Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

NN 75/2013 (20.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1517

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 30. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine broj« 73/08, 90/11 i 133/12), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

Članak 1.

1) U Pravilniku o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine«, br. 136/11) u članku 1. stavku 1. iza riječi »antenskih stupova« – dodaje se »,«, a briše se »i« te se iza riječi »opreme,« dodaje »uključujući i svjetlovodne instalacije unutar zgrade ili do prve sabirne točke,«.

Članak 2.

1) U članku 2. dodaju se točke 10. i 11.:

10. Operator zgrade: pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za održavanje i upravljanje svjetlovodnim instalacijama u zgradi temeljem prava vlasništva, ugovora s vlasnicima ili upraviteljem zgrade.

11. Sabirna točka: točka razdvajanja između mreže operatora zgrade i drugih operatora. To je točka u kojoj operator zgrade drugim operatorima omogućuje pristup svojoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži radi pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga krajnjim korisnicima koji su spojeni na tu mrežu.

Članak 3.

1) Iza poglavlja »IV.« dodaje se poglavlje V.:

V. UVJETI ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA SVJETLOVODNIH INSTALACIJA U ZGRADAMA

Članak 12.

(1) Operator zgrade je dužan, na temelju razumnih zahtjeva i postojanja tehničkih mogućnosti te sklopljenih ugovora, omogućiti operatorima korisnicima pristup svjetlovodnim instalacijama i zajedničko korištenje na načelima nediskriminacije i jednakih uvjeta pristupa za sve operatore.

(2) Najmanje 60 dana prije nego što namjerava započeti s davanjem usluge, operator zgrade je dužan objaviti ponudu pristupa koja mora uključivati:

• pristup i korištenje postojećih svjetlovodnih instalacija;

• pristup povezanoj opremi i resursima.

(3) Za svaku od usluga koje uključuje ponuda pristupa iz prethodnog stavka moraju biti minimalno određeni uvjeti narudžbe i otkazivanja, prethodne informacije, tehničke značajke, postupak isporuke i usluge postprodaje, rokovi, kvaliteta usluge, cijene i načini plaćanja.

(4) Uz pružanje pristupa svjetlovodnim instalacijama, operator zgrade je operatorima korisnicima dužan omogućiti:

• prostor za smještaj opreme u sabirnoj točki i uvjete koji omogućuju fizički pristup operatorima korisnicima radi povezivanja njihovih mreža i obavljanja potrebnih radnji;

• informacije o zgradama, moraju biti omogućene u roku od najviše 10 dana od potpisivanja ugovora i to:

o adresa zgrade,

o ime i adresa vlasnika, predstavnika suvlasnika zgrade ili upravitelja,

o broj stambenih i poslovnih prostora u zgradi,

o podatak o osobi koju operatori korisnici trebaju kontaktirati u vezi dostavljanja svojih zahtjeva za pristup i korištenje instalacija u zgradi,

o naziv/identifikacijska oznaka sabirne točke,

o adresa sabirne točke,

o tehničke značajke opreme koja je instalirana u sabirnoj točki i procesi za spajanje na istu,

• informacije koje su potrebne za priključenje korisnika,

• informacije o informacijskom sustavu za obradu narudžbi i otkazivanja narudžbi, za održavanje, za zahtjeve za popravkom, za praćenje narudžbi i zahtjeva za popravkom, za naplatu i sl.

(5) U slučaju kada je operator zgrade ujedno i operator svjetlovodne distribucijske mreže (SDM), tada se smatra da je sabirna točka distribucijski čvor.

(6) Ponudu pristupa iz stavka 2. i 3. te informacije iz stavka 4. ovoga članka operator zgrade objavljuje na svojim internetskim stranicama ili na drugi prikladan način, te dostavlja HAKOM-u.

Članak 4.

1) U članku 11. stavku 3. zamjenjuju se riječi »odredbe članka 11« riječima »odredbe članka 8.«.

Članak 5.

1) Poglavlje »V.« postaje poglavlje »VI.«

2) Poglavlje »VI.« postaje poglavlje »VII.«

3) Članak »12.« postaje članak »13.«.

Članak 6.

1) Članak »13.« postaje članak »14.« .

Članak 7.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/06

Urbroj: 376-10/ZM-13-4 (JŠ)

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.