Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 73/2013 (18.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

73 18.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1466

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03 i 144/12), te članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 4. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09 i 118/11), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« broj 18/09 i 42/12), članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika, kod dodjeljivanja sredstava Fonda, mogu ostvariti sredstva Fonda najviše do:

– 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– sanaciji lokacija visokoopterećenim opasnim otpadom, određenim strateškim ili planskim dokumentima Republike Hrvatske,

– programima, projektima i drugim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva,

– osiguravanju odgovarajuće razine pripremljenosti projekata, programa i drugih aktivnosti koji se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova Europske unije, odnosno koji se organiziraju i financiraju ili sufinanciraju od strane međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela te drugih pravnih osoba ili

– pripremi projektne dokumentacije, programske dokumentacije i drugih pripremnih aktivnosti u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sukladno određenim strateškim ili planskim dokumentima Republike Hrvatske;

– 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– građenje objekata za gospodarenje otpadom u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, osim regionalnih odnosno županijskih centara za gospodarenje otpadom,

– programima, projektima i drugim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske, prve skupine otoka, odnosno na području proglašenom kao zaštićeno područje prirode, sve sukladno posebnim propisima

– prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno o prvoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka Republike Hrvatske, sukladno posebnom propisu;

– 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o:

– programima, projektima i drugim aktivnostima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima ili

– drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odnosno o drugoj skupini jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske;

– 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se programi, projekti i druge aktivnosti provode, odnosno ukoliko se korisnici nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena alinejama 2. i 3. ovoga članka.«

(2) Fond donosi Pregled dodjele sredstava Fonda prema područjima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Postupci započeti prema Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, odnosno postupci u kojima je donesena odluka o dodjeli sredstava Fonda dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/12-03/08
Urbroj: 563-02-01/57-10
Zagreb, 12. lipnja 2013.

Predsjednik Upravnog odbora
Mario Obrdalj, dipl. ing. građ., v. r.