Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima

NN 72/2013 (17.6.2013.), Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima

HRVATSKI SABOR

1437

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/124

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1. a

Ovaj Zakon usklađen je sa sljedećim aktima Europske unije:

– Odluka 95/553/EZ predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 19. prosinca 1995. u vezi zaštite građana Europske unije u diplomatskim i konzularnim predstavništvima (SL L 314, 28. 12. 1995.) i

– Odluka 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 25. lipnja 1996. o uspostavi hitne putne isprave (SL L 168, 6. 7. 1996.).«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 14.a i 14.b koji glase:

»Zaštita državljana Republike Hrvatske

Članak 14.a

Konzularnu zaštitu i pomoć državljanima Republike Hrvatske koji se nalaze u inozemstvu, gdje Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili drugo predstavništvo, pružaju diplomatske misije ili konzularni uredi druge države članice Europske unije, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Davanje novčane pozajmice državljaninu Republike Hrvatske

Članak 14.b

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske pružaju pomoć državljaninu Republike Hrvatske kako bi olakšali njegov povratak u Republiku Hrvatsku kada se nađe u nevolji u inozemstvu, i to:

– davanjem uputa i savjeta da bi se vratio u Republiku Hrvatsku vlastitim sredstvima;

– pomaganjem u pribavljanju potrebnih novčanih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora.

Iznimno, u slučaju kada nema druge mogućnosti da se državljaninu Republike Hrvatske u nevolji osigura povratak u Republiku Hrvatsku, a odgađanje povratka bi moglo uzrokovati ozbiljne posljedice za njegove interese, šef diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda može odobriti davanje novčane pozajmice i odrediti način njezina trošenja, uz pisano preuzetu obvezu povrata posuđenih sredstava po povratku u Republiku Hrvatsku.

Novčana pozajmica iz stavaka 1. i 2. ovog članka će biti uskraćena ako podnositelj zahtjeva odbije pisano preuzeti obvezu povrata pozajmice, ako je dao lažne podatke ili se utvrdi da nije vratio ranije dobivenu pozajmicu.

U posebno opravdanim slučajevima, glavni tajnik Ministarstva može donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju obveze povrata pozajmice iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, u skladu s pravilnikom kojim će se urediti uvjeti utvrđivanja posebno opravdanih slučajeva za oslobođenje.«.

Članak 3.

Iza članka 15. dodaju se naslov iznad članka i članak 15.a koji glase:

»Zaštita državljana država članica Europske unije

Članak 15.a

Republika Hrvatska osigurava zaštitu državljana država članica Europske unije kako je navedeno u Odluci 95/553/EZ predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 19. prosinca 1995. u vezi zaštite građana Europske unije u diplomatskim i konzularnim predstavništvima (SL L 314, 28. 12. 1995.), a koja uključuje:

– pomoć kod smrtnog slučaja;

– pomoć u slučaju ozbiljne nesreće ili ozbiljne bolesti;

– pomoć u slučaju pritvaranja ili uhićenja;

– pomoć žrtvama nasilnih kažnjivih djela te

– pomoć i repatrijaciju državljana država članica Europske unije u nevolji.

U slučaju gubitka putne isprave, diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske izdaju Europski hitni putni list za povratak državljanima država članica Europske unije, sukladno Odluci 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 25. lipnja 1996. o uspostavi hitne putne isprave (SL L 168, 6. 7. 1996.), prilagođenoj radi prijema novih država članica.

Pored navedenog, diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske koji se nalaze u državama koje nisu članice Europske unije, na području svoje nadležnosti, na zahtjev državljana država članica Europske unije pružaju pomoć i u drugim slučajevima.«.

Članak 4.

Ministar vanjskih poslova donijet će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pravilnik kojim će propisati:

– sadržaj isprave iz članka 14.b Zakona kojom se državljanina Republike Hrvatske obvezuje na povrat pozajmice,

– uvjete utvrđivanja posebno opravdanih slučajeva iz članka 14.b stavka 4. Zakona,

– postupovna pravila o načinu primjene Odluka iz članaka 1.a i 15.a Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/110

Zagreb, 5. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.