Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

1514

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE RADI IZVOZA I IZNOŠENJA KULTURNIH DOBARA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za privremeni izvoz i iznošenje kulturnih dobara, davanje dozvole za izvoz kulturnih dobara u treće zemlje i dozvole radi iznošenja kulturnih dobara u države članice Europske unije kao i uvjeti za davanje potvrde za izvoz/iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnoga dobra, te za vođenje evidencije o izdanim dozvolama i potvrdama.

Definicija

Članak 2.

Kulturnim dobrima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se kulturna dobra određena Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i dobra utvrđena Dodatkom I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.)

Nadležno tijelo

Članak 3.

Nadležno tijelo u smislu ovoga Pravilnika jest konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Privremeni izvoz i iznošenje kulturnog dobra

Članak 4.

Privremeni izvoz kulturnih dobara izvan područja Republike Hrvatske u treće zemlje obavlja se uz predočenje dozvole za izvoz kulturnoga dobra (u daljnjem tekstu: dozvola za izvoz), a privremeno iznošenje kulturnih dobara u države članice Europske unije obavlja se uz predočenje dozvole za iznošenje kulturnog dobra (u daljnjem tekstu: dozvola za iznošenje).

Ako se ne radi o kulturnom dobru, nadležno tijelo izdaje potvrdu kojom utvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru te da nema zapreke za izvoz/iznošenje predmeta iz Republike Hrvatske. Potvrda se izdaje na obrascu nadležnoga tijela koji obvezno sadrži opis i dvije fotografije dobra koje se izvozi/iznosi ovjerene od nadležnoga tijela, napomenu da dobro nema svojstvo kulturnoga dobra te ne podliježe zabrani izvoza/iznošenja iz Republike Hrvatske, kao i potpis ovlaštene osobe te pečat nadležnoga tijela. Potvrda se izdaje na obrascu sadržanom u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 2. ovoga članka, odnosno ako u propisanom roku nadležno tijelo ne riješi o zahtjevu za izdavanje potvrde, može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture.

Nadležno tijelo dužno je preslik dozvole kojom se odobrava privremeni izvoz/iznošenje kulturnoga dobra kao i potvrdu kojom se utvrđuje da dobro koje se izvozi/iznosi nema svojstvo kulturnoga dobra, dostaviti nadležnoj upravi Ministarstva kulture te nadležnim tijelima Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija – Carinske uprave.

Original potvrde kojom se utvrđuje da dobro koje se izvozi/iznosi nema svojstvo kulturnoga dobra mora se predočiti carinskoj službi na mjestu gdje roba napušta carinsko područje Europske unije.

Nadležno tijelo vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva, dozvola i potvrda te evidenciju o povratu u zemlju u utvrđenom roku. Nadležna uprava Ministarstva kulture vodi središnju evidenciju za područje Republike Hrvatske.

Članak 5.

Obrasci za sve vrste dozvola i potvrdu kojom se utvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru tiskani su na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ministarstvo kulture osigurat će:

– tiskanje obrazaca s oznakom naziva izdavača »Narodne novine«, te adresom i identifikacijskom oznakom,

– poduzimanje mjera potrebnih za sprječavanje krivotvorenja obrazaca.

II. IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ/IZNOŠENJE KULTURNIH DOBARA

Zahtjev za odobrenje izvoza

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz podnosi se nadležnom tijelu popunjavanjem obrasca sukladno ovom Pravilniku.

Dozvole za izvoz

Članak 7.

Nadležno tijelo izdat će na zahtjev zainteresirane osobe dozvolu za izvoz kulturnoga dobra u treće zemlje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.) i Uredbom Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. kojom se provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (SL L 324, 22. 11. 2012.).

Dozvola za izvoz iz stavka 1. ovoga članka može se izdati ako su ispunjeni uvjeti za izvoz kulturnoga dobra propisani Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Dozvole za izvoz izdaju se na obrascima koji su propisani Uredbom Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. kojom se provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (SL L 324, 22. 11. 2012.) iz stavka 1. ovoga članka.

Dozvolu za izvoz izvoznik je dužan prilikom privremenog izvoza kulturnoga dobra priložiti carinskoj deklaraciji.

Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno ako u propisanom roku nadležno tijelo ne riješi o zahtjevu za izdavanje dozvole za izvoz, može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture.

Dozvole za iznošenje

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje dozvole za iznošenje podnosi se nadležnom tijelu popunjavanjem obrasca sukladno ovom Pravilniku.

Dozvola za iznošenje može se izdati ako su ispunjeni uvjeti za iznošenje kulturnoga dobra propisani Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za iznošenje, odnosno ako u propisanom roku nadležno tijelo ne riješi o zahtjevu za izdavanje dozvole za iznošenje, može se podnijeti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture.

Članak 9.

Vrste dozvola za iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske u države članice Europske unije jesu:

1. standardna dozvola za iznošenje

2. posebna otvorena dozvola za iznošenje

3. opća otvorena dozvola za iznošenje.

Standardna dozvola za iznošenje vrijedi najviše godinu dana. Posebna otvorena dozvola i opća otvorena dozvola za iznošenje vrijede najviše godinu dana, s mogućnošću produljenja do 5 godina.

U slučaju iznošenja nadležno tijelo može odrediti rok u kojem kulturno dobro mora biti vraćeno u Republiku Hrvatsku.

Dozvole za iznošenje iz stavka 1. ovoga članka izdavat će se za kulturna dobra utvrđena prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i kulturna dobra navedena u Dodatku I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (Kodificirana verzija) (SL L 39, 10. 2. 2009.).

Članak 10.

Standardna dozvola za iznošenje izdaje se na obrascu sadržanom u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Posebna otvorena dozvola za iznošenje izdaje se na obrascu sadržanom u Dodatku II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Opća otvorena dozvola za iznošenje izdaje se na obrascu sadržanom u Dodatku III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Odbijanje izdavanja dozvole za izvoz/ iznošenje

Članak 11.

Ako se odbije izdavanje dozvole za izvoz odnosno dozvole za iznošenje obavijest o tome dostavlja se svim nadležnim tijelima sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i nadležnim tijelima Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva financija – Carinske uprave.

Članak 12.

Ako nadležno tijelo odbije izdati standardnu dozvolu za iznošenje prvi list obrasca zadržava nadležno tijelo, dok se druga dva lista vraćaju podnositelju zahtjeva.

Članak 13.

Standardna dozvola za iznošenje izdaje se na obrascu koji se tiska na bijelom papiru bez celuloze, pripremljenom za pisanje, a koji teži najmanje 55 g/m². Obrazac je veličine 210x297 mm. Obrazac je otisnut ili je u elektroničkom obliku te se popunjava hrvatskim latiničnim pismom. Nadležno tijelo države članice Europske unije u kojoj se dozvola za iznošenje podnosi, može zatražiti njezino prevođenje na jedan od službenih jezika te države članice. U tom slučaju troškove prijevoda snosi tražitelj dozvole.

Posebna otvorena dozvola za iznošenje i opća otvorena dozvola za iznošenje izdaju se na obrascu koji će biti otisnut ili u elektroničkom obliku. Obrazac je veličine 210x297 mm. Dopušteno je odstupanje od minus 5 mm do najviše plus 8 mm u dužini. Papir mora biti bijele boje bez celuloze pripremljen za pisanje težine najmanje 55 g/m². Obrazac mora imati tiskani uzorak tipa guilloche – valovite crte koje se simetrično sijeku u pozadini koja je svijetloplave boje radi otkrivanja bilo kakvog krivotvorenja mehaničkim ili kemijskim putem. Drugi list dozvole koji nema uzorak tipa guilloche pozadine namijenjen je isključivo za iznositeljevu uporabu ili pismohranu.

Obavijest o sredstvu identifikacije što ga je za ovu svrhu usvojilo nadležno tijelo bit će proslijeđena Europskoj komisiji. Obrazac se ponajprije ispunjava strojno ili elektroničkim putem. Obrazac se može ispuniti rukom, tintom i čitljivim velikim tiskanim slovima. U svakom slučaju obrazac ne smije sadržavati brisanja, ispravljanja ili druge izmjene.

Članak 14.

U postupku izdavanja dozvole za izvoz odnosno dozvole za iznošenje, nadležno tijelo može zatražiti mišljenje o vrijednosti kulturnoga dobra od muzeja, arhiva te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Članak 15.

Dozvola za izvoz odnosno dozvola za iznošenje može se opozvati u skladu s člankom 68. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 16.

Na obrascu I., II. i III. u rubrici nadležno tijelo tiskat će se naziv tijela kako slijedi:

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Dubrovniku

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Dubrovnik

C. Zuzorić 6

20000 Dubrovnik

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Karlovcu

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Karlovac

A. Vraniczanyja 6

47000 Karlovac

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Osijeku

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Osijek

Kuhačeva 27

31000 Osijek

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Puli

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Pula

Ul. Grada Graza 2

52000 Pula

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Varaždinu

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Varaždin

Gundulićeva 2

42000 Varaždin

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Split

Porinova b.b.

21000 Split

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Šibeniku

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Šibenik

J. Čulinovića 1/3

22000 Šibenik

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Rijeci

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Rijeka

Užarska 26

51000 Rijeka

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Zadru

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Zadar

I. Smiljanića 3

23000 Zadar

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Zagrebu

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Zagreb

Mesnička 49

10000 Zagreb

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Požegi

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Požega

M. Peića 3

34000 Požega

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Bjelovar

Trg E. Kvaternika 6

43000 Bjelovar

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Gospiću

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Gospić

Budačka 12

53000 Gospić

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Trogiru

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Trogir

Gradska 41

21220 Trogir

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Krapini

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Krapina

Magistratska 12

49000 Krapina

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Sisku

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Sisak

I. Meštrovića 28

44000 Sisak

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Imotskom

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Imotski

A. Starčevića 7

21260 Imotski

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Slavonski Brod

A. Starčevića 43

35000 Slavonski Brod

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Vukovaru

Ministry of Culture

Directorate for the Protection of Cultural Heritage

Conservation Department in Vukovar

Županijska 5

32000 Vukovar

Grad Zagreb

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

City of Zagreb

City Institute for the Protection of Cultural Monuments and Nature

Kuševićeva 2

10000 Zagreb.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 141/2006 i 70/2012).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 023-03/13-01/0184

Urbroj: 532-06-01-01/1-13-09

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Ministrica kulture
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

75 20.06.2013 Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske 75 20.06.2013 Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske