Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1515

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10), članka 18. stavka 4. i članka 27. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA NEAUTOMATSKE VAGE

POGLAVLJE I
Područje primjene, stavljanje u promet, sloboda kretanja

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi koje moraju zadovoljiti neautomatske vage koje se stavljaju na tržište i/ili uporabu, prava i obveze pravnih i/ili fizičkih osoba koje stavljaju vage na tržište i/ili uporabu, postupci ocjenjivanja sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, prava i obveze tijela za ocjenjivanje sukladnosti vaga s propisanim zahtjevima, dokumente koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima prije stavljanja vaga na tržište i/ili uporabu, način označivanja vaga te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/23/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o neautomatskim vagama (konsolidirana verzija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 122 od 16. 5. 2009.).

Članak 3.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika razlikuju se dvije kategorije uporabe vaga:

(a) 1. određivanje mase za potrebe trgovačkog poslovanja;

2. određivanje mase radi izračunavanja cestarina, carina, poreza, premija, kazni, naknada, naknada za štetu ili sličnih vrsta plaćanja;

3. određivanje mase radi primjene zakona ili propisa; za davanje stručnog mišljenja tijekom sudskih postupaka;

4. određivanje mase u medicinskoj praksi odnosno za vaganje pacijenata u svrhu pregleda, dijagnoze i liječenja;

5. određivanje mase radi pripreme lijekova po receptu u ljekarnama i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

6. određivanje iznosa za naplatu koji se temelje na masi u svrhu izravne javne prodaje kao i pripremanja pretpakiranih proizvoda;

(b) sve ostale primjene.

Članak 4.

U svrhu ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije.

1. Vaga je mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile teže na to tijelo.

Vaga također može služiti za određivanje drugih s masom povezanih veličina, parametara i značajki.

2. Neautomatske vage (u daljnjem tekstu: »vage«) su mjerila koja tijekom vaganja zahtijevaju sudjelovanje rukovatelja kako bi se dobio i potvrdio rezultat vaganja.

3. ‘Usklađena norma’ je tehnička specifikacija (europska norma ili usklađeni dokument) koja je prihvaćena od strane Europskog odbora za normizaciju (CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), ili Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI), ili od strane dvaju od tri navedenih tijela, nakon prosljeđivanja iz Komisije u skladu s odredbama Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. godine kojom se utvrđuje postupak osiguranja informacija u području tehničkih norma i zakonskih propisa[1] i općih smjernice za suradnju između Komisije, Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i navedenih triju tijela koje su potpisane 28. ožujka 2003. godine.

Članak 5.

Vage koje su označene oznakama sukladnosti propisane ovim Pravilnikom smiju se stavljati na tržište i/ili u uporabu u smislu članka 3. točka a) ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Vage koje su u uporabi u smislu odredbe članka 3. točka a) ovoga Pravilnika moraju zadovoljiti temeljne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Ako vaga sadrži, ili je povezana s uređajima koji se ne koriste u svrhe navedene u članku 3. točka a) ovoga Pravilnika, na takve uređaje se ne primjenjuju temeljni zahtjevi iz ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Vage koje zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište bez dodatnih ispitivanja i ograničenja.

U Republici Hrvatskoj ne smije se sprječavati stavljanje u uporabu vaga za namjene iz članka 3. točke a) ovoga Pravilnika, koje zadovoljavaju temeljne zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Za vage koje su izrađene u skladu s hrvatskim normama koje su prihvaćene usklađene europske norme pretpostavlja se sukladnost s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Popis hrvatskih normi iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Kada vage koje su označene ‘CE’ oznakom sukladnosti, ne zadovoljavaju zahtjeve propisane ovim Pravilnikom, a pravilno su postavljene i koriste se u predviđene svrhe, poduzet će se odgovarajuće mjere i radnje radi povlačenja takvih vaga s tržišta ili zabrane odnosno ograničavanja njihovog stavljanje na tržište i/ili uporabu. Zavod donosi rješenje o povlačenju i/ili ograničenju stavljanja u uporabu takvih vaga. O donošenju rješenja i o razlozima donošenja rješenja bez odgađanja obavještava Komisiju.

Rješenje će sadržavati dodatno obrazloženje u slučajevima kada je nesukladnost posljedica:

a) neispunjavanja temeljnih zahtjeva u smislu odredbi Dodatka I. ovoga Pravilnika, kada vage ne zadovoljavaju zahtjeve norme iz članka 8., stavak 1.;

b) nepravilne primjene prihvaćenih usklađenih norma iz članka 8., stavak 1.;

c) manjkavosti samih norma iz članka 8., stavak 1.

Ako je na vagu koja ne zadovoljava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom postavljena ‘CE’ oznaku sukladnosti, Zavod će poduzeti odgovarajuće radnje protiv onoga tko je ‘CE’ oznaku sukladnosti postavio, te o tome izvijestiti Komisiju i ostale države članice bez odgađanja.

POGLAVLJE II
Ocjenjivanje sukladnosti

Članak 10.

Ocjenjivanje sukladnosti vaga s temeljnim zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika može se potvrditi provođenjem jednog od sljedeća dva postupka, prema izboru podnositelja zahtjeva:

(a) EC ispitivanje tipa prema Dodatku II. točka 1., kojeg prati EC izjava o sukladnosti s tipom (jamstvo kvalitete proizvodnje) prema Dodatku II. točka 2., ili EC ovjeravanje iz Dodatka II. točka 3.

EC ispitivanje tipa nije obavezno za vage koje ne upotrebljavaju elektroničke uređaje i čiji uređaji za mjerenje tereta ne primjenjuju oprugu za uravnoteženje tereta;

(b) EC pojedinačno ovjeravanje prema Dodatku II. točka 4.

Dokumenti i prepiska koji se odnose na postupke iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti na hrvatskom jeziku ili na jeziku kojeg je prihvatilo prijavljeno tijelo.

Kada vage moraju zadovoljiti zahtjeve drugih tehničkih propisa, ‘CE’ oznaka sukladnosti može se staviti samo ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i drugih tehničkih propisa koji se na njih odnose.

Ako tehnički propis iz stavka 3. ovoga članka dopušta proizvođaču da tijekom prijelaznog razdoblja izabere koji će postupak primjenjivati, ‘CE’ oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio.

U tom slučaju detalji o primijenjenim propisima, koji su objavljeni u »Narodnim novinama«, moraju biti navedeni u dokumentima, obavijestima ili uputama, koje zahtijevaju ti propisi i koji se prilažu uz vage.

Članak 11.

Zavod, prilikom imenovanja prijavljenih tijela, treba primijeniti minimalne kriterije navedene u Dodatku V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Za tijela koja ispunjavaju kriterije za provedbu nadzora, potvrđivanje proizvoda ili potvrđivanje sustava kvalitete sukladno hrvatskim normama, koje su prihvaćene europske norme, pretpostavlja se da ispunjavaju kriterije navedene u Dodatku V.

Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja prijavljeno tijelo prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, ravnatelj Zavoda donijet će rješenje kojim se rješenje o ovlaštenju ukida.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

POGLAVLJE III
Oznake sukladnosti i natpisi

Članak 12.

‘CE’ oznaka sukladnosti i obavezni dodatni podaci, propisani u Dodatku IV. točki 1.), moraju biti postavljeni u jasno vidljivom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku na vage za koje je utvrđena EC sukladnost.

Natpisi propisani u Dodatku IV. točki 2.) moraju biti postavljeni u jasnom, lako čitljivom i neizbrisivom obliku na sve ostale uređaje koji su priključeni na vagu.

Zabranjeno je postavljanje oznaka na vage, koje bi mogle dovesti u zabludu treće osobe u pogledu značenja i izgleda ‘CE’ oznake sukladnosti.

Postavljanje drugih oznaka na vage je dozvoljeno pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost ‘CE’ oznake sukladnosti.

Članak 13.

Ne dovodeći u pitanje članak 9.

(a) Ako se utvrdi da je ‘CE’ oznaka sukladnosti bila postavljena suprotno odredbama iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, obavezni su otkloniti nesukladnost u roku od 15 dana od dana njezinog utvrđivanja.

(b) Ako se nesukladnost nastavi, odnosno ako proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik ne postupi u skladu s točkom a) ovoga članka, nadležni inspektor poduzima mjere iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Ako vaga koja se koristi u smislu odredbi članka 3. točke a) ovoga Pravilnika, uključuje ili je povezana s uređajima koji nisu predmet ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika, svaki od tih uređaja mora imati oznaku koji ograničava njenu uporabu, u skladu s Dodatkom IV. točkom 3. ovoga Pravilnika.

Takva oznaka mora biti postavljena na uređaje u jasno vidljivom i neizbrisivom obliku.

Članak 15.

Vage koje su označene ‘CE’ oznakom sukladnosti, u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, moraju i nakon stavljanja na tržište i/ili u uporabu, ako se koriste u skladu s člankom 3. točkom a) ovoga Pravilnika, udovoljavati zahtjevima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV
Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Rješenje o povlačenju ili ograničavanju stavljanja u uporabu vaga na temelju ovoga Pravilnika mora sadržavati detaljno obrazloženje o povlačenju ili ograničenju.

O rješenju iz stavka 1. ovog članku, donositelj rješenja mora bez odlaganja obavijestiti zainteresiranu stranu, a ona istovremeno mora biti obaviještena i o raspoloživim pravnim lijekovima po Zakonu o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09), te o vremenskim ograničenjima koja se odnose na te pravne lijekove.

Članak 17.

Dužnost prijavljivanja stavljanja vaga u uporabu

(1) Pravna ili fizička osoba, koja vagu na koju se primjenjuju zahtjevi propisani ovim Pravilnikom, prvi put stavlja u uporabu ili ima pripremljenu vagu za stavljanje u prvu uporabu na području Republike Hrvatske, mora o tome obavijestiti Zavod.

(2) Obavijest iz prethodnog stavka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– ime/naziv i adresu korisnika vage,

– vrstu, namjenu i mjesto uporabe vage,

– ime proizvođača vage i njezinih dijelova,

– broj EC odobrenja tipa ili podatke o dokumentaciji iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika koja prati vagu,

– datum nabave i početka uporabe vage.

Članak 18.

Poslove prijavljenog tijela obavlja Zavod sve do imenovanja tijela u skladu sa člankom 11. ovoga Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine« br. 1/05, 11/05 i 42/07).

Vage koje zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka mogu se stavljati na tržište i/ili uporabu do datuma važenja rješenja o odobrenju tipa neautomatske vage, odnosno potvrde o ispitivanju tipa.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/05

Urbroj: 558-01/1-13-2

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Ravnatelj
Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

DODATAK I.

TEMELJNI ZAHTJEVI

Temeljni zahtjevi koje moraju ispunjavati vage na koja se upućuje u članku 3. točki a) navedeni su u ovom Dodatku.

Primjenjuje se nazivlje Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Prethodna razmatranja

Ako vaga uključuje ili je povezana s više od jednog pokaznog uređaja ili uređaja za ispis koji se koriste za namjene iz članka 3. točka a) ovoga Pravilnika, tada oni uređaji koji ponavljaju rezultate operacija vaganja i koji ne mogu utjecati na ispravan rad vage ne potpadaju pod temeljne zahtjeve ukoliko rezultate vaganja ispravno i neizbrisivo ispisuje ili bilježi dio vage koji ispunjava temeljne zahtjeve, te ako su rezultati dostupni objema stranama kojih se mjerenje tiče. Međutim, ako se radi o vagama koje se koriste za izravnu javnu prodaju, pokazni uređaj ili uređaj za ispisivanje namijenjeni prodavaču i kupcu moraju ispunjavati temeljne zahtjeve.

MJERITELJSKI ZAHTJEVI

1. Jedinice za masu

Korištene jedinice za masu su zakonite mjerne jedinice propisane Pravilnikom o mjernim jedinicama (»Narodne novine« br. 145/12).

Radi udovoljavanja navedenom zahtjevu, dopuštene su sljedeće jedinice:

– SI jedinice: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona,

– ostale ne-SI jedinice: metrički karat, za vaganje dragog kamenja.

2. Razredi točnosti

2.1. Definirani su sljedeći razredi točnosti:

I osobit

II visok

III srednji

IIII običan

Detaljni opis navedenih razreda nalazi se u Tablici 1.

TABLICA 1.

Razredi točnosti

Razred

Vrijednost ispitnog
podjeljka ljestvice (e)

Najmanja sposobnost vaganja (Min)

Broj ispitnih podjeljaka ljestvice

    n=Max
       e

najmanja
vrijednost

najmanja
vrijednost

najveća
vrijednost

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000


0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000


5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

Za vage razreda točnosti II i III se za određivanje prijevoznih tarifa najmanja sposobnost vaganja smanjuje na 5e.

2.2. Vrijednosti podjeljaka ljestvica

2.2.1. Stvarna vrijednost podjeljka (d) i ispitna vrijednost podjeljka (e) moraju biti u obliku:

1 x 10 k, 2 x 10 k, ili 5 x 10 k jedinica za masu,

pri čemu je k bilo koji cijeli broj ili nula.

2.2.2. Za sve vage, osim onih s pomoćnim pokaznim uređajem:

d = e

2.2.3. Za vage s pomoćnim pokaznim uređajima vrijede sljedeći uvjeti:

e = 1 x 10 k g

d < e 10 d,

osim za vage razreda I sa d < 10 -4 g, za koja je e = 10 -3 g.

3. Razredba

3.1. Vage s jednim područjem vaganja

Vage opremljene s pomoćnim pokaznim uređajem svrstavaju se u razred točnosti I ili II. Za takve vage, donje granice najmanje sposobnosti vaganja dobiju se iz tablice 1. na način da se vrijednosti ispitnog podjeljka ljestvice (e) iz stupca 3 zamijeni stvarnom vrijednošću podjeljka (d).

Ako je d < 10-4 g, najveća sposobnost vaganja u razredu točnosti I može biti manja od 50 000 e.

3.2. Vage s više područja vaganja

Dozvoljeno je više područja vaganja, pod uvjetom da su ona jasno prikazana na vagi. Svako pojedinačno područje vaganja određuje se u skladu s točkom 3.1. ovoga Dodatka. Ako područja vaganja spadaju u različite razrede točnosti, vaga treba biti usklađena s najstrožim od zahtjeva koji vrijede za razrede točnosti u koje spadaju područja vaganja.

3.3. Vage s više vrijednosti podjeljka ljestvice

3.3.1. Vage s jednim područjem vaganja mogu imati nekoliko parcijalnih područja vaganja (vage s više vrijednosti podjeljka ljestvice).

Vage s više vrijednosti podjeljka ljestvice ne smiju biti opremljene s pomoćnim pokaznim uređajem.

3.3.2. Svako parcijalno područje vaganja na vagama s više vrijednosti podjeljka ljestvice definirano je sa:

– svojom vrijednošću ispitnog podjeljka

gdje je e(i + 1) > ei

– svojom najvećom sposobnošću vaganja Maxi

gdje je Maxr = Max

– svojom najmanjom sposobnošću vaganja Mini

gdje je Mini = Max(i – 1) i Mini = Min

kada je:

i = 1, 2, ... r,

i = broj parcijalnog područja vaganja,

r = ukupni broj parcijalnih područja vaganja.

Sve sposobnosti vaganja su sposobnosti vaganja neto tereta, bez obzira na vrijednost bilo koje korištene tare.

3.3.3. Parcijalna područja vaganja se svrstavaju prema tablici 2. Sva parcijalna područja vaganja pripadaju istom razredu točnosti, a taj razred je razred točnosti vage.

TABLICA 2.

Vage s više vrijednosti podjeljka ljestvice

i = 1, 2, ... r,

i = broj parcijalnih područja vaganja,

r = ukupni broj parcijalnih područja vaganja

Razred

Vrijednost ispitnog
podjeljka ljestvice (e)

Najmanja sposobnost vaganja (Min)

Broj ispitnih podjeljaka ljestvice

Najmanja vrijednost

Najveća vrijednost

Najmanja vrijednost

     

n = Maxi
      e(i+1)

     

n =Maxi
        ei

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000


0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

(1) Za i = r primjenjuje se odgovaraju}i stupac tablice 1, s time da se e zamijeni s er

4. Točnost

4.1. Kod primjene postupaka navedenih u članku 10. ovoga Pravilnika, greška u pokazivanju ne smije prekoračiti najveću dopuštenu pogrešku pokazivanja kako je navedeno u tablici 3. Kod digitalnog pokazivanja, pogreška pokazivanja mora se ispraviti za grešku zbog zaokruživanja.

Najveće dopuštene pogreške vrijede za neto i za tara vrijednosti za sve moguće terete, uz izuzetak unaprijed postavljene vrijednosti tare.

TABLICA 3.

Najveće dopuštene pogreške

Teret

Najveća dopuštena pogreška

Razred I

Razred II

Razred III

Razred IIII

0 < m < 50

0 < m < 5 000 e

0 < m <

0 < m <

+ 0,5 e

000 e


500 e

50 e


50 000 e < m < 200

5 000 e < m < 20

500 e < m < 2

50 e < m <

+ 1,0 e

000 e

000 e

000 e

200 e


200 000 e < m

20 000 e < m < 100

2 000 e < m < 10

200 e < m < 1

+ 1,5 e


000 e

000 e

000 e


4.2. Najveće dopuštene pogreške pri uporabi dvostruko su veće od najvećih dopuštenih pogrešaka utvrđenih u odjeljku 4.1.

5. Rezultati vaganja jednom vagom moraju biti ponovljivi, kao i obnovljivi ako se koriste drugi uređaji za pokazivanje i druge metode uravnoteživanja.

Rezultati vaganja moraju u dovoljnoj mjeri biti neosjetljivi na promjene položaja tereta na prijamniku tereta.

6. Vaga mora reagirati na male promjene u opterećenju.

7. Utjecajne količine i vrijeme

7.1. Vage razreda točnosti II, III i IIII, pri uporabi u nagnutom položaju, moraju biti dovoljno neosjetljive na stupanj nagnutosti, koji bi se mogao pojaviti u normalnim uvjetima postavljanja.

7.2. Vage moraju zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve unutar temperaturnog područja koje je specificirao proizvođač. Raspon tog područja mora najmanje iznositi:

5 °C              za vage razreda I,

15 °C            za vage razreda II,

30 °C            za vage razreda III ili IIII.

Ako proizvođač nije odredio temperaturno područje, primjenjuje se područje od – 10 °C do + 40 °C.

7.3. Vage koje se napajaju iz mrežnog izvora električnog napajanja moraju zadovoljiti mjeriteljske zahtjeve u uvjetima kod kojih je napajanje unutar granica normalnih promjena.

Vage koje rade s baterijskim napajanjem moraju pokazivati kada je napon pao ispod najniže zahtijevane vrijednosti i moraju pod tim okolnostima nastaviti ispravno raditi ili automatski prekinuti rad.

7.4. Elektroničke vage, osim onih iz razreda točnosti I i razreda II, ukoliko je e manji od 1 g, moraju zadovoljiti mjeriteljske zahtjeve u uvjetima visoke relativne vlažnosti na gornjoj granici njihovog temperaturnog područja.

7.5. Dugotrajno opterećenje na vage razreda točnosti II, III ili IIII mora imati zanemariv utjecaj na pokazivanje pri opterećenju ili na pokazivanje ništice, odmah nakon uklanjanja tereta.

7.6. U ostalim uvjetima vage moraju nastaviti ispravno raditi ili automatski prekinuti rad.

PROJEKTIRANJE I IZRADA

8. Opći zahtjevi

8.1. Projektiranje i izrada vaga mora biti takva da vage sačuvaju svoja mjeriteljska svojstva ukoliko se pravilno koriste i postave, te ako se koristi u okruženju za koje su namijenjene. Mora biti pokazana vrijednost mase.

8.2. Ako su izložene smetnjama, elektroničke vage ne smiju pokazivati utjecaj značajnijih neispravnosti, ili ih moraju automatski otkriti i pokazati.

Nakon što automatski otkriju značajniju neispravnost, elektroničke vage moraju dati vizualno ili zvučno upozorenje, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme korektivne mjere ispravljanja ili dok neispravnost ne nestane.

8.3. Zahtjevi iz točke 8.1 i 8.2 moraju biti trajno ispunjeni tijekom normalnog razdoblja koji je predviđen za namjenu takvih vaga.

Digitalni elektronički uređaji moraju stalno provoditi odgovarajući nadzor ispravnog odvijanja procesa mjerenja, uređaja za pokazivanje, kao i cjelokupnog postupka spremanja i prijenosa podataka.

Nakon što automatski otkriju značajniju grešku izdržljivosti, elektroničke vage moraju dati vizualno ili zvučno upozorenje, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme korektivne mjere ispravljanja ili dok greška ne nestane.

8.4. Ako se na elektroničku vagu priključi vanjska oprema pomoću odgovarajućeg sučelja, to ne smije nepovoljno utjecati na mjeriteljska svojstva vage.

8.5. Vage ne smiju posjedovati značajke koje bi mogle olakšati zlouporabu, a mogućnosti za nenamjerno pogrešno korištenje moraju biti svedene na najmanju moguću mjeru. Sastavni dijelovi koje korisnik ne smije odvajati ili im namještati parametre moraju biti osigurani protiv takvih zahvata.

8.6. Vage moraju biti izrađene tako da omogućuju lako obavljanje propisanih mjera nadzora navedenih u ovome Pravilniku.

9. Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage mora biti točno, jasno i nedvosmisleno, a pokazni uređaj mora omogućavati lako očitavanje pokazivanja u normalnim uvjetima uporabe.

Nazivi i znakovi jedinica na koje se upućuje u točki 1. ovoga Dodatka moraju udovoljavati odredbama Zakona o mjeriteljstvu, uz dodatak znaka za metrički karat, čiji znak mora biti »ct«.

Pokazivanje mora biti onemogućeno za vrijednosti iznad najveće sposobnosti vaganja (Max), povećane za 9e.

Pomoćni pokazni uređaj dopušten je samo udesno od decimalnog zareza. Dodatni pokazni uređaj smije se koristiti samo privremeno, a ispisivanje tijekom njegovog rada mora biti zabranjeno.

Sekundarna pokazivanja se mogu pokazivati uz uvjet da zabunom ne mogu biti zamijenjena za primarna.

10. Ispisivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Ispisani rezultati moraju biti točni, jasno prepoznatljivi i nedvosmisleni. Ispis mora biti jasan, čitljiv, neizbrisiv i trajan.

11. Postavljanje u vodoravni položaj (nivelacija)

Po potrebi, vage moraju biti opremljene uređajem za postavljanje u vodoravni položaj (nivelaciju) i pokazivačem vodoravnosti, dovoljno osjetljivima da omogućuje odgovarajuće postavljanje.

12. Namještanje ništice

Vage mogu biti opremljene s uređajima za namještanje ništice. Djelovanje tih uređaja mora rezultirati točnim namještanjem ništice i ne smije uzrokovati neispravne rezultate mjerenja.

13. Uređaji za taru i uređaji za predodređivanje tare

Vage mogu imati jedan ili više uređaja za taru i uređaj za predodređivanje tare. Rad uređaja za taru mora rezultirati točnim namještanjem ništice i mora osigurati točno neto vaganje. Rad uređaja za predodređivanje tare mora osigurati ispravno određivanje izračunate neto vrijednosti.

14. Vage za izravnu javnu prodaju s najvećom sposobnošću vaganja ne većom od 100 kg: dodatni zahtjevi

Vage namijenjene uporabi za direktnu javnu prodaju moraju pokazivati sve bitne podatke o vaganju, a ako se radi o vagama koje pokazuju i iznos za plaćanje, one moraju kupcu jasno pokazivati način na koji se izračunava ukupna cijena proizvoda kojeg kupac kupuje.

Prikazani iznos za plaćanje mora biti točan.

Vage koje izračunavaju iznos za plaćanje moraju pokazivati bitne podatke dovoljno dugo da ih kupac može pravilno pročitati.

Vage koje izračunavaju iznos za plaćanje mogu obavljati i druge radnje osim vaganja pojedinačnih artikala i izračunavanja pojedinačnih cijena samo ako se svi pokazani podaci, povezani sa svim transakcijama, ispisuju jasno, nedvosmisleno i na odgovarajući način poredani na listiću ili naljepnici za kupca.

Vage ne smiju imati svojstva koja mogu izravno ili neizravno prouzročiti prikazivanje podataka, čije tumačenje nije jednostavno ili nije jasno.

Vage moraju štititi kupce od neispravnih transakcija prilikom prodaje, izazvanih njihovim neispravnim radom.

Pomoćni pokazni uređaji i dodatni uređaji nisu dozvoljeni.

Dodatni uređaji dozvoljeni su samo ako ne mogu dovesti do zlouporabe.

Vage slične onima koje se obično koriste za izravnu javnu prodaju, a ne zadovoljavaju zahtjeve iz ovog odjeljka, moraju blizu pokaznog uređaja imati neizbrisivu oznaku »Ne smije se koristiti za izravnu javnu prodaju«.

15. Vage koje ispisuju naljepnice s iznosom za plaćanje

Vage koje ispisuju naljepnice s iznosom za plaćanje moraju zadovoljavati zahtjeve koji se odnose na vage koje pokazuju iznos za plaćanje namijenjene izravnoj javnoj prodaji, u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo na takvu vagu. Ispisivanje naljepnice s iznosom za plaćanje mora biti onemogućeno za izvage manje od najmanje sposobnosti vaganja.

DODATAK II.

POSTUPCI OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI

1. EC ispitivanje tipa

1.1. EC ispitivanje tipa je postupak kojim prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje da vaga, reprezentativni uzorak promatrane proizvodne serije, zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na nju odnose.

1.2. Zahtjev za EC ispitivanje tipa proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, s poslovnim nastanom na području Europske unije, podnose samo kod jednog prijavljenog tijela.

Zahtjev treba sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača, i ako je zahtjev podnio ovlašteni zastupnik, i njegovo ime i adresu,

– pisanu izjavu da zahtjev nije bio podnesen ni kod jednog drugog prijavljenog tijela,

– projektnu dokumentaciju kako je navedeno u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva mora staviti na raspolaganje tijelu za ocjenjivanje sukladnosti jednu vagu – kao reprezentativni primjerak planirane proizvodne serije (u daljnjem tekstu: »tip«).

1.3. Prijavljeno tijelo mora:

1.3.1. ispitati projektnu dokumentaciju i provjeriti da li je navedeni tip proizveden u skladu s tom dokumentacijom;

1.3.2. dogovoriti se s podnositeljem zahtjeva o mjestu gdje se pregledi i/ili ispitivanja provode;

1.3.3. izvršiti ili naložiti izvršavanje odgovarajućih pregleda i/ili ispitivanja kako bi se utvrdilo da li rješenja usvojena od strane proizvođača zadovoljavaju temeljne zahtjeve, kada nisu primijenjene norme navedene u članka 8. ovoga Pravilnika;

1.3.4 izvršiti ili naložiti izvršavanje odgovarajućih pregleda i/ili ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su norme, koje je proizvođač odabrao, primijenjene na odgovarajući način, čime se utvrđuje sukladnost s temeljnim zahtjevima.

1.4. Ako tip ispunjava odredbe ovoga Pravilnika, prijavljeno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje EC potvrdu o odobrenju tipa. Takva potvrda treba sadržavati zaključke ispitivanja, uvjete (ako postoje), u kojima ona vrijedi, podatke neophodne za identifikaciju odobrenog mjerila i, ako je potrebno, opis njegovog načina rada. Svi relevantni tehnički elementi, kao što su crteži i skice, moraju biti priloženi uz EC potvrdu o odobrenju tipa.

Rok važenja EC potvrde o odobrenju tipa je 10 godina od dana izdavanja, a može se obnavljati za uzastopna razdoblja od po deset godina.

Ukoliko dođe do bitnih promjena u načinu projektiranja odobrenog mjerila, koje su na primjer posljedica primjene novih tehnologija, valjanost potvrde može se ograničiti na dvije godine s mogućnošću produžetka za još tri godine.

1.5. Svako prijavljeno tijelo dužno je u redovitim vremenskim razmacima Zavodu dostavljati popis:

– zaprimljenih zahtjeva za EC ispitivanje tipa,

– izdanih EC potvrda o odobrenju tipa,

– odbijenih zahtjeva za potvrde o odobrenju tipa,

– dodataka te izmjena i dopuna koji se odnose na već izdane dokumente.

Osim toga, svako prijavljeno tijelo mora odmah obavijestiti Zavod o povlačenju EC potvrde o odobrenju tipa.

Zavod mora te informacije učiniti dostupnim ostalim prijavljenim tijelima.

1.6. Ostalim prijavljenim tijelima mogu se dostaviti kopije potvrda zajedno s pripadajućim dodacima.

1.7. Podnositelj zahtjeva mora obavještavati prijavljeno tijelo, koje je izdalo EC potvrdu o odobrenju tipa o svakoj promjeni već odobrenog tipa.

Promjene već odobrenog tipa mora dodatno odobriti ono prijavljeno tijelo koje je izdalo EC potvrdu o odobrenju tipa, ukoliko takve promjene utječu na sukladnost s temeljnim zahtjevima ovoga Pravilnika ili s propisanim uvjetima za uporabu takvog mjerila. Dodatno odobrenje izdaje se u obliku dodatka izvorne EC potvrde o odobrenju tipa.

2. EC potvrda o sukladnosti tipa (garancija kvalitete proizvodnje)

2.1. EC potvrda o sukladnosti tipa (garancija kvalitete proizvodnje) je postupak kojim proizvođač koji ispunjava obaveze iz točke 2.2 izjavljuje da su predmetne vage u sukladnosti s tipom opisanim u EC potvrdi o odobrenju tipa, te da zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih odnose.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, obavezan je na svaku vagu staviti ‘CE’ oznaku sukladnosti i natpise propisane u Dodatku IV. i sastaviti pismenu izjavu o sukladnosti.

Uz ‘CE’ oznaku sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj onog prijavljenog tijela koje je odgovorno za provedbu EC inspekcijskog nadzora naveden u točki 2.4.

2.2. Proizvođač mora imati sustav kvalitete proizvodnje proveden na odgovarajući način kako je navedeno u točki 2.3, koji je predmet EC inspekcijskog nadzora naveden u točki 2.4.

2.3. Sustav kvalitete

2.3.1. Proizvođač podnosi zahtjev za odobrenje svog sustava kvalitete prijavljenom tijelu.

Zahtjev treba sadržavati:

– izjavu da će provoditi obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete,

– izjavu da će održavati odobreni sustav kvalitete, kako bi se osigurala njegova stalna prikladnost i djelotvornost.

Proizvođač mora prijavljenom tijelu staviti na raspolaganje sve važne podatke, posebno dokumentaciju o sustavu kvalitete i projektnu dokumentaciju predmetnog mjerila.

2.3.2. Sustav kvalitete treba osiguravati sukladnost mjerila s tipom opisanim u EC potvrdi o odobrenju tipa kao i sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač usvojio moraju biti dokumentirani na sustavan i uredan način u obliku pisanih pravila, postupaka i uputa. Ova dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućavati pravilno razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisnika.

Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, dužnosti i odgovornosti uprave u pogledu kvalitete proizvoda,

– procesa proizvodnje, načini osiguranja i nadzora kvalitete, te sustavnih mjera koje će biti korištene,

– pregleda i ispitivanja koja će se provoditi prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, te učestalosti kojom će se oni provoditi,

– načina za praćenje postizanja tražene kvalitete proizvoda i djelotvornost sustava kvalitete.

2.3.3. Prijavljeno tijelo mora ispitati i ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li sustav zahtjeve navedene u točki 2.3.2. Tijelo mora pretpostaviti sukladnost s tim zahtjevima ukoliko se radi o sustavima kvalitete koji primjenjuju odgovarajuću prihvaćenu usklađenu hrvatsku normu.

Prijavljeno tijelo svoju odluku mora dostaviti proizvođaču i o tome obavijestiti i ostala prijavljena tijela. Obavijest proizvođaču mora sadržavati zaključke ispitivanja i, u slučaju odbijanja, obrazloženje takve odluke.

2.3.4. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju obavještavati ono prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakom usavršavanju sustava kvalitete koje je povezano s promjenama koje se odnose na primjer, na primjenu novih tehnoloških koncepcija odnosno koncepcija kvalitete.

2.3.5. Svako prijavljeno tijelo koje povuče odobrenje za određeni sustav kvalitete mora o tome obavijestiti ostala prijavljena tijela.

2.4. EC inspekcijski nadzor

2.4.1. Svrha EC inspekcijskog nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač na odgovarajući način obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

2.4.2. Proizvođač mora prijavljenom tijelu u svrhu provođenja inspekcijskog nadzora dopustiti pristup prostorima u kojima se odvija proizvodnja, nadzor, ispitivanje i skladištenje, te mu osigurati sve potrebne podatke, a posebno:

– dokumentaciju o sustavu kvalitete,

– projektnu dokumentaciju,

– zapisnike o kvaliteti, kao na primjer inspekcijske ili ispitne izvještaje, podatke o umjeravanju, izvještaje koji se odnose na stručnu osposobljenosti uključenog osoblja itd.

Prijavljeno tijelo u redovitim vremenskim razmacima provodi kontrolu kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete; prijavljeno tijelo mora proizvođaču dostaviti izvještaj o provedenoj kontroli.

Osim toga, prijavljeno tijelo može i nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta, prijavljeno tijelo može provesti potpune ili djelomične kontrole. Ono mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti i po potrebi, izvještaj o provedenoj kontroli.

2.4.3. Prijavljeno tijelo obavezno je osigurati da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sustav kvalitete.

3. EC ovjeravanje

3.1. EC ovjeravanje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, s poslovnim nastanom na području Europske unije, osigurava i izjavljuje da su mjerila koja su bila provjerena u skladu s točkom 3.3., kada je to potrebno, u sukladnosti s onim tipom opisanim u EC potvrdi o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

3.2. Proizvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi proces proizvodnje osiguravao sukladnost vaga, kada je to potrebno, s onim tipom koji je opisan u EC potvrdi o ispitivanju tipa, i sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom na području Europske unije; moraju na svaku vagu postaviti ‘CE’ oznaku sukladnosti i sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

3.3. Prijavljeno tijelo provodi odgovarajuće provjere i ispitivanja kako bi provjerilo sukladnost proizvoda sa zahtjevima ovoga Pravilnika, na način da provjerava i ispituje svaku pojedinačnu vagu, kao što je navedeno u točki 3.5.

3.4. Za vage koje nisu predmet EC odobrenja tipa, dokumentacija vezana uz projektiranje takve vage, mora biti dostupna prijavljenom tijelu ukoliko ono to zahtijeva, kao što je navedeno u Dodatku III.

3.5. Ovjeravanje provjerom i ispitivanjem svake vage

3.5.1. Sve vage moraju se pojedinačno provjeriti i ispitati, u skladu sa zahtjevima odgovarajućih prihvaćenih usklađenih hrvatskih norma na koje se upućuje u članku 8., ili ekvivalentno ispitati, kako bi se potvrdila njihova sukladnost, kada je to potrebno, s tipom opisanim u EC potvrdi o ispitivanju tipa i sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

3.5.2. Prijavljeno tijelo mora postaviti, ili osigurati postavljanje, svog identifikacijskog broja na svaku vagu čija je sukladnost sa zahtjevima utvrđena, te sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti u vezi s provedenim ispitivanjima.

3.5.3. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik je obavezan na zahtjev dostaviti potvrdu o sukladnosti koju je izdalo prijavljeno tijelo.

4. EC pojedinačno ovjeravanje

4.1. EC pojedinačno ovjeravanje je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, s poslovnim nastanom na području Europske unije, utvrđuje i izjavljuje da je vaga, projektirana za određenu namjenu, za koju je izdana potvrda navedena u točki 4.2. u sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obavezni su postaviti na vagu ‘CE’ oznaku sukladnosti te sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti.

4.2. Prijavljeno tijelo mora provjeriti vagu i provesti odgovarajuća ispitivanja, skladu sa zahtjevima odgovarajućih prihvaćenih usklađenih hrvatskih norma na koje se upućuje u članku 8. ili ekvivalentna ispitivanja, kako bi se osigurala njezina sukladnost s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Prijavljeno tijelo obavezno je postaviti ili osigurati postavljanje svog identifikacijskog broja na onu vagu čija je sukladnost sa zahtjevima utvrđena te sastaviti pisanu izjavu o sukladnosti u vezi s provedenim ispitivanjima.

4.3. Svrha tehničke dokumentacije vezana za projektiranje vage, kako je navedeno u Dodatku III, je omogućiti ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika, te razumijevanje načina projektiranja, proizvodnje i rada vage. Tehnička dokumentacija mora biti dostupna prijavljenom tijelu.

4.4. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik je obavezan na zahtjev dostaviti potvrdu o sukladnosti koje je izdalo prijavljeno tijelo.

5. Zajedničke odredbe

5.1 EC izjavu o sukladnosti s tipom (garancija kvalitete proizvodnje), EC ovjeravanje i EC pojedinačno ovjeravanje može se provesti u pogonima proizvođača ili na bilo kojem drugom mjestu ukoliko prijevoz do mjesta uporabe ne zahtijeva rastavljanje vage, ako stavljanje u uporabu na mjestu korištenja ne zahtijeva sastavljanje vage ili neki drugi zahvat tehničke ugradnje koji bi mogao utjecati na radne značajke vage, te ako se vrijednost sile teže na mjestu stavljanja u uporabu uzme u obzir ili ako je rad vage neosjetljiv na promjene sile teže. U svim ostalim slučajevima, ovi se postupci trebaju provesti na mjestu uporabe vage.

5.2. Ako su radne značajke vage osjetljive na promjene sile teže, postupci navedeni u točki 5.1. mogu se provesti u dvije faze, pri čemu druga faza mora obuhvatiti sve preglede i ispitivanja čiji ishod ovisi o vrijednosti sile teže, a prva faza sve ostale preglede i ispitivanja. Druga faza se provodi na mjestu uporabe vage. Ako je neka država članica EU na svom području uspostavila gravitacijske zone izraz »na mjestu uporabe vage« tumači se kao »u gravitacijskoj zoni uporabe vage«.

5.2.1 Ukoliko je proizvođač za jedan od postupaka spomenutih u točki 5.1. odabrao provođenje u dvije faze, te ako će te dvije faze provoditi različite strane, vaga koja je bila podvrgnuta prvoj fazi postupka mora nositi identifikacijski broj onog prijavljenog tijela koje je bilo uključeno u prvu fazu.

5.2.2. Strana koja je provela prvu fazu postupka mora za svaku vagu izdati potvrdu koja sadrži podatke potrebne za identifikaciju vage, uz precizno navođenje obavljenih pregleda i ispitivanja.

Strana koja je provela drugu fazu postupka mora provesti one provjere i ispitivanja koja još nisu bila provedena.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik je obavezan na zahtjev dostaviti potvrdu o sukladnosti koju je izdalo prijavljeno tijelo.

5.2.3. Proizvođač koji je odabrao da se EC izjava o sukladnosti s tipom (garancija kvalitete proizvodnje) provede u sklopu prve faze, može u drugoj fazi koristiti taj isti postupak ili može odlučiti da se u drugoj fazi nastavi s EC ovjeravanjem.

5.2.4. ‘CE’ oznaka sukladnosti postavlja se na vagu nakon završetka druge faze, zajedno s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela koje je bilo uključeno u drugu fazu.

DODATAK III

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Tehnička dokumentacija mora na razumljiv način opisati projektiranje, proizvodnju i način rada proizvoda i mora omogućiti ocjenjivanje njegove sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Dokumentacija mora uključivati, u mjeri u kojoj je to važno za ocjenjivanje:

– opći opis tipa,

– idejne projekte, tvorničke crteže i prikaze sastavnih dijelova, podsklopova, električnih krugova itd.,

– opise i pojašnjenja neophodna za razumijevanje gore navedenog, uključujući i način rada vage,

– popis norma navedenih u članku 8. ovoga Pravilnika., koji se primjenjuju u potpunosti ili djelomično, te opis rješenja usvojenih s ciljem zadovoljavanja temeljnih zahtjeva kada nisu bile primijenjene norme navedene u članku 8. ovoga Pravilnika.

– rezultate provedenih projektnih izračuna i pregleda itd.,

– izvještaje o ispitivanju,

– EC potvrde o odobrenju tipa i rezultate odgovarajućih ispitivanja provedena na vagama koje sadrže istovjetne dijelove identične s onima u projektu.

DODATAK IV.

‘CE’ OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI

1. Vage koje su predmet EC postupka ocjenjivanja sukladnosti

1.1. U smislu odredaba ovoga Pravilnika vage moraju imati sljedeće oznake:

(a) – ‘CE’ oznaku sukladnosti prema posebnom propisu iz Dodatka VI.

– identifikacijski(e) broj(eve) jednog ili više prijavljenih tijela koja su provodila EC inspekcijski nadzor ili EC ovjeravanje.

Oznaka sukladnosti i natpisi moraju biti postavljeni na vagu i jasno grupirani;

(b) zelenu četvrtastu naljepnicu veličine najmanje 12,5 mm x 12,5 mm s otisnutim velikim crnim slovom »M«;

(c) sljedeće natpise:

– broj EC potvrde o odobrenju tipa, kad je primjenljivo,

– oznaku ili naziv proizvođača,

– razred točnosti, obrubljen ovalnom crtom ili dvjema vodoravnim crtama spojenim s dva polukruga,

– najveću sposobnost vaganja u obliku Max ...,

– najmanju sposobnost vaganja u obliku Min ...,

– vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice u obliku e = ...,

– posljednje dvije znamenke godine u kojoj je postavljena ‘CE’ oznaka sukladnosti,

te, kad je primjenljivo:

– serijski broj,

– za vage koje se sastoje od posebnih, ali međusobno spojenih jedinica: identifikacijsku oznaku svake jedinice,

– vrijednost podjeljka ako je različita od e, u obliku d = ...,

– najveći utjecaj dodane tare, u obliku T = + ...,

– najveći utjecaj oduzete tare, ako je različit od Max, u obliku T = – ...,

– vrijednost podjeljka tare, ako je različita od d, u obliku dT = ...,

– najveće sigurno opterećenje, ako je različito od Max, u obliku Lim/ ...,

– posebne temperaturne granice, u obliku ... °C/... °C,

– omjer prijamnika tereta i tereta.

1.2. Vage moraju imati odgovarajuće mjesto za postavljanje ‘CE’ oznake sukladnosti i/ili natpisa. Ono mora biti takvo da uklanjanje oznake i natpisa bez njihovog oštećenja nije moguće i da je vidljivost postavljenih oznaka i natpisi kada je vaga u svom pravilnom radnom položaju osigurana.

1.3. Ako se za prikaz podataka koriste natpisne pločica, mora biti omogućeno stavljanje pečata na pločicu, osim u slučaju da se pločica ne može ukloniti a da pri tome ne bude uništena. Ako je natpisnu pločicu moguće pečatiti, na nju se mora postaviti oznaka o obavljenom nadzoru.

1.4. Natpisi Max, Min, e, d, također se moraju nalaziti u blizini pokaznog uređaja, ukoliko se tamo već ne nalaze.

1.5. Svaki uređaj za mjerenje tereta koji je priključen ili može biti priključen na jedan ili više prijamnika tereta mora nositi odgovarajuće natpise koji ga povezuju s navedenim prijamnicima tereta.

2. Ostale vage

Ostale vage moraju imati sljedeće oznake:

– oznaku ili naziv proizvođača,

– najveću sposobnost vaganja u obliku Max ...

Ove vage ne smiju nositi naljepnice predviđene u stavku 1.1. (b).

3. Znak ograničenja uporabe naveden u članku 14.

Taj znak se sastojati od velikog slova »M« otisnutog crnom bojom na crvenoj četvrtastoj pozadini veličine najmanje 25 mm x 25 mm, s dvije dijagonalne crte koje se presijecaju tvoreći križ.

DODATAK V.

Minimalni kriteriji koje primjenjuje Državni zavod za mjeriteljstvo pri imenovanju tijela za provedbu zadataka koji se odnose na provedbu postupaka navedenih u članku 10. ovoga Pravilnika su:

1. tijelo mora imati na raspolaganju potrebno osoblje, financijska sredstva i opremu,

2. osoblje mora biti tehnički osposobljeno i imati profesionalni integritet,

3. tijelo mora raditi neovisno od svih utjecaja, skupina ili osoba koje imaju izravni ili neizravni interes za neautomatske vage u pogledu provođenja ispitivanja, pripreme izvještaja, izdavanja potvrda, mjera nadzora koje zahtijeva ovaj Pravilnik,

4. osoblje mora poštivati poslovnu tajnu,

5. tijelo mora imati policu osiguranja od građanske odgovornosti, osim ako je tijelo u sastavu državne uprave.

Ispunjavanje uvjeta iz točaka 1. i 2. redovito provjerava Zavod.

DODATAK VI.

‘CE’ OZNAKA SUKLADNOSTI

– ‘CE’ oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova CE koja imaju sljedeći oblik:

– Ako se ‘CE’ oznaka smanjuje ili povećava, moraju se poštivati razmjeri dani u gornjemu crtežu.

– Različite sastavnice ‘CE’ oznake moraju imati istu visinu koja ne smije biti manja od 5 mm.

[1] SL L 204, 21. 7. 1998., str. 37

75 20.06.2013 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 75 20.06.2013 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 75 20.06.2013 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage 75 20.06.2013 Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage