Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1512

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici (SL L 334, 30. 11. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1737/2006), u dijelu koji se odnosi na šumske požare (Poglavlje III. i Prilog II.), te se propisuje način prikupljanja podataka, vođenje registra i uvjeti korištenja podataka o šumskim požarima.

Članak 2.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1737/2006 u dijelu koji se odnosi na šumske požare je ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo će na temelju podataka kojima raspolažu »Hrvatske šume« d.o.o. (u daljnjem testu: Hrvatske šume) ustrojiti Registar o šumskim požarima u elektroničkom obliku.

Članak 3.

(1) Registar o šumskim požarima (u daljnjem tekstu: Registar) je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumskim požarima.

(2) Registar se sastoji od baze podataka smještene u Hrvatskim šumama s arhivskim povijesnim i aktualnim podacima, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za njegov kontinuiran i ispravan rad.

(3) Hrvatske šume se obvezuju održavati Registar i osigurati Ministarstvu dostupnost podataka iz Registra u svakom trenutku.

(4) Smještaj baze podataka, vođenje i održavanje Registra uredit će se sporazumom između Ministarstva i Hrvatskih šuma.

Članak 4.

(1) U Registru se vode podaci o:

– broju nastalih požara,

– mjestu nastanka požara,

– vrsti i uzroku požara,

– dojavi požara i intervenciji,

– opožarenim površinama,

– veličini opožarene površine,

– nastaloj šteti.

(2) Definicije uzroka požara i šifre koje se koriste za klasifikaciju uzroka požara navedene su u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

(1) Hrvatske šume dužne su prikupljati podatke o šumskim požarima u šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i u šumama i na šumskom zemljištu šumoposjednika, te ih unijeti u bazu podataka Registra.

(2) Hrvatske šume dužne su u roku od 8 dana od dana nastanka požara u bazu podataka Registra prijaviti njegov nastanak.

(3) Hrvatske šume dužne su roku od 30 dana od dana ugašenja požara u bazu podataka Registra unijeti sve poznate podatke o pojedinom požaru.

(4) Hrvatske šume dužne su do 31. siječnja tekuće godine u bazu podataka Registra unijeti sve podatke o požarima za prethodnu godinu.

(5) Hrvatske šume dužne su do 31. svibnja tekuće godine Ministarstvu dostaviti podatke o požarima sukladno Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1737/2006 i tehničkoj specifikaciji Europske komisije za pojedinu godinu.

Članak 6.

(1) Tijela državne uprave i ostale pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska koje koriste šume ili šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dužne su prikupljati podatke o šumskim požarima na tim površinama, te ih dostaviti nadležnoj Upravi šuma Podružnici Hrvatskih šuma na obrascu ŠP-2 u roku od 5 dana od dana izbijanja požara.

(2) Obrazac ŠP-2 tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Hrvatske šume dužne su obraditi i ažurirati podatke iz obrasca ŠP-2 te ih unijeti u bazu podataka Registra.

(4) Županija, grad ili općina na čijem je području izbio požar u šumi i/ili šumskom zemljištu šumoposjednika, odnosno specijalizirana pravna osoba kojoj županija, grad ili općina povjeri obavljanje poslova zaštite od požara, dužna je u roku od 3 dana od nastanka požara o istome obavijestiti nadležnu Upravu šuma Podružnicu Hrvatskih šuma.

Članak 7.

(1) Podatke o šumskim požarima Hrvatske šume će na zahtjev Ministarstva dostavljati u pisanom obliku na obrascu ŠP-1 koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Na zahtjev Ministarstva Hrvatske šume dužne su dostaviti obrađene podatke o šumskim požarima u elektroničkom obliku.

Članak 8.

Ministarstvo dostavlja podatke iz Registra međunarodnim tijelima i institucijama na njihov zahtjev te drugim državnim tijelima i pravnim osobama kada su im ti podaci i informacije potrebni radi obavljanja zakonom propisanih poslova i zadaća iz njihove nadležnosti, kao i drugim osobama koje to zatraže pismenim zahtjevom na temelju posebnih propisa.

Članak 9.

Ministarstvo je dužno do 1. srpnja svake godine Europskoj komisiji dostaviti zajedničke ključne podatke za svaki šumski požar koji se dogodio na području Republike Hrvatske tijekom prethodne godine.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju Registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06, 101/07, 74/08, i 10/09), osim njegovog Priloga koji prestaje važiti 1. siječnja 2014. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim Priloga II. i III. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-02/13-01/77

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 12. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Definicije uzroka požara i šifre koje se koriste za klasifikaciju

KATEGORIJA

GRUPA

KLASA

100 nepoznato

100 nepoznato

100 nepoznato

Šumski požar nepoznatog uzroka.

200 prirodni

200 prirodni

Šumski požar izazvan prirodnim putem, bez ikakvog utjecaja čovjeka.

201 Udar groma

Šumski požar neposredno ili posredno izazvan udarom groma.

202 Vulkanske aktivnosti

Šumski požar izazvan vulkanskim aktivnostima.

203 Istjecanje plina

Šumski požar izazvan prirodnim istjecanjem plina (npr. iz tresetnih močvara) gdje može doći do samozapaljenja.

300 Nesreće

300 Nesreće

Šumski požar nenamjerno i posredno uzrokovan ljudskim aktivnostima bez upotrebe vatre, a koji nije izazvan voljom ili nemarom.

301 Električna struja

Šumski požar izazvan iskrom uslijed kvara na električnim vodovima ili drugim električnim kablovima: kratki spoj uzrokovan kontaktom između dva voda, voda i vegetacije ili ptice, uslijed pada kabla, itd.302 Željeznička pruga (željeznica)

Šumski požar izazvan iskrenjem kočnica vlaka ili padom električnog voda. Mora biti povezan s prometom vlakova. Požari izazvani namjerno ili nenamjerno, od strane putnika ili zaposlenika željeznice (pušenjem, upravljanjem vegetacijom, itd.) nisu klasificirani pod ovom kategorijom i moraju biti klasificirani u odgovarajućoj kategoriji, s obzirom na »što je osoba učinila« da je došlo do požara (a ne »gdje je bila«).303 Vozila

Šumski požar izazvan ispuhom (ispuštanje užarenih ugljikovih depozita, vrući katalitički pretvarač) i kočnicama vozila koja prometuju, nesrećom na cesti (npr. zapaljenje motora) ili prometnim nesrećama.304 Radovi

Šumski požar izazvan iskrama iz motora i strojeva (kao npr. motorne pile) u industriji, šumarstvu i poljoprivredi, te ljudima na radnom mjestu (eksplozije, varenje, brušenje, tinjanje) ili paljenjem zapaljivih materija i para tijekom radova u industrijskim djelatnostima.305 Oružje (vatreno oružje, eksploziv, itd.)

Šumski požar izazvan vojnim vježbama (pucanje, eksplozije) ili civilima koji koriste oružje (npr. u lovu) te upotrebom eksploziva na radnom mjestu. Ova kategorija isto tako uzima u obzir eksplozije zaostalih eksploziva iz ratnih djelovanja306 Samozapaljenje (samo-zapaljivo)

Šumski požar izazvan samozapaljenjem ostataka vegetacije i drugih proizvoda ostavljenih na hrpama.307 Druge nesreće

Šumski požar izazvan drugim slučajnim uzrokom (drugi tehnički incidenti) nego drugi opisani u ovoj grupi. U ovu kategoriju raspoređeni su šumski požari uzrokovani »suncem« jer sunce samo ne omogućava zapaljenje, nego mu je potreban objekt poput komada stakla. Isto tako uključeni su uzroci poput »stakla«, »energije trenja«, »termičke reakcije kemikalija« i »samozapaljenje ugljena«.

400 Nemarnost

Šumski požar nenamjerno izazvan od strane ljudi korištenjem vatre ili užarenih predmeta

410 Upotreba vatre

Šumski požar izazvan nenamjerno od strane ljudi paljenjem vatre, posebno za čišćenje ili rekreativnu svrhu. Razlika između »svojevoljno« i ove kategorije je, da je vatra svojevoljno zapaljena za specifičnu svrhu, ali ne s namjerom uništavanja prirodnih područja. Da bi bio klasificiran u ovu kategoriju požar mora izmaknuti kontroli.

411 Upravljanje vegetacijom

Šumski požar izazvan bilo kakvim spaljivanjem vegetacije za potrebe gospodarenja šumama, uključujući propisana spaljivanja, paljenje linija ili hrpa biljnog otpada, osim za poljoprivredne svrhe.412 Poljoprivredno paljenje

Šumski požar izazvan svim tipovima poljoprivrednih spaljivanja (spaljivanje slame, itd.).413 Upravljanje otpadom

Šumski požar izazvan paljenjem smeća u službenim ili ilegalnim deponijima (smetlišta) uključujući privatne, industrijske i komercijalne.414 Rekreacija

Šumski požar izazvan od strane ljudi koji se bave rekreacijom (ljetovanje, ribolov, izlet, nekomercijalno skupljanja sporednih šumskih proizvoda, planinarenje i lov) postavljanje roštilja, lomače ili logorske vatre bilo koje vrste (za kuhanje, grijanje, itd.).415 Drugo nemarno korištenje vatre

Šumski požar nastao upotrebom vatre na bilo koji drugi način osim drugih definiranih unutar ove kategorije. U ovu kategoriju raspoređeni su šumski požari koji su nastali »krijesom na radnom mjestu«, »vatrom u postrojenju« i »svijećama«.


420 Upotreba užarenih predmeta

Šumski požar nenamjerno izazvan užarenim predmetima korištenima od strane ljudi, kao što su vatromet, cigarete, vrući pepeo u domaćinstvu ili pri upotrebi u pčelarstvu, nadimljavanju ili dezinfekciji, ili prilikom izbacivanja čađe iz dimnjaka.

421 Vatromet, petarde i signalne rakete

Šumski požari izazvani vatrometom s ili bez preventivnih mjera, petardama i signalnim raketama bez obzira na to tko ih je zapalio.422 Cigarete

Šumski požar izazvan cigaretama i duhanskim lulama bez obzira na aktivnost i lokaciju pušača. Uključuje požare uzrokovane šibicom koja je korištene za paljenje cigarete i nesmotreno bačena od strane pušača, ali ne u slučajevima kad su cigarete ili šibice korištene za namjerno izazivanje požara.423 Vrući pepeo

Šumski požar izazvan rukovanjem vrućim pepelom nakon roštilja ili krijesa. Ova kategorija je povezana s kategorijom rekreacija. Vrući pepeo vezan za radno mjesto je svrstan u sljedeću kategoriju.424 Drugo korištenje užarenih predmeta

Šumski požar izazvan užarenim predmetima, osim već prije definiranih. U ovu kategoriju šumskih požara spadaju radne aktivnosti kao što su pčelarstvo, nadimljavanje, dezinfekcije, te izbacivanje užarenih predmeta iz dimnjaka, bez obzira na vrstu zgrade.

500 Svojevoljno

(namjerno) Šumski požar namjerno izazvan od strane čovjeka korištenjem vatre.

510 Odgovoran (podmetanje požara, palež)

Šumski požar namjerno zapaljen od strane punoljetnih ljudi, koji pale ili šire vatru na vegetaciju i zemljište bez pristanka vlasnika.

511 Korist (dobit)

Šumski požar izazvan zbog koristi, bilo da se radi o novčanoj dobiti ili zbog nekog drugog cilja osim novca: pronevjera, osiguranje, likvidiranje imovine, raspuštanje poslovanja, inventara, ogoljenja zemljišta, natječaja za poljoprivredno, šumarsko, lovno i pastoralno zemljište, plašenja divljači, da se dobije posao u protupožarnom području, da se promjeni namjena zemljišta, da se poveća plaća vatrogascima, itd.512 Sukob (osveta)

Šumski požar izazvan zbog osvete za stvarnu ili percipiranu nepravdu:

-Osobna osveta: osvetiti se zbog tuge, svađe, fizičkog sukoba, osobne uvrede ili bilo kojeg drugog niza događaja uočenih od strane počinitelja da bi opravdao svoju osvetu.

-Društvene osvete: u osveti protiv društva za koje počinitelj smatra da mu je učinilo nepravdu.

-Ustanova: požari protiv ustanova, korištenje požara da se namire pritužbe protiv institucije ili da se zastraše osobe povezane s tom institucijom.

-Osveta protiv skupina: požar kao izražaj ljutnje na neku skupinu, grupu ili neke njene članove, češće nego iskaz mržnje prema jednom članu unutar skupine.

-Zastrašivanje513 Vandalizam

Zlonamjerno ili štetno izazivanje požara koje rezultira uništavanjem imovine: svjesno i namjerno nanošenje štete uslijed grupnog pritiska.514 Uzbuđenje (palikuće)

Šumski požar izazvan s ciljem da se dobije pozornost, te kako bi se zadovoljile potrebe osjećaja važnosti. Traženje uzbuđenja, pozornosti, priznanja, olakšanja ili ublažavanja dosade. Uključuje požare izazvane radi divljenja prizoru gašenja požara.515 Prikrivanje zločina

Šumski požar izazvan radi prikrivanja primarne aktivnosti kaznenog djela: ubojstva, samoubojstva, provale, pronevjere, krađe, uništavanja zapisa. Požari izazvani radi diverzije ili skretanja pažnje spadaju u ovu kategoriju.516 Ekstremisti

Šumski požar izazvan radi naglašavanja socijalnih, političkih ili religijskih ciljeva: terorizam, diskriminacija, neredi ili civilni protesti.


520 Neodgovoran

Šumski požar izazvan od ljudi koji ne odgovaraju za svoje postupke, jer su maloljetni ili mentalno bolesni.

521 Mentalna bolest

Šumski požar izazvan od strane piromana ili mentalno bolesnog čovjeka.


522 Djeca

Šumski požar izazvan od strane djece (maloljetnika) zbog igre ili zabave.

600 Ponovno zapaljenje

600 Ponovno zapaljenje

600 Ponovno zapaljenje

Šumski požar izazvan ponovnim zapaljenjem prijašnjeg požara, zbog latentne topline ili žara.


PRILOG II.


PRILOG III.75 20.06.2013 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima 75 20.06.2013 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima 75 20.06.2013 Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima