Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 74/2013 (19.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1490

Na temelju članka 81. stavka 4. i 5. te članka 82. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08, 55/11) i članka 18. stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09, 22/11, 120/12) ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠĆIVANJU SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine« broj 86/10, 7/11) u članku 5. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) posjeduje dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje;«

te u članku 5. stavku 1. iza točke 5) dodaje se točka 6) koja glasi:

»6) potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

»2) posjeduje dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje;«

te iza točke 4) dodaju se točke 5) i 6) koje glase:

»5) mora biti registriran kao »ustanova« ili »javna ustanova«;

»6) potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi »ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima »ministar nadležan za poljoprivredu«, a riječi »Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu poljoprivrede«.

Članak 4.

U članku 9. iza točke 2) dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zahtjevu se prilaže upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011 i 112/2012).«

Iza novog stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Zaprimljene zahtjeve Povjerenstvo razmatra najmanje 4 puta godišnje, u zadnjem mjesecu tekućeg kvartala, a obuhvaća sve zahtjeve zaprimljene do tog sastanka.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. riječ »zdravstvo« zamjenjuje se riječju »zdravlje«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. iza riječi »godišnje« briše se točka i dodaju riječi: » za neakreditirane metode s kojima je u međuvremenu sudjelovao u međulaboratorijskim usporedbama, a dio su Rješenja o ovlaštenju.«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Svi službeni laboratoriji upisuju se u Upisnik službenih laboratorija kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Popis ovlaštenih službenih laboratorija objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskoj (web) stranici Ministarstva.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Referentni laboratorij u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ovlašćuje ministar temeljem podnesenog zahtjeva iz članka 16. ovoga Pravilnika. Za svako područje ovlašćuje se jedan referentni laboratorij. Samo u iznimnom slučajevima ministar može donijeti odluku o ovlaštenju više od jednog referentnog laboratorija za isto područje.«

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Svi referentni laboratoriji upisuju se u Upisnik referentnih laboratorija kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Popis ovlaštenih referentnih laboratorija s područjima objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskoj (web) stranici Ministarstva.«

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. točki 4) riječ »zajednice« zamjenjuje se riječju »unije«.

Članak 11.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Referentni laboratorij mora za vrijeme trajanja ovlaštenja Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 30. kolovoza tekuće godine dostaviti plan aktivnosti iz članka 6. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Referentni laboratorij mora do 15. siječnja tekuće godine Ministarstvu dostaviti Izvješće o aktivnostima provedenim u prethodnoj godini sukladno odredbama članka 24. s priloženim dokazima troškova tih aktivnosti.

Članak 13.

Prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika zamjenjuju se novim prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine« broj 86/10, 7/11) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/39

Urbroj: 525-09/0563-13-9

Zagreb, 31. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

PODRUČJA ZA KOJA JE POTREBNO OVLASTITI REFERENTNE LABORATORIJE

Laboratoriji za hranu i hranu za životinje

A)

PODRUČJE

Mlijeko i mliječni proizvodi

Analize i testiranje zoonoza

Praćenje morskih biotoksina

Monitoring virusnih i bakterioloških zagađenja školjkaša

Listeria monocytogenes

Koagulaza pozitivne stafilokoke, uključujući Staphylococcus aureus

Escherichia coli, uključujući verotoksigene sojeve vrste E. coli

Rod Campylobacter

Paraziti (osobito rodovi Trichinella, Echinococcus i Anisakis)

Antimikrobna rezistencija

Proteini životinjskog podrijetla u hrani za životinje

Rezidue veterinarskih lijekova i kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla

a) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa A 1, 2, 3, 4, Grupa B 2 (d) i Grupa B 3(d) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

(b) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa B 1 i B 3(e) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i za carbadox i olaquindox

(c) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa A 5 i Grupa B 2(a), (b), (e) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

(d) Za rezidue navedene u Dodatku I, Grupa B 3(c) Direktive 96/23/EC o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Dodaci hrani za životinje

Predmeti i materijali koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Rezidue pesticida

(a) Žitarice i hrana za životinje

(b) Hrana životinjskog podrijetla i hrana s visokim sadržajem masti

(c) Voće i povrće, uključujući ono s visokim sadržajem vode i kiselina

(d) Određivanje grupe rezidua jednom metodom

Teški metali u hrani i hrani za životinje

Mikotoksini

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)

Dioksini i poliklorirani bifenili (PCB) u hrani i hrani za životinje

B)

Meso peradi

PRILOG 2

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE SLUŽBENOG LABORATORIJA

1.

Naziv podnositelja (pravna osoba; organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


2.

Adresa (pravna osoba)

Adresa (organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


3.

Odgovorna osoba


4.

Telefon/telefaks/e-mail (pravna osoba)

Telefon/telefaks/e-mail (organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


5.

OIB korisnika


6.

Područje djelatnosti (zaokružiti)

A. hrana

B. hrana za životinje

7.

Priloženi dokumenti (zaokružiti)

A. potvrda o sjedištu na području Republike Hrvatske

B. dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje

C. potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025

D. dokaz o rezultatima provedenih međulaboratorijskih usporedbi (PT sheme)

E. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

Datum: ________________

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

PRILOG 3

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE REFERENTNOG LABORATORIJA

1.

Naziv podnositelja (pravna osoba; organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


2.

Adresa (pravna osoba)

Adresa (organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


3.

Odgovorna osoba


4.

Telefon/telefaks/e-mail (pravna osoba)

Telefon/telefaks/e-mail (organizacijska cjelina unutar pravne osobe/laboratorij)


5.

OIB korisnika


6.

Djelatnost (zaokružiti)

A. hrana

B. hrana za životinje

7.

Područje iz Priloga 1 (za navedenu djelatnost, upisati područje za koje se traži ovlaštenje)


8.

Priloženi dokumenti (zaokružiti)

A. potvrda o sjedištu na području Republike Hrvatske

B. dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje

C. potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025

D. plan aktivnosti

E. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

Datum: ________________

Potpis podnositelja zahtjeva:_____________________

74 19.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje