Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

NN 73/2013 (18.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

73 18.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1464

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj: 153/05., 63/07. i 152/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU DJELATNIKA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, broj: 42/2007. i 88/2011.) u članku 5. stavku 1. podstavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 7. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, osobe koje su pohađale program izobrazbe i položile stručni ispit za voditelja radilišta te zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova koji su s uspjehom završili Tečaj protueksplozijske zaštite – specijalizacija – I. dio, a koji su proveli najmanje tri godine na poslovima protueksplozijske zaštite, mogu pristupiti polaganju stručnog ispita za pirotehničkog nadzornika, odnosno pirotehničkog nadglednika bez prethodnog pohađanja programa izobrazbe.

Osobe iz stavka 4. ovog članka prijavu za polaganje stručnog ispita podnose Policijskoj akademiji, a prijava sadrži:

– ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja te osobni identifikacijski broj;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu;

– dokaz o punoljetnosti;

– uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti;

– dokaz o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta, odnosno dokaz o vremenu provedenom na poslovima iz stavka 4. ovoga članka;

– dokaz o uplaćenoj pristojbi za polaganje ispita.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju riječi: »matični broj« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-31076/1-2013.
Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.