Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

75 20.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1507

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU I O BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, broj 13/09), iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva Komisije 91/322/EEZ od 29. svibnja 1991. o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (SL L 177, 5. 7. 1991.)

– Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (Četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5. 5. 1998.)

– Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 142, 16. 6. 2000.)

– Direktiva Komisije 2006/15/EC od 7. veljače 2006. o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni Direktive 91/322/EEC i 2000/39/EC (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 38, 9. 2. 2006.)

– Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ (Tekst značajan za Europski gospodarski prostor) (SL L 338, 19. 12. 2009.).«

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. i 3. se brišu.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »pripravci« zamjenjuje se, u odgovarajućem broju i padežu riječju »smjese«.

Članak 4.

Mijenja se Prilog I: Granične vrijednosti izloženosti opasnim tvarima pri radu, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 524-03-01-02/1-13-7

Zagreb, 31. svibnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG I

GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU

Oznake:

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana/cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija tvari kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji opasne tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³ ili 1cm³/m³;

ppm = 24,04/M x mg/m³

mg/m³ = M/24,04 x ppm (M = molna masa u g/mol)

(24,04 = molni volumen plina u l/mol kod 200C i 1,013 bara)

X: broj vlakana tvari na 1 cm³ (ml)

U: ukupna prašina

R: respirabilna prašina

(GVI se odnose na ukupne prašine, osim ako nije posebno naznačeno da se odnose na respirabilnu prašinu)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za ljude

Karc. kat. 2: tvari koje su vjerojatno karcinogene za ljude

Karc. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg karcinogenog djelovanja na ljude

Muta. kat. 1: tvari za koje se zna da su mutagene za ljude

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za ljude

Muta. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg mutagenog djelovanja na ljude

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost kod ljudi i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost kod ljudi

Repr. kat. 2: – tvari koje vjerojatno smanjuju plodnost kod ljudi i/ili

– tvari koje vjerojatno uzrokuju razvojnu otrovnost kod ljudi

Repr. kat. 3: – tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle smanjiti plodnost kod ljudi i/ili

– tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle iskazati razvojnu otrovnost kod ljudi

EU0 – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene obvezujuće granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2003/18/ EC, Direktivi 99/38/EC i Direktivi 98/24/EC

EU – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 91/322/ EEC

EU* – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2000/39/ EC (prva lista)

EU** – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/ EC (druga lista)

EU*** – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2009/161/ EU (treća lista)

Naznake: E: eksplozivno; O: oksidirajuće; F+: vrlo lako zapaljivo; F: lako zapaljivo; T+: vrlo otrovno; T: otrovno; Xn: Štetno; C: nagrizajuće; Xi: nadražujuće; N: opasno za okoliš; K (Skin): naznaka da tvar može štetno djelovati kroz kožu


CAS

broj

EC

broj

IME TVARI

GVI

KGVI

Karc.

kat.

Muta.

kat.

Repr.

kat.

Naznake

ppm

mg/m³

X

ppm

mg/m³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

75-07-0

200-836-8

Acetaldehid

20

37

 

50

92

3F+, Xn,

2

108-24-7

203564-8

Acetanhidrid

0,5

2,5

 

 2

 10
K; C

3

50-78-2

200-064-1

o-Acetil-salicilna kiselina

 

5

 

 

 
 

4

67-64-1

200-662-2

Aceton

500

 1210


1500

3620
F, Xi EU*

5

75-05-8

200-835-2

Acetonitril

40

68

 

60

102
K, F, EU**

Xn

6

79-06-1

201-173-7

Akrilamid

 

0,3

 

 

 

2

2

3

K; T

Karc,

7

79-10-7

201-177-9

Akrilna kiselina;

Prop-2-enonska kiselina

2

4K; C, N

8

107-13-1

203-466-5

Akrilonitril

2

4,4

 

 

 

2K; F, T, N Karc.

9

107-02-8

203-453-4

Akrolein (akrilaldehid)

0,1

0,23

 

0.3

0,7
K; F, T+, N

10

309-00-2

206-215-8

Aldrin (ISO)


0,25
3T, N

11

107-18-6

203-470-7

Alil-alkohol

2

4,8


5

12,1
K, T, EU*

N

12

107-11-9

203-463-9

Alilamin


5K; F, T, N

13

106-92-3

203-442-4

Alil-glicidil-eter;

Alil-2,3-epoksipropil-eter;

Prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter

5

22


10

44

3

3

3

K; Xn

14

-

-

Aluminijevi alkilni spojevi (trietil, trimetil i dr.)

 

2

 

 

 
 

15

7429-90-5


Aluminij


10 (U)

4(R)
16

1344-28-1

215-691-6

Aluminijev oksid


10 (U)

4(R)
17

-

-

Aluminijeve topive soli

 

2


 

 
 K; C

18

625-16-1

-

Amilacetat, tert

50

270


100

540
EU*

19

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol;

Etanolamin

1

2,5


3

7,6
K, EU**

C

20

99-55-8

202-765-8

2-Amino-4-nitrotoluen:

5-Nitro-otoluidin


0,51,5

3T

21

504-29-0

207-988-4

2-Aminopiridin

0,5

2

 


 

22

61-82-5

200-521-5

Amitrol (ISO);

1,2,4-Triazol-3-ilamin


0,2


3

Xn, N

23

7664-41-7

231-635-3

Amonijak, bezvodni

20

14


50

36
K, T, N, EU*

24

12125-02-9      

235-186-4

Amonijev klorid

 

10

 

 

20
Xn

25

7773-06-0

231-871-7

Amonijev sulfamidat

 

10


 

 20
 

26

69-53-4

200-709-7

Ampicilin


0,1
27

108-31-6

203-571-6        

Anhidrid maleinske kiseline


1


3

C, Sen

28

552-30-7

209-008-0

Anhidrid trimetilne kiseline;

1,2-Anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline


0,040,12
Xn, Sen

29

62-53-3

200-539-3

Anilin


14

3

3


K, T, N

30

90-04-0

201-963-1

o-Anisidin

0,1

0,5
2

3


K, T

31

104-94-9

203-254-2

p-Anisidin

0,1

0,5K, T+, N

32

7783-56-4

232-009-2

Antimonov trifluorid (kao Sb)


0,5T, N

33

10025-91-9

233-047-2

Antimonov triklorid (kao Sb)


0,5K; C, N

34

1309-64-4

215-175-0

Antimonov trioksid (kao Sb)


0,5
3Xn

35

7647-18-9

231-601-8

Antimonov pentaklorid (kao Sb)


0,5K; C, N

36

7440-36-0

231-146-5

Antimon i drugi spojevi kao (Sb) osim atimonovog trihidrida


0,5Xn, N

37

86-88-4

201-706-3

Antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiourea (alfa-naftil-tiourea)


0,3
3T+

38

26125-61-1

-

p-Aramid respirabilna vlakna0,539

1327-53-3

215-481-4

Arsenov trioksid (kao As);

Diarsenov trioksid


0,1
1K; T+, N

40

1303-28-2

215-116-9

Arsenov pentoksid (kao As);

Diarsenov pentoksid;

Arsenov oksid


0,1
1T, N

41

7778-39-4

231-901-9

Arsenska kiselina i njezine soli


0,1
1T, N

42

7440-38-2

231-148-6

Arsen i drugi arsenovi spojevi


0,1T, N

43

7784-42-1

232-066-3

Arsin

0,05

0,16F+, T+, N

44

8052-42-4

232-490-9

Asfalt (bitumen)


510

45

1912-24-9

217-617-8

Atrazin (ISO);

2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin


2Xn, N

46

77536-66-4

-

Azbest-aktinolit0,1


EU0

47

12172-73-5

-

Azbest-amosit0,1


EU0

48

77536-67-5

-

Azbest-antofilit0,1


EU0

49

12001-29-5

-

Azbest-krizotil0,1


EU0

50

12001-28-4

-

Azbest-krokidolit0,1


EU0

51

77536-68-6

-

Azbest-tremolit0,1


EU0

52

86-50-0

201-676-1

Azinfos-metil


0,2K; T+, N

53

41083-11-8

255-209-1

Azociklotin;

1-(tricikloheksailstanil) – 1H-1,2,4-triazol


010,2
K; T+, N

54

123-77-3

204-650-8

C,C’-azodi(formamid)


1,03,0
Xn, Sen

55

7440-50-8

231-159-6

Bakar, dim

Bakar prašina (kao Cu)


0,2

12

56

513-77-9

208-167-3

Barijev karbonat


0,5Xn

57

13477-00-4

236-760-7

Barijev klorat


0,5O, Xn, N

58

10361-37-2

233-788-1

Barijev klorid


0,5T

59

13465-95-7

236-710-4

Barijev perklorat


0,5O, Xn

60

1304-29-6

215-128-4

Barijev peroksid


0,5O, Xn

61

50864-67-0

256-814-3

Barijev polisulfid


0,5K; Xi, N

62

-

-

Barijevi drugi topivi spojevi


0,5EU**

63

7727-43-7

231-784-4

Barijev sulfat


10 (U)

4 (R)
64

17804-35-2

241-775-7

Benomil;

(ISO);

metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

0,8

10

2

2

T, N

65

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25
1

2


K; F, T Karc

EU0

66

92-87-5

202-199-1

Benzidin;

1,1’-bifenil-4,4’-diamin; 4,4’-diaminobifenil; bifenil-4,4’-ilendiamin

1

1T, N

67

85-68-7

201-622-7

Benzil butil ftalat (BBP)


5


2 i 3

T, N

68

100-44-7

202-853-6

Benzilklorid;

α-klorotoluen

0,5

2,6


1,5

7,9

2T, Karc

69Benzini

100

300
2

2


T

70

50-32-8

200-028-5

benzo[a]piren;

benzo[def]krizen


0,0050,02

2

2

2

T, N

71

98-07-7

202-634-5

Benzotriklorid;

α,α,α-triklorotoluen

0,5

2,6
2T

72

7440-41-7

231-150-7

Berilij


0,002
2T+

73

1304-56-9

215-133-1

Berilijev oksid


0,002
2T+

74

-

-

Berilijevi spojevi (kao Be) osim aluminij berilij silikata


0,002
2T+, N, Karc

75

92-52-4

202-163-5

Bifenil;

difenil

0,2

1Xi, N

76

80-05-7


Bisfenol A

Ukupna prašina


10EU***

77

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etilheksil)-ftalat;

Di-(2-etil-heksil)-ftalat; DEHP


5102

T

78

542-88-1

208-832-8

Bis(klorometil)-eter;

oksibis(klorometan)

0,001

0,005
1K; T+ Karc

79

77-22-2

200-945-0

Bornan-2-on

2

13


3

19

80

1303-86-2

215-125-8

Borov oksid (dibor trioksid)


10202

T

81

10294-33-4

233-657-9

Borov tribromid
1

10
K; T+, C

82

314-40-9

206-245-1

Bromacil (ISO)

1

11


2

22

83

7726-95-6

231-778-1

Brom

0,1

0,7EU**

T+,C, N

84

74-96-4

200-825-8

Bromoetan;

Etil-bromid

5

20
3F, Xn

85

593-60-2

209-800-6

Bromoetilen

5

20
2F+, T

86

74-83-9

200-813-2

Bromometan;

metilbromid

5

20


15

59


3


K; T, N

87

106-97-8

203-448-7

Butan

600

1450


750

1810
F+

88

106-97-8

203-448-7

Butan s ≥ 0,1% 1,3-Butadiena

10

22
1

2


F+, T

89

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadien;

buta-1,3-dien

10

22
1

2


F+, T Karc

90

71-36-3

200-751-6

Butan-1-ol;

n-butanol
50

154
K; Xn

91

78-92-2

201-158-5

Butan-2-ol

100

308


150

462
Xi

92

78-93-3

201-159-0

Butanon (metil-etil-keton)

200

600


300

900
K, F, Xi EU*

93

123-86-4

204-658-1

n-Butil-acetat

150

724


200

966

94

105-46-4

203-300-1

sec-Butil-acetat

200

966


250

1210
F

95

540-88-5

208-760-7

tert-Butil-acetat

200

966


250

1210
F

96

141-32-2

205-480-7

n-Butil-akrilat

2

11


10

53
Xi, EU*

97

109-73-9

203-699-2

Butilamin

5

15F, C

98

89-72-5

201-933-8

2-sec.-Butilfenol

5

31K

99

2426-08-6

219-376-4

Butil-glicidil-eter;

Butil-2,3-epoksipropil-eter

25

135
3

3


Xn

100

592-34-7

209-750-5

Butil-kloroformat;

butil-ester kloroformatne kiseline

1

5,7T

101

138-22-7

205-316-4

Butil-laktat

5

30
102

111-76-2

203-905-0

2-Butoksietanol;

Etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

20

98


50

246
K, EU*

Xn

103

112-07-2

203-933-3

2-Butoksietil-acetat;

Butil-glikol-acetat

20

133


50

333
K, EU*

Xn

104

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monobutil-eter

10

67,5


15

101,2
EU**

Xi

105

9004-34-6

232-674-9

Celuloza


10 (U)

4 (R)20 (U)

106

21351-79-1

244-344-1

Cezijev hidroksid


2
107

420-04-2

206-992-3

Cianamid;

karbanonitril

0,58

1K, EU**

T

108

-

-

Cianidi (kao CN)


5
109

506-77-4

208-052-8

Cianogen klorid
0,3

0,77

110

74-90-8

200-821-6

Cianovodik

4,7

5


10

11
F+, T+, N, K

111

13121-70-5

236-049-1

Ciheksanit (ISO);

Hidroksitricikloheksilstanid;

tri(cikloheksil)kositrov


0,1Xn, N

112

110-82-7

203-806-2

Cikloheksan

200

700EU**

F, Xn, N

113

108-93-0

203-630-6

Cikloheksanol

50

208Xn

114

108-94-1

203-631-1

Cikloheksanon

10

40,8


20

81,6
K, EU*

N

115

108-91-8

203-629-0

Cikloheksilamin

10

41C

116

120-92-3

204-435-9

Ciklopentanon


690Xi

117

7646-85-7

231-592-0

Cinkov klorid, dim


12
C, N

118

557-05-1

209-151-9

Cinkov distearat


10 (U)

4 (R)20

119

1314-13-2

215-222-5

Cinkov oksid


510

120

-

-

Cirkonijevi spojevi (kao Zr)


510

121

94-75-7

202-361-1

2,4-D (ISO) (2,4-diklorofenoksioctena kiselina)


1020
Xn

122

50-29-3

200-024-3

DDT (uobičajeni naziv nije prihvaćen od ISO);

Klorfenotan (INN);

dikofan; 1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;

diklorodifenil-trikloroetan


0,51,5

3T, N

123

131-17-9

205-016-3

Dialil-ftalat


5Xn, N

124

83968-18-7

281-495-2

Dialkil 79 ftalat


5
125

615-05-4

210-406-1

2,4-Diaminoanisol


0,5
2

3


K; T, N

126

101-77-9

202-974-4

4,4’-Diaminodifenilmetan;

4,4’-Metilendianilin

0,1

0,8
2

3


K; T, N

127

61790-53-2

-

Diatomejska zemlja, prirodna


1,2
128

334-88-3

206-383-7

Diazometan


0,01
2T

129

94-36-0

202-327-6

Dibenzoil peroksid;

benzoil peroksid


5E, Xi

130

1304-82-1

215-135-2

Dibizmut-tritelurid


1020

131

106-93-4

203-444-5

1,2-Dibromoetan

0,5

3,9
2K; T, N Karc,

132

96-12-8

202-479-3

1,,2-Dibromo-3-kloropropan

0,005

0,05
2

2

1

T

133

107-66-4

203-509-8

Dibutil hidrogen fosfat

1

8,7


2

17

134

84-74-2

201-557-4

Dibutil-ftalat;

DBP


5102 i 3

T,N

135

84-61-7

201-545-9

Dicikloheksil-ftalat


5
136

77-73-6

201-052-9

Diciklopentadien (3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden)

5

27F, Xn, N

137

60-57-1

200-484-5

Dieldrin (ISO)


0,25
3T+, N

138

109-89-7

203-716-3

Dietilamin

5

15


10

30
EU**

F, C

139

100-37-8

202-845-2

2-Dietil-aminoetanol;

N,N–dietil-etanolamin

10

50C

140

111-40-0

203-865-4

Dietilentriamin;

2,2’-iminodietilamin

1

4,3K; C

141

60-29-7

200-467-2

Dietil-eter;

Eter

100

308


200

616
EU*

F+, Xn

142

84-66-2

201-550-6

Dietil-ftalat


510

143

64-67-5

200-589-6

Dietilsulfat

0,05

0,32
2

2


K; T Karc

144

122-39-4

204-539-4

Difenilamin


1020
T, N

145

101-84-8

202-981-2

Difenil-eter

1

7,1
146

1314-80-3

215-242-4

Difosforov pentasulfid;

Fosforov pentasulfid


1EU**

F, Xn, N

147

84-69-5

201-553-2

Diizobutil-ftalat


5
148

26761-40-0

247-977-1

Diizodecil-ftalat


5
149

28553-12-0

249-079-5

Diizononil-ftalat


5
150

27554-26-3

248-523-5

Diizooctil-ftalat


5
151

108-18-9

203-558-5

Diizopropilamin

5

21F, C

152

108-20-3

203-560-6

Diizopropil-eter

250

1060


310

1310
F

153

7572-29-4

-

Dikloroacetilen
0,1

0,39

3E, Xn

154

95-50-1

202-425-9

1,2-Diklorobenzen;

o-diklorobenzen

20

122


50

306
K, EU*

Xn, N

155

106-46-7

203-400-5

1,4-Diklorobenzen;

p-diklorobenzen

20

122


50

306

3Xn, N EU*

156

91-94-1

202-109-0

3,3’-Diklorobenzidin;

3,3’-Diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,003

0,03
2K; T, N

157

764-41-0

212-121-8

1,4-diklorobut-2-en

0,01

0,05


0,03

0,15

2K; T+, N

158

118-52-5

204-258-7

1,3-Dikloro-5,5-dimethil-

hidantoin


0,20,4

159

75-34-3

200-863-5

1,1-Dikloroetan

100
K, F, Xn EU*

160

107-06-2

203-458-1

1,2-Dikloroetan;

Etilendiklorid

5

21
2K; F, T Karc

161

75-35-4

200-864-0

1,1-Dikloroetilen;

Viniliden klorid

2

8


20

80

3F+, Xn

162

540-59-0

208-750-2

1,2-Dikloroetilen, cis; trans

200

806


250

1010
F, Xn

163

75-43-4

200-869-8

Diklorofluorometan

10

43
164

75-09-2

200-838-9

Diklorometan;

metilen klorid

100

350


300

1060

3K; Xn BGV

165

101-14-4

202-918-9

2,2’-Dikloro-4,4-metilendianilin;

4,4’-metilen bis(2-kloroanilin)


0,005
2K; T, N Karc, BGV

166

78-87-5

201-152-2

1,2-Dikloropropan;

Propilen diklorid

75

350


110

510
F, Xn

167

542-75-6

208-826-5

1,3-Dikloropropen;

(Z)-1,3-dikloropropen

0,11

0,5


0,44

2
K; T, N

168

75-99-0

200-923-0

2,2-Dikloropropionska kiselina;

Dalapon

1

6Xi

169

85-00-7

201-579-4

Dikvat dibromid


0,51
T+, N

170

127-19-5

204-826-4

N,N-Dimetilacetamid

10

36


20

722

K, EU*

T

171

121-69-7

204-493-5

N,N-Dimetilanilin

5

25


10

50

3K; T, N

172

598-56-1

209-940-8

N,N-Dimetiletilamin; Etildimetilamin

10

30


15

46
F+, C

173

124-40-3

204-697-4

Di-metilamin

2

3,8


5

9,4
F+, Xn, EU*

174

108-01-0

203-542-8

2-Dimetil-aminoetanol;

N,N-dimetil-etanolamin

2

7,4


6

22
C

175

115-10-6

204-065-8

Dimetil-eter

1000

1920F+ EU*

176

68-12-2

200-679-5

Dimetilformamid;

N,N-dimetilformamid

5

15


10

302

Skin

EU***

T

177

108-83-8

203-620-1

2,6-Dimetil-heptan-4-on:

Di-izobutil-keton

25

148Xi

178

131-11-3

205-011-6

Dimetil-ftalat


510

179

540-73-8

-

1,2-Dimetilhidrazin


0,1
2K; T, N

180

13360-57-1

236-412-4

Dimetil-sulfamoil-klorid


0,1
2K; T+

181

77-78-1

201-058-1

Dimetil-sulfat

0,05

0,26
2

3


K; T+ Karc

182

119-90-4

204-355-4

3,3-Dimetoksibenzidin;

o-Dianisidin

0,003

0,03


0,012

0,12

2K; T

183

109-87-5

203-714-2

Dimetoksimetan

1000

3160


1250

3950

184

7681-57-4

231-673-0

Dinatrij disulfit;

Nnatrijev metabisulfit


5Xn

185

1330-43-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat bezvodni; Borna kiselina, dinatrijeva sol


1


2

T

186

1303-96-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat


5


2

T

187

11130-12-4

-

Dinatrijev tetraborat pentahidrat


1
188

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (svi izomeri)

0,15

1


0,5

3,5
K; T+, N

189

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen (svi izomeri)


1,5
2

3

3

K; T, N

190

534-52-1

208-601-1

DNOC; 4,6-Dinitro-o-krezol


0,2

3


K; T+, N

191

84-76-4

201-560-0

Dinonil ftalat


5
192

123-91-1

204-661-8

1,4-Dioksan

20

73
3EU***

K, F, Xn

193

78-34-2

201-107-7

Dioksation (ISO);

1,4-Dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)


0,2K; T+, N

194

10025-67-9

233-036-2

Disumporov diklorid;

sumporov klorid
1

5,6
T, C, N

195

128-37-0

204-881-4

2,6-Di-tert-butil-p-krezol


10
196

96-69-5

202-525-2

6,6’-Di-tert-butil-4,4’-hiodi-m-krezol


1020

197

330-54-1

206-354-4

Diuron; (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea


10
3Xn, N

198

10024-97-2

233-032-0

Didušikov oksid

50

90
199

7697-37-2

231-714-2

Dušična kiselina
1

2,6
EU**

O, C

200

10102-44-0

233-272-6

Dušikov dioksid

3

6


5

10
T+, C

201

10102-43-9

233-271-0

Dušikov monoksid

25

30EU

202

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;

1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit


0,10,3
K; T+, N

203

13838-9

237-553-4

Enfluran

50

383
204

106-89-8

203-439-8

Epiklorhidrin;

1-kloro-2,3-epoksipropan

0,5

1,9


1,5

5,8

2K; T Karc

205

114-07-8

204-040-1

Eritromicin


0,4
206

64-17-5

200-578-6

Etanol;

Etil-alkohol

1000

1900F

207

75-08-1

200-837-3

Etantiol (etil-merkaptan)

0,5

1,3


2

5,2
F, Xn, N

208

141-78-6

205-500-4

Etil-acetat

200400

F, Xi

209

140-88-5

205-438-8

Etil-akrilat

5

21


10

42
EU***,, F, Xn

210

75-04-7

200-834-7

Etilamin

2

3,8


6

11
EU*

F+, Xi

211

7085-85-0


Etil-cianoakrilat
0,3

1,5

212

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

100

442


200

884
K EU*, F, Xn

213

107-15-3

203-468-6

Etilendiamin;

1,2-Diaminoetan

10

25K; C

214

628-96-6

211-063-0

Etilen dinitrat;

Etilen-glikol dinitrat

0,05

0,3K; E, T+

215

107-21-1

203-473-3

etandiol;

Etilenglikol

20

52


40

104
K, EU* Xn

216

151-56-4

205-793-9

Etilenimin;

aziridin

0,5

0,9
2

2


K; F, T+, N

217

2104-64-5

218-276-8

O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;

EPN


0,5K; T+, N

218

75-21-8

200-849-9

Etilen-oksid;

oksiran

5

9,2
2

2


F+, T

Karc

219

109-94-4

203-721-0

Etil-format

100

308


150

462

220

24468-13-1

246-278-9

2-Etilheksil kloroformat

1

8
221

541-41-3

208-778-5

Etil-kloroformiat

1

4,5F, T+

222

100-74-3

202-885-0

4-Etilmorfolin

5

24


20

96
K

223

110-80-5

203-804-1

2-Etoksietanol;

etilen-glikol monoetil-eter

2

8


2

Skin

EU***, T

224

111-15-9

203-839-2

2-Etoksietil-acetat;

etil-glikol acetat

2

11


2

Skin EU***, K, T

225

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamin


0,1K; T+, N

226

122-60-1

204-557-2

Fenilglicidil-eter;

2,3-epoksipropil-fenil-eter;

1,2-epoksi-3-fenoksipropan


1
2

3


K; T

227

100-63-0

59-88-1

27140-08-5

52033-74-6

202-873-5

200-444-7

248-259-0

257-622-2

Fenilhidrazin;

Fenilhidrazinijev klorid;

Fenilhidrazin hidroklorid;

Fenilhidrazinijev sulfat (2:1)

5

22
2

3


K; T, N

228

98-83-9

202-705-0

2-fenilpropen;

α-metilstiren

50

246


100

492
Xi, EU* N

229

944-22-9

213-408-0

Fonofos (ISO);

O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat


0,1K; T, N

230

108-95-2

203-632-7

Fenol

2

8


4

16


3


Skin EU***, K, T, C

231

115-90-2

204-114-3

Fensulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat


0,1K; T+, N

232

900-95-8

212-984-0

Fentin acetat (ISO);

Trifenilkositrov acetat


0,10,2

3


3

K; T+, N

233

76-87-9

200-990-6

Fentin hidroksid (ISO);

Trifenilkositrov hidroksid


0,10,2

3


3

K; T+, N

234

55-38-9

200-231-9

Fention (ISO);

O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat


0,2

3


K; T, N

235

7782-41-4

231-954-8

Fluor

1

1,58


2

3,16
O,T+,C, EU*

236

-

-

Fluoridi (anorganski kao F)


2,5EU*

237

16961-83-4

241-034-8

Fluorosilicijska kiselina... %


2,5C

238

50-00-0

200-001-8

Formaldehid

2

2,5


2

2,5

3T

239

75-12-7

200-842-0

Formamid

20

37


30

562

T

240

98-01-1

202-627-7

2-Furaldehid (Furfural)

2

8


5

20

3K, T,

241

298-02-2

206-052-2

Forat (ISO);

O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat


0.050,2
K; T+, N

242

7803-51-2

232-260-8

Fosfin (fosforovodik)

0,1

0,14


0,2

0,28
EU**

F+, T+, N

243

10025-87-3

233-046-7

Fosforil triklorid

0,2

1,3


0,6

3,8
T+, C

244

98-00-0

202-626-1

Furfuril-alkohol

10

40K; Xn

245

7664-38-2

231-633-2

fosforna kiselina; Ortofosforna


12
C, EU*

246

10026-13-8

233-060-3

Fosforov pentaklorid


1EU**,T+

247

1314-56-3

215-236-1

Fosforov pentoksid

0,2

1EU**, C

248

7719-12-2

231-749-3

Fosforov triklorid


1,1


0,5

2,9
T+, C

249

7723-14-0

231-768-7

Fosfor


0,1


0,3

F

250

75-44-5

200-870-3

Fozgen;

karbonil-klorid

0,02

0,08


0,1

0,4
T+ EU*

251

85-44-9

201-607-5

Ftalanhidrid


412
Xn, Sen

252

7782-65-2

231-961-6

Germanijev tetrahidrid

0,2

0,64


0,6

1,9

253

56-81-5

200-289-5

Glicerol


10
254

111-30-8

203-856-5

Glutaraldehid;

glutaral;

1,5-pentandial

0,05

0,2


0,05

0,2
T, N Sen

255

-

-

Građevinski keramički vatrootporan materijal

-vlakna i specijalno ciljana vlakna


5

1256

-

-

Halogeni platinski spojevi (kao Pt)


0,002
257

151-67-7

205-796-5

Halotan

10

82
258

110-54-3

203-777-6

n-Heksan

20

72


3

EU**,F, Xn, N

259

591-78-6

209-731-1

Heksan-2-on;

metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton

5

21


3

K, T,

260

142-82-5

205-563-8

n-Heptan

500

2085EU*

F, Xn, F

261

110-43-0

203-767-1

Heptan-2-on;

metil-amin-keton

50

238


100

475
K, EU*

Xn

262

106-35-4

203-388-1

Heptan-3-on;

butil-etil-keton

20

95Xn EU*

263

302-01-2

206-114-9

Hidrazin

0,02

0,03


0,1

0,13

2K, T, N, Karc,

264

123-31-9

204-617-8

Hidrokinon;

1,4-dihidroksibenzen;

kinol


0,5
3

3


Xn, N

265

75-86-5

200-909-4

2-Hidroksi-2-metilpropionitril;

2-Cianopropan-2-ol;

Aceton cianohidrin

0,25

0,9K; T+, N

266

123-42-2

204-626-7

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)

50

241


75

362
Xi

267

999-61-1

220-852-9

Hidroksipropil-akrilat

0,5

2,7K, T,

268

111-42-2

203-868-0

2,2’-iminodietanol;

dietanolamin

3

15Xn

269

95-13-6

202-393-6

Inden

10

48


15

72

270

7440-74-6

231-180-0

Indij i spojevi (kao In)


0,10,3

271

7440-65-5

231-174-8

Itrij


13

272

110-19-0

203-745-1

Izobutil-acetat [2]

150

724


187

903
F

273Izocijanati, svi (kao NCO)


0,020,07
Sen

274

26675-46-7

247-897-7

Izofluran

50

383
275

26952-21-6

248-133-5

Izooktanol (smjesa izomera)

50

271
276

78-78-4

201-142-8

Izopentan;

2-Metilbutan

1000

3000EU**

F+, Xn, N

277

123-92-2

204-662-3

Izopentilacetat

50

270


100

540
EU*

278

108-21-4

203-561-1

Izopropil-acetat
200

849
F, Xi

279

108-23-6

203-563-2

Izopropil-kloroformat

1

5,1
280

7553-56-2

231-442-4

Jod
0,1

1,1
Xn, N

281

75-47-8

200-874-5

Jodoform

0,6

9,8


1

16

282

74-88-4

200-819-5

Jodometan;

metil-jodid;

2

12
3K, T,

283

7440-43-9

231-152-8

Kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)


0,025
2

3

3

T+, N

284

7790-79-6

232-222-0

Kadmijev fluorid (kao Cd)


0,025
2

2

2

T+, N

285

7790-80-9

232-223-6

Kadmijev jodid (kao Cd)


0,025T, N

286

10108-64-2

233-296-7

Kadmijev klorid (kao Cd)


0,025
2

2

2

T+, N

287

1306-19-0

215-146-2

Kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)


0,0250,05

2

3

3

T+,N Karc

288

10124-36-4

233-331-6

Kadmijev sulfat (kao Cd)


0,025
2

2

2

T+, N

289

1306-23-6

215-147-8

Kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)


0,03 (R)
2

3

3

T, N, Karc

290

156-62-7

205-861-8

Kalcijev cianamid


0,51
Xn

291

1305-62-0

215-137-3

Kalcijev hidroksid


5EU

292

1305-78-8

215-138-9

Kalcijev oksid


2
293

1344-95-2

215-710-8

Kalcijev silikat


10 (U)

4 (R)
294

1310-58-3

215-181-3

Kalijev hidroksid;

kaustična potaša

2
C

295

7722-64-7

231-760-3

Kalijev permanganat


5O, Xn, N

296

1332-58-7

310-194-1

Kaolin


2 (R)
297

105-60-2

203-313-2

e-Kaprolaktam

(prašina i pare)


1040
Xn EU*

298

133-06-2

205-087-0

Kaptan (ISO);

1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid


515

3T, N

299

463-51-4

207-336-9

Keten

0,5

0,87


1,5

2,6

300

7782-50-5

231-959-5

Klor
0,5

1,5
EU** T, N

301

10049-04-4

233-162-8

Klorov dioksid

0,1

0,28


0,3

0,84
O, T+, N

302

107-20-0

203-472-8

Kloroacetaldehid
1

3,3

3T+, N

303

532-27-4

208-531-1

Kloroacetofenon

0,05

0,32
304

106-47-8

203-401-0

4-Kloranilin

0,04

0,2
2K; T, N

305

108-90-7

203-628-5

Klorobenzen (monoklorobenzen)

5

23


15

70
K, EU** Xn, N

306

75-45-6

200-871-9

Klorodifluorometan

1000

3600EU*

307

75-00-3

200-830-5

Kloroetan

100

268
3EU** F+,Xn

308

107-07-3

203-459-7

2–Kloretanol;

etilen-klorohidrin
1

3,4
K, T+

309

67-66-3

200-663-8

Kloroform;

Triklorometan

2

10
3K EU* Xn

310

74-87-3

200-817-4

Klorometan

50

105


100

210

3F+, Xn

311

100-00-5

202-809-6

1-Kloro-4-nitrobenzen


12

3

3


K; T, N

312

79-11-8

201-178-4

Kloroctena kiselina

0,3

1,2K; T, N

313

95-69-2

202-441-6

4-Kloro-o-toluidin


0,01
2

3


K; T, N

314

7790-94-5

232-234-6

Klorosulfonska kiselina


1C

315

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat


0,20,6
K; T; N

316

7440-48-4

231-158-0

Kobalt i spojevi (kao Co)


0,1Xn

317

7646-79-9

231-589-4

Kobaltov diklorid (kao Co)


0,1
2

3

2

T, N

318

10124-43-3

233-334-2

Kobaltov sulfat (kao Co)


0,1
2

3

2

T, N

319

7440-31-5

231-141-8

Kositar, anorganski spojevi, osim SnH4 (kao Sn)


2EU

320

-

-

Kositar, organski spojevi, osim ciheksatin (kao Sn)


0,10,2
K,

321

-

-

Kremena zemlja (amorfna)


6 (U)

2,4 (R)
322

1319-77-3

215-293-2

Krezol (svi izomeri)

5

22T, EU

323

76-14-2

200-937-7

Kriofloran

1000

7110


1250

8890

324

14464-46-1

238-455-4

Kristalni SiO2 (kristobalit)


0,05
325

14808-60-7

238-878-4

Kristalni SiO2, kvarc


0,1
326

15468-32-3

239-487-1

Kristalni SiO2, tridimit


0,05
327

7440-47-3

231-157-5

Krom, metal (kao Cr)


2EU**

328

-

-

Kromovi (II) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)


2EU**

329

24613-89-6

246-356-2

Krom (III) kromat;

dikromov tris(kromat);

kromov kromat


2
2O, T, C, N

330

-

-

Kromovi (III) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)


2
2

2


EU** O, T, N

331

1333-82-0

215-607-8

Kromov (VI) trioksid


0,05
1

2

3

O,T+, N

332

14977-61-8

239-056-8

Kromil diklorid;

kromov oksiklorid


0,05
2

2


O,T,C,N

333Kromovi (VI) spojevi (kao Cr)


0,05
2

2

2

O, T+, N Karc, Sen, BGV,

EU**

334

1330-20-7

215-535-7

Ksilen (svi izomeri)

50

221


100

442
K, EU* K, Xn

335

108-38-3

203-576-3

m-Ksilen

50

221


100

442
K, EU*

336

95-47-6

202-422-2

o-Ksilen

50

221


100

442
K, EU* Xn

337

106-42-3

203-396-5

p-Ksilen

50

221


100

442
K, EU* Xn

338

98-82-8

202-704-5

Kumen

20

100


50

250
K, EU* Xn

339

-

-

Kvarcni pijesak


0,1

(R)
340

60676-86-0

262-373-8

Kvarcno staklo


0,08 (R)
341

1317-65-3

215-279-6

Limeston (sedimentna stijena)


10 (U)

4 (R)
342

7580-67-8

231-484-3

Litijev hidrid


0,025EU

343

1310-65-2

215-183-4

Litijev hidroksid

1

344

546-93-0

208-915-9

Magnezijev karbonat; Magnezit


10 (U)

4 (R)
345

1309-48-4

215-171-9

Magnezijev oksid, dim


10 (U)

4 (R)
346

7439-96-5

231-105-1

Mangan i njegovi anorganski spojevi (kao Mn)


0,5
347

121-75-5

204-497-7

Malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat


10K; Xn,N

348

79-41-4

201-204-4

Metakrilna kiselina;

2-Metil-propenonska kiselina

20

72


40

143
C

349

126-98-7

204-817-5

Metakrilonitril;

2-Metil-2-propen nitril

1

2,8K; F, T

350

67-56-1

200-659

Metanol

200

260K, EU**

F, T

351

74-93-1

200-822-1

Metantiol;

Metil-merkaptan

0,5

1F+, T, N

352

79-20-9

201-185-2

Metil-acetat

200

616


250

770
F, Xi

353

96-33-3


Metil-akrilat

5

18


10

36
EU***

354

626-38-0

210-946-8

1-Metil-butil-acetat

50

270


100

540
EU*

355

624-83-9


Metil-izocianat
0,02

EU***

356

75-55-8

200-878-7

2-metilaziridin;

propilenimin


0,05
2K; F, T+, N

357

123-51-3

204-633-5

3-Metil-1-butanol

100

366


125

458

358

137-05-3

205-275-2

Mekrilat;

Metil-2-cianoakrilat
0,3

1,4
Xi

359

101-77-9

202-974-2

4,4’-Metilendianilin (4,4’-Diaminodifenilmetan)

0,01

0,08
2

2


K; T, N Karc, BVG

360

1338-23-4

215-661-2

Metil-etil-keton peroksid
0,2

1,5

361

80-62-6

201-297-1

Metil-metakrilat

metil-2-metil-prop-2-enoat

50100

EU*** F, Xi

362

583-60-8

209-513-6

2-Metilcikloheksanon

50

233


75

350
Xn

363

25639-42-3

247-152-6

Metilcikloheksanol

50

237


75

356

364

100-61-8

202-870-9

N-Metilanilin

0,5

2,2K, T, N

365

110-12-3

203-737-8

5-Metil-heksan-2-on;

Izoamil-metil-keton

20

95EU* K, Xn

366

541-85-5

208-793-7

5-Metil-heptan-3-on

10

53


20

107
EU* Xi

367

107-41-5

203-489-0

2-Metil-pentan-2,4-diol

25

123


25

123
Xi

368

108-11-2

203-551-7

4-Metil-pentan-2-ol;

metil-izobutil-karbiniol

25

106


40

170
K; Xi

369

108-10-1

203-550-1

4-Metil-pentan-2-on;

izobutil-metil-keton

20

83


50

208
K, EU* F, Xn

370

78-83-1

201-148-0

2-Metil-propan-1-ol

(Izobutanol)

50

154


75

231
Xi

371

75-65-0

200-889-7

2-Metil-propan-2-ol;

Tert-butil-alkohol

100

308


150

462
F, Xn

372

872-50-4

212-828-1

n-metil-2-pirolidon

10

40


20

80
Skin EU*** Xi

373

1634-04-4

216-653-1

MTBE;

Tert-butil-metil-eter;

2-Metoksi-2-metil-propan

50

183,5


100

367
EU*** F, Xi

374

109-86-4

203-713-7

2-Metoksietanol;

etilen-glikol monometil-eter

12

Skin EU*** T

375

111-77-3

203-906-6

2-(2-Metoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monometil-eter

10

50,1


3

K, EU** X

376

110-49-6

203-772-9

2-Metoksietil-acetat;

metil-glikol-acetat

12

Skin EU*** T

377

108-65-6

203-603-9

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

50

275


100

550
K, EU* Xi

378

34590-94-8

252-104-2

(2-Metoksimetiletoksi)– – propanol

50

308K, EU*

379

107-98-2

203-539-1

1-Metoksi-2-propanol;

monopropilen-glikol metil-eter

100

375


150

568
K, EU*

380

108-67-8

203-604-4

Mezitilen;

1,3,5-Trimetilbenzen

20

100EU* Xi, N

381

12001-26-2

-

Mika (tinjac, liskum)


10 (U)

0,8 (R)
382

-

-

MMMF (strojno mineralno vlakno)


5

2383

-

-

Molibdenovi spojevi (kao Mo)

-topivi spojevi

-netopivi spojevi


5

1010

20

384

110-91-8

203-815-1

Morfolin

10

36


20

72
EU** K, C

385

64-18-6

200-579-1

Mravlja kiselina, > 90%

5

9EU** C

386Nafte

100

400
2

2


T

387

91-20-3

202-049-5

Naftalen

10

50
3EU, Xn, N

388

68476-85-7

270-704-2

Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena);

naftni plin;

[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]

1000

1750


1250

2180

1

2


F+, T Karc

389

136-78-7

205-259-5

Natrij 2-(2,4-diklorfenoksi)etil hidrogensulfat (Dislul)


1020
Xn

390

26628-22-8

247-852-1

Natrijev azid


0,10,3
K, EU* T+, N

391

7631-90-5

231-548-0

Natrijev hidrogensulfit;

natrijev bisulfit


5Xn

392

1310-73-2

215-185-5

Natrijev hidroksid;

kaustična soda

2
C

393

463-82-1

207-343-7

Neopentan (2,2-Dimetilpropan)

1000

3000EU** F+, N

394

7440-02-0

231-111-4

Nikal


0,5
3T

395

-

-

Nikal – anorganski spojevi osim nikal-tetrakarbonila

– topivi u vodi (kao Ni)

– netopivi u vodi (kao Ni)

(karcinogeni su oksidi i sulfidi)


0,1

0,5
1K; T, N, Karc

396

54-11-5

200-193-3

Nikotin (ISO);

3-(N-metil-2-pirolidinil)piridin


0,5K, EU** T+,N

397

98-95-3

202-716-0

Nitrobenzen

0,2

1
3


3

K, EU** T, N

398

75-52-5

200-876-6

Nitrometan

100

254


150

381
Xn

399

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropan

5

19
2T Karc

400

88-72-2

201-853-3

2-Nitrotoluen


0,5
2

2

3

K; T, N

401

64-19-7

200-580-7

Octena kiselina

10

25EU, C

402

460-19-5

207-306-5

Oksalonitril;

Cianogen

10

22F, T, N

403

144-62-7

205-634-3

Oksalna kiselina


1EU** Xn

404

101-80-4

202-977-0

4,4’-Oksidianilin;

p-Aminofenil eter


0,1
2

2

3

T, N

405

79-57-2

201-212-8

Oksitetraciklin


0,1
406

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi (kao Pb)*


0,15


1 i 3

EU0, T, N

407

111-46-6

203-872-2

2,2’-Oksibisetanol; Dietilen-glikol

23

101Xn

408

20816-12-0

244-058-7

Osmijev tetroksid (kao Os);

osmijeva kiselina

0,0002

0,002


0,0006

0,006
T+

409

10028-15-6

233-069-2

Ozon
0,2

0,4

410

103-90-2

203-157-5

Paracetamol


10 (U)
411

8002-74-2

232-315-6

Parafinski vosak, dim


26

412

1910-42-5

217-615-7

Parakvat diklorid;

1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid


0,08 (R)T+, N

413

13463-40-6

236-670-8

Pentakarbonilželjezo (kao Fe)

0,01

0,08
414

115-77-5

204-104-9

Pentaeritritol


10 (U)

4 (R)20

415

87-86-5

201-778-6

Pentaklorofenol


0,001
3K; T+, N

416

109-66-0

203-692-4

Pentan

1000

3000EU**, F+, Xn, N

417

107-87-9

203-528-1

Pentan-2-on

200

716


250

895

418

96-22-0

202-490-3

Pentan-3-on;

dietil-keton

200

716


250

895
F, Xi

419

628-63-7

211-047-3

Pentil-acetat (svi izomeri)

50

270


100

540
EU*

420

620-11-1

-

3-Pentil-acetat

50

270


100

540
EU*

421

1918-02-1

217-636-1

Pikloram (4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilik acid)


1020

422

88-89-1

201-865-9

Pikrinska kiselina;

2,4,6-trinitrofenol


0,10,3
EU, E, T

423

110-85-0

203-808-3

Piperazin


0,10,33

EU*, Xn, C

424

142-64-3

205-551-2

Piperazin-dihidroklorid


0,10,3
Sen

425

110-89-4

203-813-0

Piperidin

1

3,5K, F, T

426

7440-06-4

231-116-1

Platina metal


1EU

427

-

-

Platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)


0,002
428

1336-36-3

215-648-1

Poliklorobifenili (PCB)


0,1K; Xn, N

429

9002-86-2

-

Polivinilklorid


10 (U)

4 (R)
430

8003-34-7

232-319-8

Piretrum (pročišćen od osjetljivih laktona)


1EU**

431

504-29-0

207-988-4

2-Piridilamine

0,5

2


2

7,8

432

110-86-1

203-809-9

Piridin

5

15


10

33
EU, F, Xn

433

120-80-9

204-427-5

Pirokatekol;

1,2-dehidroksibenzen

5

23Xn

434

-

-

Prašina brašna


1030
Sen

435Prašina drva

-tvrdog

-mekanog


5

5
1EU0

436

10101-41-4

-

Prašina gipsa


10(U)

4 (R
437

7782-42-5

231-955-3

Prašina grafita


10(U)

4 (R)
438

-

-

Prašina gume (procesna)

-dim gume


6

0,6
2Karc

439

-

-

Prašina lijevanog željeza


10 (U)

4 (R)
440

-

-

Prašina pepela od goriva


10 (U)

4 (R)
441

-

-

Prašina pamuka


2,5
442

65997-15-1

266-043-4

Prašina portland cementa


10 (U)

4 (R)
443

1302-74-5

-

Prašina smirka (korund)


10 (U)

4 (R)
444

-

-

Prašina škroba


10 (U)

4 (R)
445

-

-

Prašina vune (procesna)


10
446

-

-

Prašina žita


10Sen

447

26499-65-0

-

Prašina žbuke (mort)


10 (U)

4 (R)
448

57-55-6

200-338-0

Propane-1,2-diol

-ukupno pare i čestice

-čestice

150

474

10
449

71-23-8

200-746-9

Propan-1-ol;

n-Propanol

200

500


250

625
K; F, Xi

450

67-63-0

200-661-7

Propan-2-ol;

izopropil-alkohol;

izopropanol

400

999


500

1250
F, Xi

451

109-60-4

203-686-1

Propil-acetat

200

849


250

1060
F, Xi

452

75-56-9

200-879-2

Propilen oksid;

1,2-Epoksipropan;

Metil-oksiran

5

12
2

2


F+, T

453

79-09-4

201-176-3

Propionska kiselina

10

31


20

62
EU*, C

454

107-19-7

203-471-2

Prop-2-in-1-ol;

propargil-alkohol

1

2,3


3

7
K; T, N

455

114-26-1

204-043-8

Propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;

2-izopropoksifenil-metil-karbamat


0,52
T, N

456

525-66-6

208-378-0

Propranolol


26

457

108-46-3

203-585-2

Rezorcinol;

1,3-benzendiol

10

45K, EU**, Xn, N

458

7440-16-6

231-125-0

Rodij (kao Rh)

-dim i prašina metala

-topivi spojevi


0,1

0,0010,3

0,003

459

8050-09-7

232-475-7

Rosin (dim);

Kolofonij


0,050,15
Xi, Sen

460

83-79-4


Rotenon(ISO)


510

461

57-50-1

200-334-9

Saharoza D (+)


1020

462

7782-49-2

231-957-4

Selen


0,1T

463

-

-

Selen-spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida


0,1T, N

464

7803-62-5

232-263-4

Silan (SiH4)


0,5

0,67


1

1,3
465

7440-21-3

231-130-8

Silicij


10 (U)

4 (R)
466

409-21-2

206-991-8

Silicijev karbid


10 (U)

4 (R)
467

7440-22-4

231-131-3

Srebro, metal


0,1EU*

468

-

231-131-3

Srebro ((topive soli kao Ag)


0,01EU**

469

100-42-5

202-851-5

Stiren

100

430


250

1080
Xn

470

57-92-1

200-355-3

Streptomicin


0,1
471

3689-24-5

222-995-2

Sulfotep;

(ISO);

O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat


0,1K, EU*, T+, N

472

2699-79-8

220-281-5

Sulfuril difluorid

5

21


10

42
T,N

473

2551-62-4

219-854-2

Sumpor heksafluorid

1000

6070


1250

7590

474

7664-93-9

231-639-5

Sumporna kiselina


0,05C

EU***

475

7446-09-5

231-195-2

Sumporov dioksid

2

5


5

10
T, C

476

1395-21-7

9014-01-1

232-752-2

Suptilizin


0,00004Xn, Sen

477

-

-

Talijevi spojevi, topivi (kao Ta)


0,1K, T+

478

14807-96-6

238-877-9

Talk (Mg3H2(SiO3)4)


1(R)
479

7440-25-7

231-135-5

Tantal


510

480

13494-80-9

236-813-4

Telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid


0,1
481

26140-60-3

247-477-3

Terfenili, svi izomeri
0,5

4,8

482

8006-64-2

232-350-7

Terpentinsko ulje

100

566


150

850
Xn, N

483

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2-Tetrabromoetan

0,5

7,2K; T+

484

811-97-2

212-377-0

1,1,1,2-Tetrafluoroetan (Norfluran)

1000

4240
485

109-99-9

203-726-8

Tetrahidrofuran

50

150


100

300
K, EU*, F, Xi

486

13463-39-3

236-669-2

Tetrakarbonilnikal (kao Ni);

Niklov tetrakarbonil
0,1

0,24

3


2

F, T+, N

487

127-18-4

204-825-9

Tetrakloroetilen

50

345


100

689

3N, Xn

488

7722-88-5

231-767-1

Tetranatrij-pirofosfat


5
489

7719-09-7

231-748-8

Tionil-klorid;

Tionil-diklorid;
1

4,9
C

490

13463-67-7

236-675-5

Titanov dioksid


10 (U)

4 (R)
491

108-88-3

203-625-9

Toluen

50

192


100

3843

K, EU**, F, Xn

492

98-59-9

202-684-8

p-Toluensulfonil klorid (Tosil klorid)

5

493

119-93-7

204-358-0

4,4’-i-o-Toluidin

0,003

0,03


0,012

0,12

2K; T, N

494

95-53-4

202-429-0

o-Toluidin;

2-Aminotoluen

0,2

0,89
2K; T, N Karc,

495

126-73-8

204-800-2

Tributil-fosfat, svi izomeri


55

3Xn

496

121-44-8

204-469-4

Trietilamin

2

8,4


3

12,6
K, EU*, F, C

497

115-86-6

204-112-2

Trifenil-fosfat


36

498

2451-62-9

219-514-3

Triglicidil isocianurat (TGIC);

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion


0,1

2


T, Karc

499

120-82-1

204-428-0

1,2,4-Triklorobenzen

2

15,1


5

37,8
K, EU*, Xn, N

500

71-55-6

200-756-3

1,1,1-Trikloroetan;

Metil kloroform

100

555


200

1110
EU*, Xn, N

501

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen

100

550


150

820

2

3


T, Karc, K

502

76-06-2

200-930-9

Trikloronitrometan;

Kloropikrin

0,1

0.68


0,3

2,1
T+

503

98-07-7

202-634-5

α,α,α-Triklorotoluen;

benzotriklorid

0,012

0,1
2T

504

78-30-8

201-103-5

Trikrezil-fosfat;

tritolil-fosfat;

o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p


0,10,3
T, N

505

137-17-7

205-282-0

2,4,5-Trimetilanilin


1
2K; T, N

506

95-63-6

202-436-9

1,2,4 Trimetilbenzen

20

100EU*, Xn, N

507

526-73-8

208-394-8

1,2,3 Trimetilbenzen

20

100EU*

508

25551-13-7

247-099-9

Trimetilbenzen svi izomeri

25

125Xn, N

509

78-59-1

201-126-0

3,5,5-Trimetil-cikloheks-2-enon; Izoforon
5

29

3Xn

510

121-45-9

204-471-5

Trimetil-fosfit

2

10
511

118-96-7

204-289-6

2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)


0,5K; E, T, N

512

1333-86-4

215-609-9

Ugljik-crni


3,57

513

124-38-9

204-696-9

Ugljikov dioksid

5000

9000EU**

514

75-15-0

200-843-6

Ugljikov disulfid

5

15


3

Skin

EU***

515

630-08-0

211-128-3

Ugljikov monksid

30

35


200

2321

F+, T BVG

516

56-23-5

200-262-8

Ugljikov tetraklorid;

tetraklorometan

2

13
3K;T, N

517

1314-62-1

215-239-8

Vanadijev pentoksid;

divanadijev pentaoksid


0,05

3

3

T, N

518

81-81-2

201-377-6

Varfarin


0,51,51

T

519

108-05-4


Vinil acetat

5

17,6


10

35,2
EU***

520

75-01-4

200-831-0

Vinil-klorid monomer;

kloroetilen

3

7,77
1EU0, F+, T Karc

521

75-35-4

200-864-0

Viniliden klorid (1,1-dikloretilen)

10

40
3F+, Xn

522

10035-10-6

233-113-0

Vodikov bromid
2

6,7
EU*,C

523

7664-39-3

231-634-8

Vodikov fluorid

1,8

1,5


3

2,5
EU*, T+, C

524

7647-01-0

231-595-7

Vodikov klorid

5

8


10

15
EU*, T, C

525

7722-84-1

231-765-0

Vodikov peroksid

1

1,4


2

2,8
O,C

526

7783-07-5

231-978-9

Vodikov selenid (as Se)

0,02

0,07


0,05

0,17
EU*

527

7783-06-4

231-977-3

Vodikov sulfid

5

7


10

14
EU***, F+, T+, N

528

-

-

Volfram i njegovi spojevi (netopivi)


53

529

-

-

Volfram spojevi (topivi)


15

530

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, dim (kao Fe)


510

531

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, prašina;

Rumenilo


10 (U)

4 (R)
532

-

-

Željezo-soli (kao Fe)


12

533

7439-97-6

231-106-7

Živa anorganski spojevi (kao Hg)


0,05T, N

534Živa i dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao živa)


0,

02EU***

535

-

-

Živa organski spojevi (kao Hg)


0,01T, N

PRILOG II

OBVEZUJUĆE GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA MJESTU RADA RADNIKA PREMA EC DIREKTIVAMA

Naznaka:

K; može štetno djelovati na kožu i/ili kroz kožu

Oznake opasnosti:

F: lako zapaljivo

F+: vrlo lako zapaljivo

T: otrovno

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana /cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija kemikalije kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji štetnih tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³; ppm= 24,04/M x mg/m³

vlakna/ml: broj vlakana neke tvari na 1 mililitar (cm³)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za čovjeka

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za čovjeka

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost u čovjeka i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost u ljudi

1*: neki spojevi olova osim reproduktivno toksičnog djelovanja mogu imati i karcinogeno djelovanje

Red. br.

CAS broj

EC

KEMIKALIJA

GVI

KGVI

Karc. kat.

Muta. Kat.

Repr. kat.

Označavanje;

Direktiva

ppm

mg/m³

vlakna/ml

ppm

mg/m³

1.

77536-66-4


Azbest-aktinolit0,11T

DIR 2003/18/EC

2.

77536-67-5


Azbest-antofilit0,11T

DIR 2003/18/EC

3.

12001-29-5


Azbest-krizotil0,11T

DIR 2003/18/EC

4.

12001-28-4


Azbest-krokidolit0,11T

DIR 2003/18/EC

5.

12172-73-5


Azbest-grunerit (amosit)0,11T

DIR 2003/18/EC

6.

77536-68-6


Azbest-tremolit0,11T

DIR 2003/18/EC

7.

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

-

-

-

1

2


K; F, T;

DIR 99/38/EC

8.Tvrda prašina drveta


5

-

-

-

1T

DIR 99/38/EC Sen

9.

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi


0,15

-

-

-

1*


1

T, N

DIR 98/24/EC

10.

75-01-4

200-831-0

Vinil klorid monomer

3

7,77

-

-

-

1F+, T

DIR 99/38/EC

PRILOG III

SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE GRANICA IZLOŽENOSTI
za kemijske tvari, koje su razvrstane kao opasne u skladu s važećim propisima ili ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u opasne kemikalije, a za koje u Prilogu I ovoga Pravilnika nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti

Razred
opasnosti

Granice izloženosti

Razvrstavanje prema vrsti opasnosti

Oznake za opasne tvari

prašina

mg/m³

pare

ppm

A

>1 – 10

>50 – 500

Tvari koje vjerojatno nisu opasne po zdravlje, nadraživanje kože i očiju (Xi)

R36, R38, R66, R67 i sve tvari koje nemaju neku od R oznaka iz razreda B – E

B

>0,1 – 1

>5 – 50

Akutna štetnost

(Xn)

R20, R21, R22, R20/21, R20/22, R21/22, R20/21/22, R33, R65

C

>0,01 – 0,1

>0,5 – 5

Akutna otrovnost, jako nadraživanje i nagrizanje, nadraživanje dišnog sustava, dermalna preosjetljivost, kronična štetnost

(T, C, Xi, Xn)

R23, R24, R25, R23/24, R23/25, R24/25, R23/24/25, R34, R35, R37, R36/37, R37/38, R36/37/38, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/24/25, R39/23/25, R39/23/24/25, R41, R43, R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22

D

< 0,01

< 0,5

Akutna otrovnost, karc. kat. 3, kronična otrovnost, reproduktivna otrovnost

(T+, Xn,, T)

R26, R27, R28, R26/27, R26/28, R27/28, R26/27/28, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27 R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28, R40, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R60, R61, R62, R63, R64

E

Potražiti savjet specijalista

Inhalacijska preosjetljivost, karc. kat. 1 i 2, muta. kat. 1, 2 i 3

(T, Xn)

R42, R42/43, R45, R46, R49, R68

ZNAČENJE OZNAKA UPOZORENJA

Razred opasnosti A

R36 Nadražuje oči

R38 Nadražuje kožu

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Razred opasnosti B

R20 Štetno ako se udiše

R21 Štetno u dodiru s kožom

R22 Štetno ako se proguta

R20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta

R21/22 Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta

R20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R33 Opasnost od učinka nakupljanja

R65 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta

Razred opasnosti C

R23 Otrovno ako se udiše

R24 Otrovno u dodiru s kožom

R25 Otrovno ako se proguta

R23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta

R24/25 Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R34 Izaziva opekotine

R35 Izaziva teške opekotine

R37 Nadražuje dišni sustav

R36/37 Nadražuje oči i dišni sustav

R37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu

R36/37/38 Nadražuje oči, dišni sustav i kožu

R39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24 Otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24/25 Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R41 Opasnost od teških ozljeda očiju

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

R48/20 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisan

R48/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože

R48/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/20/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/20/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/20/21/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

Razred opasnosti D

R26 Vrlo otrovno ako se udiše

R27 Vrlo otrovno u dodiru s kožom

R28 Vrlo otrovno ako se proguta

R26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta

R27/28 Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima

R48/23 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem

R48/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja pri duljem izlaganju putem kože

R48/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/23/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/23/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem

R48/23/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

R60 Može smanjiti plodnost

R61 Može štetno djelovati na plod

R62 Moguća opasnost smanjenja plodnosti

R63 Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod

R64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka

Razred opasnosti E

R42 Udisanje može izazvati preosjetljivost

R42/43 Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom

R45 Može izazvati rak

R46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja

R49 Može izazvati rak ako se udiše

R68 Moguća opasnost od nepovratnih učinaka

PRILOG IV

BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA PROFESIONALNU IZLOŽENOST ŠTETNIM KEMIJSKIM TVARIMA

Štetna kemijska tvar

Karakteristični pokazatelj

Biološki uzorak

Vrijeme uzorkovanja

Biološke granične vrijednosti

Napomena

METALI I METALOIDI

Arsen (elementaran i anorganski spojevi)

arsen

mokraća

na kraju smjene ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

0,93 µmol/L

70 µg/L)

hrana bogata živežnim namirnicama iz mora značajno povisuje nalaz

Aluminij

Aluminij

mokraća

na kraju radne smjene

200mg/L


Kadmij

kadmij

krv

nije kritično

0,09 µmol/L
(10 µg/L)

pušenje značajno povisuje nalaz

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

10,06 µmol/mol kreatinina*
(10 µg/g kreatinina*)


Krom (VI) topljivi spojevi

krom

mokraća

jednokratni uzorak na kraju smjene

65,27µmol/mol kreatinina*
(30 µg/g kreatinina*)

 

Nikal (topljivi spojevi)

nikal

plazma

na kraju radne smjene

0,17 µmol/L
(10 µg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

134,87 µmol/mol kreatinina*
(70 µg/g kreatinina*)

 

Olovo (elementarno i anorganski spojevi)

olovo

krv

nije kritično

70µg Pb/100ml krvi**

EU

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina*
(80 µg/g kreatinina*)

 

dehidrataza δ – aminolevulinske kiseline

krv

nije kritično

15 U/LE

 

protoporfirin u eritrocitima

krv

nakon izloženosti tijekom 2-3 mjeseca (uzorak zaštititi od svjetla)

2,67 µmol/LE
(1,50 mg/LE)

interferencija manjka željeza (sideropenična anemija)

Olovni tetraalkil

olovo

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina*
(80 µg/g kreatinina*)

 

Živa (elementarna i anorganski spojevi)

živa

krv

nije kritično

0.15 µmol/L
(30 µg/L)

 

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata

28,20 µmol/mol kreatinina*
(50 µg/g kreatinina*)

 

Metil-živa

živa

krv

nije kritično

0,50 µmol/L
(100 µg/L)

 

Živa (organski spojevi)

živa

krv

nije kritično

100 mg/L


NEMETALI

Fluor

fluoridi

mokraća

prije radne smjene

23,82 mmol/mol kreatinina*
(4,0 mg/g kreatinina*)

 Isto HR i SL

na kraju radne smjene

41,68 mmol/mol kreatinina*
(7,0 mg/g kreatinina*)

 

Ugljikov monoksid

Karboksihemoglobin

(COHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol
Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

ugljikov monoksid

krv

na kraju radne smjene

0,56 mol/L
(12,5 mL/L)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

0,75 µmol/L
(18 ppm)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

Ugljikov bisulfid

jod azidni test

mokraća

na kraju radne smjene

Vašak indeks E-6,5

 

2-tiotiazolidin-4-karboksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

3,47 mmol/mol kreatinina*
(5 mg/g kreatinina*)

 

Cianovodična kiselina

(cianovodik); cianidi i alfatski nitrili

tiocianati

mokraća

mokraća skupljena tijekom 24 sata

0,11 mmol/24 sata (6,5 mg/24 sata)

pušenje povisuje nalaz

omjer između tiocianata u mokraći (mg/g kreatinina) i karboksihemoglobina u krvi (%)

mokraća i krv

mokraća i krv skupljeni na kraju radne smjene

< 3

interferencija pušenja isključena

Fluorovodična kiselina

(vodikov fluorid) i anorganski fluorovi spojevi

fluoridi

mokraća

na kraju radne smjene

7,0 mg/g kreatinina*


oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,0 mg/g kreatinina*

ALIFATSKI I ALICIKLIČKI NESUPSTITUIRANI UGLJIKOVODICI

n-Heksan

n-heksan

krv

za vrijeme izloženosti

1,74 µmol/L
(150 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

1,66 µmol/L
(40 ppm)

 

2-heksanol

mokraća

na kraju radne smjene

0,22 mmol/mol kreatinina*
(0,20 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2,5-heksandion

mokraća

na kraju radne smjene

5,25 mmol/mol kreatinina*
(5,30 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2-Heksanon

2,5-heksandion i 4,5-dihidroksi-2-heksanon

mokraća

na kraju radne smjene

5 mg/L


4-Metilpentan-2-on

4-Metilpentan-2-on

mokraća

nije kritično

3,5 mg/L


Cikloheksan

cikloheksan

izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

9,15µmol/L
(220 ppm)

 9,15 mol/l

cikloheksanol

krv

za vrijeme izloženosti

4,49 µmol/L
(450 µg/L)

 

mokraća

za vrijeme druge polovice radne smjene

3,61 mmol/mol kreatinina*
(3,20 mg/g kreatinina*)

 

AROMATSKI UGLJIKOVODICI

Benzen

benzen

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,99 mmol/L
(0,12 ppm)

pušenje povisuje nalaz

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

54,09 mmol/mol kreatinina*
(45,0 mg/g kreatinina*)

interferencija normalno prisutnog fenola (< 8 mg/L) i istodobne izloženosti fenolu

Klorobenzen

ukupni 4-klorokatehol

mokraća

prije idućeg radnog dana

70 mg/g kreatinina*


na kraju radne smjene

300 mg/g kreatinina*

Toluen

toluen

krv

na kraju radne smjene

10,85 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

0,83 µmol/L
(20 ppm)

 

hipurna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,58 mol/mol kreatinina*
(2,50 g/g kreatinina*)

hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz

o-krezol

mokraća

na kraju radne smjene

1,05 mmol/mol kreatinina*
(1,0 mg/g kreatinina*)

 

Ksilen

ksilen

krv

na kraju radne smjene

14,13 µmol/L
(1,50 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz

metilhipurna kiselina

krv

na kraju radne smjene

0,88 mol/mol kreatinina*
(1,50 g/g kreatinina*)

 

Etilbenzen

etilbenzen

krv

za vrijeme izloženosti

14,13 µmol/L
(1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

83,20 nmol/L
(2 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

1,12 mol/mol kreatinina*
(1,50 g/g kreatinina*)

 

Stiren

stiren

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,19 µmol/L
(20,0 µg/L)

 

miješani izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

1,66 nmol/L
(40 ppb)

 

za vrijeme izloženosti

0,75 µmol/L
(18 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,74 mol/mol kreatinina*
(1,0 g/g kreatinina*)

 

fenilglioksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,18 mol/mol kreatinina*
(240,0 mg/g kreatinina*)

 

KLORIRANI ALIFATSKI UGLJIKOVODICI

Diklorometan

(metilen-klorid)

diklorometan

krv

na kraju radne smjene

9,42 µmol/L
(800,0 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,46 µmol/L
(35 ppm)

 

karboksihemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol
Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz

Tetraklorometan

tetraklorometan

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,6 ml/m³


krv

na kraju radne smjene

70 mg/L

1,1,1-Trikloroetan (metil-kloroform)

1,1,1-trikloroetan

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,12 µmol/L
(550 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,87 µmol/L
(21 ppm)

 

trikloroetanol

mokraća

na kraju radne smjene

22,71 mmol/mol kreatinina*
((30,0 mg/g kreatinina*)

 

Trikloroetilen

trikloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,30 µmol/L
(0,04 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene i na kraju radnog tjedna

20,80 nmol/L
(0,5 ppm)

 

trikloroetanol

krv

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

26,77 µmol/L
(4,0 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti trikloretilenu povisuje nalaz

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

94,63 mmol/mol kreatinina*
(125 mg/g kreatinina*)

 

trikloroctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

51,92 mmol/mol kreatinina*
(75,0 mg/g kreatinina*)

 

Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

tetrakloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

6,03 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,42 µmol/L
(10 ppm)

 

2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifluoroetan

trifluoroctena kiselina

krv

na kraju radne smjene

2,5 mg/L


AMINO I NITRO DERIVATI AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA

Anilin

methemoglobin

(MetHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol
Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-aminofenol

mokraća

na kraju radne smjene

10,37 mmol/mol kreatinina*
(10,0 mg/g kreatinina*)

 

Nitrobenzen

methemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol
Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

4,07 mmol/mol kreatinina*
(5,0 mg/g kreatinina*)

 

ALKOHOLI/ACETATI

Metanol

metanol

mokraća

na kraju radne smjene

24,7 mmol/mol kreatinina*
(7,0 mg/g kreatinina*)

 

2– Propanol

aceton

krv

na kraju radne smjene

50 mg/L


mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

2-Etoksietanol

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L


2-Etoksietil-acetat

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

KETONI

Aceton

aceton

krv

na kraju radne smjene

0,34 mmol/L
(20,0 mg/L)

interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

mokraća

na kraju radne smjene

38,95 mmol/mol kreatinina*
(20,0 mg/g kreatinina*)

interferancija endogenog acetona (< 1,4 mg/L)

Etil-metil-keton

(2-butanon)

etil-metil-keton

mokraća

na kraju radne smjene

4,08 mmol/mol kreatinina*
(2,6 mg/g kreatinina*)

 

ALDEHIDI

Furfural

(2-furilmetan)

furoična kiselina

(2-furankarboksilna kiselina

mokraća

za vrijeme izloženosti zadnja 2 sata radne smjene

0,20 mmol/mol kreatinina*
(200,0 mg/g kreatinina*)

 

AMIDI

N,N-Dimetil-formamid

N,N-dimetil-formamid

krv

na kraju izloženosti tijekom 4 sata

20,52 µmol/L
(1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

41,60 nmol/L
(1 ppm)

 

N-metil-formamid

krv

na kraju radne smjene

16,93 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

76,60 mmol/mol kreatinina*
(40,0 mg/g kreatinina*)

 

FENOLI

Fenol

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

0,30 mol/mol kreatinina*
(250 mg/g kreatinina*)

interferancija normalno prisutnog fenola

(< 8 mg/L) i istodobne izloženosti benzenu

p-terc-Butilfenol (PTBP)

PTBP

mokraća

na kraju radne smjene

2 mg/L


PESTICIDI

1,2,3,4,5,6-Heksaklorcikloheksan
(y-izomer)
(»Lindan«)

1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan

krv

nakon izloženosti tijekom 1 mjeseca

68,77 nmol/L
(20,0 µg/L)

 

Endrin

endrin

krv

nije kritično

26,25 nmol/L
(10,0 µg/L)

 

Organofosforni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Paration

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

1,63 mmol/mol kreatinina*
(2,0 mg/g kreatinina*)

 

Karbamatni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Karbaril

ukupni 1-naftol

mokraća

na kraju radne smjene

2,97 mmol/mol kreatinina*
(10,0 mg/g kreatinina*)

 

Dinitro-o-krezol

dinitro-o-krezol

krv

na kraju radne smjene

0,05 mmol/L
(10,0 mg/L)

 

Tetrahidrofuran

tetrahidrofuran

mokraća

na kraju radne smjene

8 mg/L


*Za sve rezultate koji se izražavaju na kreatinin, koncentracije kreatinina < 0,5 g/L i > 3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir

** Liječnički nadzor treba obaviti kad je granična vrijednost olova u krvi radnika viša od 40 µg/100 ml krvi.

EU – granična vrijednost po Direktivi EU

75 20.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima 75 20.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima 75 20.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima 75 20.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima