Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 72/2013 (17.6.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1441

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, broj 25/2013), u članku 2. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 4. broj: »2,795« zamjenjuje se brojem: »2,279«.

U točki 13. podstavcima b) i c) broj: »1,241« zamjenjuje se brojem: »1,242«.

Članak 2.

U članku 3. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj sektora u Direkciji                                      2,667

2. voditelj Regionalnog ureda Zagreb                                 2,425

3. voditelj Regionalnog ureda Split, Osijek i Rijeka               2,279

rukovoditelj službe u Direkciji

4. voditelj područne službe                                               2,134

5. rukovoditelj odjela u Direkciji                                        2,037«.

Članak 3.

U članku 5. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. predstojnik velikog područnog ureda

(Zagreb, Split, Rijeka, Osijek)                                           2,279«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točka 1. briše se.

Članak 4.

U članku 6. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. dekan, dekan veleučilišta ili visoke škole

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent

– profesor visoke škole ili viši predavač

a) iznad 500 zaposlenika                                                   3,395

b) od 200 do 500 zaposlenika                                            3,298

c) do 200 zaposlenika                                                       3,201«.

U točki 3. riječi: »prorektor veleučilišta« zamjenjuju se riječima: »prodekan veleučilišta ili visoke škole«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, u točki 4. iza riječi: »profesor visoke škole« dodaju se zarez i riječi: »viši lektor«.

U točki 6. iza riječi: »viši asistent« brišu se zarez i riječi: »viši lektor«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. lektor                                                                        1,455«.

Dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 8., 9. i 10.

U dosadašnjoj točki 9. koja postaje točka 10. riječ: »lektor,« briše se, a broj: »1,212« zamjenjuje brojem: »1,358«.

Članak 5.

Članak 23. briše se.

Članak 6.

U članku 35. iza podstavka a) Položaji I. vrste, dodaju se novi podstavci b) i c) koji glase:

»b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator                                                             1,940

2. koordinator                                                                   1,697

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehnički suradnik                                                     1,067«.

Dosadašnji podstavak b) postaje podstavak d).

Članak 7.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za investicije i konkurentnost su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja                                                       2,910

2. izvršni koordinator službe                                               2,619

b) Radna mjesta I. vrste

1. koordinator specijalist                                                     1,988

2. koordinator                                                                   1,794

3. specijalist                                                                      1,455«.

Članak 8.

Iza članka 54. dodaju se članci 54.a i 54.b koji glase:

»Članak 54.a

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja                                                      3,298

2. direktor sektora                                                            3,007

3. voditelj službe

voditelj regionalnog ureda                                                  2,716

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja                                                       2,619

2. viši stručni savjetnik – specijalist                                    2,134

3. viši unutarnji revizor                                                     2,037

4. unutarnji IT revizor

unutarnji revizor                                                              1,843

5. viši stručni savjetnik                                                     1,978

6. stručni savjetnik                                                          1,600

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni referent                                                      1,164

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent

administrativni tajnik                                                        1,067

Članak 54.b

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste i struke.«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/62

Urbroj: 50301-04/04-13-4

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

72 17.06.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama