Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta

NN 74/2013 (19.6.2013.), Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta

74 19.06.2013 Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1485

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13. i 54/13.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O AKTIVNOSTIMA POBOLJŠANJA SIGURNOSTI TEM CESTA

Predmet i područje

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture (SL L 319 od 29. studenoga 2008. godine).

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se aktivnosti poboljšanja sigurnosti TEM cesta, koje se odnose na sve faze planiranja, projektiranja, građenja i održavanja TEM cesta, a obuhvaćaju ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, procjenu cestovne sigurnosti, sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća i upravljanje TEM cestama sa stajališta sigurnosti, upravljanje podacima o sigurnosti TEM cesta te sadržaj izvješća o prometnim nesrećama.

(2) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju značenje propisano Zakonom o cestama.

Ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 3.

(1) Obvezni sadržaj ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu čine:

– definiranje problema,

– sadašnja situacija i scenarij »bez promjena«,

– ciljevi u području cestovne sigurnosti,

– analiza utjecaja predloženih varijanti na cestovnu sigurnost,

– usporedba varijanti, uključujući i analizu isplativosti,

– izlaganje mogućih rješenja.

(2) Čimbenici koje ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu treba analizirati jesu:

– smrtni slučajevi i nesreće, programi smanjenja umjesto scenarija »bez promjena«,

– odabir trase i struktura putovanja,

– mogući utjecaji na postojeću mrežu (npr. izlazi, raskrižja, križanja),

– korisnici ceste, uključujući i posebno izložene korisnike (npr. pješake, bicikliste, motocikliste),

– promet (npr. intenzitet prometa, kategorizacija prometa po vrsti vozila),

– sezonski i klimatski uvjeti,

– dostatnost sigurnog parkirališnog prostora,

– seizmičnost.

Revizija cestovne sigurnosti

Članak 4.

(1) Revizija cestovne sigurnosti za razinu razrade projekta koja je posebnim propisima propisana za idejni projekt mora obuhvatiti sljedeće:

– geografsku lokaciju (npr. mogućnost pojave klizišta, poplave, lavine), sezonske i klimatske uvjete i seizmičke aktivnosti,

– vrste raskrižja i udaljenost između pojedinih raskrižja,

– vrste križanja i udaljenost između pojedinih križanja,

– broj i vrstu prometnih trakova,

– vrste prometa po novoj prometnici,

– funkciju ceste unutar mreže,

– meteorološke uvjete,

– brzine prometovanja,

– poprečne presjeke (npr. širine kolnika, biciklističkih staza, pješačkih staza),

– horizontalno i vertikalno pružanje trase,

– vidljivost,

– oblikovanje raskrižja i križanja,

– javni prijevoz i infrastrukturu,

– raskrižja s cestom i križanja sa željeznicom u razini.

(2) Revizija cestovne sigurnosti za razinu razrade projekta koja je posebnim propisima propisana za glavni projekt mora obuhvatiti sljedeće:

– trasu,

– vertikalnu i horizontalnu signalizaciju,

– rasvjetu na cestama i raskrižjima odnosno križanjima,

– opremu ceste,

– uređenje okoliša uz cestu,

– stalne prepreke uz cestu,

– dostupnost sigurnih parkirališta,

– posebno izložene korisnike (npr. pješake, bicikliste, motocikliste),

– prilagođene sustave zaštite za korisnike (središnji pojas i sustavi zaštite za posebno izložene korisnike).

(3) Revizija cestovne sigurnosti za cestu prije puštanja u promet mora obuhvatiti sljedeće:

– sigurnost korisnika ceste i vidljivost u raznim uvjetima kao npr. po mraku i u određenim vremenskim uvjetima),

– preglednost znakova i vidljivost horizontalne signalizacije,

– stanje kolnika.

(4) Revizija cestovne sigurnosti u početnom razdoblju u kojem je cesta u prometu provodi se na temelju stvarnog ponašanja korisnika ceste. Početno razdoblje korištenja ceste u smislu ovoga Pravilnika je 5 godina od dana puštanja ceste u promet.

(5) Revizor cestovne sigurnosti može tijekom bilo koje procjene iz stavka 1. do 4. ovoga članka zatražiti preispitivanje prethodnih procjena iz stavka 1. do 3. ovoga članka.

Sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća

Članak 5.

(1) Sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća treba iskazati broj nesreća sa smrtnim posljedicama koje su se dogodile u proteklim godinama po jedinici dužine ceste u odnosu na intenzitet prometa, dok se u slučaju raskrižja odnosno križanja u obzir uzima broj takvih nesreća po raskrižju odnosno križanju.

(2) Za utvrđivanje dionica koje će se analizirati u okviru sigurnosnog ocjenjivanja unutar mreže, u obzir se trebaju uzeti uštede koje se mogu ostvariti smanjenjem troškova prometnih nesreća. Cestovne se dionice trebaju razvrstati u skupine temeljem mjerila sigurnosti. Za svaku cestovnu skupinu, dionice će se analizirati i ocijeniti prema čimbenicima sigurnosti kao što su broj nesreća, intenzitet prometa i vrsta prometa, tako da se utvrdi lista prioritetnih cestovnih dionica, odnosno lista dionica na kojima bi mjere poboljšanja i sanacije mogla biti izuzetno učinkovite.

(3) Stručni timovi iz stavka 3. članka 71.a Zakona o cestama u sigurnosnu ocjenu dionica TEM cesta s velikim brojem prometnih nesreća moraju uključiti:

– opis cestovne dionice,

– konzultiranje ranijih izvještaja (ako ih ima) o dotičnoj dionici,

– analizu izvještaja o nesrećama,

– broj nesreća, broj poginulih i broj teško ozlijeđenih osoba u protekle tri godine,

– skup mogućih sanacijskih mjera koje bi se obavile u raznim vremenskim razdobljima, a to su:

a) uklanjanje ili zaštita prepreka koje se nalaze uz cestu,

b) smanjenje najveće dozvoljene brzine i učinkovitija kontrola brzine,

c) poboljšanje vidljivosti u raznim vremenskim uvjetima i pri raznim uvjetima osvjetljenja,

d) povećanje sigurnosti poboljšavanjem cestovne opreme kao npr. sustava kojima se sprečava izlijetanje s ceste,

e) poboljšanje koherentnosti, vidljivosti, čitljivosti i položaja horizontalne signalizacije (uključujući i primjenu zvučnih traka),

f) uvođenje zaštite protiv odrona kamenja, te protiv pojave klizišta i lavina,

g) povećanje hvatljivosti/hrapavosti kolnika,

h) rekonstrukcija zaštitnih sustava,

i) uvođenje i poboljšanje zaštite na razdjelnom pojasu ceste,

j) mijenjanje mogućnosti pretjecanja,

k) poboljšanje raskrižja i križanja ceste sa željezničkom prugom u razini,

l) promjena trase,

m) mijenjanje širine ceste, dodavanje bankina,

n) uvođenje sustava za upravljanje i kontrolu prometa,

o) smanjenje mogućnosti ugrožavanja posebno izloženih korisnika,

p) moderniziranje ceste u skladu s današnjim normama,

q) sanacija ili zamjena kolničke konstrukcije,

r) primjena svjetlosne promjenjive signalizacije,

s) poboljšanje inteligentnih transportnih sustava i telematičkih usluga s naglaskom na međusobno usklađivanje sustava, poboljšanje znakova i reagiranje u hitnim slučajevima.

Izvještaj o prometnim nesrećama

Članak 6.

(1) Izvještaj o prometnoj nesreći mora sadržavati sljedeće:

– što precizniji opis mjesta nesreće,

– slike i/ili dijagrami mjesta nesreće,

– vrijeme nastanka nesreće (datum i sat),

– podatke o cesti: mjesto na kojem se nesreća dogodila (stacionaža), skupina ceste, tip raskrižja i križanja uključujući i način regulacije prometa, broj prometnih trakova, prometna signalizacija, površina ceste, rasvjeta, maksimalna dozvoljena brzina, prepreke uz cestu i vremenski uvjeti,

– stupanj ozbiljnosti nesreće uključujući i broj poginulih i ozlijeđenih osoba,

– podatke o sudionicima nesreće kao što su dob, spol, državljanstvo, razina alkohola u krvi, korištenje sigurnosne opreme,

– podatke o vozilu (vrsta, starost, država u kojoj je registrirano, sigurnosna oprema ako je ima, datum posljednjeg tehničkog pregleda obavljenog prema važećim propisima),

– podatke o nesreći kao što su vrsta nesreće, vrsta sudara, radnje koje su napravili vozač i vozilo,

– kada je moguće, podatak o vremenu od nastanka nesreće do registriranja nesreće ili dolaska hitne službe.

(2) Izvještaj o prometnoj nesreći iz stavka 1. ovoga članka izrađuje pravna osoba koja upravlja TEM cestom i dostavlja ga inspekciji za ceste u roku od 8 dana od dana kada se prometna nesreća dogodila.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-02/36
Urbroj: 530-05-13-1
Zagreb, 16. svibnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.