Pravilnik o upravljanju protokolom zračnog prometa

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o upravljanju protokolom zračnog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1510

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 255/2010 od 25. ožujka 2010. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80, 26. 3. 2010) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 255/2010).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je nadležno tijelo za nadzor i određivanje mjera nad subjektima na koje se odnosi Uredbe (EU) 255/2010 u cilju ispunjavanja njihovih obaveza koje proizlaze iz te Uredbe.

Opći ATFM postupci

Članak 3.

(1) Taktičke mjere mogu se primjenjivati, pojedinačno ili u kombinaciji, kao sljedeći postupci:

1. Pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema određenim odredišnim područjima ili aerodromima;

2. Predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta, u horizontalnom (»RR-rerouting«) i vertikalnom (»FL capping scenario«) smislu;

3. Privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod određenim uvjetima;

4. Povećanje ili smanjenje kašnjenja određenih letova (»Cherry-picking«) koji su najprikladniji za rasterećenje nekog sektora/rute, a u koordinaciji sa Središnjom jedinicom za ATFM;

5. ostali postupci utvrđeni za primjenu u relevantnim publikacijama Središnje jedinice za ATFM.

(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta, a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja, ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. Postupak dodjele slota, odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa, ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«, »HEAD« i »SAR« te u drugim predviđenim slučajevima.

(3) Za sve letove koji podliježu mjerama ATFM, slot odlaska se dodjeljuje od strane CFMU-a najranije dva sata prije predviđenog vremena početka vožnje (estimated off-block time – EOBT), u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (Calculated take-off time CTOT). Proračunato vrijeme uzlijetanja prosljeđuje se izravno korisniku zračnog prostora, tj. originatoru plana leta, a može se dobiti i od nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa (TWR).

Usuglašenost planova leta i slotova zračne luke

Članak 4.

(1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska, što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog proračunatog vremena uzlijetanja – CTOT-a. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja).

(2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota, mora o tome neodložno i izravno obavijestiti Središnju jedinicu za ATFM i to po propisanoj proceduri slanjem odgovarajućih poruka.

Nadzor udovoljavanja ATFM mjerama

Članak 5.

(1) Mjere iz članka 11. stavka 1. i stavka 2. Uredbe (EU) 255/2010, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mora ugraditi u godišnje izvješće koje se šalje Europskoj komisiji.

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava da:

1. Središnja jedinica za ATFM dostavlja upozorenje ministarstvu nadležnom za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ukoliko je odobravanje izuzeća prešlo granicu od 0.6% svih godišnjih polijetanja u Republici Hrvatskoj.

2. U slučaju kada Ministarstvu bude dostavljeno upozorenje iz točke 1. ovoga stavka, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mora napraviti izvješće o odobrenim izuzećima i dostaviti ga Ministarstvu radi slanja Europskoj komisiji.

(3) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mora jednom godišnje napraviti nadzor nad pridržavanjem ATFM mjera, kako bi se osiguralo da subjekti na koje se primjenjuje Uredba (EU) 255/2010 rade na povećavaju razine pridržavanja navedenih mjera.

Sigurnosni zahtjevi

Članak 6.

Subjekti na koje se primjenjuje Uredba (EU) 255/2010 moraju provoditi procjenu sigurnosti u skladu sa člankom 13. Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 73/11).

Klasa: 011-01/13-01/118

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.