Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

NN 74/2013 (19.6.2013.), Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1487

Na temelju članka 13. stavak 3. točke 5. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU LUČKE KAPETANIJE

Članak 1.

Visina naknade za isprave i knjige koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije iznosi u kunama:

1.

Upisni list – knjiga .......................................................

100,00

2.

Popis posade ..................................................................

100,00

3.

Brodski dnevnik ...........................................................

100,00

4.

Identifikacijska isprava pomorca (biometrijska iskaznica) .............................................................................

100,00

5.

Pomorska knjižica ........................................................

100,00

6.

Odobrenje za ukrcavanje .............................................

100,00

7.

Iskaznica pomorskog peljara .......................................

20,00

8.

Iskaznica pomorskog agenta .......................................

20,00

9.

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti pomorca ......

20,00

10.

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice (A; B i C) .................................................................................

20,00

11.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta ........................................................

20,00

12.

Uvjerenje o najmanjem broju članova posade ........

20,00

13.

Dozvola za plovidbu brodice .......................................

20,00

14.

Izvadak iz upisnika ......................................................

20,00

15.

Izvadak iz očevidnika ..................................................

20,00

16.

Izvadak o plovidbenom stažu ....................................

20,00

17.

Svjedodžba o baždarenju brodice ..............................

20,00

18.

Svjedodžba o gradnji ....................................................

20,00

19.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem ..........................................................

20,00

20.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem.......................................

20,00

21.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu radi pokrića troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtina......................................................

20,00

22.

Svjedodžba o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu o građanskoj odgovornosti za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika ..................................

20,00

23.

Prijava pomorske nesreće ............................................

20,00

24.

Trajni zapis o brodu (CSR) .........................................

20,00

25.

Upisni list – A4 ............................................................

20,00

26.

Privremeni upisni list – A4 ........................................

20,00

27.

Privremena dozvola za plovidbu brodice .................

20,00

Članak 2.

Visine naknade iz članka 1. ove Naredbe odnose se i na isprave i knjige koje se izdaju u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Visina naknade za izdavanje identifikacijske isprava pomorca (biometrijska iskaznica) u žurnom postupku iznosi 200,00 kuna.

Članak 4.

Naknade iz članka 1. ove Naredbe, predstavljaju prihode tijela državne uprave (oznaka 7005) Državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuju se na račun i na način kako je propisano odredbama propisa kojim se uređuje načini uplaćivanja prihoda proračuna.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa (»Narodne novine« br. 45/97).

Članak 6.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/13-07/07

Urbroj: 530-04-13-1

Zagreb, 11. lipnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

74 19.06.2013 Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije 74 19.06.2013 Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije