Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN 72/2013 (17.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

72 17.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1448

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 i 32/2013) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, broj 58/2013) u članku 6. stavku 2. riječi: »članka 9. stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 9. stavka 1., 2. i 3.«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 6. riječi: »članka 9. stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 9. stavka 1., 2. i 3.«.

Članak 3.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

(1) Najkasnije do 1. siječnja 2014. godine korisnici prava – brodari u obalnom linijskom pomorskom prijevozu mogu koristiti plinsko ulje kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona uz oslobođenje od plaćanja trošarine i bez ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ako imaju:

1. koncesijske ugovore za linije sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, odnosno ugovore o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu,

2. zaključen ugovor s prodavateljem plinskog ulja za pogon temeljem provedenog postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi,

3. posebno pisanu potvrdu Agencije za obalni linijski pomorski promet kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka plinsko ulje se može koristiti kao pogonsko gorivo za plovidbu ako:

1. se neposredno nabavlja iz trošarinskog skladišta te ako

2. korisnik prava pri nabavi podnese isprave iz stavka 3. ovoga članka kojima dokazuje komercijalno obavljanje plovidbe u linijskom obalnom pomorskom prometu.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati plinsko ulje iz trošarinskog skladišta za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona oslobođeno od plaćanja trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da brodar iz stavka 1. ovoga članka priloži potvrdu Agencije za obalni linijski pomorski promet da određeni brod obavlja obalni linijski pomorski prijevoz temeljem važećeg koncesijskog ugovora, odnosno ugovora o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu te da ima zaključen ugovor s prodavateljem plinskog ulja za pogon temeljem provedenog postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi,

2. da brodar iz stavka 1. ovoga članka prije otpreme pogonskog goriva za plovidbu iz trošarinskog skladišta priloži manifest ili drugu odgovarajuću ispravu,

3. da za svaku otpremu pogonskog goriva za plovidbu iz trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavi brodaru iz stavka 1. ovoga članka račun ili drugi komercijalni dokument koji, uz ostalo, sadrži i napomenu da je pogonsko gorivo otpremljeno uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona te broj ugovora iz stavka 1. točke 2. ovoga članka s naznakom evidencijskog broja nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,

(4) Manifest ili druga odgovarajuća isprava iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati najmanje: ime i državnu pripadnost broda, ime i prezime zapovjednika broda, broj i naziv linije koju brod održava, količinu pogonskog goriva za ukrcaj iz trošarinskog skladišta, datum prethodnog ukrcaja pogonskog goriva te potpis zapovjednika broda.

(5) Potvrda Agencije za obalni linijski pomorski promet da određeni brod obavlja obalni linijski pomorski prijevoz temeljem važećeg koncesijskog ugovora, odnosno ugovora o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu te da korisnik prava – brodar ima zaključen ugovor sa prodavateljem plinskog ulja za pogon temeljem provedenog postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezno se dostavlja Carinskoj upravi, Središnjem uredu.

(6) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je voditi posebnu evidenciju prema ovome članku o kupcima, prodanim količinama i vrstama energenata, kao i datumu prodaje te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 1. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/7
Urbroj: 513-02-1710/1-13-41
Zagreb, 7. lipnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.