Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

NN 74/2013 (19.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

HRVATSKI SABOR

1475

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/129

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Članak 1.

U Zakonu o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.) u članku 1. stavku 4. riječi: Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:«, zamjenjuju se riječima: »Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:«.

Podstavci 1., 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji podstavci 4. do 15. postaju podstavci 1. do 12.

U dosadašnjem podstavku 16. koji postaje podstavak 13. riječ: »prosinca« zamjenjuje se riječju: »studenog«.

Dosadašnji podstavci 17. do 21. postaju podstavci 14. do 18.

U dosadašnjem podstavku 22. koji postaje podstavak 19. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju novi podstavci 20., 21. i 22. koji glase:

»- Direktiva Vijeća 2004/83/EC od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana trećih država ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili kao osoba koje na drugi način trebaju međunarodnu zaštitu ili sadržaj pružene zaštite; (SL L 304, 30.9.2004.),

– Direktiva 2011/51/EZ od 11. svibnja 2011. kojom se dopunjuje Direktiva 2003/109/EZ i proširuje primjena i na korisnike međunarodne zaštite; (SL L 132, 19.05.2011.),

– Direktiva 2011/98/EU od 13. prosinca 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice i o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici; (SL L 343, 23.12.2011.).«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o vizama (Zakonik o vizama); (SL L 243, 15. 9. 2009.),

– Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka između država članica o kratkotrajnim vizama (Uredba o VIS-u); (SL L 218, 13. 8. 2008.).«.

Članak 2.

U članku 2. točki 2. riječ: »koju« zamjenjuje se riječju: »kojeg«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Putna isprava za stranca je putni list za stranca, posebna putna isprava za stranca, putna isprava za osobe bez državljanstva, putna isprava za azilanta izdana sukladno posebnim propisima i isprave koje se izdaju na temelju međunarodnih ugovora.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Putna isprava za osobe bez državljanstva izdaje se pod uvjetima utvrđenim međunarodnim konvencijama.

(2) Putni list za stranca izdaje se s rokom važenja do 30 dana.

(3) Posebna putna isprava za stranca može se izdati strancu koji u Republici Hrvatskoj ima odobren privremeni boravak, stalni boravak ili odobrenu supsidijarnu zaštitu sukladno odredbama Zakona o azilu, a koji, bez svoje krivnje, nije u mogućnosti pribaviti nacionalnu putnu ispravu.

(4) Isprave koje se izdaju na temelju međunarodnih ugovora mogu se izdavati strancima pod uvjetima utvrđenim tim međunarodnim ugovorima.«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Posebnu putnu ispravu za stranca izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema boravištu, odnosno prebivalištu stranca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 5.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove, uredbom propisuje vizni sustav Republike Hrvatske u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) broj 539/2001 od 15. ožujka 2001. u kojoj se nabrajaju treće države čiji državljani moraju imati vize za prelazak vanjskih granica i one čiji su državljani oslobođeni od tog zahtjeva (SL L 81, 21.03.2001.).«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prije davanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za vanjske poslove dužno je u slučajevima utvrđenim provedbenim propisima zatražiti mišljenja Ministarstva i Sigurnosno-obavještajne agencije koja su obvezujuća.«.

Članak 7.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova koji mogu nastati tijekom njegova boravka u Republici Hrvatskoj zbog:

– hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja, ili

– povratka u državu stalnog boravka zbog zdravstvenih razloga ili

– prijevoza u slučaju smrti.«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Hrvatski VIS« zamjenjuju se riječju: »HVIS«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju da stranac odustane od zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka prije donošenja odluke o njemu, podaci o obustavi postupka unose se u HVIS u skladu s podzakonskim propisom kojim se uređuje HVIS.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »Hrvatski VIS« zamjenjuju se riječju: »HVIS«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- otisaka 10 prstiju koji se uzimaju s ravno položenih prstiju i digitalno pohranjuju, u skladu s podzakonskim propisom kojim se uređuje HVIS.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako su otisci prstiju stranca, iz stavka 1. ovoga članka, prvi put uneseni u HVIS prije manje od 59 mjeseci od datuma novog zahtjeva, kopiraju se u sljedeći zahtjev, osim ako postoji opravdana sumnja u identitet podnositelja. Ako se u trenutku podnošenja zahtjeva ne može odmah potvrditi da su otisci prstiju uzeti u razdoblju manjem od 59 mjeseci od datuma novog zahtjeva, stranac može zahtijevati njihovo uzimanje.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osoba od kojih je uzimanje otisaka prstiju fizički nemoguće. Ako nije moguće uzimanje otisaka svih 10 prstiju, uzima se najveći mogući broj otisaka prstiju. U slučaju privremene nemogućnosti, stranac je dužan dati otiske prstiju prilikom podnošenja sljedećeg zahtjeva,«.

U točkama 3. i 4. riječi: »su ih« zamjenjuju se riječima: »ih je«, a riječ: »pozvali« zamjenjuje se riječju: »pozvala«.

Članak 10.

U članku 29. stavku 3. riječi: »Povjerenstvo za žalbe pri ministarstvu nadležnom za vanjske poslove« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za vanjske poslove«.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Produljenu vizu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja.

(2) Prije produljenja izdane vize policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva, koje o zahtjevu odlučuje u roku od sedam dana.

(3) Prije davanja suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je dužno zatražiti mišljenja ministarstva nadležnog za vanjske poslove i Sigurnosno-obavještajne agencije koja su obvezujuća.

(4) Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produljiti, ako Ministarstvo smatra da je nositelj vize dostavio dokaz o:

1. višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja Republike Hrvatske prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom;

2. postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka.

(5) Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prije isteka valjanosti vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize.

(6) Do donošenja odluke stranac može boraviti na području Republike Hrvatske.

(7) Viza se produljuje u obliku nove naljepnice vize.

(8) Produljenje roka valjanosti izdane vize i/ili trajanja boravka odbit će se sukladno odredbi članka 31. stavka 1. točke 1. i/ili 2. ovoga Zakona.

(9) Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu.

(10) Protiv odluke o odbijanju produljenja vize i/ili trajanja boravka stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske.

(11) O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(12) Žalba ne odgađa izvršenje odluke iz stavka 9. ovoga članka.

(13) Podaci o produljenoj vizi i/ili trajanju boravka, o odbijenom zahtjevu za produljenje vize i/ili trajanja boravka te o odustanku stranke od zahtjeva za produljenje (obustavi postupka), unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom kojim se uređuje HVIS.

(14) Ako stranka odustane od zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka policijska uprava, odnosno policijska postaja donijet će rješenje o obustavi postupka.«.

Članak 12.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Žalba iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje odluke iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 13.

U članku 33. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Protiv odluke iz stavka 4. ovoga članka stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske.

(6) O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.«.

Članak 14.

U članku 34. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 15.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Strancu se može odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetima propisanim Uredbom (EZ) broj 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama); (SL L 105, 13. 4. 2006.).

(2) Strancu koji ne ispunjava uvjete za ulazak iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku na određenom graničnom prijelazu ako to zahtijevaju ozbiljni humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obveze Republike Hrvatske. O odobrenju ulaska strancu se izdaje potvrda.«.

Članak 16.

U članku 37. stavku 1. riječi: »točke 2., 3., 4. i 5.« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vlada Republike Hrvatske može odrediti da pod određenim uvjetima, stranci mogu ulaziti i izlaziti iz Republike Hrvatske uz posjedovanje:

– valjane putne isprave i dozvole boravka koju je izdala jedna od država potpisnica Schengenskog provedbenog sporazuma,

– valjane putne isprave u koju je unesena valjana jedinstvena ili dugotrajna viza (D) koju je izdala jedna od država potpisnica Schengenskog provedbenog sporazuma,

– valjane putne isprave i dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Europske unije koja još u potpunosti ne primjenjuje schengensku pravnu stečevinu,

– valjane putne isprave u koju je unesena nacionalna viza koju je izdala jedna od država članica Europske unije koja još u potpunosti ne primjenjuje schengensku pravnu stečevinu, ako ispunjavaju uvjete iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 38. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Rješenje o odbijanju ulaska donosi se bez saslušanja stranca.«.

Članak 18.

U članku 39. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. uđe prije isteka zabrane ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj,«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 19.

U članku 40. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ne posjeduje valjanu putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice ili prilikom izlaska iz Republike Hrvatske upotrijebi tuđu ili krivotvorenu putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice ili«.

Članak 20.

U članku 46. stavku 2. točki 3. iza riječi: »u treću državu,« dodaju se riječi: »a za navedene izdatke ne postoji jamstvo iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rješenjem o otkazu boravka iz stavka 2. ovoga članka određuje se zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 21.

U članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe do godine dana. Zahtjev za reguliranje boravka u druge svrhe stranac može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka koji je bio odobren u druge svrhe.«.

Članak 22.

U članku 48. stavku 3. iza riječi: »preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,« dodaju se riječi: »stranac iz članka 64. stavka 1.«.

Članak 23.

U članku 53. stavku 1. riječi: »najkasnije 30« zamjenjuju se riječima: »najkasnije 60«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je o zahtjevu za produženje privremenog boravka odlučiti prije isteka roka važećeg odobrenja za privremeni boravak.«.

Članak 24.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »može se odobriti strancu« dodaju se riječi: »koji ispunjava uvjete iz članka 54. ovoga Zakona i«.

Članak 25.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja odobrit će se strancu ako ima ugovor o gostovanju i ispunjava uvjete iz članka 54. ovoga Zakona, osim dokaza o zdravstvenom osiguranju.

(2) Odobrenje za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja izdaje se s rokom važenja do godine dana.

(3) Stranac kojem je odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja ima pravo na porezne olakšice koje ostvaruje sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje to područje.

(4) Stranac koji je zaključio ugovor o gostovanju u državi članici EGP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj državi, može radi provođenja istraživanja raditi u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako ima sredstva za uzdržavanje i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje.

(5) Stranac koji je zaključio ugovor o gostovanju u drugoj državi članici EGP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj državi, ako želi radi provođenja istraživanja raditi u Republici Hrvatskoj dulje od tri mjeseca, dužan je regulirati privremeni boravak sukladno stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 26.

U članku 67. stavku 2. riječi: »zavoda za socijalnu skrb u županiji« zamjenjuju se riječima: »centra za socijalnu skrb«.

U stavku 3. iza riječi: »poštivati« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju kada je riječ o maloljetniku,«.

Članak 27.

U članku 72. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. točke 4. ovoga članka, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga izbiva iz Republike Hrvatske neće prestati privremeni boravak ako o odlasku iz Republike Hrvatske prethodno obavijesti nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju. Ako nakon odlaska iz Republike Hrvatske nastanu izvanredne okolnosti, stranac je dužan u roku od 30 dana od nastanka tih okolnosti obavijestiti diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske.«.

Članak 28.

U članku 77. stavku 2. riječi: »točke 2., 4., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »točke 2., 4., 5., 6. i 13.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad iz članka 76. stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 8., 10., 11., 12. i 15. ovoga Zakona nije potrebno priložiti dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca.

(4) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad stranac koji se samozapošljava u vlastitom obrtu nije dužan priložiti dokaz iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.«.

Članak 29.

U članku 78. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku, ako je riječ o strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51%, dok stranac koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati isti iznos ostvaren dohotkom od samostalnog rada,«.

Članak 30.

U članku 79. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. koji u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove sukladno članku 76. stavku 2. ovoga Zakona ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51%, a trgovačko društvo:

– je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili

– provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad strancu iz ovoga članka policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je odlučiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.«.

Članak 31.

U članku 82. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »godišnje« zamjenjuje se riječima: »u kalendarskoj godini«.

U točki 8. riječ: »studenti« zamjenjuje se riječju: »stranci«.

U točki 9. riječi: »volonteri koji rade« zamjenjuju se riječima: »volonteri koji volontiraju«.

U točki 13. iza riječi: »Mladih na djelu« dodaju se riječi: »i ostalih međunarodnih programa«, a iza riječi: »tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti« dodaju se riječi: »i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo«.

U točki 18. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 19. koja glasi:

»19. stranci koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž za koji ne primaju naknadu.«.

U stavku 2. iza riječi: »članka 54. ovoga Zakona« briše se točka i dodaju riječi: »i prilože dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Iznimno od odredbe članka 54. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, stranci iz stavka 1. točke 13. ovoga članka koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu i njegovim sljednicima nisu dužni priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju, osim ako drugačije propisuju programska pravila.

(4) Volonterima iz stavka 1. točke 9. ovoga članka dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati ako imaju od 18 do 65 godina života i zaključen ugovor o volontiranju sukladno posebnim propisima o volontiranju. Organizacija u kojoj će stranac volontirati mora preuzeti punu odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove uzdržavanja, smještaja, prehrane te troškove zdravstvenog osiguranja i povratka.

(5) Strancima iz stavka 1. točke 19. ovoga članka dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati ako stranac priloži dokaz o obavljanju vježbeničkog staža u pravnoj ili fizičkoj osobi, ustanovi ili udruzi, koju priznaje nadležno tijelo prema djelatnosti u kojoj se obavlja vježbenički staž.«.

Članak 32.

U članku 83. stavcima 1. i 2. riječ: »godišnje« zamjenjuje se riječima: »u kalendarskoj godini«.

Članak 33.

U članku 84. stavku 1. iza riječi: »prema mjestu obavljanja poslova« dodaju se riječi: »ili sjedištu poslodavca«.

Članak 34.

Iza članka 85. dodaju se naslov i članak 85.a koji glase:

»Prava stranca na privremenom boravku

Članak 85.a

(1) Strancu kojem je izdana dozvola za boravak i rad kao i strancu iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona zajamčena su prava sukladno članku 86. stavku 5. i 6. i članku 98. stavku 1. točki 2. do 7. i stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Stranac iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na priznavanje diploma i stručnih kvalifikacija, kao i usluge savjetovanja koje pružaju zavodi za zapošljavanje sukladno s posebnim propisima.«.

Članak 35.

U članku 86. stavku 4. iza riječi: »točki 6.« dodaju se riječi: »i članku 54.«.

Članak 36.

U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Strancu iz stavka 1. ovoga članka stalni boravak neće se odobriti ako mu je poništen azil ili supsidijarna zaštita.«.

Članak 37.

U članku 93. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za strance koji imaju status azilanta ili supsidijarnu zaštitu u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona računa se polovica razdoblja od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite na temelju kojeg mu je odobren status pa do dana odobrenja međunarodne zaštite ili cjelokupno razdoblje ako je ono dulje od 18 mjeseci.

(4) Osobe bez državljanstva, stranci koji imaju status azilanta ili supsidijarnu zaštitu ne moraju ispunjavati uvjet iz članka 96. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 94. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. djetetu koje živi u Republici Hrvatskoj:

– čija oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju odobren stalni boravak,

– čiji jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak (uz suglasnost drugog roditelja),

– čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno, odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb,«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. strancu koji je rođen i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati, nije imao reguliran boravak."

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Stranac iz stavka 1. ovoga članka može ostati u Republici Hrvatskoj do dana izvršnosti odluke o zahtjevu.«.

Članak 39.

U članku 97. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja i glasi:

»(5) Troškove ispita iz stavka 1. ovoga članka snosi stranac.«.

Članak 40.

U članku 99. stavku 1. točki 5. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6. je strancu poništen azil ili supsidijarna zaštita.«.

Članak 41.

Naziv glave VI. koji glasi: »MJERE ZA NAPUŠTANJE REPUBLIKE HRVATSKE« mijenja se i glasi: »MJERE ZA OSIGURANJE POVRATKA«.

Članak 42.

U članku 101. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. nema valjano odobrenje za privremeni ili stalni boravak,«.

U točki 4. iza riječi: »iz članka 53.« dodaju se riječi: »i članka 94. stavka 2.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. u točki 4. iza riječi: »u Republiku Hrvatsku« dodaju se riječi: »na temelju međunarodnog ugovora o izručenju«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 43.

U članku 102. stavku 2. podstavku 1. riječi: »sigurnosna ili« brišu se.

Članak 44.

U članku 103. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zabrana ulaska i boravka u slučajevima koji nisu propisani u stavku 2. ovoga članka računa se od dana izvršnosti odluke o protjerivanju.«.

Članak 45.

U članku 106. točki 1. riječ: »dužu« zamjenjuje se riječju: »dužem«.

Članak 46.

U članku 107. stavku 6. riječi: »sukladno propisu kojim se uređuje besplatna pravna pomoć« brišu se.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»(7) Besplatna pravna pomoć iz stavka 6. ovoga članka obuhvaća:

– pomoć u sastavljanju tužbe i

– zastupanje pred upravnim sudom.

(8) Besplatnu pravnu pomoć mogu pružati odvjetnici i pravnici iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći s kojima Ministarstvo sklopi ugovor.

(9) Pravo na besplatnu pravnu pomoć nema stranac iz stavka 6. ovoga članka koji posjeduje dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti, ili ako je vjerojatno da postupak pred upravnim sudom za stranca neće biti uspješan.

(10) Smatra se vjerojatnim da postupak pred upravnim sudom za stranca neće biti uspješan ako ne postoje okolnosti iz članaka 104. i 118. ovoga Zakona.

(11) U slučaju iz stavka 9. i 10. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem odrediti da troškove pravne pomoći snosi stranac iz stavka 6. ovoga članka.

(12) Pravna pomoć iz stavka 1. ovoga članka pruža se na zahtjev stranca iz stavka 6. ovoga članka.

(13) Troškove besplatne pravne pomoći koja se pruža sukladno odredbama ovoga Zakona snosi Ministarstvo.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 110. koji glasi: »Odobrenje boravka strancu koji je protjeran iz države članice EEP-a« mijenja se i glasi: »Odobrenje boravka strancu za kojeg je država članica EGP-a donijela odluku o protjerivanju.«.

U članku 110. riječi: »stranac protjeran iz države članice EEP-a« zamjenjuju se riječima: »država članica EGP-a za stranca donijela odluku o protjerivanju«.

Članak 48.

U članku 112. stavku 1. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »EGP-a«.

U stavku 2. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »EGP-a«.

U točki 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju točke 4., 5. i 6. koje glase:

»4. mu treba odbiti ulazak na graničnom prijelazu,

5. ga treba izručiti temeljem međunarodnog ugovora,

6. ga treba prisilno udaljiti temeljem readmisijskog ugovora u državu članicu EGP-a.«.

U stavcima 3. i 8. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

Članak 49.

U članku 114. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Rješenje o povratku može se pobijati samo u pravnom lijeku protiv rješenja o protjerivanju ili odluke Ministarstva, policijske uprave, odnosno policijske postaje.«.

Članak 50.

U naslovu iznad članka 115. riječi: »za napuštanje Republike Hrvatske« brišu se.

U članku 115. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Upozorenjem će se odrediti rok u kojem je stranac dužan napustiti Republiku Hrvatsku.«.

Članak 51.

Iza članka 115. dodaju se naslov i članak 115.a koji glase:

»Postupak prema državljaninu treće države kojem je u drugoj državi članici EGP-a odobrena međunarodna zaštita

Članak 115.a

(1) Državljaninu treće države kojem je prestao stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a odobrena mu je međunarodna zaštita u državi članici EGP-a, rješenjem će se odrediti odlazak u državu članicu EGP-a u kojoj mu je odobrena međunarodna zaštita.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka provjerit će se ima li državljanin treće države još uvijek međunarodnu zaštitu.

(3) U postupku donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o rješenju o povratku.

(4) Ako državljanin treće države kojemu je doneseno rješenje iz stavka 1. ovoga članka ne napusti Republiku Hrvatsku, prisilno će ga se udaljiti u državu članicu EGP-a u kojoj mu je odobrena međunarodna zaštita.

(5) Državljanina treće države kojem je prestao stalni boravak u Republici Hrvatskoj jer predstavlja opasnost za nacionalu sigurnost ili je pravomoćno osuđen za teško kazneno djelo te predstavlja opasnost za javni poredak, a odobrena mu je međunarodna zaštita u državi članici EGP-a, može se prisilno udaljiti i u drugu državu ako se time ne narušava načelo iz članka 118. ovoga Zakona.«.

Članak 52.

U članku 116. stavku 1. iza riječi: »udaljiti« dodaju se riječi: »iz EGP-a«.

U točki 1. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

U točki 2. iza riječi: »boravak« dodaju se riječi: »ili odluka o protjerivanju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stranca iz stavka 1. ovoga članka policijski službenici prepraćuju radi napuštanja EGP-a.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Stranca će se prisilno udaljiti u državu članicu EGP-a kada su ispunjeni uvjeti za vraćanje na temelju readmisijskog ugovora.

(6) Ministarstvo osigurava učinkovit sustav nadzora prisilnih udaljenja o čemu može sklapati sporazume s drugim državnim tijelima, međunarodnim i nevladinim organizacijama.«.

Članak 53.

U članku 123. stavcima 1. i 2. iza riječi: »uhititi« stavlja se zarez i dodaje riječ: »privesti«.

U stavku 3. iza riječi: »državljanin« dodaju se riječi: »ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom«.

Članak 54.

U članku 124. stavku 1. riječ: »Prihvatni« zamjenjuje se riječju: »prihvatni«.

Članak 55.

U članku 125. stavku 1. točki 1. riječi: »Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječju: »EGP«.

Članak 56.

U naslovu iznad članka 128. iza riječi: »pretrage« dodaju se riječi: »i uzimanja biometrijskih podataka«.

U članku 128. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Strancu koji nezakonito boravi, a nema ispravu o identitetu ili postoji sumnja u njegov identitet mogu se uzeti otisci prstiju, uzorak šarenice oka i može ga se fotografirati, bez njegove privole.«.

Članak 57.

U članku 132. stavku 6. riječ: »njihovoj« zamjenjuje se riječju: »njegovoj«.

Članak 58.

U članku 139. stavku 1. točki 3. riječi: »a koja sadrži fotografiju« zamjenjuju se riječima: »tijekom putovanja«.

Članak 59.

U članku 140. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) U dozvolu boravka stranca iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona kojemu je odobren stalni boravak na temelju azila ili supsidijarne zaštite unijet će se napomena: »Međunarodnu zaštitu odobrila Republika Hrvatska (datum)«.

(4) Strancu na stalnom boravku kojemu je druga država članica EGP-a izdala dozvolu boravka u koju je unesena napomena da mu je odobrena međunarodna zaštita, policijska uprava, odnosno policijska postaja će u dozvolu boravka koju će izdati strancu unijeti istu napomenu.

(5) Prije unošenja napomene iz stavka 4. ovoga članka u dozvolu boravka od druge države članice EGP-a koja se navodi u napomeni dozvole boravka zatražit će se informacija ima li stranac još uvijek odobrenu međunarodnu zaštitu. Ako je međunarodna zaštita strancu prestala, policijska uprava, odnosno policijska postaja neće u dozvolu boravka unijeti napomenu iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U slučaju da je nadležnost za međunarodnu zaštitu stranca na stalnom boravku prešla u nadležnost Republike Hrvatske nakon što mu je izdana dozvola boravka iz stavka 4. ovoga članka, policijska uprava, odnosno policijska postaja izmijenit će napomenu u dozvoli boravka u roku od tri mjeseca od dana prelaska nadležnosti.«.

Članak 60.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje dozvole boravka dužan je podnijeti stranac na privremenom ili stalnom boravku u roku od osam dana od dana odobrenja stalnog, odnosno privremenog boravka.«.

Članak 61.

Iza članka 141. dodaje se članak 141.a koji glasi:

»Članak 141.a

(1) Obrazac dozvole boravka sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju biometrijski podaci stranca (otisci prstiju i fotografija stranca).

(2) Strancu koji odbije dati biometrijske podatke iz stavka 1. ovoga članka odbit će se izdavanje dozvole boravka.

(3) Protiv odluke policijske uprave, odnosno policijske postaje iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave odluke, o kojoj odlučuje Povjerenstvo.«.

Članak 62.

U članku 146. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Boravište se može prijaviti najduže do godine dana.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Ako stranac u mjestu i na adresi prijavljenog boravišta namjerava boraviti i nakon isteka roka od godine dana, dužan je u roku od 15 dana od isteka toga roka produžiti prijavu boravišta, s time da boravište ne može trajati duže od dvije godine.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, boravište stranaca koji se obrazuju ili koji u mjestu boravišta obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera, kao i stranaca smještenih u raznim ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, udomiteljskim obiteljima i kod drugih fizičkih osoba može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovama, drugim pravnim osobama i kod fizičkih osoba o čemu stranci moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 63.

U članku 166. stavku 1. riječi: »iz članka 169. stavka 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »koju je izdala nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja ili druga država članica EGP-a«.

Članak 64.

U članku 180. stavku 6. riječi: »napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »odlazak u državu članicu EGP-a«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »U postupku izdavanja rješenja o roku za odlazak u državu članicu EGP-a na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o rješenju o povratku.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 65.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»Na državljanina države članice EGP-a i člana njegove obitelji na odgovarajući način primjenjuju se odredbe glave VI. ovoga Zakona, osim odredbi članka 101. stavka 2., članka 104., članka 105. stavka 2., članka 107. stavaka 5. i 6., članka 108. stavka 3., članka 110., članka 112. stavka 5., članka 114. stavka 2. te članaka 115., 117., 119., 120., 121., 122. i 135. ovoga Zakona.«.

Članak 66.

U članku 183. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji dužni su prijaviti boravište ili prebivalište u roku od 15 dana od dana dolaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene boravišta ili prebivališta.«.

Članak 67.

U članku 189. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako odgovornost za međunarodnu zaštitu stranca bude prenesena iz nadležnosti Republike Hrvatske na nadležnost druge države članice EGP-a, nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat će dozvolu boravka s izmijenjenom napomenom najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva nadležnog tijela druge države članice EGP-a.

(3) Ako se strancu koji ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj odobri međunarodna zaštita u drugoj državi članici EGP-a, nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat će dozvolu boravka s izmijenjenom napomenom najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva nadležnog tijela druge države članice EGP-a.«.

Članak 68.

U članku 204. stavku 1. točki 1. riječi: »i viza« brišu se.

Točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. koja postaje točka 2. mijenja se i glasi:

»2. strancima kojima je odbijen ulazak i zabranjen izlazak,«.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 11. iza riječi: »uzetim otiscima prstiju« stavlja se zarez i dodaju riječi: »šarenice oka«.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.

Članak 69.

U članku 207. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka protiv stranca odnosno poslodavca neće se podnijeti optužni prijedlog ako policijska uprava odnosno policijska postaja u propisanom roku ne odluči o zahtjevu iz članka 53. stavka 3. i članka 79. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 70.

U članku 208. stavku 3. riječi: »od 2 dana« zamjenjuju se riječima: »od 5 dana«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno, mjera zabrane obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka neće se izreći protiv stranca odnosno poslodavca ako policijska uprava odnosno policijska postaja u propisanom roku ne odluči o zahtjevu iz članka 53. stavka 3. i članka 79. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 71.

Iznad članka 220. naziv glave XV. koji glasi: »KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 220. stavku 1. riječi: »do 3.000,00« zamjenjuju se riječima: »do 5.000,00«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. u propisanom roku ne ishodi dozvolu boravka (članak 141.),«.

Dosadašnje točke 10., 11., 12. i 13. postaju točke 11., 12., 13. i 14.

U dosadašnjoj točki 14. koja postaje točka 15. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka 16. koja glasi:

»16. nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj jer boravi duže od zakonom određenog roka, ali ne duže od 15 dana (članak 101.).«.

Članak 72.

U članku 221. stavku 1. točki 1. na kraju rečenice stavlja se točka, a točka 2. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji koji:

1. ne prijavi ili ne odjavi boravište ili prebivalište (članak 183. stavak 5.),

2. boravi u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja zabrane ulaska i boravka.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 73.

U članku 224. stavku 1. točki 1. riječi: »ili potvrde o prijavi rada« brišu se.

Članak 74.

U članku 229. stavku 1. točki 1. zarez i brojka: »148.« brišu se.

Članak 75.

U članku 238. riječi: »članka 21., članka 22. stavka 1. točke 5. i stavka 2. u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i uništavanje biometrijskih podataka« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

U cijelom tekstu Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.) riječi:

– »osobna iskaznica za stranca« zamjenjuju se riječima: »dozvola boravka« u odgovarajućem padežu,

– »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor« u odgovarajućem padežu, a riječ: »EEP« zamjenjuje se riječju: »EGP« u odgovarajućem padežu,

– »mjere za napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »mjere za osiguranje povratka« u odgovarajućem padežu,

– »rješenje o napuštanju Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »rješenje o povratku« u odgovarajućem padežu,

– »rok za napuštanje Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »rok za povratak« u odgovarajućem padežu.

Članak 77.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik o:

– izgledu i sadržaju obrasca posebne putne isprave za strance i isprava koje se izdaju na temelju međunarodnih ugovora iz članka 3. ovoga Zakona,

– izgledu i sadržaju potvrde iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona,

– izgledu i sadržaju obrasca rješenja o povratku i obrasca upozorenja o odlasku u državu članicu EGP-a iz članka 232. stavka 1. podstavka 6. Zakona o strancima,

– postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći iz članka 46. ovoga Zakona i tarifi pruženih usluga pravne pomoći te načinu utvrđivanja dostatnih novčanih sredstava.

Članak 78.

Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za socijalnu politiku i mlade, ministra nadležnog za zdravlje, ministra nadležnog za obrazovanje i pravobranitelja za djecu, donijet će pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika iz članka 100. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.).

Članak 79.

Pravilnike iz članka 77. stavka 1. podstavaka 1. i 2. i članka 78. ovoga Zakona nadležni ministri donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnike iz članka 77. stavka 1. podstavaka 3. i 4. nadležni ministri donijet će u roku od šest mjeseci od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 80.

Rokovi za napuštanje Republike Hrvatske određeni rješenjima o napuštanju Republike Hrvatske koji su doneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona važe i računaju se na temelju odredbi Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.).

Članak 81.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.), osim ako su odredbe ovog Zakona povoljnije za stranku.

Članak 82.

Odredba članka 36. Zakona o strancima neće se primjenjivati na unutarnjoj granici Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Unutarnja granica iz stavka 1. ovoga članka je unutarnja granica određena odredbama Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03., 100/04., 141/06., 8/07., 146/08. i 130/11.).

Članak 83.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 37. stavak 1. Zakona o strancima.

Članak 84.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5., članka 25. stavaka 4. i 5., članka 41., članka 46., članka 47., članka 48., članka 49., članka 50., članka 51., članka 52. stavaka 1., 2., 4. i 5., članka 55., članka 59. stavaka 4., 5. i 6., članka 63., članka 64., članka 65., članka 66., članka 67., članka 72., članka 76. podstavaka 3., 4. i 5. i članka 77. podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te članka 21. i članka 22. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11.) u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i uništavanje biometrijskih podataka koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/13-01/102

Zagreb, 7. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.