Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

NN 74/2013 (19.6.2013.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1489

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) na prijedlog Hrvatskih voda, uz suglasnost Hrvatske akreditacijske agencije, ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, osim vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnom propisu, osobito tehničke specifikacije ispitivanja i praćenja stanja voda i emisija otpadnih voda, uvjeti tehničke opremljenosti, brojnosti i stručnosti zaposlenika.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za kemijsku analizu i praćenje stanja voda u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 1. 8. 2009.).

2. ZNAČENJE IZRAZA

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »granica detekcije« je izlazni signal ili koncentracija iznad koje se, s određenim stupnjem pouzdanosti, može potvrditi da se uzorak razlikuje od slijepog uzorka koji ne sadrži zadani analit;

2. »granica kvantifikacije« je određeni višekratnik granice detekcije pri koncentraciji analita koji je moguće objektivno odrediti s prihvatljivim stupnjem točnosti i preciznosti, a određuje se upotrebom odgovarajućeg standarda ili uzorka. Ako se koristi standard, granica kvantifikacije se izračunava iz najnižeg standarda na baždarnoj krivulji isključujući slijepi uzorak;

3. »mjerna nesigurnost« je vrijednost koja opisuje disperziju kvantitativnih rezultata mjerenja određenog pokazatelja;

4. »ovlašteni laboratorij« je pravna osoba kojoj je izdano rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 17. ovoga Pravilnika odnosno posebna organizacijska jedinica unutar te pravne osobe.

3. JAMSTVO I KONTROLA KVALITETE OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Članak 4.

Laboratoriji i njihovi podugovaratelji koji na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika dužni su primjenjivati sustav upravljanja u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.

4. DJELATNOST UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

Članak 5.

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda obuhvaća:

1. uzorkovanje, čuvanje i transport uzoraka,

2. pripremu, mjerenje i analizu uzoraka i

3. izradu izvješća o provedenom mjerenju i analizi.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u:

1. površinskim vodama, i to:

1.1. rijekama i jezerima,

1.2. prijelaznim vodama,

1.3. priobalnim vodama i

1.4. teritorijalnom moru;

2. sedimentu i bioti u površinskim vodama;

3. podzemnim vodama i

4. otpadnim vodama.

Članak 6.

Ispitivanje voda obuhvaća pokazatelje određene propisima o standardu kakvoće voda, o kakvoći vode za kupanje i o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, razvrstane u sljedeće skupine:

1. fizikalno-kemijski pokazatelji,

2. kemijski pokazatelji,

3. biološki pokazatelji,

4. mikrobiološki pokazatelji,

5. ekotoksikološki pokazatelji i

6. hidromorfološki, uključujući i hidrološke pokazatelje.

5. PREDMET OVLAŠĆIVANJA

Članak 7.

Predmet ovlašćivanja, u smislu ovoga Pravilnika, je:

– uzimanje uzoraka i ispitivanje voda iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, za skupinu ili skupine pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika i

– uzimanje uzoraka i ispitivanje voda iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, za određene pokazatelje unutar skupine pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

6. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 8.

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete:

– pravne, poslovne i financijske sposobnosti i

– uvjet posebne osposobljenosti.

Uvjeti pravne, poslovne i financijske sposobnosti

Članak 9.

Uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti ispunjava pravna osoba:

1. koja ima sjedište na području Republike Hrvatske,

2. koja je registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika,

3. koja je osnovana na neodređeno vrijeme,

4. koja nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

5. koja je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza i

6. koja je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta.

Uvjeti posebne osposobljenosti

Članak 10.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 17. ovoga Pravilnika mora uz uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika ispunjavati i sljedeće uvjete posebne osposobljenosti:

1. da je prethodno akreditirana kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija za najmanje jednu metodu za jedan pokazatelj ili skupinu pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika te

2. ako primjenjuje druge metode osim onih akreditiranih po točki 1. ovog stavka iste moraju biti dokumentirane i validirane u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.

Ako stranka podnosi zahtjev za dobivanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za dokumentirane i validirane metode iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, dužna je uz uvjete iz članka 9. i 11. ovoga Pravilnika ispuniti i dodatne uvjete ovlašćivanja iz Priloga ovoga Pravilnika.

Obveze glede stjecanja osposobljenosti

Članak 11.

Ukoliko laboratorij ili njegov podugovaratelj namjerava primjenjivati dokumentirane i validirane metode, osim onih akreditiranih po članku 10. stavku 1. točki 1. ovog Pravilnika, obvezan je redovito uspješno sudjelovati u dostupnim programima ispitivanja sposobnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Laboratorij i njegov podugovaratelj je dužan odabrati programe ispitivanja sposobnosti analiziranja relevantnih fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u koncentracijskim područjima sukladno propisu o standardu kakvoće voda i/ili propisu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda kao i mikrobioloških i ekotoksiokoloških pokazatelja sukladno propisima o standardu kakvoće voda, o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i o kakvoći vode za kupanje.

Laboratorij i njegov podugovaratelj je dužan obavljati ispitivanje raspoloživih referentnih materijala koji su reprezentativni za uzorke koji se ispituju, odnosno u koncentracijskom području sukladno propisima o standardu kakvoće voda, o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i o kakvoći vode za kupanje.

Rezultati ispitivanja sposobnosti vrednuju se na način na koji upućuje norma HRN EN ISO/IEC 17043 ili norma HRN ISO 13528 ili neka druga jednakovrijedna međunarodno priznata norma.

Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni laboratorij mora izvršiti najmanje jednom u pet godina za svaki pokazatelj, a rezultate dostavljati Ministarstvu.

Trajnost posebnih uvjeta

Članak 12.

Posebni uvjeti iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

O prestanku postojanja posebnih uvjeta tijekom trajanja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, ovlašteni laboratorij dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja posebnog uvjeta.

7. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA

Tijelo i postupak

Članak 13.

Postupak utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta vodi Ministarstvo putem povjerenstva, koje imenuje Ministar.

Osim državnih službenika Ministarstva članom povjerenstva može se imenovati i stručna osoba izvan Ministarstva koja ima potrebna znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta je upravni postupak.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta se provodi kao ispitni postupak.

Službene akte u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 14.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta po odredbama ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev stranke.

Zahtjev stranke mora sadržavati naziv stranke, sjedište, OIB i matični broj subjekta, te oznaku predmeta ovlašćivanja iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Prilozi uz zahtjev

Članak 15.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

5. potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjenju uvjeta iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika (potvrda o akreditaciji),

6. dokumentaciju o provedenoj validaciji metode i dokaz o sudjelovanju u programima ispitivanja sposobnosti iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika koje organiziraju akreditirane organizacije ili međunarodne ili nacionalno priznate organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane normom HRN EN ISO/IEC 17043 ili nekom drugom jednakovrijednom međunarodno priznatom normom i

7. propisana upravna pristojba.

Dokazni dio postupka

Članak 16.

Dokazni dio postupka obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, račune za opremu i pribor, izvatke s poslovnih računa iz kojih je vidljivo da su oprema i pribor plaćeni ili se plaćaju i dr.) i ocjenu istih i

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled radnih prostorija, opreme i pribora.

Dokazni dio postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu postupka povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 17.

Svakoj stranci koja ispunjava posebne uvjete iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika izdaje se rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka se izdaje za jedan, više ili sve predmete ovlašćivanja iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja otpadnih voda

Članak 18.

Ovlašteni laboratorij može obavljati samo onu djelatnost u okviru predmeta ovlašćivanja za koje je ishodio rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta.

Ovlašteni laboratorij ne može u službene svrhe uzimati uzorke i ispitivati otpadne vode za sebe odnosno pravnu osobu u čijem je sastavu ili za pravnu osobu prema kojoj je on ili pravna osoba u čijem je sastavu – u odnosu povezanoga društva.

Ovlašteni laboratorij koji je u sastavu pravne osobe može uzimati uzorke i ispitivati otpadne vode radi vlastite odnosno interne kontrole.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na isporučitelje vodnih usluga.

Troškovi postupka

Članak 19.

Troškove postupka snosi stranka.

Trajanje rješenja

Članak 20.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta se izdaje na razdoblje od 10 godina.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 21.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika s pozivom na odgovarajuće odredbe ovoga Pravilnika,

3. oznaku djelatnosti za koje se rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta izdaje i oznaku predmeta ovlašćivanja iz članka 7. ovoga Pravilnika i

4. datum isteka rješenja.

Popis izdanih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 22.

Ministarstvo vodi očevidnik ovlaštenih laboratorija.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava popis rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta i podatke iz članka 21. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.

8. OBVEZE OVLAŠTENIH LABORATORIJA NAKON IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA

Članak 23.

Ovlašteni laboratoriji dužni su nakon stupanja na snagu rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izvršavati obveze propisane člancima 10., 11., 24. i 25. ovoga Pravilnika.

Obveze glede metodologije

Članak 24.

Pri uzorkovanju i ispitivanju voda ovlašteni laboratorij mora primjenjivati metode ispitivanja uključujući laboratorijske, terenske i on-line metode navedene u članku 10. ovoga Pravilnika.

Sve metode za ispitivanje fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u površinskim i podzemnim vodama te sedimentu i bioti u površinskim vodama, moraju ispunjavati minimalne izvedbene zahtjeve, uključujući pravila o mjernoj nesigurnosti i o granici kvantifikacije.

Minimalni izvedbeni zahtjevi za metode iz stavka 2. ovoga članka su: mjerna nesigurnost od 50% ili manja (k=2) i granica kvantifikacije od 30% ili manja od vrijednosti odgovarajućeg standarda kakvoće vodnog okoliša, propisane propisom o standardu kakvoće voda.

U odsustvu odgovarajućeg standarda kakvoće vodnoga okoliša za određeni pokazatelj ili u odsustvu metode ispitivanja koji ispunjava minimalne izvedbene zahtjeve iz stavka 3. ovoga članka, ovlašteni laboratoriji dužni su koristiti najbolje raspoložive tehnike ispitivanja koje ne iziskuju prekomjerne troškove.

Obveze glede izrade izvješća o mjerenju i ispitivanju

Članak 25.

Kada su koncentracije pojedinih fizikalno-kemijskih ili kemijskih pokazatelja u određenom uzorku niže od granice kvantifikacije, ovlašteni laboratorij je obvezan u izvješću o mjerenju i ispitivanju površinskih i podzemnih voda, te sedimenta i biote u površinskim vodama, za ocjenu ekološkog i kemijskog stanja obraditi podatke na način da se za izračun srednjih vrijednosti koncentracija koristi pola vrijednosti granice kvantifikacije.

Ako je izračunata srednja vrijednost koncentracija iz stavka 1. ovoga članka niža od granice kvantifikacije, označava se izrazom »ispod granice kvantifikacije«.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvješću o mjerenju i ispitivanju pokazatelja čija koncentracija predstavlja zbroj koncentracija unutar određenih skupina fizikalno-kemijskih ili kemijskih pokazatelja, uključujući njihove metabolite, produkte razgradnje i produkte reakcija, koncentracije niže od granice kvantifikacije pojedinačnih pokazatelja izražavaju se kao nula.

9. PRILOG

Članak 26.

Sastavni dio ovog pravilnika je i Prilog: Dodatni uvjeti ovlašćivanja.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Upravni postupci izdavanja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeti sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 20/11.) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Članak 28.

Imatelju rješenja izdanog temeljem članka 17. stavak 1. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97. i 65/05.) koje istekne nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika može se na njegov zahtjev izdati privremeno certifikacijsko rješenje temeljem članka 31. stavak 1. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 20/11.).

Na imatelja važećeg rješenja izdanog temeljem članka 17. stavak 1. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97. i 65/05.) primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ovlaštene laboratorije do isteka tog rješenja.

Članak 29.

Na imatelja privremenog certifikacijskog rješenja izdanog temeljem članka 31. stavak 1. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 20/11.) primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ovlaštene laboratorije do isteka tog rješenja.

Članak 30.

Do isteka rješenja izdanog referentnom laboratoriju temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97. i 65/05.) referentni laboratorij pruža stručnu pomoć Ministarstvu u pitanjima u kojima su potrebna stručna znanja kojima Ministarstvo ne raspolaže, i to:

– davanje nalaza i mišljenja te sudjelovanje u dokaznom dijelu postupka ovlašćivanja iz članka 16. ovoga Pravilnika te

– drugih poslova temeljem ugovora s Ministarstvom.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 20/11.).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/22

Urbroj: 525-12/0987-13-10

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

DODATNI UVJETI OVLAŠĆIVANJA

Točka I.

Ovim se Prilogom propisuju dodatni uvjeti ovlašćivanja laboratorija iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Točka II.

Poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete sukladno članku 9. ovoga Pravilnika te:

– uvjete tehničke opremljenosti i radnog prostora i

– uvjete stručnosti i brojnosti zaposlenika.

Uvjeti tehničke opremljenosti i radnog prostora

Točka III.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

– s tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,

– za smještaj analitičkih instrumenata,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije navedene u stavku 1. ove točke i dodatne radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka i

– instrumentalna analitička ispitivanja, ovisno o ispitivanjima koja obavlja.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, mora imati u vlasništvu, zakupu ili najmu odvojene radne prostorije, i to:

– za nacjepljivanje i očitavanje rezultata,

– za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi, uz prostorije navedene u stavku 1. i 4. ove točke, mora imati u vlasništvu ili zakupu radne prostorije, i to:

– s mogućnošću podešavanja i održavanja stalne temperature za određivanje biološke razgradnje i – za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za dvije ili više skupina pokazatelja ili za dva ili više pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika, može umjesto prostorija iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ove točke imati u vlasništvu ili zakupu zajedničku prostoriju za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i zajedničku prostoriju za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Uvjeti tehničke opremljenosti za opremu i pribor

Točka IV.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– analitičku vagu s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g,

– tehničku vagu,

– sušionik s podešavanjem temperature do 250 °C,

– električnu peć za žarenje s podešavanjem temperature do

600 °C,

– termostat na 20 °C,

– vodenu kupelj za uparavanje,

– UV/VIS spektrofotometar ili fotometar ili automatski analizator ili ionski kromatograf,

– hladnjak,

– konduktometar,

– pH metar,

– eksikator,

– digestor,

– vakuum sisaljku i pribor za filtraciju,

– uređaj za pripravu čiste laboratorijske vode,

– termometre,

– uređaj za filtraciju,

– laboratorijsko posuđe i pribor, kemikalije,

– opremu za uzimanje uzoraka vode,

– atomski apsorpcijski spektrometar s plamenom, elektrotermičkom i hidridnom tehnikom, i/ili maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom ili optički emisijski spektrometar s induktivno spregnutom plazmom i/ili analizator žive,

– plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim detektorom i detektorom zahvata elektrona,

– vezani sustav plinska kromatografija s 1 ili 2 spektrometra masa,

– analizator organskog ugljika,

– tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s različitim detektorima ili vezani sustav tekućinski kromatograf s 1 ili 2 spektrometra masa i

– opremu i/ili uređaje za pripremu uzoraka – mikrovalna pećnica za razaranje ili ekstrakciju uzoraka, i/ili ostali uređaji za ekstrakciju.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– pribor za elektroribolov,

– bager, grabilo ili drugu odgovarajuću opremu za zahvaćanje uzoraka biote,

– terenski pribor za uzimanje obraštaja,

– planktonske, bentos i ribarske mreže,

– Secchi ploču,

– crpac za uzorkovanje po dubini,

– kompozitni crpac,

– binokularni mikroskop s imerzijom,

– invertni mikroskop,

– stereo – lupu,

– uređaj za duboko zamrzavanje,

– hladnjak,

– centrifugu,

– vagu tehničku,

– pribor za mikroskopiranje (komore za brojenje, predmetna i pokrovna stakalca),

– ručni brojač za brojenje algi,

– ostalu opremu i pribor (GPS uređaj, daljinomjer, dubinomjer i dr.) i

– laboratorijsko posuđe i pribor.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– uređaj za suhu sterilizaciju,

– autoklave,

– termostate s podešavanjem temperature od 20 °C do 50 °C,

– vodenu kupelj s podešavanjem temperature do 60 °C,

– hladnjak,

– uređaj za duboko zamrzavanje,

– vage (analitička s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g i tehnička),

– opremu za membransku filtraciju,

– binokularni mikroskop s imerzijom,

– opremu za uzorkovanje,

– elektromagnetske miješalice s grijačem,

– običnu mikrovalnu pećnicu,

– opremu za homogenizaciju uzoraka,

– aparat za pripremu čiste laboratorijske vode,

– sterilnu komoru,

– uređaj za brojenje kolonija i

– laboratorijsko posuđe i pribor za mikrobiološke analize.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili leasingu opremu i pribor navedenu u stavku 3. ove točke, te ovisno o ispitivanom pokazatelju odgovarajuću opremu i pribor, i to:

a) za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme

– staklene akvarije za uzgoj i održavanje indikatorskih organizama,

– UV/VIS spektrofotometar,

– liofilizator,

– centrifugu,

– uređaj za doziranje i prozračivanje vode,

– uređaj za osvjetljavanje s podešavanjem intenziteta svjetla,

– opremu za održavanje stalne temperature u prostorijama,

– rotacijsku tresilicu,

– pH metar i

– opremu za određivanje tvrdoće vode.

b) za određivanje biološke razgradnje

– rotacijsku tresilicu s postoljem za tikvice različite veličine s podešavanjem broja okretaja i temperature,

– analizator organskog ugljika,

– uređaj za pripremu, doziranje i mjerenje protoka zraka,

– uređaj za doziranje podloge,

– uređaj za održavanje i kontrolu temperature i

– opremu i pribor za određivanje BPK5.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za jednu ili više skupina pokazatelja odnosno na jedan ili više pojedinačnih pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja na uzorku iz sedimenta i biote mora dodatno imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– za uzorkovanje sedimenta,

– sustav sita za granulometrijsku separaciju i analizu,

– uređaj za usitnjavanje i homogenizaciju uzoraka,

– električnu peć za žarenje,

– sušionik,

– digestor,

– liofilizator po potrebi,

– mikrovalnu pećnicu za razaranje uzoraka ili termoblok,

– ultrazvučnu kupelj ili mikrovalnu peć za ekstrakciju i

– laboratorijsko posuđe i pribor.

Uređaji s mjernom funkcijom iz ovoga članka moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa o mjeriteljstvu o sljedivosti etalona, referentnih materijala i rezultata mjerenja.

U uporabi mogu biti samo oni etaloni, koji su umjereni i imaju valjanu umjernicu, odnosno referentni materijali, koji su potvrđeni i koji imaju valjanu potvrdu.

Obveze glede dodatne opreme

Točka V.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih, bioloških i mikrobioloških pokazatelja i ispitivanja sedimenta i biote u površinskim vodama, mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzorkovanje i odgovarajuću plovnu jedinicu.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja u podzemnim vodama mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzimanje uzoraka podzemne vode (agregat, pumpa, mjerač razine podzemne vode).

Uvjeti stručnosti i brojnosti zaposlenika

Točka VI.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme stručno osposobljene zaposlenike, i to:

1. za uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: kemijske, kemijsko inženjerske, biotehnološke ili prehrambeno tehnološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

2. za uzimanje uzoraka ispitivanje bioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem biološke ili ekološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. za uzimanje uzoraka i ispitivanje mikrobioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološke, kemijsko inženjerske, biotehnološke ili prehrambeno tehnološke i sanitarne struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

4. za uzimanje uzoraka i ispitivanje ekotoksikoloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološke ili ekološke, kemijsko inženjerske, biotehnološke ili prehrambeno tehnološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pored zaposlenika iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke stranka mora imati najmanje dva zaposlenika s preddiplomskim sveučilišnim studijem kemijske ili biološke struke ili sa srednjom stručnom spremom kemijske ili ekološke struke i s najmanje tri godine radnog iskustva.

Stranka iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje jednog zaposlenika odgovarajuće struke iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja voda za obavljanje poslova voditelja ovlaštenog laboratorija.

Trajnost posebnih uvjeta

Točka VII.

Posebni uvjeti iz točaka II., III., IV., V. i VI. ovoga Priloga moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 10. stavka 2., kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

Prilozi uz zahtjev

Točka VIII.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ovlašćivanja laboratorija prema članku 10. stavku 2. osim odgovarajućih isprava i dokumentacije iz članka 15. ovoga Pravilnika dodatno se prilaže:

1. ugovori ili zemljišnoknjižni izvaci kao dokaz vlasništva ili zakupa prostorija iz točke III. ovoga Pravilnika; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. popis opreme i pribora s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz točke IV. i V. ovoga Priloga; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju iz točke VI. ovoga Priloga sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

4. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 3. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz članka 15. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika i

5. dokazi o provjeri sukladnosti opreme i pribora sa zahtjevima iz propisa o mjeriteljstvu; u izvorniku ili prijepisu.

74 19.06.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda