devet stranica, zatraženo je da se za svako biračko mjesto u skraćenom obliku u skladu s cjelovitim zapisnikom, pisano obrazlože utvrđene promjene za svako pojedino biračko mjesto za potrebe sjednice Županijskog izbornog povjerenstva.

Sa zapisnikom i njegovom pisanom dopunom, članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Slavko Milekić, Romana Hudovernik i Bernardica Grubić, uputili su se u sjedište Županijskog izbornog povjerenstva na sjednicu. Na sjednici Županijskog izbornog povjerenstva, predsjednik GIP-a Slavko Milekić pročitao je sadržaj zapisnika o radu Gradskog izbornog povjerenstva te je odgovarano na sve upite pojedinih članova proširenog sastava ŽIP-a, kako bi se obrazložila svaka nejasnoća u svezi sa sadržajem zapisnika. Nakon što je pročitano sve ono što je utvrđeno zapisnikom za svako pojedino biračko mjesto, predsjednik GIP-a Slavko Milekić je upoznao nazočne da su u izbornom materijalu, između dvojbenih glasačkih listića koji su svi izdvojeni, posebno dvojbeni glasački listići na kojima je redni broj ispred imena i prezimena kandidata prekrižen križićem, a koje su članovi GIP-a većinom glasova proglasili nevažećima. Posebno je istaknuo da je riječ o glasačkim listićima serijskih brojeva 0008872, 0006021, 0005221 i 0004728.

Nakon što nitko više nije imao pitanja, zamoljeni smo da ostavimo zapisnike i napustimo sjednicu Županijskog izbornog povjerenstva kako bi se mogla donijeti odluka na osnovu provedenog postupka u povodu prigovora. Nakon što je završena sjednica ŽIP-a upućeni smo da iz automobila dostavimo cjelokupni izborni materijal, koji je za cijelo vrijeme trajanja sjednice ŽlP-a čuvao zaštitar. Članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća uz pratnju zaštitara prenijeli su cjelokupni izborni materijal u zgradu Županijskog izbornog povjerenstva i predali ga na daljnje čuvanje do okončanja postupka.

Smatramo nužnim istaknuti da je Gradsko izborno povjerenstvo 2. lipnja na dan provedbe drugog kruga lokalnih izbora, pregledavalo samo zapisnike o radu biračkih odbora, a nije prebrojavalo glasačke listiće kako se navodi u žalbi na stranici broj 13, što znaju i članovi proširenog sastava GlP-a jer su prisustvovali i sudjelovali u našem radu.

S obzirom na način na koji je proveden cjelokupni postupak povodom upućenog prigovora, a sve u svezi sa žalbenim navodima Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Haranje, smatramo da su sumnje u savjesnost i poštenje rada stalnog sastava GIP-a neosnovane, a to sve na kraju potvrđuje rad svih članova Gradskog izbornog povjerenstva grada Belišća, koji je u potpunosti opisan u cjelovitom zapisniku koji su potpisali svi članovi i na čiji sadržaj nije bilo primjedbi.«

9. U očitovanju na žalbu, klasa: 013-03/13-01/62, urbroj: 2158/1-01-13-13-10 od 9. lipnja 2013., koje je od ŽIP-a zatražio Ustavni sud, ŽIP je naveo:

»Nakon što je po prigovoru HDSSB-a podnesenom protiv Rezultata izbora za gradonačelnika Grada Belišća, od 03. lipnja 2013. godine, temeljem naloga ŽIP-a, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća (dalje: GIP), izvršilo je ponovno prebrojavanje svih važećih i nevažećih glasačkih listića i utvrdilo je rezultate ponovnog prebrojavanja, sastavivši o tome zapisnik. Prema dogovoru potpredsjednika ŽIP-a i predsjednika GIP-a, predsjednik GIP-a je dana 04. lipnja 2013. godine, zajedno sa članicama stalnog sastava GIP-a Romanom Hudovernik i Bernardicom Grubić, došao u Županijski sud u Osijeku, u kojem inače rade predsjednik, potpredsjednik i tri člana stalnog sastava ŽIP-a, radi upoznavanja predsjednika i potpredsjednika ŽIP-a sa rezultatima ponovnog prebrojavanja glasačkih listića, a sve u cilju pripreme sjednice ŽIP-a, koja je i zakazana za navedeni dan u 12.00 sati, u prostorijama ŽIP-a u Osijeku, Županijska 4.

Nakon što je predsjednik GIP-a sa navedenim članicama došao u Županijski sud, u Uredu predsjednika su se sastali sa predsjednikom i potpredsjednikom ŽIP-a Antom Rašićem i Zvonkom Vrbanom. Pri tome su donijeli zapisnik o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića, koji je bio prilično opširan, radi čega je nakon 15-tak minuta razgovora od predsjednika GIP-a i članica koje su bile s njim zatraženo da iz tog zapisnika izdvoji bitan sadržaj s kojim će predsjednik GIP-a upoznati članove ŽIP-a na zakazanoj sjednici.

Nakon ovoga predsjednik i navedeni članovi GIP-a povukli su se iz prostorija Ureda predsjednika, s potpredsjednikom ŽIP-a koji ih je odveo u jednu slobodnu prostoriju suda, da bi se ovi pripremili kako bi mogli izlagati na sjednici ŽIP-a.

Napominjem, da predsjednik i potpredsjednik ni na koji način nisu sudjelovali u radu niti sastavljanju zapisnika GIP-a.

Nadalje, prema izjavi predsjednika GIP-a, izborni materijal Grada Belišća dovezen je u vozilu pred Županijski sud u Osijeku, čuvao ga je zaštitar angažiran od strane GIP-a kako ne bi, obzirom na nastale tenzije, došlo do otuđenja ili uništenja izbornog materijala. Izborni materijal niti u jednom momentu, niti jedan njegov dio, nije vađen iz navedenog automobila, pa tako niti sporni glasački listići. Istina je da je predsjednik GIP-a sa sobom uz zapisnik donio preslike spornih glasačkih listića, koje preslike predsjednik a niti potpredsjednik ŽIP-a nisu posebno pregledavali, jer su to ostavili za sjednicu ŽIP-a.

Netočno je da je bilo kakva sjednica održana u Županijskom sudu u Osijeku. Naime, osim predsjednika i potpredsjednika ŽIP-a nitko od ostalih članova stalnog sastava ŽIP-a nije uopće kontaktirao sa predsjednikom a ni s članovima GIP-a koji su se nalazili u zgradi suda.

Izborni materijal kojeg je predsjednik GIP-a dovezao pred zgradu suda, i kojeg je cijelo vrijeme čuvao zaštitar, dovezen je u prostorije ŽIP-a, nakon početka sjednice ŽIP-a. Ovo iz razloga što u ŽIP-u prije početka sjednice nije bilo članova ŽIP-a niti drugog osoblja, tako da taj materijal nisu ni mogli prije dovesti niti predati u ŽIP. Po održanoj sjednici ŽIP-a, predsjednik GIP-a zamolio je da se izborni materijal deponira i ostavi na čuvanju u ŽIP-u, iz razloga kako taj materijal ne bi bio otuđen ili uništen, što je i prihvaćeno, te je materijal deponiran u ŽIP-u i nalazi se u prostoru ŽIP-a u Osijeku, do okončanja postupka.

Što se tiče osvrta na izjavu predsjednika ŽIP-a medijima, izjavljujemo da predsjednik ŽIP-a, a ni drugi članovi, nisu imali saznanja na koji način i gdje su pronađena sporna dva glasačka listića na biračkim mjestima 5 i 6. Međutim, predsjednik ŽIP-a je prilikom davanja izjave vezano za sporne događaje, očigledno, na upite novinara samo pokušao objasniti na koji način je moglo doći do toga da birački odbori odmah ne prebroje sve listiće, misleći pri tome tj. pri davanju izjave, da su se dva listića mogla međusobno slijepiti u kutiji (ne na kutiju), a nakon toga tako prebrojani i spakirani u kovertu. Ta izjava predsjednika ŽIP-a nema nikakve veze sa utvrđenim brojem glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima.

Što se tiče četiri glasačka listića na kojima su redni brojevi ispred kandidata označeni znakom X, napominjemo da je potpredsjednik ŽIP-a smatrao da bi svi takvi listići bili nevažeći, obzirom da na njima nisu zaokruženi redni brojevi, ispred kandidata, kako to proizlazi i iz upute na glasačkim listićima, te je moguće da je i davao takva svoja osobna pojašnjenja, ali o tome ŽIP nije nikada zauzimao stav sve do sjednice ŽIP-a, na kojoj je, sukladno praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, a sa kojom su se upoznali članovi ŽIP-a i donesena odluka, kojom su navedeni listići proglašeni važećim.

Za napomenuti je da članovi biračkih odbora, na biračkim mjestima 5 i 6, nisu dobili takvu uputu o nevažećim glasačkim listićima, obzirom da su oni navedene sporne listiće proglasili važećim. Nasuprot tome, tek kod ponovnog prebrojavanja svih glasačkih listića u GIP-u, to izborno povjerenstvo, dakle, GIP zauzeo je stav da bi ta četiri glasačka listića bila nevažeća.

(...)

Što se tiče prigovora iz žalbe da je GIP izglasao kao nevažeća četiri glasačka listića koja su označena znakom X ispred rednog broja kandidata, tek nakon što se predsjednik GIP-a konzultirao telefonom sa ŽIP-om, za napomenuti je da GIP u konkretnoj situaciji nije niti bio ovlašten donositi odluke ni proglašavati određene glasačke listiće važećim li nevažećim. Zadaća GIP-a je bila da izvrši ponovno prebrojavanje glasačkih listića, da izdvoji sporne listiće, iste predoče ŽIP-u, i da o tome eventualno da svoje mišljenje. Stoga navedeni prigovor nije od utjecaja na donošenje osporene odluke.

Netočna je tvrdnja iz žalbe da je izborni materijal GIP-a odnesen u Županijski sud u Osijeku. Naime, već je prethodno navedeno da je taj materijal, prije nego što je predan u ŽIP, dovezen pred zgradu Županijskog suda u Osijeku, koji materijal je cijelo vrijeme, sve do predaje izbornog materijala ŽIP-u, čuvao zaštitar angažirao od strane GIP-a. O glasačkom materijalu se nije odlučivao u Županijskom sudu u Osijeku, kako se to tvrdi u žalbi, već su jedino predsjednik i dvije članice GIP-a ukratko upoznali predsjednika i potpredsjednika ŽIP-a s rezultatima ponovnog prebrojavanja glasačkih listića, a sve to u cilju pripreme sjednice ŽIP-a na kojoj se odlučivalo o prigovoru HDSSB-a.

Što se tiče pisanih izjava Igora Kokanovića i Dalibora Radakovića, članova proširenog sastava ŽIP-a ispred HDSSB-a, napominjemo da su netočne njihove tvrdnje kako im na sjednici ŽIP-a, potpredsjednik ŽIP-a Zvonko Vrban nije dao na uvid zapisnik sa sjednice GIP-a, niti sve sporne glasačke listiće. Suprotno tim tvrdnjama, potpredsjednik ŽIP-a, kao i predsjednik, u više su navrata pitali sve nazočne članove ŽIP-a da li ima potrebe da im se pored predočenog materijala daje na uvid i drugi materijal, ali nitko od tih članova nije tražio više ništa na uvid od izbornog materijala, niti zapisnik GIP-a, osim što je član proširenog sastava ispred HDZ-a Anto Barukčić tražio pojašnjenja, na koja mu je odgovoreno, nakon čega je istakao da mu nije potrebno ništa od izbornog materijala dalje predočavati.

Pored toga, nitko od članova ŽIP-a, osim Igora Kokanovića i Dalibora Radakovića, nije manifestirao nikakvo iznenađenje u svezi prijedloga da se glasački listići na kojima je ispred imena kandidata za gradonačelnika Grada Belišća redni broj označen znakom X proglase važećim, jer su svi nazočni članovi ŽIP-a, osim naprijed dvojice imenovanih, glasovali za odluku da se glasački listići u kojima je redni broj ispred kandidata obilježen znakom X, proglase važećim.

Nadalje, ukazujemo da ŽIP, osim što je zauzeo suprotan stav od stava GIP Grada Belišća, u svezi navedena četiri glasačka listića, u svemu je prihvatio utvrđenja navedena u zapisniku GIP-a od 03. lipnja 2013. godine.

Stoga su neprimjereni i neprihvatljivi žalbeni navodi iz kojih bi proizlazilo da bi Županijsko ili Gradsko izborno povjerenstvo postupalo na nezakonit način, a u cilju pogodovanja kandidatu za gradonačelnika Grada Belišća Dinku Huisu. Ovo tim prije što je novim prebrojavanjem glasačkih listića kandidatu Dinku Buriću utvrđen veći broj pripadajućih glasova, čime je njegova razlika u broju glasova u odnosu na protukandidata sa četiri smanjena na samo jedan glas.«

V. OCJENA USTAVNOG SUDA

1) Načelna pravna stajališta

a) Ponovno prebrojavanje glasačkih listića

10. Radnja koja je poduzeta na temelju prigovora HDSSB-a – »pregledavanje cjelokupnog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima«, to jest ponovno prebrojavanje glasačkih listića koje je u konkretnom slučaju proveo GIP nakon što su glasačke listiće prebrojali birački odbori i o tome sastavili zapisnik – pravno je relevantna u postupku utvrđivanja rezultata izbora jer može utjecati na same te rezultate.

Primjer su izbori za načelnika Općine Udbina održani u drugom krugu glasovanja 31. svibnja 2009., o kojima je Ustavni sud odlučivao u predmetu broj: U-VIIA-2819/2009 od 10. lipnja 2009. (»Narodne novine« broj 68/09.). U tom je predmetu Općinsko izborno povjerenstvo Općine Udbina utvrdilo da je prvi kandidat za načelnika dobio 578 glasova, a drugi kandidat 577 glasova. U povodu prigovora drugog kandidata, nadležno županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da je prvi kandidat dobio 579 glasova, a drugi kandidat 577 glasova. Konačno, u žalbenom je postupku Ustavni sud utvrdio da su na izborima za načelnika Općine Udbina održanima 31. svibnja 2009. (drugi krug) obojica kandidata dobila jednak broj glasova (svaki po 579 glasova) te je odredio ponavljanje glasovanja za izbor načelnika Općine Udbina.

10.1. U tom svjetlu, polazeći od pravne relevantnosti i utjecaja koji radnja »pregledavanja cjelokupnog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima«, to jest ponovno prebrojavanje glasačkih listića ima u izbornom procesu, Ustavni sud dužan je utvrditi da razlozi zbog kojih se ta radnja može dopustiti uvijek moraju biti objektivno opravdani, dostatni i relevantni te podrobno i jasno obrazloženi.

Ustavni sud dalje utvrđuje da je nedopustivo ponovno prebrojavanje glasačkih listića samo zbog toga što rezultati izbora pokazuju da je razlika u dobivenim glasovima između kandidata mala. Ni razlika u samo jednom glasu između kandidata nije sama po sebi razlog za ponovno prebrojavanje glasačkih listića. Kad bi zakonodavac htio da razlika u broju glasova između kandidata bude pravno relevantan razlog za ponovno prebrojavanje glasačkih listića, on bi bio dužan o tome propisati opće pravno pravilo, jednako za sve, u kojem bi odredio razliku u glasovima koja za sobom povlači zakonsku obvezu ponovnog prebrojavanja glasova. Međutim, sve dok takvo zakonsko pravilo ne postoji i sve dok se ne primjenjuje na sve jednako, Ustavni sud ponavlja da ponovno prebrojavanje glasačkih listića smije biti samo iznimka, objektivno opravdana i utemeljena na dostatnim i relevantnim razlozima koji moraju biti podrobno i jasno obrazloženi.

Konačno, ako je riječ o izbornom sporu koji je svojim prigovorom pokrenuo ovlašteni sudionik u izborima, ponovno prebrojavanje glasačkih listića smije provoditi samo izborno povjerenstvo nadležno za odlučivanje o prigovoru u smislu članka 129. ZoLI-ja ili, po njegovu pisanom nalogu, nadležno gradsko ili općinsko izborno povjerenstvo. Članak 129. ZoLI-ja glasi:

»Podnošenje prigovora i nadležnost za odlučivanje

Članak 129.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove županijske skupštine i Gradske skupštine Grada Zagreba i župana i gradonačelnika Grada Zagreba podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu.

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove općinskog i gradskog vijeća, općinskih načelnika i gradonačelnika podnosi se županijskom izbornom povjerenstvu.

(3) Prigovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnosi se u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(4) Državno izborno povjerenstvo, odnosno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.«

Slično tome, ako je riječ o izbornom sporu koji je žalbom pokrenuo ovlašteni sudionik u izborima pred Ustavnim sudom, ponovno prebrojavanje glasačkih listića smije provoditi samo Ustavni sud ili, po njegovu pisanom nalogu, nadležno izborno povjerenstvo koje on izrijekom odredi za provedbu te radnje.

Pri tome, u odlučivanju hoće li on sam provesti prebrojavanje ili ga povjeriti određenom izbornom povjerenstvu, Ustavni sud vodi se u prvom redu svrhom žalbenog postupka u izbornim sporovima i osobitim okolnostima svakog konkretnog slučaja koje utvrđuje i obrazlaže u žalbenom postupku koji provodi u svakom tom slučaju.

10.2. Radnja »pregledavanja cjelokupnog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima«, to jest ponovno prebrojavanje glasačkih listića može dovesti i do izmjene podataka o glasovanju birača po pojedinim biračkim mjestima, a da istodobno ne utječe na sam rezultat izbora. Izmjene podataka o glasovanju birača po pojedinim biračkim mjestima koje ne utječu na rezultat izbora nisu pravno relevantne i ne mogu dovesti do drugačijeg izbornog rezultata odnosno do ponavljanja izbora ako su ih utvrdila nadležna izborna tijela odnosno Ustavni sud u propisanom postupku, bilo da je riječ o izbornom sporu ili o postupku nadzora nad pravilnošću odnosno nad ustavnošću i zakonitošću izbora.

Unatoč tome, međutim, izmjene podataka o glasovanju birača po pojedinim biračkim mjestima, iako nisu utjecale na rezultat izbora, mogu stvoriti vanjski dojam da izbori na određenom mjestu nisu bili pošteni, primjerice ako se u javnosti stvori dojam da su se u postupku ponovnog prebrojavanja glasova pojavile ozbiljne sumnje o činjenicama koje su mogle utjecati na sam rezultat izbora, iako na njega objektivno nisu utjecale. Stoga se i izmjene podataka o glasovanju birača po pojedinim biračkim mjestima moraju provoditi u formalnom postupku i prema jasnim pravilima. Time se pridonosi legitimitetu provedenih izbora.

b) Određivanje važećih i nevažećih glasačkih listića

11. Odlučivanje o tome je li konkretan glasački listić važeći ili nevažeći u prvom je redu u nadležnosti članova biračkih odbora. Kad je riječ o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, mjerodavne odredbe ZoLI-ja glase:

»GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Mjesto i način glasovanja

Članak 99.

(...)

4) Glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojega birač glasuje.«

Mjerila za određivanje je li pojedini glasački listić važeći ili nevažeći propisana su u člancima 72. i 73. ZoLI-ja koji glase:

»Važeći glasački listić

Članak 72.

Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu ili kandidata birač glasovao.

Nevažeći glasački listić

Članak 73.

Nevažeći glasački listić jest:

1. neispunjeni glasački listić,

2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu ili kandidata birač glasovao,

3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista, odnosno kandidata.«

S obzirom na navedena mjerila, nesporno je da se radnja »zaokruživanja« rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojega birač glasuje u smislu članka 99. ZoLI-ja ne smije tumačiti doslovno, sve dok je glasački listić popunjen tako da se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojega je kandidata birač glasovao. Dosadašnja izbornopravna praksa potvrđuje da se i glasački listić na kojem je jasno, uredno i nedvosmisleno označen redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojega birač glasuje, ali u nekom drugom obliku, a ne u obliku pune kružnice, također može smatrati važećim. Dosadašnja izbornopravna praksa potvrđuje da se i glasački listić na kojem postoje različite oznake također može, pod određenim strogim uvjetima, smatrati važećim. Primjeri su sadržani u točki 4. obrazloženja odluke Ustavnog suda broj: U-VIIA-2613/2009 od 27. svibnja 2009. (www.usud.hr) i u točki 6. obrazloženja odluke Ustavnog suda broj: U-VIIA-2819/2009 od 10. lipnja 2009. (v. točku 10. obrazloženja ove odluke).

11.1. Zadaća je DIP-a da u tom pitanju standardizira izbornopravnu praksu. DIP je dužan, u suradnji sa županijskim, gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima, osigurati da svaki član biračkog odbora bude pravodobno upućen u tipične načine različitog označavanja glasačkih listića u praksi i da bude osposobljen jasno razlikovati one koji se smatraju važećima od onih koji se smatraju nevažećima. Objektivna pravila u tom pitanju u prvom redu treba izgrađivati DIP u okviru svoje nadležnosti, pri čemu mogu pomoći iskustva drugih izbornih povjerenstava. Ustavni sud, kao žalbeni i nadzorni sud u izbornim postupcima, to čini samo supsidijarno.

2) Primjena načelnih pravnih stajališta na konkretan slučaj

12. HDSSB je u skladu s člankom 129. stavkom 2. ZoLI-ja podnio prigovor ŽIP-u koji je bio nadležan odlučivati o tom prigovoru, pa i o tome je li HDSSB u njemu naveo objektivno opravdane, dostatne i relevantne razloge zbog kojih bi bilo dopušteno poduzeti radnju »pregledavanja cjelokupnog izbornog materijala po pojedinim biračkim mjestima«, to jest ponovnog prebrojavanja glasačkih listića na svih 15 biračkih mjesta u Gradu Belišću.

U konkretnom je slučaju, međutim, glasačke listiće u povodu prigovora HDSSB-a pregledavao GIP, a ne ŽIP. Članak 53. ZoLI-ja propisuje:

»Gradsko i općinsko izborno povjerenstvo

Članak 53.

Gradsko izborno povjerenstvo ... :

(...)

9. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području za izbor ... gradonačelnika i njihovih zamjenika,

10. objavljuje rezultate izbora za ... gradonačelnika i njihovih zamjenika,

(...)

12. prikuplja rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu radi objave na internetskim stranicama županije,

(...)«

Ustavni sud mora utvrditi da nije jasno po kojoj se pravnoj osnovi GIP mogao pozvati na prigovor HDSSB-a jer je nesporno da za taj prigovor on nije nadležan. Štoviše, u spisu predmeta ne postoji nijedan akt ŽIP-a iz kojeg bi se moglo zaključiti da je GIP po nalogu ŽIP-a krenuo u postupak prebrojavanja glasačkih listića nakon što su ih već jednom prebrojali birački odbori i o tome sastavili službene zapisnike. Nadalje, u spisu predmeta ne postoji nijedan akt iz kojeg bi bila razvidna svrha takvog prebrojavanja glasačkih listića od strane GIP-a, a ponajmanje pravna snaga i učinak takvog prebrojavanja. Konačno, u spisu predmeta ne postoje relevantne naznake ni da je GIP (pa makar i kao nenadležno tijelo) prethodno razmotrio objektivnu opravdanost te dostatnost i relevantnost prigovora HDSSB-a na kojima je ta stranka utemeljila svoj zahtjev »da se izvrši kontrola ukupnog izbornog materijala ponovnim prebrojavanjem svih listića u ovoj izbornoj jedinici, verifikacijom njihove punovažnosti te provjerom ispravnosti zbrajanja glasova danih važećim listićima« (v. točku 5. obrazloženja ove odluke).

Određene naznake koje djelomice daju odgovore na ta pitanja sadržane su tek u očitovanju ŽIP-a upućenom Ustavnom sudu 9. lipnja 2013. U tom je očitovanju navedeno da je GIP prebrojavao glasačke listiće »temeljem naloga ŽIP-a«, te da »GIP u konkretnoj situaciji nije niti bio ovlašten donositi odluke ni proglašavati određene glasačke listiće važećim li nevažećim. Zadaća GIP-a je bila da izvrši ponovno prebrojavanje glasačkih listića, da izdvoji sporne listiće, iste predoče ŽIP-u, i da o tome eventualno da svoje mišljenje«.

Ustavni sud nema razloga sumnjati u točnost tih tvrdnji. Međutim, dužan je iznova upozoriti da za postupak ponovnog prebrojavanja glasačkih listića moraju postojati objektivno opravdani, dostatni i relevantni razlozi koji moraju biti obrazloženi, da taj postupak mora biti strogo formaliziran i onda kad ga pokreće i provodi nadležno izborno tijelo, a posebno onda kad ga po nalogu nadležnog provodi drugo (nenadležno) izborno tijelo. Osobito je važno u posljednjem slučaju jasno i nedvosmisleno odrediti zadaće tog drugog (nenadležnog) izbornog tijela, svrhu kojoj podaci dobiveni ponovnim prebrojavanjem glasova od nenadležnog tijela trebaju služiti te njihov učinak.

Čini se da u konkretnom slučaju ti zahtjevi nisu bili poštovani. Štoviše, prihvate li se prethodno citirane tvrdnje ŽIP-a kao točne (uz opetovano ponavljanje da u njihovu istinitost Ustavni sud nema razloga sumnjati), posebno zabrinjava to što je nadležni ŽIP olako naložio GIP-u ponovno prebrojavanje glasačkih listića, a da u spisu predmeta ne postoji nijedan akt iz kojeg bi bilo razvidno da je ŽIP, u skladu sa svojim nadzornim ovlastima, prije donošenja takvog neformalnog naloga razmotrio i raspravio osnovanost (to jest objektivnu opravdanost, dostatnost i relevantnost) prigovora na kojima je HDSSB zasnovao svoj zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasačkih listića u Gradu Belišću.

Nejasan, netransparentan i neformalizirani postupak ponovnog prebrojavanja glasačkih listića u konkretnom je slučaju imao štetne posljedice jer je doveo do zamagljivanja prave svrhe postupanja GIP-a. Stvoren je pogrešan dojam da je Zapisnik GIP-a od 3. lipnja 2013. (v. točku 5.2. obrazloženja ove odluke) službeni pravni akt koji je proizveo pravne učinke i promijenio izborni rezultat jer su u njemu bili promijenjeni prethodno utvrđeni i objavljeni podaci o glasačkim listićima (utvrđen je različit broj birača koji je glasovao prema glasačkim listićima i različit broj nevažećih glasačkih listića usporedi li ga se s prvotnim stanjem koje je GIP prije toga utvrdio na temelju podataka iz zapisnika biračkih odbora), pri čemu nije točna tvrdnja žalitelja da je GIP tim zapisnikom utvrdio bilo kojeg kandidata kao izbornog pobjednika. Kad su ti »novi« podaci iz Zapisnika GIP-a od 3. lipnja 2013. – ma kako pravno irelevantni oni bili – ponovo promijenjeni dan kasnije, došlo je do niza novih pogrešnih zaključaka zainteresiranih sudionika izbornog postupka, ali i do narušavanja vanjskog dojma o legitimnosti provedenih izbora.

Iako bi opisani propust sam po sebi, zasebno uzet, teško mogao dovesti do poništenja izbora, Ustavni sud dužan je opetovano ponoviti da su nadležna izborna povjerenstva dužna poštovati stroge formalne i materijalne zahtjeve kad donose odluku o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića. Međutim, drugačija je situacija ako se uz njega utvrde i drugi propusti koji su izravno mogli utjecati na rezultat izbora na jednom ili više biračkih mjesta ili na ukupne rezultate izbora. Takva se situacija dogodila u ovom slučaju.

13. U nastavku se tablično prikazuju podaci o rezultatima drugog kruga glasovanja kako ih je utvrdio GIP 2. lipnja 2013. te ŽIP 4. lipnja 2013.:

a) Podaci GIP-a utvrđeni 2. lipnja 2013.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, BELIŠĆE

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

9.017


Pristupilo glasovanju

4.691

52,02 %

Glasovalo birača (prema glasačkim listićima)

4.689

52,00 %

Broj važećih listića

4.574

97,55 %

Broj nevažećih listića

115

2,45 %

KANDIDATI

BROJ

GLASOVA

POSTOTAK

1.

DINKO HUIS, dipl. iur. – kandidat

KRISTIJAN ŠOŠIĆ, dipl. oec. – zamjenik kandidata

GORDANA PAPIŠTA, odgajatelj – zamjenica kandidata

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2.289

48,80 %

2.

DINKO BURIĆ, dr. med. – kandidat

LJERKA VUČKOVIĆ – zamjenica kandidata

DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl. oec. – zamjenik kandidata

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

2.285

48,71 %

Izvor: DIP, http://www.izbori.hr/2013Lokalni/rezult/krug-2/r_17_14_0167_000.html?t=1370707217313

b) Podaci ŽIP-a utvrđeni u rješenju ŽIP-a 4. lipnja 2013.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, BELIŠĆE

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

9.017


Pristupilo glasovanju

4.691

52,02 %

Glasovalo birača (prema glasačkim listićima)

4.691

52,02 %

Broj važećih listića

4.577

97,57 %

Broj nevažećih listića

114

2,43 %

KANDIDATI

BROJ GLASOVA

POSTOTAK

1.

DINKO HUIS, dipl. iur. – kandidat

KRISTIJAN ŠOŠIĆ, dipl. oec. – zamjenik kandidata

GORDANA PAPIŠTA, odgajatelj – zamjenica kandidata

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2.289

48,80 %

2.

DINKO BURIĆ, dr. med. – kandidat

LJERKA VUČKOVIĆ – zamjenica kandidata

DOMAGOJ VARŽIĆ, dipl. oec. – zamjenik kandidata

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB

2.288

48,77 %

13.1. Iz navedenih je podataka razvidno da je za rješenje ovog izbornog spora pravno relevantno točno utvrđivanje činjenica i okolnosti vezanih uz dva glasačka listića, i to: uz jedan glasački listić na biračkom mjestu broj 5 (OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće) i uz jedan glasački listić na biračkom mjestu broj 6 (Dječji vrtić »Maslačak«, Belišće). Naime, prvotno je, u Rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Belišća od 3. lipnja 2013., utvrđeno da se dva glasačka listića ne nalaze u glasačkim kutijama, pa postoji razlika između ukupnog broja birača koji su pristupili glasovanju (4691) i ukupnog broja birača koji su glasovali pođe li se od broja glasačkih listića koji su nađeni u glasačkim kutijama (4689). Ti su rezultati bili utemeljeni na podacima sadržanima u zapisnicima biračkih odbora od 2. lipnja 2013.

Nesporno je da je manji broj glasačkih listića od broja birača koji je glasovao na nekom biračkom mjestu zakonom dopušten i da se ne smatra nepravilnošću u izbornom postupku. Stoga prvotno utvrđenje da su u glasačkim kutijama dva glasačka listića manje (4689) u usporedbi s ukupnim brojem birača koji su 2. lipnja 2013. pristupili glasovanju (4691) nije moglo izazvati nikakvu sumnju u pravilnost i zakonitost provedenog postupka glasovanja.

Međutim, u postupku ponovnog prebrojavanja glasačkih listića koje je GIP proveo 3. lipnja 2013. utvrđeno je da ne postoji razlika između ukupnog broja birača koji su pristupili glasovanju (4691) i broja birača koji su glasovali pođe li se od broja glasačkih listića koji su nađeni u glasačkim kutijama (4691). Drugim riječima, GIP je naknadno utvrdio (žalitelj tvrdi: tek u 6. prebrojavanju glasačkih listića) da su se u glasačkim kutijama zapravo »od početka« nalazila i ta dva glasačka listića, ali su ih birački odbori »pogrešno prebrojali« (utvrđenje GIP-a sadržano u očitovanju od 8. lipnja 2013. – v. točku 8. obrazloženja ove odluke).

13.2. Ustavni sud prvo primjećuje da, s obzirom na malu razliku u broju glasova za jednog odnosno drugog kandidata, činjenica da su se ta dva glasačka listića – prema utvrđenju GIP-a koje ŽIP kasnije nije posebno razmatrao – zapravo »od početka« nalazila u glasačkim kutijama na biračkim mjestima broj 5 i 6 (pa slijedom toga i u kuvertama u kojima su 3. lipnja 2013. bili glasački listići) predstavlja novu pravno relevantnu činjenicu kojoj su i GIP i ŽIP bili dužni pokloniti pažnju i u pisanom obliku obrazložiti sve činjenice i okolnosti s njima u vezi. Nadležna izborna povjerenstva to nisu učinila.

Nadalje, u očitovanju koje je GIP dostavio Ustavnom sudu 8. lipnja 2013. utvrđena je neistinitom tvrdnja HDSSB-a »da je zatraženo i odbijeno utvrđivanje serijskih brojeva 'naknadno pronađenih listića', jer u konkretnom slučaju je riječ o tome da se u prebrojavanju ukupnog broja važećih i nevažećih glasačkih listića utvrdilo da ipak postoji jednak broj glasačkih listića u odnosu na broj birača koji su glasovali, a ne onako kako je to utvrđeno u zapisniku o radu biračkog odbora, odnosno jedan glasački listić manje. Iz navedenog je vidljivo da je nemoguće utvrditi koji je to glasački listić od strane članova biračkog odbora bio ispušten prilikom prebrojavanja, te zato isti nije mogao niti biti izdvojen od strane Gradskog izbornog povjerenstva«.

Ustavni sud primjećuje da je takvo obrazloženje samo djelomice prihvatljivo. Pregled svih serijskih brojeva glasačkih listića na biračkim mjestima 5 i 6 možda ne bi doveo do identificiranja dva »novopronađena« glasačka listića (jednoga na svakom tom biračkom mjestu), ali bi barem otklonio sumnju da su ta dva glasačka listića naknadno umetnuta u kuverte iz serije koja nije pripadala biračkim mjestima 5 i 6. U tom se smislu pregled svih serijskih brojeva glasačkih listića na biračkim mjestima 5 i 6 trebao i morao provesti.

Konačno, nije provedena ni kontrola neupotrijebljenih glasačkih listića koja je u nastaloj situaciji bila prijeko potrebna. Naime, GIP je bio dužan u opisanoj situaciji odmah provesti postupak prebrojavanja neupotrijebljenih glasačkih listića i zapisnički konstatirati:

– broj neupotrijebljenih glasačkih listića kakav je utvrđen u vrijeme sastavljanja Rezultata izbora za gradonačelnika Grada Belišća od 3. lipnja 2013., kad je utvrđeno da dva glasačka listića »nedostaju« usporedi li se njihov broj s ukupnim brojem birača koji su pristupili glasovanju,

– broj neupotrijebljenih glasačkih listića neposredno nakon saznanja 3. lipnja 2013. da ne postoji razlika između ukupnog broja birača koji su pristupili glasovanju i ukupnog broja birača koji su glasovali pođe li se od broja glasačkih listića u glasačkim kutijama, kako su to birački odbori utvrdili 2. lipnja 2013.

Iako ne bi doveo do razjašnjenja cijele situacije, tim je kontrolnim pregledom mogla biti barem otklonjena sumnja da su dva »novopronađena« glasačka listića izvađena iz skupine neupotrijebljenih glasačkih listića. Zbog toga se ta kontrola trebala i morala provesti.

Ustavni sud pregledao je zapisnike o radu biračkih odbora za izbor gradonačelnika Grada Belišća na biračkim mjestima broj 5 (OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće) i broj 6 (Dječji vrtić »Maslačak«, Belišće).

a) U zapisniku s biračkog mjesta broj 5 (OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće) zabilježeno je:

1. da je birački odbor preuzeo ukupno glasačkih listića 957,

2. da je na biračkom mjestu ostalo ukupno neupotrijebljenih glasačkih listića 533,

3. da je u izvatku iz popisa birača upisano birača 957,

4. od čega je glasovalo 422, ali je ta brojka precrtana vodoravnom crtom i kraj nje je upisana brojka 423,

5. da je na biračkom mjestu na temelju potvrde glasovao 1 birač,

6. da biračko mjesto ima ukupno 958 birača,

7. da je zajedno prema izvatku birača i na temelju potvrda glasovalo birača 423, ali je ta brojka precrtana s tri vodoravne crte i ispravljena u 424,

8. da je nakon otvaranja glasačke kutije i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića 423,

9. da je važećim utvrđeno glasačkih listića 413; da je nevažećim utvrđeno glasačkih listića 10,

10. da su prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni sljedeći rezultati: kandidat Dinko Burić 208 glasova; kandidat Dinko Huis 205 glasova.

b) U zapisniku s biračkog mjesta broj 6 (Dječji vrtić »Maslačak«, Belišće) zabilježeno je:

1. da je birački odbor preuzeo ukupno glasačkih listića 927,

2. da je na biračkom mjestu ostalo ukupno neupotrijebljenih glasačkih listića 463,

3. da je u izvatku iz popisa birača upisano birača 927,

4. od čega je glasovalo 463,

5. da je na biračkom mjestu na temelju potvrde glasovao 1 birač,

6. da biračko mjesto ima ukupno 928 birača,

7. da je zajedno prema izvatku birača i na temelju potvrda glasovalo birača 464,

8. da je nakon otvaranja glasačke kutije i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića 463,

9. da je važećim utvrđeno glasačkih listića 448; da je nevažećim utvrđeno glasačkih listića 15,

10. da su prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni sljedeći rezultati: kandidat Dinko Burić 237 glasova; kandidat Dinko Huis 211 glasova.

Ustavni sud utvrđuje da podaci izneseni u zapisnicima s biračkih mjesta broj 5 i 6 ne odgovaraju na sva relevantna pitanja kad ih se poveže s jednim »naknadno pronađenim« glasačkim listićem na svakom od tih dvaju biračkih mjesta. Naime, ako se podacima utvrđenima u zapisnicima s biračkih mjesta broj 5 i 6 pribroji po jedan glasački listić koji je »naknadno pronađen« (3. lipnja 2013.) iako je u glasačkoj kutiji (pa slijedom te logike i u kuvertama u kojima su 3. lipnja 2013. bili glasački listići) bio od početka, kako to tvrdi GIP, onda bi to značilo da bi u cijelosti bili usklađeni:

– podaci o ukupnom broju preuzetih glasačkih listića (za biračko mjesto broj 5: 957; za biračko mjesto broj 6: 927),

– podaci o ukupnom broju neupotrijebljenih glasačkih listića (za biračko mjesto broj 5: 533; za biračko mjesto broj 6: 463),

– podaci o ukupnom broju birača koji su pristupili glasovanju (za biračko mjesto broj 5: 424; za biračko mjesto broj 6: 464), i

– podaci ukupnom broju birača koji su glasovali prema glasačkim listićima (za biračko mjesto broj 5: 424; za biračko mjesto broj 6: 464).

Međutim, nadležna izborna povjerenstva nisu te formalno usuglašene podatke u cijelosti prekontrolirala s obzirom na stvarno stanje izbornog materijala odnosno nisu provjerila sve »skupine« glasačkih listića kako bi se otklonila sumnja da taj »naknadno pronađeni« glasački listić na svakom tom biračkom mjestu nije izvučen iz skupine onih neupotrijebljenih. Očito je, naime, da ni GIP ni ŽIP nisu ni u jednu radnju koju su proveli uključili neupotrijebljene glasačke listiće.

13.3. Ustavni sud na kraju je dužan upozoriti da se u izbornim evidencijama zanemaruje prikupljanje zbirnih podataka o neupotrijebljenim glasačkim listićima na razini izbornih jedinica, iako je riječ o bitnim podacima s aspekta djelotvorne kontrole postupka glasovanja. Članak 54. ZoLI-ja propisuje:

»Članak 54.

(1) Izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik u koji će, ovisno o vrsti izbora ubilježiti sljedeće podatke sa svog područja:

– broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje,

– broj birača koji su glasovali,

– broj nevažećih glasačkih listića,

– broj glasova koje je dobio pojedini kandidat, odnosno kandidacijska lista.

2) Sadržaj i oblik zapisnika o radu izbornog povjerenstva, ovisno o vrsti izbora propisuje Državno izborno povjerenstvo.«

Činjenica je, dakle, da podatak o broju neupotrijebljenih glasačkih listića nije obvezni sastavni dio zapisnika izbornih povjerenstava u smislu članka 54. stavka 1. ZoLI-ja. Međutim, polazeći od članka 54. stavka 2. ZoLI-ja, Ustavni sud smatra da obvezni dio zapisnika nije smetnja DIP-u da propiše kao obvezne i sve ostale podatke koji mogu biti pravno relevantni za pravilno i zakonito utvrđivanje rezultata izbora. Nesporno je da je takav podatak upravo onaj o broju neupotrijebljenih glasačkih listića na razini cijele izborne jedinice, ali i onaj o ukupnom broju izdatih glasačkih listića za cijelu izbornu jedinicu prije započinjanja postupka glasovanja.

13.4. S obzirom na razliku u broju glasova za jednog odnosno drugog kandidata, opisani propusti u postupanju GIP-a, koje nije otklonio ni ŽIP, u konkretnom se slučaju moraju smatrati pravno relevantnima.

Nakon provedenog žalbenog postupka, međutim, Ustavni sud ni iz mjerodavne izborne dokumentacije, ni iz izjave predsjednika GIP-a od 3. lipnja 2013. (snimku izjave priložio je žalitelj uz svoju žalbu) ni iz kasnijih pisanih očitovanja GIP-a i ŽIP-a nije mogao s potpunom izvjesnošću utvrditi pravo stanje stvari vezano uz dva sporna glasačka listića na dva biračka mjesta u Belišću.

Nesporno je, međutim, da je od trenutka zatvaranja birališta došlo do višestrukog rukovanja izbornim materijalom od strane većeg broja ovlaštenih osoba i do višestrukih izmjena podataka u izbornoj dokumentaciji vezanoj uz drugi krug glasovanja za izbor gradonačelnika Belišća i njegove zamjenike. U takvim okolnostima, na još jednu sveobuhvatnu kontrolu takvog višekratno pregledavanog izbornog materijala, koju bi eventualno proveo Ustavni sud, mogla bi biti bačena sjena nevjerodostojnosti, što se imperativno mora izbjeći.

U takvim okolnostima i u svjetlu činjenice da je razlika u broju glasova za jednog odnosno drugog kandidata samo jedan (1) glas, a da su sporna dva (2) glasačka listića, Ustavni sud mora uvažiti stroge zahtjeve koji se postavljaju u izbornom pravu. U opisanoj situaciji, naime, postupak glasovanja potrebno je ponoviti na dva biračka mjesta koja su povezana sa spornim glasačkim listićima jer se samo na taj način može otkloniti svaka sumnja u poštenost izbora za gradonačelnika Grada Belišća i njegove zamjenike i osigurati vanjski dojam njihove demokratičnosti i transparentnosti.

13.5. Sukladno tome, na temelju članka 125. alineje 9. Ustava i članka 87. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), odlučeno je kao u točkama I, II. i III. izreke ove odluke.

14. Što se tiče žalbenih navoda vezanih uz navodnu različitu praksu utvrđivanja je li neki glasački listić važeći ili nevažeći, Ustavni sud upućuje na točke 11. i 11.1. obrazloženja ove odluke. Sud ponavlja da su – sve do trenutka objave konačnih rezultata izbora na način propisan zakonom – rezultati koji se utvrđuju, pa i mijenjaju tijekom provedbe nadzornih postupaka ili izbornih sporova imaju smatrati isključivo privremenim i neslužbenim. To pravilo tim više vrijedi za izmjene podataka o glasovanju birača na pojedinim biračkim mjestima odnosno na razini cijele izborne jedinice, neovisno o tome utječu li oni na privremene i neslužbene rezultate izbora na tim biračkim mjestima odnosno na razini cijele izborne jedinice ili ne.

Što se tiče utvrđivanja važećima odnosno nevažećima pojedinih glasačkih listića koje je 4. lipnja 2013. proveo ŽIP kao nadležno tijelo koje je odlučivalo o prigovoru HDSSB-a, Ustavni sud utvrđenja ŽIP-a s tim u vezi, sadržana u rješenju ŽIP-a od 4. lipnja 2013., ocjenjuje pravilnima.

Konačno, Ustavni sud još jednom ponavlja da Zapisnik GIP-a od 3. lipnja 2013. nije pravno relevantan za utvrđivanje rezultata izbora gradonačelnika Grada Belišća.

14.1. Ostale žalbene navode HDSSB-a Ustavni sud ne smatra pravno relevantnima za konkretan predmet jer nepravilnosti za koje se tvrdi da su počinjene nisu utjecale na sam rezultat glasovanja u drugom krugu izbora za gradonačelnika Grada Belišća i njegove zamjenike.

14.2. Sukladno tome, odlučeno je kao u točki IV. izreke ove odluke.

15. Objava ove odluke (točka V. izreke odluke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-VIIA-3278/2013

Zagreb, 11. lipnja 2013.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

71 14.06.2013 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-3278/2013 od 11. lipnja 2013.