Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1509

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O CERTIFIKACIJI ZRAKOPLOVA, PRIPADAJUĆIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA TE PROJEKTNIH I PROIZVODNIH ORGANIZACIJA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EU) br. 748/2012 kojom se uspostavljaju provedbena pravila za plovidbenost i ekološku certifikaciju zrakoplova i pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja, kao i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21. 8. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 748/2012).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 748/2012, kada ta ovlast proizlazi iz pojedinih odredaba te Uredbe.

Sadržaj slobodnih polja Svjedodžbe o plovidbenosti

Članak 3.

(1) U slobodno polje u lijevom gornjem kutu Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova upisuje se redni broj zrakoplova u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova.

(2) U slobodno polje u desnom gornjem kutu Svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka upisuje se opis tipa zrakoplova prema ICAO.

Dozvola za letenje (Permit to Fly)

Članak 4.

(1) Zrakoplov kojem se na temelju Uredbe (EU) 748/2012 izda Dozvola za letenje ne smije se koristiti za prijevoz osoba uz naplatu ili drugu vrstu naknade.

(2) Za vrijeme leta u zrakoplovu se smiju nalaziti samo osobe nužne za svrhu tog leta, a one moraju biti obaviještene o sadržaju Dozvole za letenje te statusu plovidbenosti zrakoplova.

(3) Zrakoplovom smije upravljati samo posada koja je svjesna svrhe leta i svih nametnutih ograničenja te koja posjeduje odgovarajuće dozvole izdane ili validirane u Republici Hrvatskoj.

(4) Dozvola za letenje izdaje se samo ako je zrakoplov osiguran u skladu s propisanim uvjetima. Na polici osiguranja ili posebnoj potvrdi osiguravajuće društvo mora naznačiti da polica vrijedi za zrakoplov koji leti temeljem Dozvole za letenje.

Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz

Članak 5.

(1) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će prihvatiti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz (Export Certificate of Airworthiness) samo od vlasnika zrakoplova ili njegovog zastupnika.

(2) Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz mora biti podnesen na obrascu kojega će izraditi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i učiniti dostupnim na njezinim internetskim stranicama.

(3) Svaki zahtjev mora sadržavati:

a) Potvrdu o provjeri plovidbenosti (ARC) ne stariju od 30 dana,

b) dokaz da je zrakoplov sukladan s projektom tipa koji je prihvatljiv u državi uvoza,

c) dokaz da zrakoplov udovoljava dodatnim zahtjevima za uvoz u državu u koju se uvozi,

d) kod privremene ugradnje opreme za prelet u zrakoplov u svrhu preleta za isporuku, odgovarajući opći opis ugrađene opreme zajedno s izjavom da će ona nakon preleta za isporuku biti uklonjena i da će zrakoplov biti doveden u stanje odobrene konfiguracije,

e) opis metoda za zaštitu od korozije i oštećenja, ako su korištene, za očuvanje i zaštitu zrakoplova pri prijevozu ili skladištenju. U opisu se mora navesti trajnost i efikasnost tih metoda,

f) izjavu o datumu kada je vlasništvo preneseno ili kada bi trebalo biti preneseno na stranog kupca.

(4) Zrakoplov ne mora udovoljiti zahtjevima navedenima u stavku 3. točkama b) do e) ovog članka ako je to prihvatljivo tijelu nadležnom za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi te ako ono izda pisanu izjavu u kojoj se navode zahtjevi kojima nije potrebno udovoljiti te prihvatljive razlike u konfiguraciji između zrakoplova koji će se izvesti i odobrene konfiguracije.

Izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz

Članak 6.

(1) Svjedodžba o plovidbenosti za izvoz ne može biti osnova za operacije zrakoplovom.

(2) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može odbiti zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz ako smatra da trenutna lokacija zrakoplova predstavlja smetnju u provođenju odredaba ovoga Pravilnika.

(3) Ako je Svjedodžba o plovidbenosti za izvoz izdana na temelju pisane izjave tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi, iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika, zahtjevi kojima nije udovoljeno te razlike u konfiguraciji, ako postoje, između zrakoplova koji će se izvesti i odgovarajućeg odobrenog projekta tipa moraju biti navedeni kao izuzeća u Svjedodžbi o plovidbenosti za izvoz.

Dužnosti i odgovornosti imatelja Svjedodžbe o plovidbenosti za izvoz

Članak 7.

Osim ako je tijelo nadležno za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi drugačije prihvatilo, izvoznik koji dobiva Svjedodžbu o plovidbenosti za izvoz mora:

a) dostaviti tijelu nadležnom za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi sve dokumente i podatke neophodne za ispravno funkcioniranje zrakoplova koji je izvezen, npr. Priručnike za letenje, Priručnike za održavanje, Servisne biltene, upute o sastavljanju i druge materijale koji su navedeni u posebnim zahtjevima države u koju se uvozi. Dokumenti, podaci i materijali mogu biti proslijeđeni na bilo koji način koji je u skladu s posebnim zahtjevima te države.

b) dostaviti sve proizvođačeve upute za sklapanje pri izvozu rastavljenih zrakoplova. Ove upute moraju sadržavati dovoljno pojedinosti da bi se omogućilo sastavljanje (rigging), poravnanje (alignment) ili ispitivanje na zemlji koje je neophodno kako bi se nakon sklapanja osigurala usklađenost s odobrenom konfiguracijom zrakoplova.

c) zaštititi i pakirati zrakoplove, ako je to potrebno za njihovu zaštitu od korozije i oštećenja tijekom prijevoza ili skladištenja te navesti trajanje i djelotvornost takvih metoda.

d) ukloniti ili osigurati uklanjanje sve opreme privremeno ugrađene u zrakoplov za prelet u svrhu izvozne isporuke te vratiti zrakoplov u stanje odobrene konfiguracije nakon završetka leta za isporuku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Svjedodžbe, dozvole i potvrde izdane ili prihvaćene na temelju Pravilnika iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, a koje su važeće u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju na snazi do isteka, odnosno do zamjene novim svjedodžbama i potvrdama izdanima prema odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija (»Narodne novine«, broj 134/09 i 57/10).

Klasa: 011-01/13-01/121

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.