Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

NN 74/2013 (19.6.2013.), Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1486

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13. i 54/13.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EUROPSKU ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom 2004/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabinosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici – Tekst od zanačaja za EGP (SL L 166 od 30. travnja 2004.).

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati pružatelj usluge Europske elektroničke naplate cestarine koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske i tehnički zahtjevi za Europsku elektroničku naplatu cestarine koje moraju ispuniti pružatelji usluge Europske elektroničke naplate cestarine koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske te elementi interoperabilnosti.

(2) Europska elektronička naplata cestarine (u daljnjem tekstu: EENC), pružatelj usluge EENC i upisnik pružatelja usluga EENC imaju značenje propisano Zakonom o cestama.

II. POSEBNI UVJETI

Članak 3.

Pružatelj usluge EENC-a koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti organiziranja sustava naplate cestarine,

– da ima temeljni kapital u iznosu od najmanje 2.000.000,00 kuna,

– da posjeduje certifikat EN ISO 9001 ili drugi odgovarajući certifikat,

– da je usvojio Plan upravljanja rizikom koji se odnosi na zaštitu informacija.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 4.

Tehnički zahtjevi za pružatelja usluge EENC-a koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske jesu:

– Uređaj za elektroničku naplatu cestarine (u daljnjem tekstu: ENC uređaj) kojim se ostvaruje plaćanje cestarine u sustavu EENC-a. Specifikacije formata ENC uređaja i tehnički opis za uslugu EENC-a sadržane su u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

– Sustav EENC kompatibilan s ENC uređajem iz podstavka a. ovoga stavka mora omogućiti razmjenu podataka između pružatelja usluge EENC-a i Hrvatskih autoceste d.o.o. i koncesionara. Protokoli za razmjenu podataka između pružatelja usluge EENC-a i Hrvatskih autocesta d.o.o. i koncesionara sadržani su u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

– Tehnička oprema za pružanje usluge EENC-a kompatibilna s elementima interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika.

IV. ELEMENTI INTEROPERABILNOSTI

Članak 5.

(1) Elementi interoperabilnosti za prihvat usluge EENC-a koje moraju ispunjavati Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionari uključuju obvezu ugradnje sljedeće opreme:

– ENC antena na ulaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– ENC antenu na izlaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– Video nadzor visokog stupnja pouzdanosti na svim stazama opremljenim ENC antenama s pripadajućom upravljačko procesnom jedinicom

– Sustav za utvrđivanje skupina vozila na ENC stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

– Telekomunikacijska oprema i infrastruktura potrebna za prijenos EENC podataka unutar informacijskih sustava

– Poslužitelj za prihvat podataka od pružatelja usluge EENC-a, odnosno za obradu i razmjenu podataka prikupljenih s ulaznih i izlaznih ENC staza prema pružatelju usluge EENC-a. Poslužitelj za prihvat podataka treba osigurati razmjenu podataka s pružateljem EENC usluge prema tehničkom opisu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika

– Sustav za pohranu i arhivu podataka s rokom čuvanja podataka u razdoblju od najmanje 3 (tri) godine od dana nastanka transakcije iz usluge EENC-a

– Prateća oprema i infrastruktura koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite opreme i aplikacija koje se koriste u sustavu pružanja usluge EENC-a.

(2) Tehnički opis i specifikacija opreme iz stavka 1. ovoga članaka sadržan je u Prilogu 3., koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

V. POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I ELEMENATA INTEROPERABILNOSTI

Članak 6.

(1) Potvrdu o ispunjavanju tehničkih zahtjeva iz članka 4. i elemenata interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika za pružanje i prihvat usluge EENC-a izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo.

(2) Ispunjavanje tehničkih zahtjeva i elemenata interoperabilnosti potvrđuje se svakih tri godine.

(3) Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionar te pružatelj usluge EENC-a koji ne posjeduju važeću potvrdu o ispunjavanju tehničkih zahtjeva i elemenata interoperabilnosti za prihvat i pružanje usluge EENC-a brisat će se iz upisnika pružatelja usluge EENC-a.

Članak 7.

Prije sklapanja ugovora iz članka 11. stavka 2. Zakona o cestama pružatelj usluge EENC-a i Hrvatskle autoceste d.o.o.,.odnosno koncesionar moraju provesti probni rad informatičkih sustava za usluge EENC-a, radi provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva iz članak 3. i uvjeta interoperabilnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 8.

Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionar obvezni su najkasnije 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti ispuniti tehničke zahtjeve iz članka 4. i elemente interoperabilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika te osigurati uvjete da s ovlaštenim pružateljem usluge EENC-a u Europskoj uniji mogu sklapati ugovore i omogućiti plaćanje cestarine na način propisan Zakonom o cestama.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/34

Urbroj: 530-05-13-1

Zagreb, 16. svibnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1

SPECIFIKACIJE FORMATA ENC UREĐAJA I TEHNIČKI OPIS ZA USLUGU EENC-a

ENC uređaj mora biti kompatibilan sa sljedećim standardima i specifikacijama:

– CEN TC278 DSRC 5.8 GHz Europski standard,

– GSS 3.0 svjetska interoperabilna specifikacija,

– ISO 14906 programski povezana definicija za DSRC (dedicated short range communication),

– TIS, CESARE, CARDME i PISTA transakcijski modeli uključujući i otvorenost za ostale standardizirane modele.

Podaci i prijenos moraju biti zaštićeni kriptografskim algoritmom koji mora jamčiti autentičnost ENC uređaja.

Osnovne mogućnosti

• Zapisivanje i čitanje transakcija

• Multi-servis sposobnost

• Kontrolirani pristup od operatera

• Centralna poslovna evidencija

• On-Board Account Managemant

• Povijest transakcija

• LED i/ili zvučni signal prilikom transakcija

Zaštita podataka

• DES algoritam s raznoliko podešenim ključevima

Izvedba

• Vrijeme aktiviranje manje od 2ms

• Vijek trajanja minimalno 5 godina

Arhitektura

• Mikrovalni antenski strujni krug

– Transponderski tip

– 5.8 GHz

• ASIC komponente

– Analogni strujni modul

– Digitalni strujni modul

– RISC 32 bitni procesor

– procesorsko primjenjiv RAM

– minimalno 2328 byte programske memorije

Temperaturni uvjeti rada

• Radna temperatura -25 °C do +85 °C (EN 60068)

Napajanje i potrošnja

• 3.6 V 2200 mAmps baterija

• Sleep mode potrošnja manja od 25 µA

• Vijek trajanja baterije min. 5 godina

Parametriziranje podataka

• Skidanje podataka i sigurnosnih ključeva preko mikrovalne veze:

u trenutku proizvodnje

– od strane operatera prilikom prestanka korištenje uređaja

INTERNA STRUKTURA ENC-a

Jedinica u vozilu (ENC) implementira EFC aplikaciju prema ISO 14906. Sadrži sistemsku aplikaciju i jednu EFC aplikaciju baziranu na standardiziranom modelu koji je čitljiv u interoperabilnom sustavu. Također ima zvučni signal i/ili LED diodu za indikaciju plaćanja cestarine na stazi.

Transakcije između opreme na stazi (RSE) i jedinice u vozilu (ENC) opisane su u standardima ENV 12253, ENV 12795, ENV 12834 i ENV13372.

Sistemska aplikacija sadrži podatke koji se koriste interno na samoj jedinici. Identifikacijski broj EID = 0.

EFC aplikacija sadrži podatke koje koristi ENC sustav za obradu transakcija. Identifikacijski broj EID = 1.

LISTA ATRIBUTA

Šifra atributa

Atribut

Tip

Element

Veličina (u bitovima)

Pristup (R/O=samo čitaj; R/W=čitaj/piši)

0

EFC Kontekst

Oznaka

Octet string

(6 bajtova)

Dobavljač Ugovora:

Kod države

Broj koncesionara

10

14

R/O

Tip ugovora

16

Verzija konteksta

8

97

Račun

Octet string

(6 bajtova)

Broj računa proizvoda

48

R/O

98

Proizvod

Octet string

(11 bajtova)

Tip proizvoda

8

R/O

Identifikacija proizvoda

16

Datum i vrijeme kodiranja/važenja

32

Datum isteka

16

Skupina

4

Ograničenje duljine

12

99

D_VET

Octet string

(14 bajtova)

Tip zapisa

4

R/W

Kod postaje:

Kod koncesionara:

Kod države

Koncesionar

Postaja

10

7

10

Staza

7

Smjer staze

1

Skupina cestarine

4

Datum i vrijeme prolaza

30

Rezervirano

7

Iznos cestarine

20

Obzervacijski kod

7

Pokazivač povijesti

5

100 → 115

D_HIS

Octet string

(14 bajtova)

Tip zapisa

4

R/W

Kod postaje:

Kod koncesionara:

Kod države

Koncesionar

Postaja

10

7

10

Staza

7

Smjer staze

1

Skupina cestarine

4

Datum i vrijeme prolaza

30

Rezervirano

7

Iznos cestarine

20

Obzervacijski kod

7

Pokazivač povijesti

5

116

VPR

Octet string

(15 bajtova)

VPR registarska oznaka

88

R/W

Broj sekvence VPR tranzitnog identifikatora

32

117

Registarska oznaka 1

Octet string

(15 bajtova)

Registarska oznaka 1

120

R/O

118

Registarska oznaka 2

Octet string

(15 bajtova)

Registarska oznaka 2

120

R/O

119

Registarska oznaka 3

Octet string

(15 bajtova)

Registarska oznaka 3

120

R/O

120

Ime korisnika

Octet string

(26 bajtova)

Ime i prezime korisnika

208

R/O

125

D_EVE

Octet string

(6 bajtova)

Serijski broj ENC-a

32

R/O

Datum proizvodnje

13

Dopunski bitovi

3

127

Rezervirano

DETALJI KODIRANJA

Sva polja su binarno kodirana osim onih označenih drugim formatom:

Kod države: Identifikator države. Kodiran je u ITA2 (treba biti HR)

Broj koncesionara: npr. Identifikator HAC-a u državi je 1.

Tip ugovora: npr. tip HAC-ovog ugovora je 1

Verzija konteksta: npr. HAC-ova verzija konteksta je 2.

Broj računa proizvoda: Ovo je identifikator račun proizvoda pretplate. Kodiran je u BCD kako slijedi: SGGPP999999L

S:            Broj dionice,

GG:         Broj postaje,

PP:          POS broj,

999999:   broj sekvence,

L:             Luhn ključ.

Tip proizvoda: Označava tip proizvoda, može biti:

21

Pretplata naknadnim plaćanjem

22

Besplatni

28

Unaprijed plaćena pretplata za velike i male korisnike

45

Mjesečne i godišnje pretplate

Identifikator proizvoda: Samo kao identifikacijska oznaka za pretplatu.

00xx

Pretplata naknadnim plaćanjem

52xx

Besplatni: Policija

53xx

Besplatni: Hitna pomoć

54xx

Besplatni: Vatrogasci

55xx

Besplatni: snage UN-a

56xx

Besplatni: Humanitarne organizacije

57xx

Besplatni: Ostali

58xx

Besplatni: HAC vozila

59xx

Besplatni: HAC dozvole

60xx

Besplatni: Invalidi

61xx

Besplatni: HV

62xx

Besplatni: otok Krk

01xx

Unaprijed plaćena pretplata za male korisnike

02xx

Unaprijed plaćena pretplata za velike korisnike

01xx

Mjesečna pretplata

02xx

Godišnja pretplata

Napomena: Svako novo dodavanje proizvoda od strane bilo kojeg koncesionara dovodi do ažuriranja tabele tipa proizvoda i identifikacije proizvoda

Datum i vrijeme kodiranja/valjanosti: Datum i vrijeme zadnjeg kodiranja na ENC-u, ili početak važenja proizvoda.

Važno: Ako je početak važenja u budućnosti tada se ovo polje ispunjava s datumom i vremenom početka važenja. Inače se ovo polje popunjava sa datumom i vremenom kodiranja.

Napomena: Ova informacija se kodira u 32 bita u formatu kako slijedi:

Y

Y

Y

Y

Y

Y

M

M

M

M

D

D

D

D

D

h

h

h

h

h

m

m

m

m

m

m

s

s

s

s

s

s

YYYYYY: Broj godina od godine 2000 u 6 bita (primjer: godina 2004 → 4),

MMMM: Mjesec kodiran u 4 bita (1 → 12),

DDDDD: Dan kodiran u 5 bita (1 → 31),

hhhhh: Sat kodiran u 5 bita (0 → 23),

mmmmmm: Minuta kodirana u 6 bita (0 → 59),

ssssss: Sekunda kodirana u 6 bita (0 → 59).

Datum isteka: Datum isteka računa proizvoda.

Napomena: Informacija je kodirana na 16 bita u sljedećem formatu:

Y

Y

Y

Y

Y

Y

M

M

M

M

D

D

D

D

D

0

YYYYYY: Broj godina od godine 2000 u 6 bita (primjer: godina 2004 → 4),

MMMM: Broj mjeseci kodiran u 4 bita (1 → 12),

DDDDD: Broj dana kodiran u 5 bita (1 → 31),

0: Nekorišteni bit.

Skupina vozila: Skupina vozila, može biti:

00

Sve skupine dopuštene

01

Skupina 1

02

Skupina 2

03

Skupina 3

04

Skupina 4

05

Skupina 5

Ograničenje duljine puta: Kod tablice koja sadrži listu ovlaštenih putova za karticu.

Tip zapisa:

1

Ulazna točka u zatvorenom sustavu

2

Izlazna točka u zatvorenom sustavu

3

Izlazna točka u otvorenom sustavu

13

ENC je vraćen HAC-u

14

ENC je poništen

15

Prvi zapis (nije važno)

Kod države postaje: Identifikator države koncesionara gdje se izvršila zadnja transakcija (treba biti 191).

Koncesionar postaje: Identifikator koncesionara kod koje se izvršila zadnja transakcija.

Postaja: Identifikator postaje (dionica + postaja) gdje se izvršila zadnja transakcija.

Staza: Identifikator staze u kojoj se izvršila zadnja transakcija.

Smjer staze:

0

Ulaz

1

Izlaz

Skupina cestarine: Skupina korištena za izračun cijene

01

Skupina 1

02

Skupina 2

03

Skupina 3

04

Skupina 4

05

Skupina 5

Datum i vrijeme transakcije: Vrijeme i datum izvršenja zadnje transakcije.

Napomena: Informacija je kodirana sa 29 bita u sljedećem formatu:

Y

Y

Y

Y

M

M

M

M

D

D

D

D

D

h

h

h

h

h

m

m

m

m

m

m

s

s

s

s

s

sYYYY:           Broj godina od 2000 kodiran u 4 bita (primjer: godina 2004 → 4),

MMMM:        Mjesec kodiran u 4 bita (1 → 12),

DDDDD:        Dan kodiran u 5 bita (1 → 31),

hhhhh:             Sat kodiran u 5 bita (0 → 23),

mmmmmm:     Minuta kodirana u 6 bita (0 → 59),

ssssss:            Sekunda kodirana u 6 bita (0 → 59)

Iznos cestarine: Cijena cestarine transakcije.

Obzervacijski kod: Daje informaciju o zadnjoj transakciji.

Pokazivač povijesti: Daje poziciju zadnje prošle transakcije.

VPR registracijska oznaka: Registracijska oznaka prepoznata od VPR sustava (11 znakova maksimalno, lijevo poravnani postavljeni desno sa razmacima (0x20)).

Broj sekvence VPR tranzitnog identifikatora: Ovo je broj sekvence koji identificira transakciju neovisno o tipu tranzitnog medija.

Registarske oznake 1, 2 i 3: Registarske oznake korisnika (15 znakova maksimalno, lijevo poravnani postavljeni desno sa razmacima (0x20)).

Ime i prezime: Ime i prezime besplatnog korisnika (26 znakova maksimalno, lijevo poravnani postavljeni desno sa razmacima (0x20)).

Serijski broj ENC-a: Identifikator ENC (ovaj broj je jedinstveni za svakog proizvođača).

Datum proizvodnje: Datum proizvodnje ENC-a.

Napomena: Ova informacija je kodirana u 13 bita u sljedećem formatu:

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

W

W

W

W

W

W

YYYYYYY:      Broj godina od 2000 kodiran u 7 bitova (primjer: godina 2004 → 4),

WWWWWW:   Broj tjedana od početka godine (1 → 53).

PRILOG 2

Formati za razmjenu podataka između pružatelja usluge EENC-a i Hrvatskih autocesta d.o.o. i koncesionara za javne ceste u koncesiji

Formati podataka za razmjenu trebaju biti u skladu sa EN 15509:2007 (CEN) odnosno sa HRN EN 15509:2008 »Cestovni prijevoz i prometna telematika-Elektroničko prikupljanje naknade-Interoperabilni aplikacijski profil za DSRC«

U razmjenu podataka ulazi svaka transakcija (prolazak vozila kroz naplatnu postaju jedne ugovorne strane) gdje je cestarina plaćena na naplatnoj postaji Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno koncesionara s ENC uređajem pružatelja usluge EENC-a.

Formati zapisa koji su navedeni u sljedećem tekstu sadrže podatke koji su prihvaćeni iz već postojećih sustava za razmjenu podataka u Europskom interoperabilnom načinu plaćanja cestarine. Pojedini nazivi i termini su ostavljeni u engleskom izvorniku obzirom da nije moguće adekvatno ih prevesti na hrvatski jezik.

Popis obrađenih ENC uređaja

Ova tablica zajednička svim postajama stvara popis ENC uređaja koji će se obraditi

Zajednička tablica nalazi se na BADGESTLP.999 (999 = verzija tablice)

Opis evidencije:

Položaj

Oblik

Oznaka

1-4

4[X]

ID proizvođača šifriran u 4 heksadekadske znamenke

5-8

4[X]

Klasa opreme šifrirana u 4 HEKSADEKADNE znamenke

9-28

20[X]

Označeno

29

[9]

Postavljanje MMI formata

1. Nema zvučnog signala

2. CSSI format

3. GSS format

30-33

4[X]

Resetiranje vremena između Set_MMI i
otpuštanje u milisekundama šifriranim u 4 HEKSADEKADNE znamenke

34-35

2[X]

Parametar Set_MMI šifriran u 2 HEKSADEKADNE znamenke

36

[9]

OBEStatus Format:

1. Odsutno

2. CSSI format

3. GSS format

Ova se tablica uzima u obzir čim postane valjana.

Ako ta tablica nije prisutna u ENC traci, operater ne može otvoriti zadatak.

POPIS IZDAVATELJA ENC UREĐAJA

Ta je tablica zajednička svim postajama kako bi se definirao popis organizacija čiji se ENC uređaji prihvaćaju u trakama.

Zajednička tablica nalazi se na: EMETTLP.999 (999 = verzija tablice)

Opis evidencije:

Položaj

Format

Oznaka

1-3

3[9]

Šifra države pošiljatelja u formatu ISO 3166 Numerički-3

4-8

5[9]

Šifra pošiljatelja u formatu ISO 14906 1 .. 16383

9-11

3[9]

Pozadina ISO 14906 verzije 1 .. 255

12

[9]

Pokazatelj vrste ugovora (ITOC):

Trx TIS: CIP Treatment na D_Pro/F_Idu

0. Trx CARDME s TOC upravljanjem po državi.

1. Trx CARDME s TOC upravljanjem po pošiljatelju.

13-22

10[X]

Naziv TOC tablice

23

[9]

Vrsta izračuna AC-CR

0. Nema

1. Izračun iz glavne šifre

2. Izračun iz izvedene šifre

3. Lozinka

4. Definirano po proizvodu

Ostale vrijednosti = 0

24-55

32[X]

Vrijednost za izračun AC CR-32 HEKSADEKADNE znamenke
za šifriranje do 16 bajtova za kombiniranje s vrstom izračuna.

56-58

3[9]

Broj šifre koja se koristi za izračun Autentikatora izdavatelja 111 .. 114

59-61

3[9]

Broj šifre koja se koristi za izračun Autentikatora operatera 115 .. 118

62-93

32[X]

Vrijednost glavne šifre koja će se koristiti za upravljanje sa 32 HEKSADEKADSKE
znamenke Autentikatora operatera za šifriranje 16 bajtova

94

[9]

Način oporavka diverzifikatora

1. Odsutno

2. U VST-u

3. U atributu

95-96

2[X]

Položaj diverzifikatora izražena u 2 HEKSADEKADSKE znamenke i funkcija načina oporavka

1. nije značajno

2. Pomak u polju VST parametra

3. broj atributa

Un Offset (pomak) označava početni položaj korisnih podataka o atributima
(nakon vrste spremnika i duljine ako ta polja postoje)

97

[9]

Način oporavka RndOBE

1. Izvedite Get_Nonce

2. U VST-u

98-99

2[X]

du Položaj diverzifikatora izražen u 2 HEKSADEKADSKE znamenke i funkcija načina oporavka

1. nije značajno

2. Pomak u polju VST parametra

Un Offset (pomak) označava početni položaj korisnih podataka o atributima
(nakon vrste spremnika i duljine ako ta polja postoje)

Ova se tablica uzima u obzir čim postane valjana.

Ako u traci nema tablice, nije moguće otvoriti položaj u traci.

Prilikom obrade odašiljača pomoću ITOC-a na 1, pretraživanje na CARDME tablicama proizvoda provodi se pomoću Država+Odašiljač na nula + vrsta ugovora + Kontekstna verzija na nula, no tijekom obrade odašiljača ITOC-om na 2, te pretrage uzimaju u obzir odašiljač i kontekstu verziju.

Popis CARDME proizvoda

Ta je tablica zajednička svim postajama kako bi se definirao popis organizacija čiji se ENC uređaji prihvaćaju u trakama.

Zajednička tablica nalazi se na: PROCARDME..999 (999 = verzija tablice)

Opis evidencije:

Položaj

Format

Oznaka

1-10

10[X]

Naziv TOC tablice

11-13

3[9]

Šifra države pošiljatelja u formatu ISO 3166 Numerički-3

14-18

5[9]

Šifra pošiljatelja u ISO 14906 0 (ITOC na 1) 1 .. 16383 (ITOC na 2)

19-23

5[9]

Vrsta ugovora 1 .. 65535

24-26

3[9]

Kontekstna verzija u ISO 149060 (ITOC na 1) 1. Format 255 (ITOC na 2)

27-30

4[X]

Skraćena oznaka (4 znaka)

31-50

20[X]

Oznaka u zapisniku (20 znakova)

51

[9]

Vrsta podrške

1: magnetski, 3: TIS, ...

52

[X]

Za jednokratnu upotrebu

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

53

[X]

Prihvaćeno u automatskoj traci

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = O1

54

[X]

Sukcesivna upotreba za N plaćanja

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = O1

55-58

4[X]

Dozvoljeni gradijenti načina nabave. 32-bitna Maska izražena u 4 HEKSADEKALNE znamenke

Značenje bitova u skladu s njihovom težinom je sljedeće:

0. Tabeliranje

1. Očitanje crtičnog koda

59-62

4[X]

Način nabave za ulazne podatke dozvoljen. 32-bitna Maska izražena u 4 HEKSADEKALNE znamenke

Značenje bitova u skladu s njihovom težinom je sljedeće:

0. TT očitavanje u ručnom načinu

1. TT očitavanje u automatskom načinu

2. TT očitavanje na automatskoj postaji

3. Tabeliranje postaje u ručnom načinu

4. Tabeliranje postaje u TT načinu

5. Tabeliranje postaje u automatskom načinu

6. Tabeliranje postaje u TT automatskom načinu

7. TLPC u ručnom načinu

8. TLPC u automatskom načinu

63-66

4[X]

Automatski unosi kao pratnja pribavljanju u načinu smanjene kvalitete. Masq.

32-bitna izražena u 4 HEKSADEKALNE znamenke

Značenje bitova u skladu s njihovom težinom je sljedeće:

0. Datum valjanosti

1. Registracija vozila

2. Registracija ENC uređaja

67

[9]

Obrada atributa VehicleLicensePlateNumber (broj registracijske tablice vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

68

[9]

Obrada atributa VehicleClass (razred vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

69

[9]

Obrada atributa VehicleDimensions (dimenzije vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

70

[9]

Obrada atributa VehicleAxles (Osovine vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

71

[9]

Obrada atributa VehicleWeightLimits (ograničenja težine vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

72

[9]

Obrada atributa VehicleAuthenticator (autentikator vozila)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

73

[9]

Obrada atributa VehicleSpecificCharacteristics (značajke karakteristične za vozilo)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

74

[9]

Obrada atributa ContractAuthenticator (Autentikator ugovora)

0. Nema ENC uređaja

1. Postoji na ENC uređaju

2. Postoji na ENC uređaju i potrebno za prijenos pošiljatelju

75

[9]

Obrada atributa D_GES

0. Ne postoji ili ignorirati

1. Treba obraditi

76

[9]

Obrada atributa ReceiptText (tekst primitka)

0. Ne postoji ili ignorirati

1. Treba obraditi

77

[9]

Obrada IssuerAuthenticator (Autentikatora izdavatelja)

0. Nije potrebno

1. Potrebno za prijenos pošiljatelju

78-79

2[X]

Broj atributa koristi se za izračun IssuerAuthenticator (Autentikatora izdavatelja)
izražena u heksadekadskim znamenkama

80

[9]

Obrada OperatorAuthenticator (Autentikatora operatera)

0. Nije potrebno

1. Potrebno za prijenos pošiljatelju

2. Provjeriti u traci

81-82

2[X]

Pripisivanje broja koji se koristi za izračun OperatorAuthenticator (Autentikatora operatera)
izraženog u heksadekadskim znamenkama

83

[9]

Obrada transakcijskog brojača EquipmentStatus (status opreme)

0. Ne

1. Da

84

[9]

Obrada abnormalnih bitova EquipmentStatus (status opreme)

0. Ne

1. Da

85

[9]

Provjera PaymentMeans.ExpiryDate (NačinPlaćanja. DatumIsteka)

0. Ne

1. Da

86-87

2[9]

Primarna komercijalna priroda

10: Naknadno plaćanje

20: Izuzeto/besplatno

30: Plaćanje unaprijed

40: Plaćanje unaprijed podmireno u traci

41: Plaćanje unaprijed s odgođenom naplatom

50: Umanjenje na lokaciji

60: Naknadno plaćanje bez ugovora (kabinska kartica)

70: Specifično

90: Sistemska kartica (alatska kabina, održavanje, ...)

88

[X]

Dozvoljeni kontrolni razredi

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

89

[X]

Postaje za kontrolnu referencu

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

90

[X]

Kontrola kalendara

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

91

[9]

Izdavanje dokumenta u traci

0: nema izdanih dokumenata

1 ili drugi znak: primitak

92

[X]

Vrsta brojenja

E: Kuna, P: Prolaz, N: Ništa, ... ; Drugi znak = N1

93-94

2[9]

Sekundarna komercijalna priroda

Novčići: n/d

10: Naknadno plaćanje

99: Ostala sredstva neposrednog plaćanja

95

[X]

Dozvoljeni kontrolni razredi

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

96

[X]

Postaje za kontrolnu referencu

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

97

[X]

Kontrola kalendara

O (Da) ili N (Ne); Ostali znakovi = N1

98

[9]

Izdavanje dokumenta u traci

0: nema izdanih dokumenata

1 ili drugi znak: primitak

99

[X]

Vrsta brojenja

E: Kuna, P: Prolaz, N: Ništa, ... ; Drugi znak = N1

100

[9]

Vrsta izračuna AC-CR

0. nema

1. Izračun iz glavne šifre

2. Izračun iz izvedene šifre

3. Lozinka

4. Definirano po izdavatelju

Ostale vrijednosti = 0

101-104

4[X]

16 bitna maska izražena u 4 HEKSADEKALNIM znamenkama s
popisom razreda koji se prihvaćaju za ovaj proizvod

Značenje bitova u skladu s njihovom težinom je sljedeće

0. Razred 1

1. Razred 2

2. Razred 3

3. Razred 4

4. Razred 5

Ova se tablica uzima u obzir čim postane valjana.

Ako u ENC traci nema tablice, nije moguće otvoriti zadatak.

1.1. POPIS IZNIMKI ZA CARDME (TIS-PL)

Postavlja popis iznimaka korištenih tijekom kontroliranja CARDME

Zajednička tablica nalazi se na: LEXCARDME..999 (999 = verzija tablice)

Opis evidencije:

Položaj

Format

Opis

1-19

19[X]

Broj PAN1

1-3

3[X]

Praznina : ne koristi se

4-8

5[X]

Praznina : ne koristi se

20

[9]

‘0’ = sivi popis

‘1’ = crni popis

1 Brojevi su poravnani ulijevo i upotpunjeni pratećim prazninama. Zamjenski znak * postavljen ispred prvog razmaka zamjenjuje bilo koji slijed brojeva. ASCII redoslijed povećavajućih brojeva PAN-a

Ova se tablica uzima u obzir čim postane valjana.

Isti broj ne bi se smio nalaziti na crnim i sivim popisima.

Ako u traci nema tablice, nije moguće otvoriti Zadatak.

ENC transakcija (CC) format

Ova se poruka šalje nakon ENC plaćanja.

Polje

Lg

Format

Opis

Korišteno

1-53

53

[X]

Zaglavlje II : Vrsta poruke ‘CC’

Da

54-853

800

[X]

Transakcija (vidjeti ispod)

Da

Podatkovni element

Izvor


Položaji

Format

Vrijednost (Ako je konstantna) /


Ostalo /

Podatkovni element
(1)

(2)

(3)

Naslov/značenje

Atribut


Duljina

Početak

Kraj


O/F

G/D

pravila ispunjavanja

Šifra bilježenja2

01

02

9(2)

O


10

Identifikacija uporabe u općem sustavu


03

50


OIdentifikator pružatelja tranzitne usluge8

03

10

X(8)

OŠifra države03

05

9(3)

O

D

ISO 3166 – 1 brojčani Hrvatska = 191

Broj u redu čekanja za pružatelja tranzitnih usluga06

10

9(5)

O

D

značajno u državi Vrijednost od 1 do 16383

Identifikacija Potrošnje u sustavu pružatelja usluge

0Izlazak iz identifikatora pružatelja tranzitne usluge8

11

18

X(8)

O


identifikator pružatelja usluge

Šifra države11

13

9(3)

O

D

ISO 3166 – 1 brojčani Hrvatska = 191

Broj u redu čekanja za pružatelja tranzitnih usluga14

18

9(5)

O

D

značajno u državi Vrijednost od 1 do 16383

Broj potrošnje29

19

47

X(29)

OMreža
19

20

9(2)
Postaja br.
21

22

9(2)
Traka br.
23

25

X(3)
Zadatak br.
25

27

9(2)
Poslovna transakcija br.
27

32

9(5)
Indeks za dupliciranu transakciju
32

33

9(1)
Prolaz DHM
34

47

9(14)

F


Format GGGGMDDHHmmss

Umreženje1

48

48

9

O


Vrijednost 0: mono-društvena transakcija, nije izrezana

Vrijednost 1 do 9: mono-društvena transakcija, izrezana: broj u redu rezanja nadređene transakcije, od ulaza do izlaza

Regulacijski broj1

49

49

9

O


Regulacijski broj, povećava se ako se pošalje »+« transakcija, nakon čega slijedi »-« na istom identifikatoru

0 do 9

Znak transakcije

Ostalo

Znak transakcije

1

50

50

[X]

O


Pozitivno (+): nova transakcija, Negativno (-): otkazana transakcija

Modifikacija transakcije obrađuje se otkazivanjem i dodavanjem evidencije potrošnje

Regularizacijska šifra

Ostalo

Regularizacija

Tekst

3

51

53

XXX

F


Regularizacijska šifra, kojom se daje knjigovodstveni razlog za događaje, primjerice simulaciju prolaza, reintegraciju u traku na pogreški razreda...

Šifra izdavača oznake8

54

61

X(8)

O


Identifikacija TAG pitanja je

ContractProvider (pružatelj ugovora) šifriram u EFC-ContextMark (EFC-kontekstna oznaka) za TAG,

Šifra države54

56

9(3)

O


je CountryCode (šifra države) za ContractProvider (pružatelj ugovora) ISO 3166 – 1 numerički Hrvatska = 191

Kod izdavača u državi57

61

9(5)

O


0 à 16383

Vrsta ugovora


EFC_

Vrsta ugovora

5

62

66

9(5)

O


0 à 65535

Značajno za izdavača navedenog iznad

Broj računa

Ostalo


20

67

86

X(20)

F


u slučaju uokvirenog PAN-a s klijentovim brojem, ovaj je izdvojen ovdje

Značajno za izdavača navedenog na početku.

Šifra »komercijalnog ugovora«


20

87

106

X(20)

F


ako postoji komercijalni ugovor kod pružatelja usluge za korišteni način plaćanja za ovu potrošnju, inače razmak

identifikator pružatelja usluge


87

94

X(8)

OŠifra države


87

89

9(3)

O


ISO 3166 – 1 brojčani Hrvatska = 191

Kod izdavača u državi
90

94

X(5)

O


Značajno u državi

Broj komercijalnog ugovora kod pružatelja usluge


95

106

X(12)

ONačin plaćanja

32

Sredstvo plaćanja


107

139


OBroj osobnog računa (PAN)

Broj

osobnog računa

19

107

125

X(19)

O


PAN

Datum isteka sredstava plaćanja

….DatumIsteka

8

126

133

9(8)

F


Format GGGGMMDD, dešifriranje 7 bitova za godinu na –127 (1990 do 2117) – 4 bajta za mjesec (1 do 12), 5 bajtova za dan (1 do 31)

Postavljeno na 0 ako nema datuma isteka.

Broj popisa referentnih odmarališta

.Kontrola uporabe

4

134

137

9999

F


0 do1023

Broj kalendarskog popisa

.Kontrola uporabe

2

138

139

99

F


0 do 63

Transakcija cestarine

TSP

Ulazni podaci


Ulazna postaja10

140

149

X(10)

O


Postaviti na 0 ako je točka evidencije OE/OS – U slučaju putovanja od putovanja umrežene veze, mogao bi biti fiktivni broj postaja

Šifra države140

142

XXX

O


ISO 3166 – 1 brojčani Hrvatska = 191

Identifikator pružatelja tranzitne usluge143

144

XX

O


.

Mrežna šifra145

146

XX

O


Značajno za pružatelja tranzitnih usluga

Ako se ne koristi, ispuniti razmakom.

Broj u čekanju za postaju147

149

XXX

O


Značajno u gornjoj hijerarhiji informacija

Ulazni DHM14

150

163

9(14)

F


Format GGGGMDDHHmmss

Izlazni podaci


Izlazna postaja10

164

173

X(10)U slučaju putovanja od putovanja umrežene veze, mogao bi biti fiktivni broj postaja kraja koncesije

Šifra države

Šifra države
164

166

XXX

O


ISO 3166 – 1 brojčani Hrvatska = 191

Šifra pružatelja tranzitne usluge167

168

XX

O


Značajno u šifri države.

Mrežna šifra169

170

XX

O


Značajno za pružatelja tranzitnih usluga

Ako se ne koristi, ispuniti razmakom.

Broj u čekanju za postaju171

173

XXX

O


Značajno u gornjoj hijerarhiji informacija

Broj trake2

174

175

XX

FIzlazni DHM14

176

189

9(14)

O


Format AAAAMMJJHHmmss

Točka evidencije2

190

191

XX

O

G

OE = Otvori ulaz

OS = Otvori izlaz

FS = Zatvori izlaz

Načini funkcioniranja postaja/trake3

192

194

XXX

F


Normalan rad = NOR, Održavanje = MAI, Neodređeno = IND

Način pribavljanja ulazne postaje2

195

196

99

O

D

Postaviti na 0 ako je točka evidencije = OE ili OS,

Način pribavljanja ulazne postaje

1 = magnetska traka

2 = crtični kod,

3 = vanjska ENC antena,

4 = ENC stolna antena,

5 = tipkovnica,

6 = Smartcard,

7 = Naknadno pribavljanje

Način pribavljanja plaćanja2

197

198

99

O

D

Način pribavljanja plaćanja

1 = magnetska traka

2 = crtični kod,

3 = vanjska ENC antena,

4 = ENC stolna antena,

5 = tipkovnica,

6 = Smartcard,

7 = Naknadno pribavljanje

Podaci o razredu vozila


Način određivanja razreda1

199

199

X

O


Način određivanja razreda:

. A – implicirano u traci posvećenoj razredu

. B – ručno u ručnoj traci

. C – automatsko u traci (prethodni AVC)

. D – automatsko kroz podatke o oznaci

. E – bijeli popis

Prethodni AVC na izlazu2

200

201

XX

F


Ispunjava se ako je traka opremljena prethodnim AVC-om

Naknadni AVC na izlazu2

202

203

XX

F


Ispunjava se u traci ako je opremljena naknadnim AVC-om

Razred izvorno tabelira prikupljač cestarine2

204

205

XX

FIndikator modifikacije razreda1

206

206

[X]

F


Indikator modifikacije razreda

1: promijeni u niži razred

2: otkazivanje pogreške razreda

Konačni razred2

207

208

XX

O


Konačni razred

Stanje kilometraže5

209

213

9999V9

O

D


Podaci o vozarini


Vrsta vozarine5

214

218

X(5)

F


Indikator modulacije vozarine

Šifra vozarine5

219

223

X(5)

F


Šifra vozarine primjenjuje se u skladu s tablicom o vozariniKod valute3

224

226

999

O


ISO 4217 Numerički eks: HRK = 191

Osnovna cijena bez PDV-a.11

227

237

9(11)

OStopa rasta ili smanjenja cijene


238

243


F


Ta dva polja moraju biti biti prisutna ili odsutna istovremeno.

Znak1

238

238

[X]

F


Pozitivno: »+«

Negativno: »-«

Stopa5

239

243

999V99

F

D

Iznos, izražen u najmanjoj jedinici valute naznačen u početnoj evidenciji

Iznos rasta ili smanjenja cijene


244

255


F


Ta dva polja moraju biti biti prisutna ili odsutna istovremeno.

Znak1

244

244

[X]

F


Pozitivno: »+«

Negativno: »-«

Iznos11

245

255

9(11)

F

D

Iznos, izražen u najmanjoj jedinici valute naznačen u početnoj evidenciji

Povećana ili smanjena vozarina bez PDV-a11

256

266

9(11)

O


Povećana ili smanjena cijena bez poreza: osnovna cijena bez poreza +/- ((osnovna cijena bez poreza x %Rai/red) +/- iznos rai/red)

Iznos, izražen u najmanjoj jedinici valute naznačen u početnoj evidenciji

Stopa PDV-a4

267

270

99V99

OIznos PDV-a11

271

281

9(11)

O


Iznos PDV-a: (cijena bez poreza rai/red x stopa PDV.a)/100 Iznos, izražen u najmanjoj jedinici valute naznačen u početnoj evidenciji

Vozarina uključujući PDV11

282

292

9(11)

O


Cijena bez PDV-a rai/red + iznos PDV-a

Iznos, izražen u najmanjoj jedinici valute naznačen u početnoj evidenciji

Podaci o transakcijskom upravljanju


Način pribavljanja registracijske tablice2

293

294

99

O

D

0 = N.U,

1 = automatski,

2 = Tabelirano.

Registracijska tablica vozila15

295

309

X(15)

F


Registracijska tablica vozila koje prolazi kroz traku

Šifra praćenja događaja
310

327

X(18)

F


Polje mora biti ispunjeno bez praznina

Šifra 13

310

312

XXX

FŠifra 23

313

315

XXX

F


Šifra 33

316

318

XXX

F


Šifra 43

319

321

XXX

F


Šifra 53

322

324

XXX

F


Šifra 63

325

327

XXX

F


Podaci iz atributa oznake

FDatum proizvodnje4

328

331

9(4)

F


Datum proizvodnje. Dobavljanje informacija samo putem antene

Dobavljač

VST

ObeConfiguration (ObeKonfiguracija)

manufacturerId (IdProizvođača)

5

332

336

9(5)

F


Dobavljanje samo putem antene.

Serijski broj

24

EquipmentOBUId (IdENCOpreme)

10

337

346

9(10)

F


Dobavljanje samo putem antene

Kontekstna verzija


EFC-ContextMark (EFC kontekstna oznaka)

3

347

349

999

O


ContextVersion. dobavljanje samo putem antene, crtični kod, tipkovnica.

Razred opreme

VST

Razred opreme obeConfiguration.

5

350

354

9(5)

F


.

Status

VST

obeConfiguration obeStatus

5

355

359

9(5)

F


Dobavljanje samo putem antene.

Brojač transakcija

26

Status opreme

4

360

363

9(4)

F


0 à 4095 Dobavljanje samo putem antene.

Bitovi s anomalijom


2

364

365

99

F


0 à 15

Bit 0: logička pogreška

Bit 1: podaci koje treba ponovno poslati

Bit 2: pretplata na crnoj listi

Bit 3: rezervirano

Dobavljanje samo putem antene.

Podaci o posljednjoj transakciji

33

ReceiptData1 (Podaci o primitku 1)


366

446


FDHM14

366

379

9(14)

O


Format GGGGMMDDHHmmss, preciznost 2s

Izlazak iz identifikatora pružatelja tranzitne usluge8

380

387

X(8)

OŠifra države
380

382

9(3)

O


ISO 3166-1 numerički

Broj čekanja u redu
383

387

X(5)

O


značajno u državi

Prolazna postaja


Lokacija postaje

10

388

397

X(10)

O


Značajno za pružatelja usluga

0 à 65535 NF EN ISO 14906

Smjer trake1

398

398

9

F


0/1

Broj trake3

399

401

999

F


0. – 127.

Vrsta transakcije ili usluge1

402

402

9

F


1: Otvori sustav

2: Ulaz: Zatvori sustav

3: Izlaz: Zatvori sustav

4: Kontrolna točka

Rezultat transakcije3

403

405

999

F


0 – 256

Razred koji se koristi za određivanje vozarine3

406

408

999

F


0 – 256

Deklarirani razred3

409

411

999

F


0 – 256

Plaćeni iznos11

412

422

X(11)

O


Naknada za sesiju u naknadi

Cijena s PDV-om5

412

416

9(5)

OJedinica plaćanja6

417

422

9(6)

F


Jedinica naknade, vrsta jedinice plaćanja

Jedinica valute/vrsta/vrsta2

417

418

99

F


Jedinica plaćanja:

Primjeri: 1 ako je cijena s porezom izražena u desetinama, 2 ako je cijena s porezom izražena u stotinama, ….

Šifra valute/pružatelja/vrijednosti4

419

422

9(4)

F


Jedinica plaćanja: 0191 za Hrvatsku

Identifikator ugovora oznake8

423

430

X(8)

O


Registracija izdavatelja ugovora o ENC-u.

Odgovara ContractProvider (Pružatelju ugovora) kodiranom u EFC- ContextMark (Kontekstna oznaka) ENC-a, u formatu »upravljanje«.

Šifra države
423

425

9(3)

O

D

Odgovora CountryCode (Šifri države) ContractProvider (Pružatelja ugovora)

Prema ISO 3166-1 numerički

Kod izdavača u državi
426

430

9(5)

O

D

Je ContractIssuer (Izdavač ugovora) za ContractProvider (Pružatelja ugovora)

1 do 16383

Vrsta ugovora5

431

435

9(5)

O


1 do 65535

Značajno za izdavača postavljenog na početku.

Kontekstna verzija3

436

438

999

O


ContextVersion (Kontekstna verzija).

Autentikator transakcije8

439

446

X(8)

FPodaci o drugoj posljednjoj transakciji

34

ReceiptData2 (Podaci o primitku 2)


447

527


FProlaz DHM14

447

460

9(14)

O


Format GGGGMMDDHHmmss, preciznost 2s

Izlazak iz identifikatora pružatelja tranzitne usluge8

461

468

X(8)

OŠifra države
461

463

9(3)

O


ISO 3166-1 numerički

Broj čekanja u redu
464

468

X(5)

O


Značajno u državi

Prolazna postaja


Lokacija postaje

10

469

478

X(10)

O


Značajno za pružatelja usluga

0 à 65535

Smjer trake1

479

479

9

F


0/1

Broj trake3

480

482

999

F


0. – 127.

Vrsta transakcije ili usluge1

483

483

9

F


1: Otvori sustav

2: Ulaz u zatvaranje sustava

3: Izlaz iz zatvaranja sustava

4: Kontrolna točka

Rezultat transakcije3

484

486

999

F


0 – 256 ResultOp (RezultatOP)

Razred koji se koristi za određivanje vozarine primijenjene prilikom izračuna cijene3

487

489

999

F


0 – 256 INT1

Deklarirani razred3

490

492

999

F


0 – 256 INT1

Plaćeni iznos11

493

503

X(11)

O


SessionFee (Naknada za sesiju) za PaymentFee (Naknada za plaćanje)

Cijena s PDV-om5

493

497

9(5)

O


Cijena s PDV-om

Jedinica plaćanja6

498

503

9(6)

F


Jedinica naknade, vrsta jedinice plaćanja

Jedinica valute/vrsta/ vrsta2

498

499

99

F


Jedinica plaćanja:

Primjeri: 1 ako je cijena s porezom izražena u desetinama, 2 ako je cijena s porezom izražena u stotinama

Šifra valute/pružatelja/vrijednosti4

500

503

9(4)

F


Jedinica plaćanja: 0191 za Hrvatsku

Identifikator izdavača ugovora oznake8

504

511

X(8)

O


Identifikator izdavača ugovora oznake (odgovara ContractProvider (Pružatelju ugovora) šifriranom u EFC-ContextMark na oznaci)

Šifra države
504

506

9(3)

O

D

je šifra države pružatelja ugovora

ISO 3166-1 numerički

Kod izdavača u državi
507

511

9(5)

O

D

je izdavač ugovora pružatelja ugovora

1 à 16383

Vrsta ugovora5

512

516

9(5)

O


1 à 65535

Značajno za izdavača postavljenog na početku.

Kontekstna verzija3

517

519

999

O


Kontekstna verzija.

Autentikator transakcije8

520

527

X(8)

FPodaci o vozilu: registracijska tablica

16

Broj registracijske tablice vozila

18

528

545

X(18)

FŠifra države

528

530

999ISO 3166-1 numerički

Od oznake TAG, crtičnog koda ili tabuliranja ako je MP šifra

Vrsta abecede

531

532

990. – 63.

Broj registracijske tablice

533

545

X(13)Od oznake TAG, crtičnog koda ili tabuliranja ako je MP šifra.

Podaci o vozilu: klasifikacija

17

Vozilo

Klasa

4

546

549

X(4)

FPrikolica (prisutna)546

546

90 / 1

Interoperabilni razred547

547

90 –

Lokalni razred548

549

990 à 15, kombinira se s podacima o prikolici

Informacije o vozilu: dimenzije

18

Dimenzije vozila

9

550

558

X(9)

FDuljina vozila


Vozilo

Ukupna duljina

550

552

999
Visina vozila


Vozilo

Ukupna visina

553

555

999
Širina vozila


Vozilo

Ukupna širina

556

558

999
Informacije o osovinama vozila

19

Osovine vozila

6

559

564

X(6)

FVisina vozila na prvoj osovini

1 oktet

Prva osovina vozila

Visina

559

561

999
Vrsta kotača

2 bita

Vrsta gume

562

562

90 : nije naznačeno

1 : jedan kotač,

2 : dvostruki kotači

Broj osovina

6 bitova

Broj osovina

563

564

990. – 63.

Podaci o vozilu Ograničenje težine

20

Ograničenje težine vozila

15

565

579

X(15)

FUkupna težina vozila (PTAC)

2 okteta

Maksimalna težina opterećenja vozila

565

569

9(5)0 – 65535

Ukupna težina s prikolicom

2 okteta

Maksimalna težina vlačnog vozila

570

574

9(5)0 – 65535

Težina bez opterećenja

2 okteta

Težina vozila bez opterećenja

575

579

9(5)0 – 65535,

Podaci o vozilu Određene karakteristike

22

Karakteristike specifične za vozilo

13

580

592

X(13)

FEkološke karakteristike

: Razred euro emisija

4 bitova

Euro razredi

580

581

990 – 15

0 : ako nije naznačeno

Šifra COP emisije

4 bitova

Vrijednost COP

582

583

990 – 15

Karakteristike motora

8 bitova

Motorske

karakteristike

584

586

9990 – 255

»Forme«

8 bitova

Deskriptivne

karakteristike

587

589

9990. – 255.

Rezervni

8 bitova

Buduće karakteristike

590

592

9990. – 255.

Autentikator podataka o vozilu23

Autentikator vozila

8

593

600

X(8)

F
X(8)Heksadecimalna vrijednost

Autentikator podataka o ugovoru

4

Autentikator ugovora

8

601

608

X(8)

F


I


X(8)Heksadecimalni

Autentikator izdavača51

609

659

X(51)

F


AutentikatorIzdavača

Nasumična varijabilna heksadecimalna vrijednost609

616

X(8)

O


Heksadecimalna vrijednost

Broj atributa (koji sadrži šifru)617

619

999

O


111 à 114
620

651

X(32)

O

G

Vrijednost korištenog atributa

Rezultat izračuna652

659

X(8)

O


Heksadecimalni

Slobodno141

660

800

X(141)slobodno
800O : Obavezno/: Dodatno

Format: G : Poravnano ulijevo i upotpunjeno prazninama s desne strane / D : Poravnano udesno i upotpunjeno prazninama s lijeve strane

PRILOG 3

Tehnički opis i specifikacija opreme elementa interoperabilnosti za prihvat usluge EENC-a

a) ENC antena na ulaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

1. ENC antena

ENC antena komunicira s ENC uređajem uz pomoć dvosmjernog (bi-direkcionalnog) RF mikrovalnog modemskog linka na 5,8 GHz u skladu sa CEN DSRC standardima. ENC antena sukladna je slijedećim standardima:

– [ENV12253]

– [EN60950]

– [EN55022]

– [EN61000-4-2]

– [EN61000-4-3]

– [EN61000-4-4]

– [EN61000-4-6]

– [EN300674]

– [73/23/EEC)

– [89/336/EEC]

1.2. ENC antena ima minimalno sljedeće tehničke karakteristike:

Osnovna frekvencija              :             5.805 GHz ± 25 MHz

Nosiva frekvencija F1           :             5.7975 GHz ± 2.5 MHz

Nosiva frekvencija F2           :             5.8025 GHz ± 2.5 MHz

Nosiva frekvencija F3           :             5.8075 GHz ± 2.5 MHz

Nosiva frekvencija F4           :             5.8125 GHz ± 2.5 MHz

Polarizacija antene                 :             lijevo kružna

Pojačanje antene                    :            17 dBi (izotropno)

Upadni kut (lateralno)             :            17°

Upadni kut (longitudinalno)     :             25°

PIRE (kontinuirani val)           :             26 to 32 dBm

Prijamna osjetljivost               :            -98 dBm (BER < 1.10-6)

Downlink binary rate              :             500 Kb/s

Code                                     :             FMO

Uplink binary rate                  :             250 Kb/s

Radna temperatura                 :           -30 °C do +70 °C

Funkcija (vlažna temp.)           :           35°C, 95% relat. vlažnost

Zaštita                                     :           IP65 standard CEI 529

Elektromagnetska osjetljivost    :          CEI 801-3 standard 3

MTBF                                      :         >30.000 sati

2. Upravljačko-procesna jedinica

Upravljačko-procesna jedinica ima industrijski standardizirani (brand name) hardver i softver koji ima veliku autonomiju rada i visoku razinu pouzdanosti. Svi podaci dobiveni od perifernih uređaja obrađuju se u realnom vremenu. U slučaju pada komunikacije ili bilo kojeg drugog oblika degradiranog režima rada upravljačko-

-procesna jedinica radi autonomno i pohranjuje podatke minimalno 90 dana. Čak i ukoliko ne postoji veza prema centralnoj bazi podataka uravljačko-procesna jedinica je u mogućnosti identificirati operatera. Upravljačko-procesna jedinica vrši samodijagnozu vlastite ispravnosti kao i ispravnosti svih perifernih uređaja priključenih na njega te obavijesti o pogreškama šalje na nadzorno računalo. U slučaju da upravljačko-procesna jedinica prestane funkcionirati može se napraviti restart sustava bez gubitka podataka, a sustav će se ponovo pokrenuti i doći u stanje u kojem je bio prije prestanka rada. O navednom događaju postoji zapis na temelju kojeg je moguće utvrditi uzrok pogreške koja je dovela do restarta sustava i uvjeta u kojima je nastala (vrijeme, radno mjesto, operater i slično). Ova funkcija bitna je kako bi se omogućio neprekidni rad sustava u što većem broju slučajeva, a bez potrebe za intervencijom servisnog osoblja. Medij za pohranu podataka ima veliku pouzdanost, MTBF od najmanje 1.000.000 sati.

b) ENC antenu na izlaznoj stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

Tehnički opis ENC antenskog sustava i upravljačko-procesne jedinice isti je kao pod točkom a).

c) Video nadzor visokog stupnja pouzdanosti na svim stazama opremljenim ENC antenama s pripadajućom upravljačko procesnom jedinicom

Svaka ulazna i izlazna staza opremljena je s kamerom i infracrvenim reflektorom visoke pouzdanosti koja služi za prepoznavanje registracijskih tablica vozila. Kamera je pozicionirana na način da na prepoznavanje registracijske tablice ne utječe položaj ni brzina vozila kao niti loši uvjeti okoliša (kiša, magla, snijeg, noć, …). Kamera je smještena u kućište koje je otporno na sve vremenske uvijete, a unutar kućišta moraju biti osigurani optimalni uvjeti za rad kamere (bez prašine, vode, kondenzacije, …). Na ulaznim stazama snima se i prepoznaje registracija vozila koja se na izlaznim stazama uspoređuje s registracijom vozila u stazi.

d) Sustav za utvrđivanje skupina vozila na ENC stazi s pripadajućom upravljačko-procesnom jedinicom

Na izlaznim prolazima razlikujemo predklasifikaciju i naknadnu klasifikaciju vozila.

Svrha predklasifikacije vozila je određivanje skupine vozila kao bi se mogla odrediti visina cestarine za pojedino vozilo. Predklasifikacija ispunjava sljedeće specifikacije:

– primijenjuje svu potrebnu opremu da bi se razlikovala vozila u skladu s tablicom klasifikacije vozila.

– predklasifikacija razdijeljuje odnosno detektira i pravilno kategorizira vozila prema odluci o visini cestarine sa parametrima visine na 1.3 m i 1.9 m. Za raspoznavanje druge od treće skupine vozila koncesionar može koristiti pomoćni kriterij ukupne visine od 2,80 – 3 m.

– detektira i klasificira vozila do brzine od 60 km/h.

– šalje upravljačko-procesnoj jedinici sve informacije o skupini vozila.

– osigurava dijagnostičke informacije o svakom uređaju instaliranom za klasifikaciju (tj. optičke zavjese, detektora petlje, uređaj za brojanje osovina, itd.).

– u stanju je obraditi najmanje 5.000.000 (pet milijuna) osovina prije greške.

– Predklasifikacija je instalirana na izlaznim prolazima i biti će kompatibilna s opremom naknadne klasifikacije vozila.

– točnost predklasifikacije je najmanje 99,5% u najgorim radnim uvjetima

– vrijeme razdvajanja između dva vozila je 12 ms ili bolje.

– projektirana je tako da zadrži točnost čak ako osovina vozila nije paralelna s osovinom gazila.

Princip raspoznavanja skupine vozila sukladno odluci o visini cestarine:

KRITERIJ

SKUPINA VOZILA

VISINA

BROJ OSOVINA

> 1,30 kod prve osovine

> 1,90 ukupna visina

2

3

4 i više

NE

NE

DA

NE

NE

1

NE

NE

DA

DA

NE

2

NE

NE

DA

DA

DA

2

NE

DA

DA

NE

NE

2

NE

DA

DA

DA

NE

3

NE

DA

DA

DA

DA

3

DA

NE

DA

NE

NE

1

DA

NE

DA

DA

NE

2

DA

NE

DA

DA

DA

2

DA

DA

DA

NE

NE

2

DA

DA

DA

DA

NE

3

DA

DA

DA

DA

DA

3

DA

DA

DA

NE

NE

3

DA

DA

DA

DA

NE

3

DA

DA

DA

DA

DA

4

Princip raspoznavanja skupine vozila s pomoćnim kriterijem:

KRITERIJ

SKUPINA VOZILA

VISINA

BROJ OSOVINA

> 1,30 kod prve osovine

> 1,90 ukupna visina

> 2,80 – 3,00 ukupna visina

2

3

4 i više

NE

NE

NE

DA

NE

NE

1

NE

NE

NE

DA

DA

NE

2

NE

NE

NE

DA

DA

DA

2

NE

DA

NE

DA

NE

NE

2

NE

DA

NE

DA

DA

NE

3

NE

DA

NE

DA

DA

DA

3

DA

NE

NE

DA

NE

NE

1

DA

NE

NE

DA

DA

NE

2

DA

NE

NE

DA

DA

DA

2

DA

DA

NE

DA

NE

NE

2

DA

DA

NE

DA

DA

NE

3

DA

DA

NE

DA

DA

DA

3

DA

DA

DA

DA

NE

NE

3

DA

DA

DA

DA

DA

NE

3

DA

DA

DA

DA

DA

DA

4

Svrha naknadne klasifikacije vozila je potvrda da skupina vozila koja je određena pretklasifikacijom ili koju je odabrao blagajnik odgovora stvarnoj skupini vozila. Ukoliko se skupine vozila određene predklasifikacijom ili odabirom blagajnika i naknadnom klasifikacijum razlikuju transakcija se prilikom pohrane u bazu podataka obilježava za potrebe naknadne provjere.

Specifikacija naknadne klasifikacije isti su kao i kod predklasifikacije.

e) Telekomunikacijska oprema i infrastruktura potrebna za prijenos EENC podataka unutar informacijskih sustava

Svaka lokacija na kojoj se nalazi bilo koji dio sustava EENC povezana je računalno komunikacijskom mrežom. Računalno komunikacijska mreža se temelji na TCP/IP protokolu i omogućava nesmetan prijenos podataka unutar EENC sustava svojom propusnošću. Svaka lokacija dizajnom mreže omogućava visoku raspoloživost odabirom opreme te njezinim redovitim održavanjem u režimu 24x7x365 i redundanciju sustava alternativnim putem (backup veze). Za ostvarivanje alternativnih putova (backup veza) koristi se drugi pravac telekomunikacijske infrastrukture poput iznajmljenih veza, vlastite infrastrukture položene sa suprotne strane kolnika, kriptiranih bežičnih veza i slično.

Računalno komunikacijska mreža kojom se odvija prijenos podataka unutar EENC sustava zatvorenog je tipa što znači da pristup podacima nije moguć iz drugih mreža koje se koriste za druge namjene, poput poslovnih sustava, telefonije i drugih.

Pristup računalno komunikacijskoj mreži sustava EENC kontroliran je i moguć samo osobama s posebnim dopuštenjem. Udaljen pristup (VPN) je kriptiran i koristi se IPsec protokolom ili jednakovrijednim.

f) Poslužitelj za prihvat podataka od pružatelja usluge EENC-a, odnosno za obradu i razmjenu podataka prikupljenih s ulaznih i izlaznih ENC staza prema pružatelju usluge EENC-a

Poslužitelj naplatne postaje prihvaća sve transakcije koje nastaju na izlaznim i ulaznim stazama, proslijeđene od upravljačko-procesne jedinice te iste pohranjuje u bazu podataka. Istovremeno neobrađene transakcije šalje prema centralnom poslužitelju. U normalnom režimu rada informacije sa upravljačko-procesnih jedinica se automatski i neovisno šalju na poslužitelj naplatne postaje i centralni poslužitelj. U degradiranom režimu rada podaci se pohranjuju na izlaznu ili ulaznu upravljačko-procesnu jedinicu gdje se čuvaju do povratka u normalni režim rada, odnosno uspostave komunikacije sa poslužiteljem kada će automatski poslati neprenesene podatke. Na oba poslužitelja transakcije se obrađuju neovisno jedna o drugoj. Pomoću radnih stanica na kojima su instalirane aplikacije za pristup bazama podataka pregledavaju se razni tipovi izvješća. Transakcije koje se razmjenjuju između pružatelja usluge EENC-a šalju se sa centralnog poslužitelja na poslužitelj za razmjenu kako bi ih druga strana mogla preuzeti i obraditi u svom sustavu.

g) Sustav za pohranu i arhivu podataka s rokom čuvanja podataka na period od najmanje 3 (tri) godine od dana nastanka transakcije iz usluge EENC-a

Pohrana i arhiva transakcija i slika prolaza vozila

Svaka pojedina transakcija i slika prolaza vozila nastala u sustavu za naplatu cestarine šalje se na poslužitelj sustava za pohranu i arhivu podataka na naplatnoj postaji. Ista se prosljeđuje na centralni arhivski sustav gdje se uvozi u sustav za upravljanje dokumentima i obrađuje. Sustav za pohranu i arhivu podataka omogućuje jednostavni i trenutni dostup podacima s naplatnih postaja vezanih uz kontrolu prolaza vozila kroz naplatne postaje.

Glavne funkcionalnosti sustava za pohranu i arhivu podataka su:

– Osiguravanje i zaštita podataka automatiziranim backup i arhivskim sustavom

– Unaprijed definirano vrijeme retencije i zadržavanja podataka

– Osiguranje od brisanja podataka prije isteka vremena čuvanja podataka

– On-line pristup arhiviranim podacima

– Brzo i efikasno pretraživanje

– Automatiziran proces

– Obavješćivanje sustava o potencijalnim i novonastalim problemima

Centralni arhivski sustav ima minimalno sljedeće karakteristike:

– sustav za upravljanje dokumentima omogućava automatiziran uvoz velikog broja dokumenata na dnevnoj razini (>30 000 dokumenata dnevno)

– sustav podržava automatsko, dugotrajno i sigurno arhiviranje velike količine podataka

– sustav omogućava pretragu svih uvezenih dokumenata na osnovi metapodataka definiranih na dokumentima prilikom njihovog uvoza

– sustav omogućava uvid u sadržaj (sliku dokumenta) za sve uvezene dokumente

– sustav omogućava kvalitetan pristup spremljenim dokumentima za barem 15 korisnika sustava

– sustav omogućava siguran pristup dokumentima tj. samo korisnici s potrebnim dozvolama smiju pretraživati i pregledavati dokumente uvezene u sustav

– Sustav osigurava dohvat podataka za manje od 1 sekunde.

Pohrana i arhiva centralne baze podataka

Centralna baza podataka arhivira se min. 3 god na pouzdan način (npr. trake, storage).

h) Prateća oprema i infrastruktura koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite opreme i aplikacija koje se koriste u sustavu pružanja usluge EENC-a

Prateća oprema ENC antenskog sustava smještena je u posebno dizajniranim ormarima u naplatnim kućicama ili na prometnim otocima između naplatnih staza, dok se poslužitelji nalaze u server salama u pratećem objektu na naplatnoj postaji.

Ormar za smještaj opreme izrađen je od obojenog čelika visoko otpornog na teške uvjete radne okoline, kemijske čestice, prašinu, vrućinu i vlagu. U ormaru je instalirana oprema ulazne ili izlazne staze te upravljačko procesna jedinica. Uređaj za ventilaciju osigurava reguliranu temperaturu i vlagu u ormaru, a projektiran je tako da unutar ormara osigurava viši tlak zraka od vanjskog te sprječava ulazak prašine u ormar.

U pratećem objektu na naplatnoj postaji nalazi se prostorija za smještaj informatičke opreme (server sala) u kojoj su smješteni poslužitelji sustava za naplatu cestarine. U prostorijama su instalirani klima uređaji koji osiguravaju optimalnu temperaturu za rad informatičke opreme. Poslužitelji sustava za naplatu cestarine smješteni su u server ormare.

Kako bi se izbjegla opasnost od nestanka električne energije, a samim time i prestanak rada sustava za naplatu cestarine, na svakoj naplatnoj postaji nalazi se uređaj za besprekidno napajanje (UPS uređaj) koji osigurava autonomiju rada sustava od minimalno 30 minuta. Isto tako na svakoj naplatnoj postaji nalazi se agregat ili sličan rezervni izvor el. energije koji se automatski pokreće nakon nestanka električne energije.

74 19.06.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti 74 19.06.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti