Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima

NN 74/2013 (19.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1484

Na temelju članka 41. stavka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VATROGASNIM APARATIMA

Članak 1.

U Pravilniku o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine« br. 101/11) u članku 1. riječi: »propisuje se« zamjenjuju se riječima: »propisuju se: tehnički zahtjevi,«.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 10. dodaju se točke: 11. – 19. koje glase:

»(11) prijenosni vatrogasni aparat je vatrogasni aparat koji je konstruiran za ručno prenošenje i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu od najviše 20 kg;

(12) prijevozni vatrogasni aparat je vatrogasni aparat koji je konstruiran za ručni transport i ručno korištenje i koji u pogonskom stanju (sa sredstvom za gašenje) ima masu veću od 20 kg;

(13) kapacitet gašenja vatrogasnog aparata je mogućnost vatrogasnog aparata da pogasi određeno tipsko žarište određeno normom HRN EN 3-7 i označen je na naljepnici proizvođača na vatrogasnom aparatu, sukladno navedenoj normi (prema HRN EN 3-7 vatrogasni aparati se klasificiraju prema kapacitetu gašenja a ne prema količini sredstva za gašenje);

(14) jedinica gašenja (u daljnjem tekstu: JG) je pomoćna veličina koja omogućava usporedbu kapaciteta gašenja različitih vrsta vatrogasnih aparata i služi za određivanje potrebnog broja vatrogasnih aparata. Svakom vatrogasnom aparatu se dodjeljuje određeni broj JG prema njegovom kapacitetu gašenja;

(15) manja požarna opasnost – prisutne su tvari manje zapaljivosti, prostorni i radni uvjeti predstavljaju manju mogućnost nastanka požara. Početni požar bi se širio vrlo polako;

(16) srednja požarna opasnost – prisutne su zapaljive tvari, prostorni i radni uvjeti predstavljaju značajnu mogućnost nastanka požara. Početni požar bi se širio srednjom brzinom;

(17) velika požarna opasnost – prisutne su tvari velike zapaljivosti, prostorni i radni uvjeti predstavljaju veliku mogućnost nastanka požara. Početni požar bi se širio brzo. U prostore s velikom požarnom opasnosti razvrstavaju se i svi prostori koje nije moguće razvrstati u manju ili srednju požarnu opasnost;

(18) stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje na tržištu;

(19) stavljanje na raspolaganje na tržištu je svaka isporuka u svrhu prodaje.«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Oznake normi korištene u ovom Pravilniku bez godine izdanja norme, odnose se na posljednje, odnosno važeće izdanje navedenih normi.«.

Članak 3.

Ispred članka 3. dodaje se naziv poglavlja:

»II. TEHNIČKI ZAHTJEVI«

Dosadašnja poglavlja: II. – VIII., postaju poglavlja: III – IX.

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Vatrogasni aparati moraju zadovoljavati uvjete propisane propisima za opremu pod tlakom.

Prijenosni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih normi niza HRN EN 3.

Prijevozni vatrogasni aparati moraju ispunjavati zahtjeve hrvatskih normi niza HRN EN 1866.

Postupke ocjenjivanja sukladnosti s normama navedenim u stavcima 2. i 3. ovog članka mora provesti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je akreditirano od Hrvatske akreditacijske agencije ili od akreditacijskog tijela druge države koje je potpisalo Multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije (MLA) s Europskom organizacijom za akreditaciju (EA) ili Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (MRA) s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC).

Nadzor nad ispunjenjem tehničkih zahtjeva, postupcima ocjene sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju vatrogasnih aparata, pri stavljanju na raspolaganje na tržištu, provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata u skladu sa svojim ovlastima.«.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Vrsta vatrogasnih aparata određuje se u skladu s razredom požara prema tvari koja gori, prema normi HRN EN 2.

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u požarnom sektoru mora biti jednak ili veći od potrebnog broja JG u tom požarnom sektoru.

Broj JG koje može pogasiti vatrogasni aparat određuje se prema kapacitetu gašenja vatrogasnog aparata i dan je u tablici 1. u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Potreban broj JG s obzirom na požarnu opasnost i površinu požarnog sektora određuje se prema tablici 3. u Prilogu 1. ovog Pravilnika, a primjeri razvrstavanja prostora prema požarnoj opasnosti dani su u tablici 2. Priloga 1.

Primjeri izračuna potrebnog broja vatrogasnih aparata dani su u Prilogu 1. ovog Pravilnika

U slučaju kada jedan požarni sektor obuhvaća više etaža, na svakoj etaži se mora nalaziti najmanje jedan vatrogasni aparat kapaciteta gašenja najmanje 6 JG.

U požarnim sektorima specifičnog požarnog opterećenja većeg od 2 GJ/m2, na svakih 500 m2 površine, pored aparata propisanih stavcima 2. do 5. ovog članka, dodaje se po jedan prijevozni vatrogasni aparat.

Odredbe stavaka 2. do 6. ovog članka neće se primjenjivati na slučajeve u kojima su broj, vrsta i/ili raspored vatrogasnih aparata regulirani odredbama posebnih propisa.«.

Članak 6.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Naljepnica proizvođača na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.«.

Članak 7.

U članku 22. riječi: »ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnog aparata i/ili« brišu se.

Članak 8.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Učilište zaštite i spašavanja ili pravna osoba ovlaštena za potvrđivanje vatrogasnih aparata« zamjenjuju se riječima »Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja«.

U stavku 2. iza riječi: »ministar unutarnjih poslova« dodaju se riječi: »na prijedlog čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove vatrogastva«.

Članak 9.

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

U Prilogu 2. tekst iza slike 3.a zamjenjuje se novim tekstom koji se nalazi u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Slika holograma zamjenjuje se slikama 4. i 5., koji se nalaze u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Vatrogasni aparati stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju se uskladiti s odredbama Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Vatrogasni aparati stavljeni u uporabu, sukladno važećim propisima, prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, mogu ostati u uporabi uz uvjet da se održavaju prema odredbama ovog Pravilnika.

Za vatrogasne aparate koji se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nalaze u uporabi a nisu sukladni normama navedenim u članku 5. ovog Pravilnika, broj JG određuje se prema tablici 4. u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Broj: 511-01-152-36075-2013

Zagreb, 14. lipnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1: BROJ JG PREMA KAPACITETU GAŠENJA VATROGASNIH APARATA

JG

Kapacitet gašenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7

Tipski požar razreda
A
(krute tvari)

Tipski požar razreda
B
(tekućine)

Tipski požar razreda
F
(ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla)

1

5A

21B

5F

2

8A

34B


3


55B

25F

4

13A

70B


5


89B

40F

6

21A

113B


9

27A

144B

75F

10

34A12

43A

183B


15

55A

233B


Napomena:

Ukoliko vatrogasni aparat za razrede požara A i B ima različite kapacitete gašenja, odnosno pripadajuće JG, uzima se niža vrijednost JG.

Primjer:

Za vatrogasni aparat koji može pogasiti tipsko žarište 27A (9 JG) i 233B (15 JG) računa se sa 9 JG.

Tablica 2. PRIMJERI RAZVRSTAVANJA PROSTORA PREMA POŽARNOJ OPASNOSTI

Prostori

Požarna opasnost

manja

srednja

velika

Industrijski

ciglane i betonare, proizvodnja stakla i keramike, proizvodnja papira u mokrom području, proizvodnja konzervi, proizvodnja elektronike, proizvodnja napitaka, strojogradnja i sl.

proizvodnja kruha, prerada i obrada kože, tekstila i umjetnih materijala, proizvodnja gume, tlačno lijevanje plastike, proizvodnja kartona, sastavljanje vozila i kućanskih aparata i sl.

proizvodnja namještaja i drvenih vezanih ploča (iverica, šperploča, furnira i sl.), tkaonice, predionice, proizvodnja papira u suhom području, prerada papira, mlinovi, proizvodnja stočne hrane, proizvodnja krovne ljepenke i pjenastih materijala (spužvi), proizvodnja i prerada zapaljivih lakova, boja i ljepila, lakirnice i uređaji za nanošenje praha, rafinerije, tiskare, petrokemijska industrija, uljne kalionice, farmaceutska industrija i sl.

Prodajni, trgovački i skladišni

negorivi materijali i proizvodi s manjim udjelom negorive ambalaže (npr. keramika, napici, cvijeće i sl.)

gorivi materijali i proizvodi (npr. skladišta drva na otvorenom, namještaj, gume, ambalaža, knjige, bijela tehnika, elektronika, tekstil, prehrambeni proizvodi, kemijska sredstva za čišćenje, foto oprema, pekarne i sl.)

lako zapaljivi materijali (npr. boje i lakovi, otapala, stari papir, drvo, pamuk, pjenasti materijali (spužve), skladišta špedicije i sl.)

Uredski, smještajni, uslužni, ugostiteljski, kulturno-zabavni

ulazni prostori i predprostori (čekaonice): sportskih dvorana, kinodvorana, kazališta, upravnih zgrada, zdravstvenih ustanova, odvjetničkih i drugih ureda, i sl.

uredi, kuhinje, ugostiteljski objekti (hoteli, hosteli, pansioni, restorani, caffe barovi i dr.), studentski i učenički domovi, arhivi, knjižnice, banke, pošte, obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove, zdravstvene ustanove i domovi za starije i nemoćne,

stambene zgrade, poljoprivredne zgrade, zgrade za vjerske obrede, garaže

diskoteke, kinodvorane, gledališta dvorana i druga mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi;

prostori za prikupljanje otpada

Obrtni

vrtlarije, galvanizacija, mehanička obrada metala (tokarenje, glodanje, bušenje, rezanje, štancanje i sl.), mehanička obrada kamena (klesarske radionice i sl.)

bravarske radionice, vulkanizerske radionice, prerada kože/umjetne kože i tekstila, pekarne, elektro-radionice, frizerski saloni, kozmetički saloni

automehaničarske radionice, stolarske radionice, tapetarske radionice, lakirnice

Tablica 3: BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA I POŽARNOJ OPASNOSTI

Površina požarnog sektora do (m2)

Požarna opasnost

manja

srednja

velika

50

6

12

18

100

9

18

27

200

12

24

36

300

15

30

45

400

18

36

54

500

21

42

63

600

24

48

72

700

27

54

81

800

30

60

90

900

33

66

99

1000

36

72

108

na svakih daljnjih 250

6

12

18

Tablica 4: BROJ JG ZA VATROGASNE APARATE STAVLJENE U UPORABU PRIJE STUPANJA NA SNAGU OVOG PRAVILNIKA

JG

Vrsta vatrogasnog aparata

Prah

CO2

1

1 kg


2

2 kg

3 kg

3

3 kg

5 kg

6

6 kg


9

9 kg


12

12 kg


Primjeri izračuna potrebnog broja vatrogasnih aparata:

Primjer 1.

Frizerski salon površine 60 m2

Iz tablice 2. vidljivo je da se radi o prostoru sa srednjom požarnom opasnosti te se iz tablice 3. za srednju požarnu opasnost i površinu do 100 m2 očitava potreban broj JG – 18 JG.

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata mora biti najmanje 18, a mogući požari su razreda A i B.

Tražene uvjete zadovoljavaju:

– dva vatrogasna aparata sa po 9JG (mogu pogasiti tipska žarišta 27A i 144B), ili

– dva vatrogasna aparata od kojih jedan ima 12JG (može pogasiti tipsko žarište 43A i 183B) a drugi 6JG (može pogasiti tipska žarišta 21A i 113B), ili

– tri vatrogasna aparata sa po 6JG (mogu pogasiti tipska žarišta 21A i 113B), ili

– sve druge kombinacije vatrogasnih aparata kod kojih je zbroj JG određenih iz tablice 1. ili 4. najmanje 18.

Primjer 2.

Automehaničarska radionica površine 100 m2

Iz tablice 2. vidljivo je da se radi o prostoru sa velikom požarnom opasnosti te se iz tablice 3. za veliku požarnu opasnost i površinu od 100 m2 očitava potreban broj JG – 27 JG.

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata mora biti najmanje 27, a mogući požari su razreda A i B.

Tražene uvjete zadovoljavaju:

– dva vatrogasna aparata od kojih jedan ima 15 JG (može pogasiti tipska žarišta 55A i 233B) a drugi 12 JG (može pogasiti tipska žarišta 43A i 183B), ili

– tri vatrogasna aparata sa po 9JG (mogu pogasiti tipska žarišta 27A i 144B), ili

– tri vatrogasna aparata od kojih jedan ima 15 JG (može pogasiti tipska žarišta 55A i 233B) a druga dva po 6 JG (može pogasiti tipska žarišta 21A i 113B), ili

– sve druge kombinacije vatrogasnih aparata kod kojih je zbroj JG određenih iz tablice 1. ili 4. najmanje 27.

Primjer 3.

Trgovina prehrambenim proizvodima površine 1000 m2

Iz tablice 2. vidljivo je da se radi o prostoru sa srednjom požarnom opasnosti te se iz tablice 3. za srednju požarnu opasnost i površinu od 1000 m2 očitava potreban broj JG – 72 JG.

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata mora biti najmanje 72, a mogući požari su razreda A i B.

Tražene uvjete zadovoljavaju:

– pet vatrogasnih aparata koji imaju po 15 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 55A i 233B) – ukupno 75JG, ili

– šest vatrogasnih aparata koji imaju po 12 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 43A i 183B) – ukupno 72JG, ili

– osam vatrogasnih aparata koji imaju po 9 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 27A i 144B) – ukupno 72JG, ili

– sve druge kombinacije vatrogasnih aparata kod kojih je zbroj JG određenih iz tablice 1. ili 4. najmanje 72.

Primjer 4.

Hala za proizvodnju namještaja površine 2000 m2

Iz tablice 2. vidljivo je da se radi o prostoru sa velikom požarnom opasnosti te se iz tablice 3. za veliku požarnu opasnost i površinu od 2000 m2 izračunava potreban broj JG – 108+4*18=180JG.

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata mora biti najmanje 180, a moguć je požar razreda A.

Tražene uvjete zadovoljavaju:

– 12 vatrogasnih aparata koji imaju po 15 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 55A) ili

– 15 vatrogasnih aparata koji imaju po 12 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 43A) ili

– 18 vatrogasnih aparata koji imaju po 10 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 34A) ili

– 20 vatrogasnih aparata koji imaju po 9 JG (mogu pogasiti tipska žarišta 27A) ili

– sve druge kombinacije vatrogasnih aparata kod kojih je zbroj JG određenih iz tablice 1. ili 4. najmanje 180.

PRILOG 2.

Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju), naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram je metalizirani, sa sljedećim zaštitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi, sekvencionalne kolor strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine guilloche mat i linije u boji, nanotekst.74 19.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima 74 19.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima 74 19.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima 74 19.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima